Årsberetning OSA - 2022

Oslo Sporveiers Arbeiderforening (Avd. 029 i Fagforbundet)

Årsmøte 2023

1

Dagsorden

1.Åpning

2. Konstituering

3. Årsberetninger

4. Regnskap

5. Budsjett

6.Innkomne forslag

7. Valg

8. Valg av valgkomite

2

Medlemmer som gikk bort I 2022

Mushtaq Ahmad

Tor Hovde

Haji Mukhtar Ahmed

Irshad Hussain

Solveig Alte

Gunnvor Annie Johnsen Jan Erling Jørgensen

Karl Fredrik Andersen

Olav Bakken

Jenny Larsåsen Ghulam Nabi

Vigdis Helene Bakken Rakel Bechstrøm Morten Bjerke Tom Erik Bjerkli Bjørn Erling Bråthen

Børge Peder Nielsen

Kjell Erik Nilsen

Finn Albert Ommundsen

Anders Pedersen Arne Rønningen Ivar Simonsen Einar Ivar Strand Thorleif Trondsen Gustav Vestvik

John Børresen

Finn Beyer Ellingsen

Fred Eriksen Kåre Evensen Jack Fredriksen Arne Granseth

Roy Inge Zahl

May Elisabeth Halvorsen

Bjørn Østli

Wenche Heen

Magne Østmark

Ruben Hoff

3

Årsberetning for Oslo Sporveiers Arbeiderforening 2022

Innledning Styret i Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA) legger frem foreningens årsberetning i henhold til § 11.3.3. Årsberetningen er foreningens tilbakemelding til medlemmene på hvilke resultater styret har oppnådd, hvilke saker styret har jobbet med og noen hint om hva kommende periode vil bringe. Årsberetningen skal innberettes til Region Fagforbundet Oslo, jfr. vedtektenes § 13.4.2, som igjen innberetter fylkeskretsens resultater til Fagforbundet sentralt. Årsmøtene i klubbene er avholdt etter vedtektene; noen med mulighet til å delta fysisk eller digitalt. OSA har som organisasjon blitt flinkere til å avholde møter digitalt, og vi har nødvendig utstyr som trengs for at alle årsmøter har blitt gjennomført på en forsvarlig måte. OSA har ved utgangen av denne perioden 1609 yrkesaktive medlemmer, det verves fortsatt bra i alle klubber. På tross av fortsatt rydding i Fane 2-registeret steig medlemstallet, aller mest i Unibuss hvor medlemstallet har økt voldsomt. OSAs tillitsvalgte presenterer foreningen for nyansatte på alle nivåer, bortsett fra i Unibuss. Post Pandemi De første månedene i 2022 bar preg av at det fortsatt var korona og restriksjoner i samfunnet. Utover 2022 så har samfunnet åpnet opp igjen, men i høysesonger for sykdom så ser vi at det er mye sykefravær relatert til covid. Pandemien satte i gang en ny arbeidshverdag for administrativt ansatte, muligheten til å benytte hjemmekontor er mer utbredt i samfunnet og i Sporveien. Møterommene er nå utstyrt med teamsutstyr og de fleste møter gir mulighet for fysisk eller digitalt oppmøte. Noe av passasjernedgangen skyldes bruk av hjemmekontor. Som en “avslutning” på pandemien ønsket OSA å arrangere en festival for sine medlemmer på Kjeholmen. I regi av leder av velferden på trikken ønsket Andre Riseng å sette i gang en kulturfestival. Formålet med kulturfestivalen var å få fremme våre kreative sjeler i OSA, samt å fremme det gode samholdet i foreninga. OSA kulturfestival ble en suksess, og i skrivende stund blir det planlagt en ny festival i 2023.

4

Organiseringen av kollektivtrafikken

Administrasjonsselskapet ruter fortsetter å vokse og administrerende direktør i selskapet (60 % eid av Oslo kommune) har vist at «driftskostnadene» nå er på en og en halv milliard. Dette er administrative kostnader for drift av kollektivtilbudet og OSA mener dette innebærer at mange oppgaver gjøres dobbelt. Ruter satser fortsatt på å teste ut førerløs teknologi og skal i år sette i gang et stort prosjekt i Groruddalen. Over testperioden blir kostnaden for denne testen på inntil 150 millioner kroner. OSA mener dette er direkte sløsing med offentlige midler og at dette kan testes av andre. Når teknologien er mer moden kan førerløse doninger vurderes som et supplement til kollektivtrafikken. Ruter har på bestilling fra Rådhuset utreda en ny individuell billettype som skal lanseres i 2023. Denne billettypen bryter med periodekortprinsippet og vil gi mindre penger til kollektivtransporten. Dagens modell med måneds- og årskort er en forutsigelig modell hvor mange reiser blir billigst for den enkelte. OSAs holdning er fortsatt at det skal være direktefinansiering av skinnegående drift i Oslo skal gå direkte til Sporveien, uten administrasjonsselskap som byråkratisk mellomledd. Det er på høy tid at politikerne går gjennom hvordan kollektivtransporten i Oslo er organisert. Vi mener det er mye å spare når det gjelder effektivisering av administrative roller. Utfordringer for Sporveien Sporveiens største utfordringer i en dyrtid dreier seg om finansiering av økte kostnader og midler til satsing. Befolkningsveksten i Oslo er stigende og det vil være behov for fortsatt satsing på trikk, T- bane og buss. Økt bruk av hjemmekontor ser ikke ut å bli så utstrakt som tidligere varsla. Oslo kommune må utfordre Sporveien til å utnytte materiellet vi allerede har bedre (for eksempel døgnkontinuerlig T-bane og trikk). En utnyttelse av alle 87 nye trikker som kommer må vedtas ved å starte bygging av linjer på Ring 2 og til Bjerke/Tonsenhagen. Økte strømpriser ville ramme kollektivtilbudet hardt. Uten å få tilført penger ville kanskje rutetilbudet blitt halvert i frekvens. Sporveien, sammen med ruter, gjorde en god jobb med å synliggjøre konsekvensen av de skyhøye strømprisene og Oslo kommune tilførte penger for videre drift av tilbudet.

Hovedutfordringa for Sporveien mener OSA fortsatt er at et eventuelt annet byråd i Oslo vil ødelegge suksessen det er å drive i egenregi.

