Greenity18

C O L UMN

Pilot leidt tot seniorenregeling voor de groothandel in bloembollen Ruim een jaar geleden is vanuit de campagne #kenniskracht een pilot gestart waarin samen met de vakbonden FNV en CNV en zes handelsbedrijven is onder- zocht wat de mogelijkheden zijn om ruimte te maken voor nieuwe instroom in onze sector. Aanleiding was dat in de bloembollengroothandel (grafiek links) meer ouderen werken dan in vergelijkbare sectoren (grafiek rechts).

Boter bij de vis

Henk Westerhof westerhof@anthos.org

5 juli 2018 Die ontwikkelingen baren mij zorgen, maar ik realiseer me ook dat de herinrichting van zwartboeken en boycotlijsten daarvoor de oplossing niet meer biedt. Het is een strijd geworden van ieder voor zich. Dat vroeger alles beter was, hoort u mij niet zeggen, maar Leo vertelde ook dat er tijden waren waarin betalen nooit een probleem was: bo- ter bij de vis! Waarschijnlijk rest ons niets anders, dan daar met weemoed aan terug te denken. 5 juli 2018 5 juli 2018 Wie in de historie van Anthos duikt, leert dat de organisatie altijd een belangrijke rol heeft gespeeld op het gebied van de debi- teurenbewaking en de incasso. In 1928 beschikte de administrateur van de Bond over een lijst met maar liefst 23.500 infor- maties over wanbetaling van binnen- en buitenlandse afnemers. Men vond het zelfs nodig om naast de zwartboeken ook boy- cotlijsten op te stellen, met de adressen van afnemers waaraan op straffe van een boete niet mocht worden geleverd. Een land dat de handel vaak hoofdbrekens bezorgde was Italië. Anno 2000 stond daar volgens de toenmalige voorzitter van de Ita- liaanse Groep, Leo Kapiteyn, ruim 10 mil- joen gulden uit. Hij vond dat een voorzich- tige schatting en hij was ervan overtuigd dat de exporteurs naar hun centen konden fluiten. Een gebrek aan solidariteit was vol- gens Leo een belangrijke oorzaak van dit probleem, dat in omvang groeide door de opkomst van de leliehandel. Ineens ging het om honderdduizenden guldens per or- der. Daarvan zei Leo: “Ik kwam weleens bij zo’n klein boerderijtje en dacht: moet ik hier straks een ton beuren?” Leo’s opmerking illustreert dat de handel in de slag om de gunsten van de klant be- reid was om risico’s te nemen. Anno 2018 is daarin niet veel veranderd, alleen wor- den de risico’s steeds groter door het pro- ces van schaalvergroting van marktpartijen, de internationalisering van de handel en de omvang van de ordergrootte. Dat het goed fout kan aflopen, bleek bij het lelie-echec in China vorig jaar, maar ook in andere afzet- markten heeft de handel recentelijk fikse zeperds opgelopen.

De pilot heeft een aantal bruikbare inzichten opgeleverd, die de komende tijd naar de praktijk worden vertaald. Een daarvan is de seniorenregeling.

Op basis van de uitkomsten van de pilot is in de nieuwe cao een regeling opge- nomen die werknemers vijf jaar voor de AOW-leeftijd de mogelijkheid biedt om minder te gaan werken. Werkgevers kunnen in de vrijgekomen tijd personeel laten in- of doorstromen naar de functie van de werknemer, die op termijn met pensioen zal gaan. De regeling bestaat uit de volgende elementen: * De werknemer kan ervoor kiezen om 80% te gaan werken met behoudt van 90% van het loon en 90% van de pensioenopbouw.De werknemer kan van de regel- ing gebruik maken in de periode vanaf vijf jaar voor de AOW-leeftijd tot aan de AOW-leeftijd. * De werknemer moet vijf jaar aaneengesloten ten minste 26 weken per jaar werkzaam zijn bij de werkgever. * De werkgever moet onder de werkingssfeer van de cao voor de groothandel in bloembollen vallen. Omdat er nog de nodige voorzieningen moeten worden getroffen in het adminis- tratieve systeem van TKP, die de regeling gaat uitvoeren, zal de regeling niet direct ingaan bij de start van de looptijd van de cao. TKP denkt hiervoor enkele maanden tot een half jaar nodig te hebben. De campagne #kenniskracht is in 2016 gestart door Anthos, FNV en CNV met het doel de kennis binnen de bedrijven in de bloembollengroothandel te borgen. Dit gebeurt onder andere door oudere medewerkers aan het bedrijf te binden en in- stroom van jonge medewerkers te vergroten. Joost Stolker benoemd tot bestuurslid Anthos Joost Stolker, directeur bij Avaxa Plants, is tijdens de algemene ledenvergade- ring van Anthos op 21 juni benoemd tot lid van het Bestuur Boomkwekerij en het Algemeen Bestuur van Anthos. Gertjan Klumpenhouwer is herkozen in het Bestuur Bloembollen. Hetzelfde geldt voor Jan Boot, die tot eind 2019 zal aanblijven als vicevoorzitter van Anthos. De herbenoeming betekent dat beide heren ook deel blijven uitmaken van het Algemeen Bestuur. Verder is tijdens de vergadering de jaarrekening 2017 goedgekeurd en gaven de leden hun instemming aan de begroting voor 2019. Ook is uitgebreid stilgestaan bij de stappen die zijn gezet naar aanleiding van de toekomstvisie ‘Anthos: één in belangenbehartiging’ en de consequenties die dit zal hebben voor de leden van Anthos. Met deze visie streeft het Algemeen Bestuur ernaar om voor de toekomst een solide bestuurlijke, financiële en organisatorische basis onder de organisatie en de vier aan Anthos verbonden stichtingen (iBulb, Promotiefonds Japan, Promotiefonds Scandinavië en de Afzetbevordering USA-Canada) te behouden. De komende tijd wordt een voorstel uitgewerkt en dit najaar aan de leden voorgelegd.

45

5 juli 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online