Greenity18

Sinds 1860 de verbinding tussen ondernemers, overheid en omgeving

Extra onderzoek door samenwerking overheid en ondernemers

Goed en onafhankelijk onderzoek is essentieel voor de toekomst van de sector. Financiering van onderzoek kan op verschillende manieren. Een daarvan is een publiek-private samenwerking (PPS), waarvoor de overheid via diverse Topsectoren jaarlijks geld beschikbaar stelt. De sector moet dan zelf ook een deel van de kosten financieren. De KAVB vindt het belangrijk dat ook het bloembollenonderzoek onderdeel van deze samenwerking is. Directeur Prisca Kleijn: “Vanuit de onderzoeksfondsen is er via de KAVB jaarlijks ongeveer 300.000 euro be- schikbaar voor de financiering van onder- zoek. Bij de uitvoering van projecten kijken we vooraf goed of het mogelijk is om het project te laten uitvoeren binnen de Top- sector. Door geld van de sector in te bren- gen kunnen we dan het beschikbare budget voor het bollenonderzoek verdubbelen. Het huidige onderzoeksbudget is zeer beperkt en op deze manier kunnen we meer budget voor bloembollenonderzoek organiseren.” De KAVB gaat zelf op zoek naar samenwer- kingsmogelijkheden en wordt ook regel- matig door andere partijen benaderd om deel te nemen in onderzoeksvoorstellen. Een van deze projecten is onderzoek naar het effect van groenstroken in lelies om na- tuurlijke vijanden die in deze groenstroken leven – met name luizen – te laten vangen. Hierdoor neemt de virusdruk af, zijn er

minder bespuitingen nodig en wordt een bijdrage geleverd aan de biodiversiteit en de vruchtwisseling van lelie. Dit project is onderdeel van een PPS-project dat is gericht op groenstroken in de land- en tuinbouw. Een ander project heeft tot doel het grond- gebruik te optimaliseren om zo drie doe- len te bereiken: extra koolstofvastlegging in de bodem, betere bodemstructuur en waterhuishouding, en een betere bodem- vruchtbaarheid. In dit project wordt met name gekeken naar sectoren die gezamen- lijk grond gebruiken, waaronder de bloem- bollensector. Het project moet leiden tot aanbevelingen voor telers voor een beter bodemgebruik. De KAVB wil in dit project met name de aandacht vestigen op de teelt van bloembollen op gescheurd grasland op de klei en de teelt van lelies op zandgrond. ZIEKZOEKEN AUTOMATISEREN Er is ook een verzoek ingediend voor een PPS om de automatisering van het ziekzoe-

ken nieuw leven in te blazen. Zo’n tien jaar geleden zijn hiervoor al de nodige stappen gezet door onderzoek met steun vanuit de praktijk, maar door omstandigheden kon dat project toen niet succesvol worden af- gerond. Tijdens deze fase bleek al wel dat technisch ziekzoeken beter scoort dan de mens. De afgelopen jaren zijn de techno- logische ontwikkelingen echter doorge- gaan. Omdat ook de beschikbaarheid van geschikt personeel steeds lastiger zal gaan worden, zet de KAVB nu in op een vervolg van dit project. GEEN STENGELAALTJESPROJECT Uiteraard bekijkt de KAVB kritisch aan wel- ke projecten wordt deelgenomen. Zo heeft een voorstel vanuit de akkerbouw om meer inzicht te krijgen in de beheersing van sten- gelaaltjes het niet gered. De belangrijkste reden om niet in dit voorstel te investeren, was dat het onderzoek geen antwoord zou geven op vragen van met name tulpentelers om stengelaaltjes te beheersen.

Afvalwater zuiveren of afvoeren

Wat doe ik met het restant van het ontsmettingsbad? Die vraag werd het afgelopen jaar vaak gesteld in de diverse regionale groepen rond Schoon erf, schone sloot. Ondernemers gaven aan op zoek te zijn naar nieuwe structurele oplossingen. De KAVB is met de partijen binnen Schoon erf, schone sloot met deze vraag aan de slag gegaan. Dit leverde twee opties op: zuiveren met de mogelijkheid tot het lozen van gezuiverd water op het oppervlaktewater of afvoeren. Een groep ondernemers wil graag zelf aan de slag met het zuive- ren van afvalwater op het bedrijf. Bestaande technieken passen echter niet altijd op het volume aan water dat deze bedrijven wil- len schoonmaken. De vraag is of er een techniek bestaat die een dergelijk grote hoeveelheid afvalwater kan zuiveren. De techniek

moet aantoonbaar effectief zijn en het gezuiverde restwater moet geloosd mogen worden op het oppervlaktewater. KAVB en Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier zijn met onderzoeksinstantie KWR in gesprek over een gezamenlijk project. Doel is verschillende apparaten in samenwerking met leveranciers te testen op de mate van zuivering. Op die manier vindt een objec- tieve meting plaats. Een aangevraagde subsidie voor dit onderzoek is inmiddels toegekend. Leveranciers van apparatuur zijn uitgeno- digd om aan dit onderzoek mee te doen. Voor het afvoeren van water bestaan al diverse mogelijkheden. Zo zijn er ondernemers die water afvoeren om het vervolgens centraal te laten zuiveren. De KAVB werkt aan de opzet van een dienst zo- dat ook haar leden hiervan gebruik kunnen maken. Naar verwach- ting zal de KAVB dit eind van dit jaar kunnen aanbieden.

26

5 juli 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online