5

Personalsaker OSA er avhengig av at våre tillitsvalgte i klubbene er tidlig ute med å bistå medlemmer. Dessverre er det slik at noen av våre medlemmer går i møter med bedriften uten tillitsvalgte. Dette gjør prosessen i en personalsak mer krevende enn nødvendig. Vår oppfordring til våre medlemmer er å forhøre seg med tillitsvalgte i klubbene uansett sak og få en vurdering fra dem om det vil være behov for bistand. Klubbene til OSA gjør en solid jobb med å følge opp personalsaker og løser dette på lavest mulig nivå. Dessverre er det saker som burde bli løst i linja, og bli løftet til arbeidsutvalget i OSA. I den grad sakene ikke kan løses i linja sendes saken videre til arbeidsutvalget som fører saken videre sentralt. Vi har i 2022 benyttet oss av kompetansesenteret til Fagforbundet i noen saker og er veldig fornøyd med utfallet i sakene. Det er viktig at vi har mulighet til å bruke Fagforbundet som rådgivende organ og som støtte i tyngre personalsaker. Vi får rapporter fra Sporveien og kan se i våre egne systemer at det er en del ansatte og medlemmer som er på arbeidsavklaringspenger. Noen av tilfellene er lengre sykdom, yrkesskader og pasientkø for operasjoner. Det oppleves at det er ulik praksis i Sporveien for hvordan ansatte følges opp, alle parter ønsker avklaring for arbeidsopphold. Av og til tar det lang tid for å komme tilbake til arbeid. Under pandemien var det flere som fikk ferien ødelagt på grunn av sykdom eller karantene. Det har vært ulik praksis i Sporveien for hvordan dette meldes ifra om, og om ansatte har hatt krav på å få tilbakeført feriedager som følge av sykdom i ferien. Sporveien forholdt seg til personalhåndboka som hadde feilsitert ferie- og trygdeloven. Det ble utbetalt restferie til medlemmer som hadde tatt saken til tillitsvalgte. Rekruttering I Sporveien er det en klar målsetning fra konsernledelsen at tillitsvalgte skal være med på alle dybdeintervjuer ved nyansettelser og interne prosesser med ett ansettelsesintervju. Vi opplever at det er et godt tillitsforhold og samarbeidsklima mellom ledere, rekruttering og tillitsvalgte. Innspill fra tillitsvalgte blir tatt på alvor og er en del av beslutningsgrunnlaget. Det må likevel presiseres at det er rekrutterende leder som er ansvarlig for ansettelsen(e), og at dette ikke er noe tillitsvalgte har ansvaret for. Praksisen i Sporveien er at HR-rekruttering sender informasjon om pågående prosesser til leder av utvalget for tillitsvalgte eller dirkete til klubbleder/nestleder. Organisasjonsendringer og nyansettelser i HR-rekruttering har dessverre innvirket noe på informasjonsflyten. Vi har eksempler på sen involvering av tillitsvalgte, og at OSA har måttet etterspørre informasjon om pågående prosesser. Selv om rekrutteringsprosessene synes å fungere, har det likevel vært utfordringer med rekruttering i 2022. Et “strammere” arbeidsmarked påvirker Sporveien, og det er enten få eller ingen kvalifiserte søkere til stillinger innenfor IT, økonomi og prosjektstillinger. Dette

6

har blant annet gitt et økt et press på lønnsnivået. Vi ser også at Sporveien ser på muligheter for å benytte eksterne samarbeidspartnere innen IT.

Vedlikeholdsetterslep og investeringer innen jernbane og spordrift har gjort at det er stor mangel på signalmontører i Norge. Også dette påvirker rekruttering av signalmontører til Sporveien.

Vi opplever også at det er underbemanning blant førere og fagarbeidere. Både på trikk og bane kjøres det jevnlig rekrutteringsprosesser for å fylle opp aspirantkurs.

Dårlig bemanning og planlegging gir i noen avdelinger for stor bruk av overtid og innleie. Innstillinger av avganger forekommer. Dette har til en viss grad gått ut over det organisatoriske arbeidet til OSA, som for eksempel kursing, samlinger og ferdigstillelse av OSA-Sporet. Vi ser det som positivt at den rødgrønne regjeringa har innført ny lov som skal skjerpe innleie. Denne sier blant annet: • En generell innstramming i adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak, ved å oppheve adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter». • Å styrke innleides rett til fast ansettelse i innleievirksomheten, ved at innleie etter avtale med tillitsvalgte også skal gi rett til fast ansettelse etter en viss tid. • Å presisere skillet i lovverket mellom innleie og entreprise, for å unngå at innleie «feilklassifiseres» som entreprise. Vi skal følge med på hva slags konsekvenser dette får for Sporveien og om nødvendig følge opp. Utfordringer i Sporveien Det oppstår tidvis gnisninger mellom linja og sentrale staber. Dette er på områder som for eksempel teknikk, sikkerhet, innkjøp og HR. Noen av disse kan være til hinder for god, effektiv drift og kan gjøre ting langdryge å få igjennom. OSA har tatt opp temaet og vil fortsatt prøve å bidra til å løse «flokene». Organisasjonsmålinga som blei foretatt høsten 2022 avdekka veldig lav tillit i noen områder i Sporveien. Særlig i T-banen er det lav skåring. T-banen har fått ny direktør og vi har forhåpninger til at det kommer i gang positive prosesser i å bygge T-baneorganisasjonen. Vi som tillitsvalgte skal bidra der vi kan for å skape tillit.

7

Forholdet til ledelsen i Sporveien-konsernet Sporveien følger hovedavtalen ved å stille kontorlokaler og utstyr til rådighet for tillitsvalgte. Bedriftsdemokratiet fungerer stort sett godt. Uten ansatte sin medvirkning innser ledelsen at de oppnådde resultater ikke ville blitt en realitet. OSA har god innvirkning på viktige avgjørelser som tas gjennom sine representanter i bedriftsforsamlingen, konsernstyret og AMU. OSA og Sporveien er enig i strategien Best 2025, som tydeliggjør at kollektivtrafikk er best drifta i egen regi uten konkurranseutsetting.

OSA har jevnlige samhandlingsmøter med konsern-HR hvor stort og smått blir diskutert.

