Greenity18

CAV Agrotheek test ideeën duurzaam telen

Kan de teelt van bloembollen verduurzamen met minder middelen, andere technieken of andere middelen? Vragen die regelmatig aan de orde zijn bij CAV Agrotheek in Wieringerwerf. Met drie projecten zet het bedrijf in op een duurzamer teelt van bloembollen. K un je als leverancier van gewasbeschermingsmid- delen een bijdrage leveren aan een meer duurzame teelt? Als het aan Nico van Langen van CAV Agro- theek uit Wieringerwerf ligt wel. Sterker nog, het bedrijf heeft drie projecten lopen die in het teken staan van een teelt met minder middel en een flink lagere belasting van het oppervlaktewater. ONTSMETTEN ALS SJALOT In het najaar vindt de ontsmetting van tulpenplantgoed plaats. Vooral na het ontsmetten kan er vloeistof uit de kisten via het erf in het oppervlaktewater komen. Dat kan anders, sterker nog, dat moet anders, stelt Van Langen. “We zien nu al dat eti- ketten van middelen expliciet vermelden dat ze niet meer mo- gen worden gebruikt in het ontsmettingsbad als het gebruikte fust de ontsmettingsvloeistof opneemt. Dat geldt bijvoorbeeld voor Shirlan.” CAV Agrotheek kwam in contact met een bedrijf dat sjalotten teelt. “Het plantgoed daarvan ontsmet dit bedrijf al jaren door te schuimen in een glijgoot. Het bedrijf verwerkt elk jaar 4.000 ton. We hebben hiervoor een eigen machine gebouwd, waarbij de bollen door het schuim rollen. Een kist met bollen die op deze manier zijn ontsmet, laat geen lekvloeistof achter. En voor extra zekerheid kan er nog een binnenhoes in de kist worden geplaatst.” Op een proefveld van Proeftuin Zwaagdijk in de Wieringermeer zijn bollen van twee tulpencultivars geplant die met verschil- lende behandelingen op deze manier zijn ontsmet. Na het rooien is duidelijk welk effect er is op de bolgezondheid. “Dit is wel de kant waar we naartoe moeten. Zo kunnen we echt op middel besparen en voorkomen dat het van het erf af spoelt.” VUUR BESTRIJDEN MET GROEN MIDDEL Het bedrijf zet ook in op alternatieven voor de vuurbestrij- ding. Deze schimmelziekte kan de teler nu nog goed bestrij- den met diverse middelen, maar zijn er ook andere mogelijk- heden? In een veldproef zijn dit voorjaar allerlei combinaties getest. Midden juni is op het veld duidelijk dat zonder spuiten tegen vuur er weinig gewas meer over is. Andere veldjes staan er nog redelijk tot goed bij. Dat geldt bijvoorbeeld voor een praktijkschema waarbij twaalf keer afwisselend is gespoten met Dithane, Collis, Frupica en Palladium. Maar er is nog Tekst en fotografie: Arie Dwarswaard

Boven: Proefveld tulp waar tegen vuur is gespoten met een anti-stressmix waarin geen chemische middelen zitten. Onder: Proefveld tulp waar twaalf keer met vier gangbare vuurmiddelen is gespoten.

5 juli 2018 MINDER DRIFT MET SQUALL Ten slotte zet het bedrijf in op driftbeperking door Squall toe te voegen aan de te verspuiten middelen. Dit is een van de uitvloeiers die op de markt is. Naast 95% driftreductie zorgt deze biologische toevoeging er ook voor dat de aangebrachte middelen beter in de waslaag worden opgenomen. Proeftuin Zwaagdijk heeft twaalf van deze producten getest door ze te verspuiten met UV-poeder. Door ’s nachts met UV-lampen het gewas te bekijken, werd duidelijk dat middelen met Squall de beste verdeling over het blad hadden. In een ande- re proef is gekeken naar het effect van Squall op de virusbe- strijding in lelie. Daaruit bleek dat de combinatie van 11E Olie en Squall twee derde minder LMoV en LSV opleverde dan bij onbehandeld en 25% minder dan in het object waar Squall was weggelaten. een ander veldje dat ook goed oogt. “Hier hebben we een zogenoemde anti-stressmix toegepast waarin geen chemische middelen zitten. Desondanks staan die veldjes er nu ook nog goed bij. We zijn daar erg verrast over. Omdat we hier nog verder onderzoek mee willen doen, kunnen we niet aangeven welke producten in deze mix zijn gebruikt. Volgend jaar gaan we met deze middelen uitgebreidere proeven doen.”

29

5 juli 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online