VAB-Magazine september-oktober 2020

HOE ZIT DAT?

De reddingsstrook

TEKST STIJN SMETS

Vanaf 1 oktober 2020 is het verplicht om bij filevorming een reddingsstrook te vormen, zodat hulpdiensten een gemakkelijke doorgang

Waarom moet je een reddingsstrook vormen? Wanneer de hulpdiensten naar een on- geval moeten rijden, verliezen ze soms veel tijd in de le. Er is niet overal een pechstrook aanwezig, en al is die er wel, dan is het vaak niet aangeraden voor hulpdiensten om ze te gebruiken. Op de pechstrook kunnen namelijk brokstukken liggen die lekke banden veroorzaken; er staan auto’s met pech, waardoor een vlot- te doorgang moeilijk is of is er een onder- breking door op- en afritten of brugpijlers. Het principe van de reddingsstrook moet zorgen dat prioritaire voertuigen altijd een vrije doorgang hebben.

voertuig gepasseerd, dan moet je de red- dingsstrook blijven aanhouden, want er kan later nog een extra voertuig aankomen. Let erop dat je al uitwijkt op het moment dat het verkeer nog aan het vertragen is, want eens je stilstaat, is het niet altijd mogelijk om nog naar links of rechts uit te wijken. Is België het enige land met zo’n verplichting? Nee, de reddingstrook is al verplicht in Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en Hon- garije en vanaf volgend jaar ook in Zwit- serland.

hebben. Maar hoe werkt dat precies?

Op welke wegen geldt deze verplichting?

De reddingsstrook moet gevormd worden op alle wegen met twee of meer rijstroken in dezelfde rijrichting. De verplichting is dus niet alleen van toepassing op snelwe- gen, maar ook op andere wegen.

Hoe moet je een reddingsstrook vormen?

De voertuigen op de meest linkse rijstrook moeten zo veel mogelijk links aanhou- den. Het verkeer op de rechtse rijstrook of rijstroken moet zo veel mogelijk rechts aanhouden. Zo ontstaat er een doorgang tussen de meest linkse rijstrook en die daarnaast. Bij wegen met twee rijstroken ligt de reddingsstrook dus tussen beide rijstroken; bij wegen met drie rijstroken ligt de reddingsstrook tussen de linkerrij- strook en de middenrijstrook. Wanneer moet je een reddingstrook vormen? Jemoet de doorgang altijdmaken bij levor- ming, dus niet alleen als je de sirenes van de hulpdiensten hoort. De bedoeling van de reddingstrook is dat de doorgang al vrij is wanneer de hulpdiensten naderen, niet dat de ruimte pas gecreëerd wordt op het moment dat ze naderen. Is het prioritaire

56

VAB MAGAZINE

Made with FlippingBook - Online catalogs