Greenity18

5 juli 2018 KOPERSPUBLIEK Het vinden van het juiste koperspubliek is een belangrijk element. “Hier besteden we veel aandacht aan”, zegt Van Schie: “Zo sturen we flyers rond naar potentiële kopers (voor de laatste veiling waren dat 25.000 exemplaren), plaatsen we adverten- ties en sturen we een e-mail.” De e-mail geeft informatie over een komende veiling en wordt verzonden naar 100.000 agrari- sche ondernemers die hebben aangege- ven geïnteresseerd te zijn in agrarische veilingen. Deze e-mail stuurt Troostwijk naar een selectie uit hun kopersdatabase. Dit levert een significant deel op van de bieders op de veiling volgens Van Schie. De samenwerking tussen Troostwijk en CNB is volgens Walkier de juiste keuze. “Zonder deze samenwerking waren we niet zo’n sterke organisatie als we nu zijn. We regelen de veiling van A tot Z en beha- len de verwachtingen die we vooraf schet- sen met als resultaat tevreden klanten. Daarom gaan wij door met wat we doen en proberen dat nog beter te doen.” woordig bestaat nog maar 15 procent van ons aanbod uit faillissementsveilingen. We doen zelf meer acquisitie. Wanneer wij zien dat een kweker een nieuwe machine heeft gekocht, bellen wij hem op. Want vaak is er dan een machine over. Bij veel ondernemers staat wel een machine die niet wordt gebruikt. Deze overtolli- ge materialen kunnen geveild worden. Zo verzamelen we materialen voor een themaveiling. Of we houden een inbreng- veiling. Door dit contactmoment hebben verkopers een aanspreekpunt en zitten we in de toekomst eerder aan tafel.” Ook op andere momenten bellen Van Schie en Walkier. Bijvoorbeeld als een bedrijf gaat verhuizen of stopt met een bepaalde teelt. Niet alle machines verhui- zen namelijk mee, of machines worden overbodig. “Een ander moment om af te spreken met ondernemers is als ze tegen de pensioenleeftijd aan zitten. Dan geven Walkier en ik advies over de mogelijkhe- den en wat wij voor hun kunnen beteke- nen”, legt Van Schie uit. Bij deze gesprekken met potentiële verkopers zijn beide mannen aanwezig. Walkier: “We nemen altijd de tijd om de ondernemer volledig te informeren. Een verkoper kan zijn machine aanbieden aan zijn buurman, maar ook aan honderd man via een veiling. Dat levert een ander resultaat op. We leggen de mogelijkheden voor en geven aan welke stappen er gezet moeten worden.”

we elkaar versterken en hebben we meer slagkracht.” Voor het integratieproces is ongeveer een jaar uitgetrokken. De fusie werkt door op verschillende gebieden. Zo wordt het klantenbestand aan elkaar gekoppeld, worden kennis en software gedeeld en worden gezamenlijke data geanalyseerd zodat er nog beter inge- zet kan worden op de verkoop. Ondanks de fusie, blijven beide namen bestaan. Van Schie: “In de toekomst wordt BVA het kanaal voor consumenten en Troostwijk het platform voor industrie. Zo houden we het overzichtelijk.” Door de fusie ontstaat er ruimte voor in- vesteringen. Zo zal worden ingezet op IT. Van Schie: “In de toekomst willen we aan de achterkant zoveel mogelijk standaardi- seren. De data die we verzamelen gaan we ook gebruiken. Voorheen deden we dat als twee losstaande bedrijven. Nu kunnen we door onze gezamenlijke slagkracht infor- matie sneller en beter verwerken.” AANSPREEKPUNT De samenwerking met CNB is voortge- zet. Vanaf 1 juni zijn de afspraken voor onbepaalde tijd verlengd. “Dat doe je niet zomaar. De samenwerking die we in 2014 zijn gestart gaat goed. We zijn tevreden”, geeft Ronald Walkier aan. Walkier bemid- delt in materialen en machines bij CNB. Daarnaast organiseert hij materialenvei- lingen in samenwerking met Troostwijk. “Voor onze klanten verandert er niets”, gaat Walkier verder. “Van Schie en ik blijven het aanspreekpunt voor materia- lenveilingen in de agrarische sector.” Heeft de fusie dan geen effect op de sa- menwerking? Dat zeker wel. Het koper- spubliek wordt groter. In de toekomst wil het veilinghuis veilingen tegelijk op beide websites laten draaien. “Sommige veilingen hebben spullen die interessant zijn voor bedrijven, maar ook voor consu- menten”, zegt Van Schie. Een voorbeeld is de veiling van Bakker.com. Daar zijn niet alleen machines voor de agrarische sector te koop. Ook personenauto’s, tuinkabou- ters en vogelhuisjes, die juist interessant zijnvoor de consument. GROEI VRIJWILLIGE INBRENG Met faillissementsveilingen is Troostwijk bekend geworden. Maar dat is vandaag de dag nog maar een klein onderdeel van het aanbod volgens Van Schie: “Zo’n zes jaar geleden was het percentage faillis- sementsveilingen 50 procent, net als het percentage vrijwillige inbreng. Tegen-

W aarom een fusie? Volgens Martijn van Schie, account- manager sierteelt en me- talworking bij Troostwijk, zijn de aandeelhouders van Auctio en Troostwijk Auctions & Valuations met el- kaar in gesprek gegaan. “Daaruit kwam de conclusie dat veilen steeds meer draait om technologie, data en marketing. Die exper- tise en investeringen voegen we nu samen. Daarnaast bieden we de markt een groter aanbod en een groter koperspubliek aan.” Dat twee grote bedrijven fuseren, betekent niet dat er een monopoliepositie ontstaat. Er zijn namelijk meer veilinghuizen. De nieuwe fusieorganisatie gaat werken onder de naam TBAuctions. Daaronder vallen diverse merken zoals Troostwijk en BVA. Van Schie legt uit: “BVA is lande- lijk sterk en goed bekend bij de consu- ment. Troostwijk is juist gericht op de business-to-businessmarkt en richt zich meer op de industrie. Daarnaast zijn we actief in het buitenland. Troostwijk is het grootste veilinghuis in Europa. Door de bedrijven samen te voegen, kunnen

13

5 juli 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online