Greenity18

VA S T E P L A N T E N – B O L L E N – K NO L L E N – B L O E M E N – A L G E M E E N

5 juli 2018 Om van de genoemde voordelen gebruik te maken, moet ook het grove plantgoed (zift 8/op) worden geschoond. Indien het plant- goed wordt gepeld, moet dit sneller over de pelmachine worden geleid dan het lever- baar, in verband met beschadiging en zuur. Vroeg sorteren geeft minder beschadiging dan laat sorteren. Verwerk uit het oogpunt van zuur plantgoed zo weinig mogelijk en probeer handelingen zoveel mogelijk te combineren. Schoon plantgoed Schoon tulpenplantgoed heeft voordelen: • Sorteren van plantgoed gaat beter. • Het is gemakkelijker na te zoeken. • Er blijven minder ziekten en plagen zoals galmijt, Pythium of Rhizoctonia achter. • Er is een betere luchtbeweging tussen de bollen mogelijk. • Voor de bolontsmetting is minder middel nodig, terwijl het ontsmettingsbad scho- ner blijft. • Bij schuimen is de schuimverdeling in de kist beter. • Bij het planten is de verdeling regelma- tiger. Pythium wortelrot Pas een zo ruim mogelijke vruchtwisseling toe om een aantasting door Pythium (wor- telrot) te voorkomen of te beperken. Wis- sel daarbij gevoelige cultivars, zoals ‘Pink Pearl’ en ‘Jan Bos’, af met minder gevoeli- ge cultivars. Met een goede bodemstruc- tuur en ontwatering krijgt Pythium min- der kans. Een rijk bodemleven geeft de schimmel minder kans om uit te groei- en. Een grondontsmetting enige jaren eer- der uitgevoerd heeft een goed effect, mits gevolgd door een minder Pythiumgevoelig gewas. Een grondbehandeling kan met 1,25 liter Ridomil Gold per ha in een oplossing van circa 700 liter water per ha. Het middel is mengbaar met Rizolex. Maak niet meer oplossing dan dezelfde dag gebruikt wordt en houd deze in beweging. De werking van Ridomil Gold geeft wisselende resul- taten. Bewaren Bewaar narcissen goed droog bij een tem- peratuur van 20°C. Bewaar zieke partijen wat warmer, zodat zieke bollen snel zicht- baar worden en uit de partij verwijderd kunnen worden. Bij bewaring in palletkis- ten is 500 m³ circulatie per uur per m³ bol- len nodig. Zijn de narcissen goed droog, dan is ongeveer tien minuten circulatie per half uur voldoende. Indien toerenregeling mogelijk is, ga dan terug naar 250 m 3 cir- culatie per uur per m 3 . Bewaar cultivars die gevoelig zijn voor Botrytis en Penicillium, zoals ‘Tête-à-Tête’, bij 25°C. Narcis Tulp

sing Roundup Max of Ultimate. Hogere doseringen kunnen door wortelcontact tot schade leiden. Planten die licht bespoten zijn met Roun- dup Max, leveren bollen waaruit in de broeierij miezerige, gele of witte planten komen.

