p16_(9)

הקלות במיסוי לעולים חדשים ולתושבים חוזרים

סעיף 14 לפקודת מס הכנסה קובע את ההוראות החלות על תושבים חוזרים ומבחין בין "תושב חוזר" לבין "תושב חוזר ותיק". "תושב חוזר" - יחיד ששב והיה לתושב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך שש שנים רצופות לפחות. "תושב חוזר ותיק" - יחיד ששב והיה לתוש ב ישראל לאחר שהיה תושב חוץ במשך עשר שנים רצופות לפחות. במסגרת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 168 והוראת שעה), התשס"ח - 2008 שנתקבל ביום 16.9.2008 נקבע כי גם יחיד ששב והיה לתושב ישראל בין השנים 2007-2009 ייחשב כתושב חוזר ותיק, אם הוא היה תושב חוץ במשך חמש שנים רצופות לפחות לפני חזרתו לישראל. "תושב חוזר" החוק מעניק פטור ממס במשך חמש שנים על הכנסות פאסיביות בחו"ל כגון: דמי שכירות, קצבה, תמלוגים, דיבידנד וריבית. כמו כן ניתן פטור לתקופה של עשר שנים מהמועד בו שב והיה לתושב ישראל, על רווחי הון שמקורם בנכסים מחוץ לישראל שנרכשו בעת היותו תושב חוץ. יצוין כי לגבי מכירת נכס בחו"ל לאחר שעברו עשר שנים כאמור, יינתן פטור בחישוב ליניארי. "תושב חוזר ותיק" התיקון קובע באופן אחיד רחב וברור, פטור לכלל הכנסותיו של העולה, המופקות מחוץ לישראל, למשך 10 שנים מיום עלייתו לישראל, ב אופן שיכלול את כל הכנסותיו, בין אם מ קורן במימוש נכסים והשקעות ובין אם מקורן בהכנסות שוטפות שהופקו מחוץ לישראל. גם כאן, בעת מכירת נכס בחו"ל לאחר שעברו עשר שנים כאמור, יינתן פטור בחישוב ליניארי.

בחו"ל

תיקוני חקיקה נוספים

על מנת להגביר את חזרתם של תושבים חוזרים ארצה, הושווה מעמדם של תושבים חוזרים לאלה של עולים חדשים, לעניין נקודות זיכוי בהתאם לסעיף 35 לפקודה.

בחודש 1/2011 פורסם חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס ' 181 ), התשע"א - 2011 (להלן - "התיקון") לפיו בחישוב המס של תושב חוזר, כהגדרתו להלן, יובאו בחשבון נקוד ות הזיכוי הבאות במשך 3.5 שנים ממועד ההגעה לישראל או מיום 1.1.2011 , לפי המאוחר: 1. 1/4 נקודת זיכוי במהלך 18 החודשים הראשונים. 2. 1/6 נקודת זיכוי במהלך 12 החודשים הבאים. 3. 1/12 נקודת זיכוי במהלך 12 החודשים הבאים.

1507 .

או באמצעות פניה לפקיד השומה והצגת טופס

את נקודות ה זיכוי ניתן לקבל באמצעות ה

מעסיק

9

סוף שנת המס 2017 לקראת שנת 2018

Page 1

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker