Greenity18

Ontwikkeling tulpenareaal 2012-2018 Tabel 1

blijkbaar nog steeds goed bruikbaar in de productie. • De stijging van Columbus, Strong Love en White Love is opmerkelijk te noemen, maar vormt in de verste verte nog geen bedreiging voor Strong Gold. OPBRENGST PER ROE STIJGT STERK Het is niet verwonderlijk dat de opbouw van in Nederlands geteelde tulpen zich op deze wijze heeft ontwikkeld. De grafiek laat de ontwikkeling zien van de gemiddelde opbrengst in leverbare stuks tulpenbollen per roe. Deze cijfers komen uit de jaarlijkse opbrengstvergelij- king opgesteld door Flynth adviseurs en accountants en bestrijken een periode van 28 jaar. In de grafiek is af te lezen dat er vanaf de eeuwwisseling sterk is ingezet in verbetering van bloembollenkramen. Het ondereind werd weggegooid, slecht renderende cultivars werden vervangen door beter renderende cultivars (hogere opbrengst in stuks per roe), forse sanering in bedrijven vond plaats, nettenteelt en waterbroei namen een verdere vlucht en schaalvergroting werd doorgevoerd. De 23 genoemde cultivars pasten in het streven om deze strategische doelstellin- gen te realiseren. Stuk voor stuk zijn het cultivars die veel stuks per roe produce- ren, goed te gebruiken voor de broei op water, prima aanwas en uitstekend te gebruiken in massaproductie. NIEUWKOMERS WEINIG VERNIEUWEND Deze bloembollenstatistieken lijken aan te geven dat veredeling een belangrijke rol speelt. Veel van de nieuwkomers zijn echter verdringend en niet echt vernieu- wend te noemen. Dat verklaart waarom van de 8.000 geregistreerde tulpensoorten er zo bijzonder weinig doorbreken. Echt vernieuwende tulpencultivars zullen op- lossingen moeten brengen die de bestaan- de cultivars niet bieden maar die bijvoor- beeld de sector en de maatschappij straks wel eisen. Denk aan zuurvrije tulpen of gewasbeschermingsvrije tulpenteelt. Zolang die tijd nog niet is gekomen zullen de 23 genoemde cultivars niet verdwijnen en zullen de komende tulpenstatistieken geen wezenlijk ander beeld laten zien. Voorlopig zal Strong Gold zijn dominante positie niet verliezen. Strong Gold is, net als de andere genoemde tulpencultivars, een robuust werkpaard en een pijler in rendement van zowel kwekerij als broeie- rij. Strong Gold is zeker niet zo majestueus en creatief als Johan Cruijff en Rembrandt ooit waren, maar wel zo betrouwbaar en sterk als de Hollandse klomp, die overi- gens ook geel van kleur is.  

Bron: BKD

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

Totaalareaal inha inNederland

10.193

10.411

10.880

11.790

12.041 1.848

12.567 2.374

groeit.o.v.2012/13 inha

218

687

1.597

groeit.o.v.2012/13procentueel

100% 102% 107% 116% 118% 123%

aantalcultivars instatistiekopgenomen

1.554

1.644

1.735

1.854

1.735

1.862

groeit.o.v.2012/13 inaantal groeit.o.v.2012/13procentueel

90

181

300

181

308

100% 106% 112% 119% 112% 120%

Opplantgegevens tulpen Tabel 2

Bron: BKD

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

groeit.o.v.12/13 inha

in% 93% 25%

STRONGGOLD

568,36 435,62 105,40 247,35 217,02 113,98 228,58 192,33 132,58 73,42 81,01 148,92 22,67 63,42 19,09 65,72 133,37 119,97 60,73 12,31 37,92 40,74 91,15

598,99 434,00 114,24 272,20 227,66 111,51 232,17 196,46 143,48 90,55 87,62 154,96 35,09 69,05 35,64 84,94 115,03 94,37 135,44

692,79 473,23 139,08 295,25 241,02 136,94 231,74 167,78 147,45 124,36 73,99 51,65 91,26 108,18 106,56 143,58 90,57 34,18 53,43 72,04 97,67 164,64 56,44

818,64 543,77 191,69 337,64 267,45 167,65 233,61 165,67 156,07 146,45 110,15 186,83 86,04 94,76 79,00 101,76 113,95 116,08 145,00

950,20 544,55 255,97 323,53 252,71 200,78 218,29 185,94 147,68 155,99 124,60 171,14 111,90 106,61 96,92 98,15 118,13 113,75 122,34 113,28 77,94 80,41 84,53

1096,48 543,60 349,46 314,89 250,02 228,34 225,98 162,91 158,25 152,95 146,06 144,38 140,20 135,18 125,03 119,83 119,60 119,57 110,31 105,91 102,00 100,43 100,30

528,12 107,98 244,06 67,54 33,00 114,36 -2,60 -29,42 25,67 79,53 65,05 -4,54 117,53 71,76 105,94

LEENVANDERMARK JANSEIGNETTE PURPLEPRINCE PURPLEFLAG ILEDEFRANCE BENVANZANTEN WHITEMARVEL DEBUTANTE STRONGLOVE DOWJONES WHITEPRINCE ROYALVIRGIN YELLOWFLIGHT SEADOV FIRSTCLASS VERANDI

232%

27% 15%

100%

-1%

-15% 19% 108% 80% 518% 113% 555% 82% -10% -3%

54,11 -13,77 28,42 -9,66 45,18 89,69 62,51 59,56

KUNG-FU DYNASTY VANEIJK COLUMBUS DENMARK JUMBOPINK

31% -8% 74%

72,52 21,92 45,14 49,55

111,77 56,89 67,27 82,50

729% 165% 146%

3211,66

3422,53

3793,83

4380,64

4655,34

5051,68

Totaalareaal inha

10.193,00 10.411,00 10.880,00 11.789,52 12.040,92 12.567,26

aantalcultivars>100ha

17

17

19

20

20

23

oppevlaktecultivars>100ha 3248,08 5051,68 %van totaalareaal tulpen 31,87% 32,12% 33,63% 36,29% 36,87% 40,20% 3343,83 3658,48 4278,76 4438,92

aantalcultivars instatistiek opgenomen

1.554

1.644

1.735

1.854

1.735

1.862

aandeelStrongGold in totaleareaal

5,58% 5,75% 6,37% 6,94% 7,89% 8,72%

Aantal leverbare bollen per roe

800 750 700 650 600

550 500 450 400 90/91 92/93 94/95 96/97 98/99 00/01 02/03 04/05 06/07 08/09 10/11 12/13

5 juli 2018

14/15

16/17

21

5 juli 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online