Greenity18

haartjes, stekels of een waslaag op het blad, kun je als kweker aan de weerrheid van het gewas werken. “Verstevig je die met plantversterkers, dan maken insecten en schimmels bijvoorbeeld minder kans.” BESPAREN OP CHEMIE Evers toonde de kwekers enkele voorbeel- den van plantenwortels. De ontwikkeling van de wortels verschilde, hoewel ze beide goed oogden. “Je kunt handmatig op ge- breken controleren. Bij een boriumgebrek worden de wortels van sommige gewassen minder flexibel en dat kun je voelen. Ze breken eerder.” Het was voor de Soiltech-vertegenwoordi- ger de kans om uit te leggen hoe calcium, borium en silicium met producten van zijn bedrijf in de plant te krijgen zijn. Basis is wel een analyse van de bodem, voorafgaand aan de teelt. “Dat is ideaal, zodat je kunt zorgen dat de elementen in de bodem op orde zijn voor de teelt. Met een goed evenwicht kun je besparen op chemiegebruik, met als uiteindelijk doel de chemie zoveel mogelijk te beperken.” Chemische gewasbescherming achter- wege laten is voor veel telers nu nog een stap te ver. “Je kunt wel aan de slag en bij een hoge schimmeldruk bijvoorbeeld

toch chemische middelen gebruiken, om vervolgens weer terug te schakelen naar natuurlijke voeding en bescherming.” OVERBEMESTING Evers waarschuwde voor overbemesting met stikstof. “Het is een essentieel ele- ment, maar overmatig gebruik zorgt voor waterige, opgepompte en zwakke cellen. Bovendien worden de suikers verdund en het maakt de plant aantrekkelijk voor ziekten. De aanvoer moet gedoseerd zijn. Let bij aanvoer van mengmeststoffen op het stikstofgehalte. Dat is vaak te hoog. Stikstof heeft molybdeen en magnesium nodig voor snelle omzetting naar voeding en geleidelijke groei. Dat moet ook wor- den aangevoerd.” Calcium, borium en silicium dienen voor de reguliere stikstof-, fosfaat- en kalibe- mesting (NPK) gegeven te worden, voor gezonde en stevige celwanden. Gebrek aan een van die drie eerste stoffen hangt met elkaar samen. Evers raadt aan om de beschikbaarheid van meststoffen in de bodem te verhogen met zogeheten vloei- bare humus. Gebrek leidt tot stress en dan neemt opname via de wortels af, met meer stress als gevolg. “De gangbare mest- stoffen laten meestal alleen bovengronds

Studieclub plantenkwekers Leden van de LTO-studieclub Duurzaamheid voor vasteplantentelers bezochten 21 juni compostbedrijf Van Iersel in Biezenmortel (NBr), om daar van Jeroen van Lanen van Van Iersel te horen wat het belang van een goede bodembalans is. Stephan Evers van zusterbedrijf Soiltech zette uiteen hoe vloei- bare meststoffen zijn te gebruiken in de pot- en containerteelt en in de vollegrond. De studiegroep ‘duurzaamheid’ bestaat sinds oktober vorig jaar. Er zijn zestien leden. De club komt buiten het afleversei- zoen drie keer per jaar bij elkaar op een bedrijf, om samen uit te zoeken hoe de teelt te verduurzamen is. Een sterk gewas vraagt minder gewasbeschermingsmidde- len, is de gedachte. Volgens secretaris Cul- tuurgroepen Gerrit Peeters van LTO Neder- land bomen en vaste planten groeit onder de kwekers het besef dat compost en bodem- leven daaraan bijdragen. 5 juli 2018 herstel zien, maar de plant wordt er niet sterker van. De wortelgroei stimuleren geeft wel gezondere planten.” Evers pleitte voor goede bemestings- en bladbemestingsschema’s en gaf daarbij aan welke producten telers daarbij kun- nen gebruiken. Hij benadrukte daarbij het duurzame karakter van de aanpak, omdat gebruik van chemie wordt teruggedron- gen. “Bladbemestingsschema’s kunnen overigens ook in combinatie met chemie worden gebruikt.” HUMUS Van Lanen vestigde na een uiteenzetting over compostbedrijf Van Iersel de aan- dacht van de telers op het belang van humus voor de bodem. “Het verbetert de bodemstructuur, houdt voedingsstoffen en water vast, maar kan deze ook weer afstaan. Het heeft een goede invloed op de levering van nutriënten, het bodemleven en de vochthuishouding.” Van Lanen legde voorts de werking van het bodemvoedsel- web uit, de balans tussen plant en bodem- leven. Compostgiften hebben invloed op die balans en met kennis van de situatie in de bodem is goed te sturen.5 juli 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online