Utfordringer fremover i OSA OSA er organisert med klubber som skal ivareta medlemmene ute på plassene. Klubbene skal forholde seg til lokale ledere og administrasjon. Trengs det bistand enten juridisk eller fra Fagforbundet Oslo skal dette varsles/behandles i foreninga sentralt. Det er viktig at tillitsvalgte sentralt og i klubbene kan ha tillit til hverandre. Hovedstyret vedtok ny rutinehåndbok og jobben er i gang med å bruke denne. Klubbprosjektet, med bistand fra Fagforbundet Oslo, må gjenoppfriskes i 2023. Bussklubben i OSA vokser fortsatt ved at det verves veldig bra. Vi organiserer nå 161 i bussen. De siste årsmøtene har valgt inn flere aktive medlemmer til klubbstyret noe som gir store muligheter for fordeling av roller og verv. OSA bistår bussklubben i den videre utviklingen av en klubb som fortsatt skal ivareta medlemmene og drive kampen mot anbud videre. Faglig og organisatorisk arbeid i OSA Det har vært mye bra yrkesfaglig og fagligpolitisk arbeid som har blitt gjort gjennom perioden. Tillitsvalgte har hatt kontakt med forbundet om bussdrift i egenregi, også utover Oslos grenser. Sammen med forbundet har vi koordinert kontakt med politiske partier i Oslo og andre fylker for strategisk å bli kvitt anbud i bussbransjen. Fagforbundet var pådriver på LO-kongressen med å få vedtatt denne setninga: «Kollektivtransporten er et velferdsgode som tilbys og finansieres gjennom fellesskapet, og må organiseres slik at pengene som brukes kommer de reisende til gode. LO vil derfor arbeide for at unntaksbestemmelsen i kollektivtransportforordningen benyttes.»

Dette betyr at forbunda i LO skal finne sammen for å bli kvitt anbud i bussbransjen.

Å utnytte den nye trikkeparken til beste for byen er konstant på agendaen. Trikk til Aker/Tonsenhagen og trikk på Ring 2 har vært tema med politiske og byråkratiske miljøer

8

gjennom perioden. Det er et problem for trikkesatsing at ruter ikke ser ut til å ville prioritere dette.

Fornebubanen gikk på en gigantisk kostnadssmell og prosjektet stod for fall. Fornebu hadde endt som Nord-Europas største hull om prosjektet hadde blitt stoppa. Det var full politisk splid både i Oslo og Viken. Samtidig som politikerne arbeidet for å få til at Fornebubanen skulle bli en realitet klarer ruters styreleder å komme med et forslag om å bruke førerløse busser i tunell. Istedenfor å bruke tid og energi på å overbevise sine eiere om at T-bane er det beste alternativet til Fornebu så prøver ruter å trenere prosjektet og videre fremgang. OSA var en stor pådriver for å få vedtatt Fornebubanen gjennom uttalelser, medieoppslag og direktekontakt med byrådspartiene. Etter reforhandlingen mellom Oslo kommune og Viken, samt reforhandlinger med grunneiere som garanterte ekstrabidrag. Det var en stor dag for OSA, Sporveien, Oslo og Viken når det ble vedtatt for bygging av Fornebubanen i bystyresalen. OSA er imot at ruter skal bruke inntil 150 millioner på førerløst prosjekt i Groruddalen. Vi er ikke imot ny teknologi, men har liten tru på løsningene eller bruken av penger på ruters eksperimentering med selvkjørende passasjertransport. Å teste denne teknologien kan leverandørene gjøre og Oslo kan vente med satsing til teknologien er mer moden. I trikkeprosjektet blei det lagt vekt på å kjøpe inn et velprøvd produkt, som passer Oslo. Det bør gjelde også ved annen ny satsing. Innad i Sporveien jobber tillitsvalgte fortsatt med å sikre fagbrev til renholdere på Ryen, Avløs og Grefsen. Det er veldig bra å få heva kompetansen i disse gruppene. OSA er pådriver for å få inn flere lærlinger, også blant kontoransatte på Tøyen. I sommer ble det fremmet et lovforslag om tilbakeholdsrett for innleide billettkontrollører, og innebærer en utvidelse av gjeldende rett om hvem som har myndighet til å holde reisende tilbake. Da forslaget åpner for at tjenester som transportselskapene burde ta arbeidsgiveransvar for har OSA sendt inn et høringsinnspill i saken. Drift av buss i egenregi Unibuss er nå den største bussaktøren i Oslo og nesten all bussdrift i Oslo vil være kjørt av et kommunalt eid selskap. Det enkleste grepet byrådet kan gjøre er å vedta å drive buss i Oslo i egenregi. Gjerne i samråd med Viken (snart Akershus igjen). Vi fortsetter den fagligpolitiske diskusjonen med politiske partier i Oslo om å drive bussdrift i egenregi. Det mangler politisk vilje fra byrådspartiene til å fjerne anbud i buss. Argumentet om at fagbevegelsen ikke er enige om å bli kvitt anbud er borte med LO-kongressens vedtak om å bruke unntaksbestemmelsen i kollektivtrafikkforordninga. Innad i LO-systemet mener vi toppene må klargjøre politikk for å fjerne anbud.

9

Fagforbundet Oslo har også prioritert politikk om at anbud skal fjernes i bussbransjen, og også drive park og renhold i egenregi. Dette blir garantert tema i valgkampen!

Kollisjonssikkerhet for buss blei satt på agendaen da en bussfører døde etter en kollisjon i Fredrikstad 28. Desember. Frustrasjonen til førerne i Unibuss (og resten av landet) resulterte i at OSA bussklubben på kort varsel arrangerte en markering foran Stortinget 17. Januar. Klubbleder Marit Sauge, SST-leder Viken Ove Solberg og LO i Oslo-leder Ingunn Gjerstad holdt appeller. Arrangementet blei avslutta med ett solidarisk ett minutts stillhet. 9 faner og ca. 70 personer møtte på kort varsel og markeringa fikk god mediedekning. Kravet etter den tragiske hendelsen er at kollisjonssikkerhet må på plass snarest og at bussførerne sikres reel påvirkning.

Trikkesatsing Etter at Fornebubanen ble vedtatt er det en bekymring for at det er tomt i kommunekassa og satsning på større

prosjekter som trikk på Ring2 og trikk til Bjerke/Tonsenhagen blir nedprioritert.

Det er bestilt 87 + (60 trikker i opsjon) nye trikker og det er flere SL-18 i trafikk. For at Oslo skal utnytte trikkeflåten må det satses mer offensivt på utbyggingsprosjekter. I 2022 har OSA blitt invitert til SV, Rødt og Arbeiderpartiet for å komme

med innspill til partiprogrammene til det kommende kommune og fylkesvalget i 2023. Vi har også sendt våre innspill til Fagforbundet som i sine samtaler med byrådspartiene tar våre saker videre. MDG får OSA sine forslag pr. post. OSA har også innledende samtaler med partier i opposisjon, Venstre prioriterer trikkesatsning og ønsker et møte med oss om dette.

