ישראלית | עיתון נשים חברתי | אוגוסט 2019

2 0 1 9

א ו ג ו ס ט 2 ע י ת ו ן נ ש י ם ח ב ר ת י ג י ל י ו ן

#בעיניים_פקוחות מסתכלות למציאות בעיניים ושואלות, מה נוכל לעשות כדי שיהיה פה טוב יותר

Made with FlippingBook - Online catalogs