Vinca

IJzer IJzer is een belangrijk spoorelement voor de plant en nodig voor de aanmaak van bladgroenkorrels. Een aantal gewassen, zoals grassen en Vinca, heeft een duide- lijke ijzerbehoefte. Daarnaast ontstaan in luchtige substraten ook eerder tekorten. Bij een tekort kleurt het blad tussen de nerven geel. IJzer wordt meestal toege- diend in de vorm van ijzerchelaat. Chela- ten zijn er in diverse typen. De verschil- len zitten vooral in het pH-traject van de grond waarbinnen ze goed functioneren en er zijn grote verschillen in prijs. Kijk dus kritisch welk ijzer nodig is. Tot een pH van 6,5 is bijvoorbeeld DTPA te gebrui- ken. Dit is het goedkoopste ijzerchelaat. Bij een pH van 3,5 tot 9 wordt wel EDDHA gebruikt. Aangezien chelaten worden afgebroken door licht is het verstandig mestbakken te voorzien van lichtdichte deksels. Doe chelaten altijd als laatste in de mestbak. Let op dat ijzer bij koud weer slecht opneembaar is. Vuurbestrijding Met waarschuwingssysteem is vuur gericht aan te pakken. Dit geeft aan wanneer er een kans op infectie is. Op grond daarvan komt er advies om wel of niet te spuiten. Bij alle waarschuwingssystemen moet de bespuiting vóór de infectie plaatsvinden. Wanneer een volgende bespuiting nodig is, geeft het systeem ook aan. Dit hangt samen met de keuze van de middelen en de dosering. Een besparing aan middelen is mogelijk gebleken. De volgende middelen bieden zeven dagen bescherming (dosering per hectare): • 0,25 kg Flint • 0,3 l Luna Sensation • 1,5 l Spirit/Phantom (mag maar één keer per seizoen) • 0,25 l Rudis • 0,35 l Frupica/ Fireblocker/Bombero • 0,6 l Luna Experience (mag maar één keer per seizoen) Voeg aan Flint en Rudis en dergelijke 2,0 kg mancozeb of 4,0 l mancozeb toe. Oriëntals zijn minder vuurgevoelig. Spuit deze groep lelies vanaf begin augustus alleen nog met 2,0 kg mancozeb of 4,0 l mancozeb per hec- tare. Bestrijding wortelonkruiden Akkerkers, in de praktijk bekend als kiek, en andere wortelonkruiden zoals akker- munt, zijn tijdens de teelt lastig te bestrij- den. Volveldsbespuitingen zijn niet moge- lijk. Behandel de onkruiden pleksgewijs met een bulbkiller. Gebruik een 2% oplos- Lelie

Hyacint

Heetstookbehandeling Enkele tips voor de heetstook:

• Houd de kans op aantasting door roet zo klein mogelijk door de bollen pas kort voor het planten te sorteren en ont- smetten. Als het toch nodig is om vóór de heetstookbehandeling te sorteren, dan is dat direct kort na het drogen het beste. Lage temperaturen voor en na het sorteren beperken de aantasting door roet. Bedrijven die veel last hebben van roet kunnen overwegen om vlak na het sorteren de bollen te schuimen in 0,2% prochloraz 450 g/l. Ontsmet alleen de vatbare cultivars en de dikste plantma- ten. Er zijn goede resultaten bij het ont- smetten en sorteren op dezelfde dag. Snel nadrogen is noodzakelijk. Om inzicht te krijgen in de roetdruk is een roettoets direct na het rooien aan te bevelen. • Bewaar de bollen voor de heetstookbe- handeling vier tot zes weken bij 30°C om schade door de heetstookbehandeling te beperken. • Begin bij voorkeur met de 38°C-behande- ling voor half augustus. De kans om drie dagen een 44°C-behandeling te kunnen voltooien is dan het grootst. De bolop- brengst is bovendien groter bij een heet- stookbehandeling die op tijd begint. • De heetstookbehandeling is als volgt: a. Voor pluis, zieke en verdachte partijen: twee weken 38°C + drie dagen 44°C. b. Overige partijen: twee weken 38°C + anderhalf tot twee dagen 44°C. Als de capaciteit van de verwarming krap is, mag bij het verhogen van de temperatuur van 30 naar 38°C en van 38 naar 44°C de buitenluchtklep enke- le uren dicht (alleen binnenlucht draai- en). Het opstoken gaat dan gemakkelij- ker, maar de kans op doorschieten van de temperatuur en daardoor schade, is ook groter. Dus de klep moet opengestuurd worden als de beoogde temperatuur bij- na bereikt is. • Tijdens het opstoken naar 44°C is veel cir- culatie nodig (750-1.000 m 3 per m 3 pro- duct). • Breng na de heetstookbehandeling of als schade ontstaat de temperatuur snel terug naar 25-30°C. Koel een gaasbakken- cel snel af door de maximale hoeveelheid buitenlucht in de cel en bij de bollen te brengen. Zet hiervoor de buitenluchtklep volledig open en houd de celdeur geslo- ten. Houd bij een palletkistencel de deu- ren juist open.

55

5 juli 2018

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online