Både Sporveien og OSA arbeider fagligpolitisk for å få høyere prioritering på trikkesatsinga til det kommende valget.

Oppgjøret 2022 A-delen gav 7.800 kroner i Spekter-oppgjøret i Spekterområdet. OSAs forhandlingsutvalg blei også i hovedoppgjøret 2022 enige med Sporveien og forhandlingene blei avsluttet 3 mai. Vi fikk innfridd kravet om et høyt generelt kronetillegg, med ramme på nesten 4% og noen tekniske ting som er viktig for våre medlemmer. En del av diskusjonene i oppgjøret gikk på å gjøre noe med at de som får resultatet i prosent får gjennomgående mer enn de på kronetillegg. Dette er med på å øke forskjellene. Det var svært viktig å få omregningsfaktoren for hjemmevakt tariffert. Det gir trygghet for å lage gode beredskapsvaktordninger for Sporveien på teknisk side. Vi blei også enige om en oppjustering av kronetillegg som var viktig. Disse står som regel stille over mange år.

10

Resultatet: Generelt kronetillegg til alle på lønnstrinn kr 18 500,- Ansatte tilhørende gruppen individuell avlønning får minimum kr. 7800,- i lønnstillegg, i h.t. det som er avtalt av de sentrale parter Spekter og LO. • Produksjonsplanleggere Ryen får økt sinn lønn fra lønnstrinn 31 til 32. • Endring i særbestemmelse for vognbetjening pkt. 2.42: • Ved forsinkelser ved innkjøring eller avløsning, som skyldes trafikkforstyrrelser gis et tillegg tilsvarende forsinkelsens varighet, for så vidt forsinkelsen ikke går inn i ev. reguleringsopphold. • Pliktvikariat for helgedagsbetjening reduseres til 8 år fra 10 år • Godtgjørelse jobbinstruktører økes til kr 40,- pr. time • Godtgjørelse praksisveileder økes til kr 40,- pr. time • Godtgjørelse baser økes til kr 15,- pr. time • Godtgjørelse for ordinær lørdag/søndagsarbeid 17.00-06.00 økes til kr 25,- • Godtgjørelsen for bruk av sivile klær økes til kr. 4,- pr. time • Beredskapsvakt/hjemmevakt utenfor arbeidstid omregnes til arbeidstid i forholdet 1/5. • Endring i Fellesbestemmelsenes pkt. 5.13.3 – «Overtidsgodtgjørelse for arbeidstakere med årslønn fra og med 7,5 G» Bestemmelsen strykes • Endring i Fellesbestemmelsenes pkt. 8.5 – ansatte på individuell lønn fra 32 til 36. Prisstigningen har ikke vært høyere på over 30 år. Fra desember i fjor til nå har prisene gått opp 5,9%. Matvarer har gått opp 11,5% og leieprisene med 13%. Boliglånsrenta øker. Verst av alt er den høye, uforutsigbare strømprisen. Selv om regjeringa har vedtatt strømstøtte oppleves prisene urimelig høye. Samla gjør dette at vi er i en dyrtid og flere sliter med å få endene til å møtes. Samtidig kommer det signaler om å ha moderat lønnsoppgjør i år. Det kan bli svært krevende å forklare medlemmene at vi skal holde igjen i årets mellomoppgjør! I årets oppgjør ble det enighet om å løfte signalmontører i Sporveien i en særavtale. Sporveien merker at kritisk kompetanse forsvinner til konkurrenter. Mye av grunnen til dette er oppsplittinga i jernbanen og at flere aktører konkurrerer om et fåtall med denne fagkunnskapen. Denne konkurransen om signalmontører har ført til at signalmontører i Sporveien har ligget etter lønnsmessig. Det ble gjort avtale mellom OSA og Sporveien om å løfte signalmontører til en konkurransedyktig lønn. OSA har signert avtale med Sporveien om helsefremmende turnus for arbeidere i IE som arbeider i turnus med hovedvekt nattarbeid. Det regnes hver arbeidet time mellom kl. 2200- 0600 som 1 time og 15 minutter på helgedager, og 1 time og 10 minutter på ukedager. Denne omregning gjelder kun for ordinært arbeide. Dette er en viktig sak for OSA og for medlemmene våre som arbeider på natta.

11

Pensjon Mange ansatte i Sporveien jobber i sliteryrker. Det er viktig at vi skal ha mulighet til å gå av tidligere for å unngå å måtte søke om uførepensjon. For OSA vil det fortsatt være viktig i framtida å forsvare prinsippet om særaldersgrenser for noen grupper. Dette handler om å ivareta de som har jobba et langt liv i Sporveien, hvor de kan gå av med fulle rettigheter. Sporveien har en innskuddsbasert ordning for alle ansatte etter 1. april 2015. I de seinere åra har det vært diskusjoner og forhandlinger om en «hybridpensjon» som er kjønnsnøytral og livsvarig. Det har vært streiker i private barnehager og kultursektoren som har vært vellykka og vi må følge med på om disse ordningene er noe også våre medlemmer kan være tjent med i framtida. AFP er under angrep og ikke enighet om. Forslag til ny AFP rokker ved viktige premisser i dagens offentlige AFP-ordning. Ny AFP vil følge prinsippene (alle-årsregelen, underregulering og levealdersjustering) i folketrygda. Oslo Sporveiers Arbeiderforening krever en ordning som lever opp til intensjonen med opprettelsen av AFP og som ivaretar sliterne i arbeidslivet som ikke klarer å stå i arbeid frem til ordinær pensjonsalder! Med rødgrønn regjering bør det komme på plass en finansiering som tetter hullene fra dagens AFP og sikre sliterne en verdig pensjon fra de er 62 år.

Vi opplever at flere ansatte i Sporveien nå vil jobbe etter å ha gått av på særaldersgrense.

OSA og media OSA klarer å markere seg i media også i 2022. Vi ser stadig at våre uttalelser på Facebook og nettiden vår eller artikler i vårt eget medlemsblad “OSA - Sporet” blir plukket opp av journalister. Samtidig har leder av bussklubben Marit Sauge fått ta del i DAX18 om “trøtthetsovervåkning” av bussførere.

Flere tillitsvalgte i OSA har publisert kronikker/debattinnlegg eller blitt gjengitt i aviser. Bla: Klassekampen, AvisaOslo og VårtOslo.

Årets renholder gikk til Zeeshan Mohammad for sin innsats til at flere renholdere kan ta fagbrev i renholdsoperatørfaget. Zeeshan er tillitsvalgt i OSA og arbeider til daglig på Grefsen. Renholdernes dag ble markert på Ryen, Grefsen og Avløs med kake og goodiebags til medlemmene våre. Det var en større markering for årets renholder på Grefsen med representanter fra Fagforbundet, konsernledelsen og media.

