Edutainment Camp

SMART-i Coding CAMP เราขอเชิญเด็กค่ายทุกท่าน เข้า สู่โลกของ SMART-i ผ่านเรื่อง ราวการผจญภัยใน Coding City ผ่านด่านและMission ต่างๆ และ ต้องอาศัยแรงกาย-ใจ ความร่วม มือ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน ตลอด 3 วัน 2 คืน CAMP CONTEXT Back to contents

เด็กๆได้วางแผนการเดินทางหรือการ เคลื่อนไหวของวัตถุบนพื้นผิว แล้วใช้ สัญลักษณ์เพื่อแสดงลำ ดับขั้นตอนใน แผนที่ให้สำ เร็จ การทำ งานเป็นทีมและการแบ่งหน้าที่ เป็นส่วนสำ คัญ การสร้างแผนที่เพื่อแก้ ปัญหา กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้เด็กพัฒนา ทักษะในการทำ งานเป็นทีมและการแบ่ง หน้าที่ CODING MAP

Made with FlippingBook flipbook maker