Greenity18

T E E LTA D V I E S

Inhoud VA S T E P L A N T E N

Vaste planten algemeen Bemestingsmonster Laat bij vaste planten in pot regelmatig een bemestingsmonster nemen om inzicht te krijgen in het voedingsniveau. Kijk daarbij niet alleen naar de absolute cijfers van de voedingselementen, maar ook naar de ver- houdingen. Als bijvoorbeeld kali hoog is, moet ook magnesium in verhouding wat hoger zijn, anders wordt dit element door antagonisme moeilijker opgenomen. Let op: na regen is dikwijls de EC laag (min- der dan 0,3). Meet u zelf een lage EC, dan is het weinig zinvol een analyse te laten uit- voeren omdat dan de cijfers van alle voe- dingselementen laag zijn. Natuurlijke vijanden Controleer het gewas regelmatig op ziekten en plagen. Let daarbij tevens op natuurlij- ke vijanden. Bij een luisaantasting worden dikwijls ook lieveheersbeestjes en larven waargenomen of andere natuurlijke vij- anden, zoals sluipwespen, galmuglarven of gaasvliegen. In veel gevallen kunnen deze biologische bestrijders een aantasting onder controle krijgen, mits ze daarvoor de tijd krijgen. Om te veel schade te voor- komen, kan ingrijpen nodig zijn. Kies dan voor een selectief middel dat wel de plaag bestrijdt, maar veilig is voor natuurlijke vij- anden. Tegen luis kan bijvoorbeeld worden gespoten met Teppeki of Tafari (voorheen Plenum). Scelta werkt selectief tegen spint en bijvoorbeeld Turex, Dipel en Xentari werken selectief tegen rupsen. Weer en gewasbescherming Houd bij warm weer rekening met de omstandigheden voor bespuitingen. Door hoge instraling van de zon en hoge tem- peraturen harden planten vaak f link af. Opname van gewasbeschermingsmidde- len die op waterbasis zijn geformuleerd (de meeste middelen), wordt hierdoor sterk beperkt. Spuiten bij warm weer kan het best na een gietbeurt plaatsvinden. Ook de bestrijding van onkruiden kan het beste na beregening plaatsvinden. Kijk bij hoge- re temperaturen ook uit voor de dampwer- king van sommige onkruidmiddelen. Cicaden Diverse bedrijven met Salvia hebben in de bestrijding van cicaden de afgelopen weken goede resultaten geboekt met Sivanto Pri- me. Het voordeel van dit nieuwe middel is dat het niet behoort tot de neonicotino- iden. Een aantal afnemers, zoals tuincen- tra, willen liever geen planten bespoten met neonicotinoïden. Sivanto Prime is toe- gelaten in de containerteelt voor zowel bin- nen als buiten. Salvia

Bemestingsmonster Natuurlijke vijanden Weer en gewasbescherming S A LV I A Cicaden S I E RG R A S S E N Onkruid V E RON I C A Roest V I N C A IJzer L E L I E Vuurbestrijding Bestrijding wortelonkruiden H YA C I N T Heetstookbehandeling Pythium wortelrot N A R C I S Schoon plantgoed G L A D I OO L Bloemen koppen Kartelblad Lagedoseringsysteem (LDS) Bladrammenas tegen ratelvirus I R I S Stinkend zachtrot N A R C I S Bewaren T U L P

In siergrassen kan tegen onkruid worden gespoten met U 46 MCPA (7737 N).

Siergrassen

Onkruid Onkruid in siergrassen als Miscanthus, Pen- nisetum en Panicum kan worden bespoten met U 46 MCPA (7737 N). Dit is een groei- stofachtige bladherbicide en heeft een toe- lating voor onkruidbestrijding in siergras- sen in de vollegrond en in pot. Het middel mag maximaal één keer per twaalf maan- den worden toegepast in een maximale dosering van 1,5 l/ha. Om het grondwater te beschermen mag dit product niet wor- den gebruikt in grondwaterbeschermings- gebieden. Let op dat onder andere Carex en Liriope niet tot de grassenfamilie beho- ren en gevoelig zijn. Groeistoffen werken het beste als wordt gespoten bij bewolkt, groeizaam weer en niet bij felle zonne- schijn. Groeistoffen worden traag opgeno- men door de planten, gemiddeld na drie tot vier uur. Spuit op een droog gewas en spuit niet als binnen vier uur neerslag wordt verwacht. Een ander aandachtpunt is dat niet alle onkruiden even gevoelig zijn voor MCPA. De werking op bijvoorbeeld nacht- schade, kamille en varkensgras valt tegen. Raadpleeg voor gebruik het etiket. Roest Let goed op roest in Veronica. Zowel in de vollegrond als in de pot- en containerteelt komt deze aantasting voor. Kijk goed onder in het gewas en let op of er aan de onder- kant van het blad sporenhoopjes zijn te zien. Zeker met vochtige nachten kan roest zich erg snel verspreiden. Voer een bestrij- ding uit met bijvoorbeeld Amistar Top f Tilt. Herhaal de bespuiting na acht tot tien dagen. Veronica

Kerstbloei L E L I E Lelies op bakken Planten bij hoge temperatuur Bruine knoppen Oriëntals Bolbehandeling vlak voor planten B O D E M  B E M E S T I NG Grondbewerking op zand T E C HN I E K Plezierige werkruimte

Samengesteld door de adviseurs van Delphy Vaste planten, tel. 0172-21 28 27 Bloembollen & bolbloemen, tel. 0252-68 85 415 juli 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online