OSA-Sporet har hatt to utgivelser i 2022. På grunn av lav bemanning i Sporveien har vi ikke klart å få nødvendige permisjoner for å ferdigstille layout til siste utgave som skulle vært publisert i desember 2022. OSA-Sporet blir trykket opp og sendt til de forskjellige

12

arbeidsplassene i Sporveien. Bladet er også tilgjengelig digitalt på flippingbook. Vi får gode tilbakemeldinger på bladet fra medlemmer. Det er høyt nivå på skribentene i OSA-Sporet . Alt av tekst, layout og bilder er gjort i egenregi i OSA.

OSA er fortsatt på utkikk etter ny(e) vert(er) for vår podkast OSA På Linja.

https://osa-sporveien.no/ hadde 16 000 besøkende i året 2022, feriehjemmene troner med mest klikk på siden. Feriehjem 7 400, Sagakollen 5900, Kjeholmen 4 500, Herøya 4 500 og OSA 5 500. (besøk) OSA ser på mulighet for å oppgradere nettsiden vår og vi er i dialog med Increo som bistår oss i prosessen. Vi ønsker et enklere bakprogram for nettsiden vår som gjør at flere kan være delaktige i opplastninger.

Solidaritetsaksjoner/politiske markeringer (Alle)

20. jan – Ta krafta tilbake i demokratisk kontroll 8. feb – Oslosykehusene må reddes 15. Feb – Ta kontroll tilbake over krafta 5. mars - Nei til krigen i Ukraina! 8. mars – Kvinnedagen, Youngstorget 15. Mars – Solidaritet med Ukraina, Youngen 2. apr - Markering mot SIAN, Tøyen torg 1. mai – Arbeidernes dag 28. Mai – Markering mot Sian, Stortinget

13 juni - Paneldebatt jernbanereformen Hurdalsplattformen 14. Juni – Stopp oppsplitting av Jernbanen, Jernbanetorget 15. juni - Demonstrasjonstog 15. juni - Oslo krever folkeavstemning om Ullevål 22. juli - Fanemarkering på Youngstorget 30 okt - antirasistisk markering etter nazimarsjen 2. nov - Fanemarkering for de streikende i barnehager, Eidsvolls plass 17. januar – Markering kollisjonssikkerhet

13

Hovedstyret har vedtatt uttalelser om følgende saker: Uttalelse Reformert AFP OSA Støtteuttalelse fra OSA til de streikende i PBL barnehagene Uttalelse Qatar VM Uttalelse om sikkerhet for bussførere

Vedtatte bevilgninger 2022 SOS barnebyer Industriaksjonen Flyktninghjelpen Ukraina Pensjon for alle Stiftelsen Notodden Blues festival Støttegruppe Palestinsk Fotball Spleis støtte BOS Fellesforbundet Røde Kors flom ofre Pakistan Industriaksjonen TV-aksjon Leger uten grenser Manifest Media oppstart støtte Postpakker Ukraina Kirkens Bymisjon gruer seg til jul Industriaksjonen kontingent

OSAs økonomi Vi har god styring på våre regnskaper. Regnskapene for OSA viser samla overskudd på kr 988 723,68 og en egenkapital på kr 19 831 203,06. Vi har godt samarbeid med Fagforbundet ved Elin Vinje og revisor Harald Karlsen. Vi har blitt revidert hvert kvartal av revisor, han hadde ingen bemerkninger. Se revisors beretning. Det er ukentlig oppfølging av feriehjem, status økonomi og hva som er brukt. Kasserer møter og rapporter til AU, Hovedstyremøter og Feriehjemstyret.

14

Møtevirksomheten OSA var representert i følgende fora:

Sporveien - Styrene i Trikken og T-banen (Tore Elton, Iver Gård, Ayse Belgic, Iftikhar Hussain og Silje Marie Tunheim) - Styret i Sporveien. (Ola Floberg og Sores Yuzer) - Bedriftsforsamlingen (Linda Amundsen og Raymond Lorentzen) - Arbeidsmiljøutvalget (Ola Floberg, Iftikhar Hussain, Tore Elton, Stian Haldsrud (vara), Harald Jeppesen, Geirr Cranner, Erik Norman-Larsen og Siri-Lill Sevilhaug) - Deltagelse i partssammensatt utvalg. (Sores Yuzer, Ola Floberg, Erling Dokken, Tore Elton, Stian Haldsrud) - Styringsgrupper i trikkeanskaffelsen, CBTC og Økt vognbehov 2036 (Tore Elton, Sores Yuzer) - Programstyret i trikkeanskaffelsen (Ola Floberg) - OU-fondet i Sporveien (Linda Amundsen, Jeppesen (Wiik og Lorentzen vara) - HMS-grupper med lokale verneombud - Varslingsrådet i Sporveien (HVO Geirr Cranner)

I fagbevegelsen -

Representantskapet i Fagforbundet Oslo - Representantskapet i LO-Oslo og LO-Stat - Næringspolitisk utvalg LO-Oslo (Thomas Stave) - YSST, Region Fagforbundet Oslo (Linda Amundsen) - Industriaksjonen (Sores Yuzer) - Gjester LO kongressen - Delegater på Fagforbundets landsmøte 2022

Konferanser -

Trondheimskonferansen (digital)

- -

Broen til framtida

Rogalandskonferansen

- Alternativ energikommisjon, Industriaksjonen - ETF kongressen, Budapest

OSA er tilslutta Industriaksjonen og Sores Yuzer er styremedlem. Vi møter på markeringer, konferanser, styremøter og årsmøtet. (https://www.industriaksjonen.no )

Det er avholdt 10 hovedstyremøter, og AU-møter holdes ukentlig.

15

Medlemsbevegelse og verving OSAs mål for verving går utover Fagforbundets mål. I Sporveien skal vi verve alle. Vi har ca. 80% organisasjonsgrad i Sporveien skinnegående og OSAs tillitsvalgte gjør en kjempejobb med å verve. I Unibuss har OSA bussklubben vokst med 76,6 % I 2022.

