Greenity18

T E E LT V E R B E T E R I NG

Wortelonkruiden blijven een probleem in de vasteplantenteelt. Hoewel het op sommige bedrijven mee lijkt te vallen, is het soms schrikken als je bij de afnemers gaat kijken. Wortelonkruid valt nooit mee. Eigenlijk moet nu al gekeken worden naar de percelen die volgend jaar gebruikt gaan worden.

Bestrijding wortelonkruid vraagt voorbereiding

dacht voor dit onkruid blijft dus geboden. Meer grondgebonden is veenwortel. De aantasting van dit onkruid is meestal al in de grond aanwezig voordat er geplant wordt. BEHEERSEN EN VOORKOMEN Sleutelwoord bij de beheersing van wortelonkruid is voorbereiding, samen met de juiste bestrijding. Voorbereiding is eenvoudig: plant niet op een perceel met wortelon- kruid. Als er eenmaal geplant is, moet duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de onkruiden die zijn meegeplant en die uit de grond komen. Wortelonkruid dat uit de grond komt, moet chemisch bestre- den worden. Wortelonkruid dat met de geplante plant is meegekomen, moet direct als deze zichtbaar is in zijn geheel verwijderd worden. Vrij- wel altijd is dit afdoende om te voor- komen dat het onkruid zich vestigt. Wordt hiermee te lang gewacht, dan moet chemisch worden ingegrepen. Extra aandacht voor meegeplante wortelonkruiden kan veel proble- men voorkomen.

ander probleem bij dit onkruid is de gelijkenis met knolcyperus. Zeker als de zeebies midden op een perceel staat, is het verschil bijna niet te zien. Het is wel te voelen. Zeebies is scherp en knolcyperus glad. Tevens komt knolcyperus pas na 1 juni op. Niet echt nieuw, maar wel steeds problematischer, zijn akkermunt en akkermelkdistel. Deze twee onkrui- den wortelen vrij ondiep en breken snel af en worden daardoor makke- lijk met de mechanische onkruidbe- strijding verspreid over het perceel. PROBLEEM BIJ AFNEMER Steeds grotere problemen zijn er met haagwinde. De wortel van deze plant wordt makkelijk met de plant meegenomen en vormt ook bij de afnemer regelmatig een probleem. Een plant die net als kiek hardnek- kig in de grond overblijft en ook met het plantmateriaal wordt ver- spreid, is Inula. Hoewel deze plant erg gevaarlijk is, lijkt hij toch op zijn retour. Gevaar hiervan is onder- schatting, waardoor Inula zomaar weer zou kunnen uitbreiden. Aan-

Tekst: Henk van den Berg, teelt- en bedrijfsadviseur Fotografie: René Faas

Wat zijn de meest voorkomende wortelonkruiden? De belangrijkste is kiek. Maar er is nog een groot aantal onkruiden die steeds proble- matischer worden. Soms omdat ze net als kiek met het plantmateriaal meekomen, maar soms ook omdat ze extreem hardnekkig zijn. Een van de meest hardnekkige onkruiden is heermoes, oftewel kattenstaart. Deze plant groeit diep in de grond horizontaal en is nooit helemaal weg te halen. Proberen de kwaal te beheersen is de enige optie. Naast het gewone kweekgras, wordt ook zeebies een probleem. Dit on- kruid gaat niet dood van de voor kweekgras gebruikte middelen en is niet selectief te bestrijden. De planten worden makkelijk door grondbewerking over een perceel uitgesmeerd en kunnen dan zeer hardnekkig aanwezig blijven. Een

5 juli 2018

53

5 juli 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online