Somnus nr 2_2014

Kan Jonas g jøre noe? Kan Jonas g jøre noe?kjhkjh hjkh kjh kjh kjh kjh kjh kjh kjh Sykehuspartner er innkjøpsorganet somsørger for hjelpemidler til Helse Sør-Øst. For å spare penger vil Sykehuspartner bare ha anbud på CPAP som leveres i to separate deler,motordelen og fukte- Vi vil væremed og best mme

Utgis av Foreningen for Søvnsykdommer. ISSN 0804-2497 1500 eksemplarer fire ganger årlig. Ansvarlig redaktør: Marit Aschehoug Redaksjonsråd: Marit Aschehoug – 8 maritasc@online.no Georg Mathisen – SOMNUS Utgis av Foreningen for Søvnsykdommer. ISSN 0804-2497 1500 eksemplarer fire ganger årlig. Ansvarlig redaktør: Marit Aschehoug Redaksjonsråd: Marit Aschehoug – 8 maritasc@online.no Georg Mathisen – 8 georg_mathisen@yahoo.no Pål Stensaas – 8 ps@norskindustri.no Styret i Forening for Søvnsykdommer: Leder: Ing Johanne He riks Serrano Nestled r: Ma garet S. Ramberg Sekretær: Ma it Aschehoug Kasserer: Willy Karlsen Styremedlem: Erik Aasum Varamedle mer: Pål Stensaas, M tt Figgé og Line Mik lsen-Høiback 8 georg_mathisen@yahoo.no Margaret Sandøy Ramberg – 8 stramber@online.no Styret i Foreningen for Søvnsykdommer: Leder: Inger Johanne Henriksen Serrano Sekretær: Toril Tangen Kasserer: Willy Karlsen Styremedlemmer: Kerstin Marthe Ommundsen og Erik Aasum Varamedlemmer: Marita Bjerke, Geir Raastad og Line Mikalsen-Høiback Annonser: Annonsebestilling og bilag/innstikk: Jannicke Isaksen: 8 jannickeisaksen@gmail.com mobil: 41 41 44 40 Annonsepriser: Siste side: 1/1 side kr. 8.000,- Trykk: 07-Gruppen, 63 86 44 00 Neste nummer: Neste nummer kommer i begynnel en av oktober med frist for levering av stoff 20. eptember. 1/1 side kr. 7.000,- 1/2 side kr. 5.500,- Siste side: 1/1 side kr. 8.000,- Trykk: 07-Gruppen, 32 26 64 50 Annonser: Annonsebestilling og bila /innstikk: Jannicke Isa s n: 8 jannickeisaks n@gmail.com mobil: 41 41 4 0 Annonsepriser: 1/1 side kr. 7.000,- 1/2 side kr. 5.500,-

kammeret. Pasienten får baremotor- delen til å begynnemed, ogmå selv oppdage at det fører til bronkitt, hoste, tørrhet, neseblod og plager

i svelget og halsen, før fukte- kammeret innvilges.Mange gir opp underveis og leggermaski- nen i skapet. Dermed utelukkes for eksempel en type CPAP som har alt integrert, i en boksmed fuktekammer ogmotor sammen. Den blir ikkemed i konkurransen. Det er dumt, for den har flightmodus, somkan være av interesse for dem somreisermye ogmå sove på flyet. Vi håper virkelig at alle i helsevesenet somtilpassermaskin og maske til nydiagnostiserte apnépasienter, sier i fra omatmaskinen egentlig har et fuktekammer, og at det finnes et utall masker å velge mellom. Ikke bare den ene somman tror passer og sompasienten fårmed seg hjem.Man oppfatter ikke såmye nårman sitter der med en ny diagnose, og enmaske og en slange somman skal bruke resten av livet. ‘’ Det er vi som har masken på og vet hvor den trykker. Aller viktigst er det at Søvnforeningen får en plass i et brukerråd hos Sykehuspartner. Det er vi somvet hvordanmedlem- mene har detmed sinemaskiner ogmasker. Det er vi somharmasken på og vet hvor den trykker. Det er vi somskal bruke dette utstyret resten av livet. I et brukerråd kan vi fortelle hvorfor noen setter CPAP-en i skapet fordi de ikke får det til.Vi vet hvordan det er å bruke CPAPuten fukte- kammer, og vi vet hvordan det er å ha feil maske.Vi kanmase og mase slik at det kjøpes inn det aller beste påmarkedet for å spare helsevesenet for de kostbare følgesykdommene til søvnapné. Sykehuspartner er sikkert gode på innkjøpsrutiner og anbudsdoku- menter.Vi er gode på hvordan hjelpemidlene preger hverdagen til pasientene. Det blir ikke dyrere å høre på oss, det blir bedre. Dessuten skal vi mase på produsentene – slik at de lager en liten, enkel og billig reisemaskin somgår på lommelyktbatterier. Maske og slange har vi selv! Fra årsberetningen til Sykehuspartner sakser vi: Det eravgjørende for Sykehuspartnerå ha en så god dialog sommuligmed kunderog brukere. Dette både forå forstå kundens behov,og forå sikre riktige prioriteringeri forhold til ressursinnsats . Vi er klare til å hjelpe dem!

Neste nummer: Juni. Frist for innlevering av stoff og bestilling av annonseplass: XX. Medlemskap Medlemskap i Foreningen for Søvnsykdommer koster per år: Hovedmedlem kr 300,- Familiemedlem kr 450,- Støttemedlem; firmaer og andre kr 500,- Meld deg inn på hjemmesiden www.sovnforeningen.no Eller send epost til 8 post@sovnforeningen.no Du kan også sende et brev med opplysninger om navn og adresse på den som ønsker medlemskap til + Foreningen for Søvnsykdommer, Solheimveien 62 B, 1473 Lørenskog

Medlemskap Medlemskap i Foreningen for Søvnsykdom er koster per år: Hovedmedlem kr 300,- Familiemedle kr 450,- Støttemedlem; firmaer og andre kr 500,- Meld deg inn på hjemmesiden www.sovnfor ningen.no Eller send ep st til 8 sovnfo eni gen@gmail.com Du kan også sende et brev m d opplysninger m nav og adresse på den som ønsk medlemskap til + Foreningen for Søvnsykdom er, Solheimveien 62 B, 1473 L rens og Telefon: 48 28 03 83

3

SOMNUS NR 2 - 2014

Made with FlippingBook Online newsletter