Medlemsutviklingen i OSA:

OSA har totalt 2398 medlemmer inkl. Pensjonister/uføre

Fagforeningens arbeidsforhold Tillitsvalgte i OSA har tilgang til åpent landskap i 2 etg. på Tøyen. Foreningas ledelse har tatt i bruk “skyen” Jottacloud for dokumenthåndtering, jobbing på tvers av plattformer gjennom dokumentdeling og til arkivering. Styret vil rose arbeidsgiver for at de tilrettelegger for at tillitsvalgte og verneombud får de midlene og den tiden som er nødvendig for å bidra til at Sporveien får gode tillitsvalgte som skal bidra gjennom medbestemmelse og deltagelse at Sporveien blir en attraktiv arbeidsplass. Sporveien skal pusse opp kontorlokalene i på Tøyen, da vil OSA og klubbkontorene bli flyttet. Det er enda ikke bestemt hvor vi blir sittende, men prosjektet ombygging Ø9 er fortsatt under planlegging og vil bli igangsatt i starten av mars 2023. OSA har fått sagt sine ønsker og behov og koordinerende HVO er i referansegruppa til prosjektet for å ivareta ansattes interesser.

Internasjonal solidaritet

OSA fordømte tidlig Russlands invasjon av Ukraina og bevilga penger til SOS-barnebyer, som allerede var aktive i landet. I løpet av året har dessverre krigen eskalert og det Ukrainske folket lider. Flyktningstrømmene er massive. Russland må umiddelbart stanse forsøket på invasjon og fredsforhandlinger må komme i gang.

16

OSA klarte dessverre ikke å peke ut ny barnebykontakt i 2023. Hovedstyret vil fortsatt satse solidarisk, og skal prioritere å få på plass ny barnebykontakt. Utdrag fra rapport: «Denne høsten har vært tøff i barnebyen i Huambo. SOS-mor Deborah omkom i en bilulykke, og Pinto, mangeårig leder, har sluttet. Kjøreforholdene i Angola er svært utfordrende, og mange blir drept i trafikken. I slutten av september omkom SOS-mor Deborah i en tragisk bilulykke da hun var på vei hjem til barnebyen etter besøk hos slektninger. Hun har vært SOS-mor i Finnmarkshuset siden oppstarten i 2010, og har hatt stor betydning for utviklingen i barnebyen og alle barna som har vokst opp hos henne. Da ulykken skjedde hadde hun omsorgen for syv barn. Det er Teresa, assistent i huset, som nå har overtatt ansvaret og er SOS-mor. Hun kjenner barna godt og vil være en god omsorgsperson for barna og ungdommene framover. Deborah var en person som skapte mye liv og engasjement og hun vil bli sterkt savnet av barn og voksne i barnebyen. Vi også vil savne henne og lyser fred over hennes minne. Barnebyleder Pinto har sluttet Høsten 2022 valgte Pinto, etter å ha vært barnebyleder i 12 år, å satse på ny jobb og utfordringer i FNs utviklingsprogram (UNPD) i Luanda. Han er fremoverlent og nytenkende, og har hatt en avgjørende rolle i arbeidet med å få barnebyen og alle programmene i Huambo til å bli det de er i dag. I tillegg har han etablert et godt samarbeid med myndighetene. Nasjonaldirektøren, Afonso, legger stor vekt på at Pinto utgjorde en stor forskjell i barnebyen. Et trekløver, Filomeno, koordinator for det alternative omsorgstilbudet, Riquelme koordinator for familieprogrammet og Andresa, økonomi- og administrasjonsansvarlig, har i perioden etter at Pinto sluttet ledet barnebyen og programmene på en god og forsvarlig måte. Afonso og SOS-barnebyers hovedkontor hatt ansvaret for prosessen med å ansette en ny barnebyleder. Vi kan med glede informere om at Andresa har blitt ansatt som ny barnebyleder. Hun har jobbet i SOS-barnebyer i 11 år og kjenner barnebyen, programmene, mødrene, ungene og de ansatte svært godt. Vi synes det er bra at en kvinne ble ansatt i

jobben og ønsker henne lykke til som ny barnebyleder». (nyhetsbrev fra SOS-barnebyer Huambo i desember 2022.)

Mange ansatte i Sporveien valgte også i år å gi Sporveiens julegave til SOS-barnebyer. At Sporveien velger å fortsatt ha dette bidraget til SOS-barnebyer gleder oss. Ansatte i Sporveien er solidariske! OSA har nå 149 antall bidragsytere, og oppfordrer medlemmer til å bli nye bidragsytere framover. To tillitsvalgte (Linda Amundsen på vegne av OSA, Ola Floberg, privat) reiste til Spania i regi av EL og ITs «Arven etter Franco». Vi fikk en grundig innføring om fascisme og de kort- og langsiktige konsekvensene av fascismen. Som er mer relevant nå enn tidligere, når man ser på fascismens fremvekst i store deler av Europa.

17

Disse studieturene har gitt de frivillige organisasjonene som jobber med det historiske minnet (ARMH) oppmerksomhet i form av medieoppslag, jfr oppslagene som kom i regi av studieturen i september, på den faglige studieturen OSA deltok på, og i møte med regjering og fagforbund. Borgerkrigen i Spania var en krig mot Europeisk fascisme, Franco hadde støtte fra Hitler- Tyskland, Italia (Mussolini) og Portugal (Salazar) fra dag en. Det begynte som et mislykket kuppforsøk. I områdene fascistene rykket inn i, hadde de som mål å utrydde venstresida fysisk; sosialister, kommunister og anarkister, administratorer, lærere og intellektuelle. Særlig fagforeningsfolk var utsatte. I massegravene er halvparten fagforeningsaktivister. Inkludert militære, politi og prester som var trofaste mot republikken og den valgte regjeringen. I byer som Sevilla, Granada, Cordoba og Badajoz ble tusenvis myrdet. Det samme skjedde etter at republikken falt. Bare i Valencia ble mer enn 2000 drept og kastet i navnløse massegraver. Det samme skjedde i Madrid og andre byer. Hundretusener mistet jobben, en million satt i konsentrasjonsleir (for kortere eller lengre tid), en halv million flyktet og republikanere ble nektet mat og legehjelp, som deres familier. ARMH og lignende organisasjoner gjør en viktig jobb for å endre lovverket for å ta et oppgjør med Arven etter Franco. OSA sine egne tillitsvalgte og medlemmer var også aktive i motstandskampen mot fascistene under borgerkrigen. Det er nylig funnet dokumenter på innsamlingsaksjoner gjort av Sporveisbetjeninga og hvordan de solgte jakkemerker til inntekt for Spanias befolkning. Politikk Det har vært et tøft år for rødgrønn regjering. Økte strømpriser, fattigdom og krig i Europa har dominert store deler av det politiske bildet. Sporveien var hardt rammet av høye strømpriser og det så lenge ut til at det ikke ville komme en kompensasjon for de høye strømprisene. På tampen av 2022 kom det en god nyhet om at Oslo kommune kompenserer med 178 millioner + 40 millioner fra ruter. OSA ønsker å berømme innsatsen til administrasjonen som gjennom året har arbeidet for å få til denne strømkompensasjonen. Vi opplever at samferdselsministeren og regjeringa arbeider med å rydde opp etter herjinga i norsk jernbane. Siste konkurranseutsetting på Østlandet ble stoppa. Vi har tru på at Flytoget blir innlemmet i Vy en gang i fremtiden. Vi er spesielt fornøyd med at samferdselsminister John-Ivar Nygård slår Spordrift inn i Bane NOR. Drift og vedlikehold av norsk jernbaneinfrastruktur er kritisk kompetanse som Bane NOR bør ha kontroll over. Konsernsjef Cato Hellesjø er styreleder i Bane Nor og har nok hatt en finger med i spillet, ved siden av at John-Ivar Nygård fikk en skolering i drift i egenregi etter valget i 2021.

