Nykøbing F. - Henvend. fra ingeniør vedr. enfamiliehuse 1947

FORSLAG TIL FA AF ELEMENTER FRA TYSKE BARAKKER.

S

B. Folmann Raadgivende Ingeniør M. »ft,

Søgaardsvej 6B

Ttf. Gentofte 4067

Beskrivelse til Eenfamiliehuse (Elementhuse). Bygget af Materialer fra Flygtningelejrene.

Eenfamiliehusene er Eetplanshuse, og har et Bruttoareal paa ialt 108 m fordelt paa Opholdsstue, Spiseplads, Soveværelse, 2 Kamre, Køk­ ken m. opisekammer, Forstue, Toilet— og Baderum, Vaskerum og Brændsels— og Redskabsrum. Barakelementerne fra tyske Barakker, som er Hovedbsstanddelen i de viste Huse's Ydervægge, opstilles paa en støbt Sokkel, fastgøres til indstøbte Forankringsjern, isoleres saaledes at Træk fuldstændigt und- gaas og udbygges med 2 Lag Brædder, Isoleringsmaatte og Puds, hvorved 3etingelseme for at opnaa Statslaan opfyldes. Ydervæggene bestaar saaledes af 4 Lag 1" hvpl. Brædder, 1 Lag Tag- pap, Kalkpuds, 2 Lag Isoleringsmaatte og Luftmellemrum, hvilket giver en meget stor Isolation, Transmissionskoefficient under 0 , 4 7 . Af nye Materialer skal der kun anvendes Træ til Snedkerarbejdet, Mursten til Skorstene og Gulv i Forstue og Toilet, Tagpap, Etemit, Støbegods, Cement og Kalk og Materialer til sanitære Installationer. Fundamenter støbes i Beton og forsynes med Ventilationaaabninger under Gulvet. Tagkonstruktionen er en Gitterkonstruktion af sammenlimede Brædder med Bræddebeklædning, Tagpap og Etemitbølgeskifer. Loftet isoleres med 2 Lag Isoleringsmaatte oven paa Forskalling. Gulvet bestaar af 1" Brædder fra tyske Barakker, som afhøvles efter Nedlægningen. Under Gulvene isoleres med Isoleringsmaatter paa Indskud. Bade- og Vaskerum glitpudses i 1,8 m Højde. Ved at bygge efter denne Metode opnaar man et Hus, som er særdeles holdbart - svarende til finske Træhuse - og Nettoarealet ( 89 Jb af bebygget Areal) er betydeligt større end ved det tilsvarende murede Hus, Den gode Isolation bevirker, at Brændselsforbruget nedsættes betyde­ ligt, saaledes skal der til en Fyringsperiode i det viste Hus normalt anvendes ca. 2}00 kg Kul eller Koks, og i et muret Hus af samme Størrel­ se skal der anvendes ca. 3400 kg. Gentofte i Marts 1947.

B. Folmann. Ing. M. af I. Søgaardsvej 6 B, Gentofte. Tlf. Gentofte 4057 .

B. Folmann Rmdgivendø /agenter M .& fk

T!f, Qøntafte 4067

Qøøaardttv&j 6B

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4-5

Made with FlippingBook - Online magazine maker