Teestrup - Elektrisk lys i flygtningelejre 1945

---------------------——

A f s k r i f t ,

København, den 28' Aug. 191 + 5 .

Statens civile Luftværn,

København K.

J# Nr# 8lo / L

Vsdr. — Elektrisk Lys i Flygtningelejrene^ I Anledning af Pkt. lo, sidste Punktum, i Arbejds— og Social- ministeriets Reglement for de tyske Flygtninge af Juli 191+5 er Bru- gen ax elektrisk Lys indtil videre forbudt i Sove- og Samlingsstuer. I Erkendelse af, at det i de kommende Maaneder vil være nødven- digt at benytte elektrisk Lys i et vist mindre Omfang, bestemmer man hermed efter Aftale med Arbejds— og Sociååministeriet, at Brugen af elektrisk Lys i Sove- og Samlingsstuer fremtidig er tilladt i nød- tørftigt Omfang og senest til Kl. 22.

P. L. V. E. B. sign. Schultz.

Luftværnschefens Stedfortræde* Cwi

Page 1

Made with FlippingBook - Online magazine maker