18

OSA har kjempa mot liberaliseringa i velferden i alle år. Vår nære kamp er å fjerne anbud i bussbransjen. Mye av velferdsstatens penger går til unødvendige administrative kostnader, men verst er at private henter ut profitt. Ansatte i bussbransjen opplever større press på lønn og arbeidsvilkår år etter år.

Vi som kollektiv fagbevegelse må presse politikerne til å igjen ta kontroll over naturressurser og velferdsgoder og organisere på en mest mulig demokratisk måte.

Den rødgrønne regjering har mye å rydde opp i etter 8 år med blått styre i Norge. Det er demokratiske, kollektive ordninger som tjener befolkninga. Samtidig må vi kjempe mot krefter fra ytre høyre som prøver å vokse på de krisene vi nå lever i: dyrtid med løpsk strømmarked, økte mat- og boligpriser og konsekvensene av grønn omstilling. Vi som er organisert må sette oss inn i hvordan disse liberalistiske systemene fungerer og ta tilbake demokratisk kontroll. Det er voksende ytre høyrepåvirkning i hele verden. De får makt i mange land, også nær oss (Italia, Romania). Vi i fagbevegelsen må slåss mot autoritære krefter med alle midler og fortsatt skape allianser for å motstå denne politikken. Avslutning OSAs hovedstyre vil takke alle tillitsvalgte, verneombud og medlemmer som har deltatt i foreningens aktiviteter gjennom året og som på den måten holder medlemsdemokratiet levende. OSAs tillitsvalgte strekker seg langt når medlemmer kommer i vanskelige situasjoner. OSAs tillitsvalgte har god kompetanse på de riktige områdene gjennom kursing i egen regi eller gjennom Fagforbundet/LO. De gode diskusjonene gir også gode kompetanseløft! Vi er veldig glade for å være del av Fagforbundet og LO. Dette ser vi i den støtta vi har fått i juridiske saker og håndtering av interne saker. OSA som del av Fagforbundet og LO får resultater i den faglige politikken som virker! Vi er del av et godt og kompetent nettverk. Takk til alle som bidrar til å vedlikeholde og drifte OSAs tre feriehjem som er et flott tilbud til OSAs medlemmer og andre. OSA har fortsatt vedtak på å gjøre hva vi kan for å sikre sunn drift av våre feriehjem. Dessverre er det en del feriehjem som blir solgt. Spesiell takk til OSA-medlem Stein Guldbrandsen som gikk av med pensjon i høst. Han har bidratt med tyngde i Fagforbundet som leder av SST. Takk går også til pensjonisttillitsvalgt Odd Sverre Norrøne som har bidratt ekstra som “horn på veggen” - særlig når det gjelder tariffspørsmål.

Kollektivt er vi sterkest!

Hovedstyret, 17.1.2023

19

Årsberetning for vernetjenesten Sporveien 2022

1. Organisering og utpeking av verneombud i Sporveien

1.1 Organisering av verneombud Arbeidsmiljøutvalget deler inn arbeidsplassen i verneområder. I virksomheter som ikke har arbeidsmiljøutvalg, gjøres dette av lokal fagforening etter at arbeidsgiveren har uttalt seg. Er det flere lokale fagforeninger ved virksomheten, fastsetter de i fellesskap inndelingen av verneområder etter at arbeidsgiveren har uttalt seg. Blir fagforeningene ikke enige, avgjør arbeidsgiver inndelingen. Finnes det ingen lokal fagforening, avgjør representanter utpekt av arbeidstakerne denne inndelingen etter at arbeidsgiveren har uttalt seg. Vernetjenesten har bestått av totalt 45 verneombud fordelt på trikk 10, T-bane 11, PE Avløs 1, PE Ryen 6, PE Grefsen 3 / IE Etterstad 7, IE Holtet/Majorstuen 3 og konsern 3.

Hovedverneombud i denne perioden: HVO Erik Norman N. Larsen for T-banen, HVO Siri-Lill Sevilhaug. for trikken og K-HVO Geirr Delphin Cranner for PE/IE og konsern.

Årsberetning fra HVO Trikk og Bane har selvstendige beretninger.

1.2 Valg/ utpeking av verneombud: Vernetjenesten blir utpekt av Oslo Sporveiers Arbeiderforening etter arbeidsmiljøforskrift om organisering, ledelse og medvirkning. Verneombudene skal velges blant arbeidstakere som har erfaring og innsikt i virksomhetens arbeidsforhold. På verneområder hvor en lokal fagforening alene organiserer flertallet av arbeidstakerne, kan fagforeningen utpeke verneombudet. 1.3 Opplæring og kursing Det ble gjennomført 40t lovpålagt HMS-kurs for nye VO og ledere. Det har blitt gjennomført et kurs i år som gjennomføres 100% internt i Sporveien. Vernetjenesten representeres av HVO på OSAs introkurs som forteller om vernetjenesten og viktigheten av en arbeidsmiljølov. Vernetjenesten blir representert av lokale HVO på aspirantkursene på trikk og bane. 1.4 Representasjon: Hovedverneombudene har fast plass i AMU og representerer vernetjenesten og ansattes arbeidsmiljø. HVO for trikk, bane sitter i klubbstyret med tale og forslagsrett. K-HVO, har møterett med tale og forslagsrett i klubbstyret til PE/IE og i OSA hovedstyret, fast medlem i Sporveiens varslingsråd. Verneombud møter i sine respektive HMS-grupper. 1.5 Møtevirksomhet: Verneombud og hovedverneombud møter i sine representative HMS-grupper. Det er møter ca. hver trede måned eller oftere. 2022

HVO deltar på flere samarbeidsmøter: Ryen er det møte mellom verneombud, verkstedsjef, kvalitetssjef og HVO hver 14.dag.

20

Det blir avholdt fire AMU for Sporveien i året. Før hvert AMU blir det avholdt minimum 2 AU møter, medlemmer er Ola Floberg gikk inn i AU. HR-sjef Jon Kolderup Steen, HMS-sjef Kjetil Løkken og HVO Geirr Delphin Cranner.

Det har blitt avhold månedlige hovedstyremøter.

HVO har deltatt i flere møter i varslingsrådet, møtes etter behov.

2. Vernetjenesten gjennom 2022

Samarbeidet for vernetjenesten er godt, vi oppfatter å bli tatt på alvor av ledelsen. Forbedringspotensial innen medvirkning finnes, dette være seg eks. i omorganiseringer, her er det mange «gode idéer» som viser seg ikke er helt gjennomtenkte, eller at arbeidsmiljøet ikke nødvendigvis forbedres av endringene og evalueringer blir skjøvet ut i tid. Det har vært et par tilfeller av bruk av § 6-3 (stansing av arbeid) her trengs det en oppfriskning. Vernetjenesten har faste møter med verkstedsjef samt andre ledere på Ryen verksted i tillegg til HMS-møter, vi oppfatter det har blitt relasjoner av møtene. Her blir det tatt opp aktuelle saker små og store. Portvakta på Ryen blir automatisert utenom kontortid, vektere vil kun være til stede mellom kl 07-15. Dette medfører en del endringer og rutiner, eks. for ansatte som har glemt kort må da ringe leder for å komme inn, stillverket vil kameraovervåke spor og trafikk, resten av basen vil da ikke ha aktiv overvåking. Det er mye som endres og skal være på plass innen 1.2.23. Grefsen verksted har byggeprosjektet kommet til slutt etter mange utfordringer på veien, arbeider med oppgradering av vaskebanen er også ferdig. Stillverket blir oppgradert fra grunnen av, de sitter nå på midlertidig som blir kontor når det er ferdig. Medvirkning og samarbeid om Fornebubanen resulterte i avtale om arbeidshøyde etter forskrift (2.2m), fasadelift på plasser der man ikke kan bruke lift. Dette betyr at Sporveien drifter og vedlikeholder holdeplasser i egen regi, det har vært og vil være fokus på detaljløsninger for vedlikeholds vennlig og holdbarhet.

Ombyggingsprosjekter i Sporveien har man vært flinke til å følge Sporveiens § 18-9 prosedyre som omfatter ombygginger som ikke etter AML er pliktig til å følge.

HMS, BHT og HVO har hatt jevnlige møter som styrker samarbeidet, HMS avdelingen har hatt turnover på slutten av året og mangler HMS-rådgivere, rekrutering foregår på skrivende stund. HR-sjef Erik Eriksen sluttet, Jon Kolderup Steen har blitt ansatt som ny HR-sjef. Det gode samarbeidet med HR-sjef har blitt videreført. CCTV MX, kameraovervåking på T-bane vognene, prosjektet er på trappene til å sende ut i markedet for leverandør. Det blir løsning først hvor video må hentes ut som krypterte filer med PC, det er lagt opp til tråløs overføring på et senere tidspunkt. Rutiner for bruk og uttak av video har tillitsvalgte drøftet, vernetjenesten har vært med på kravspek.

21

Den kjente og omtalte ombyggingen av Tøyen starter opp på nyåret etter lang og trang fødsel, 2etg vil det kun bli møterom, resten av Ø9 vil bli mest mulig fri seating med blanding av hjemmekontor, møter, er andre lokasjoner. Etterstad skal 2.etg også bygges om for mer effektiv bruk av arealer, det vil også bli montert en heislift mellom etg. Medvirkning av ansatte og vernetjeneste. Tøyen St. skal få ny utgang grunnet sikkerhetskrav, det prosjekteres løsninger pt. Anleggsarbeider vil gå lite utover drifta. Oppgradert Majorstuen St. Oslo pakke 3 har flere store prosjekter som man ønsker gjennomført, som kjent er det ikke penger til alt og noe kuttes, Majorstua ble kuttet fra å være knutepunkt til oppgradering for å motta Fornebubanen. Majorstuen skal bli mer effektiv for driften og for flyten for passasjerer og publikum som ferdes i området. Dette innebærer at IE Trikk må få en etterlengtet ny base. Prosjektering av ny base for IE trikk har pågått en stund, det er ønske og planer om å samle banesjef organisasjonen på Skullerud. Beslutningen er ikke helt fattet enda men tiden på Majorstuen er snart brukt opp og det vil på ny bli midlertidighet til basen står ferdig. Skinnepusser for bane kommer i 2023, da blir det kompetanseløft nok en tjeneste Sporveien utfører i egen regi. Skinnepusser på Trikk har fått en reboot med de usikkerhets elementer det gir, når også den kommer vil det bli en stor seier for ansatte som har ønsket anskaffelse i mange år. IE Trikk har nå også fått en helsefremmende turnus for nattarbeid, 1 time arbeidet blir verdsatt til 1t og 10m, med opparbeidelse av flere feriedager lavere antall arbeide timer, dette er gi og ta fra begge parter. Det har blitt gjennomført en større risikoanalyse av de arbeidene IE utfører, dette har økt bevisstheten for alle ansatte og man har kommet med tiltak og ansvarlige for oppfølging. Ombygginger er selvfølgelig krevende for alle, de som midlertidig mister arbeidsplassen eller blir værende igjen i støy og andre utfordringer. Sporveien har vært igjennom flere store prosjekter de siste årene som vi har løst på en god måte, sikker på at det vil være gode løsninger også i kommende prosjekter. EL-sikkerhetsforum har blitt reopprettet etter flere hendelser med strømgjennomgang, det er blitt gjennomført granskninger, informasjonskampanjer for å nevne noe. Siste AMU 2022 ble det vedtatt at alle VO bli utstyrt med jobb PC for å kunne holde seg oppdatert og kunne delta på møter via Teams. Dette har vi ønsket oss over lengere tid. Dette er kort og generelt oppsummering fra vernetjenesten 2022, håper det gir et lite innblikk i vernetjenesten.

Takk for samarbeidet i 2022

På vegne av vernetjenesten Sporveien K-HVO Geirr D. Cranner.

22

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38

Made with FlippingBook Online newsletter maker