Teestrup - Reg. af flygtninge. Instr. for reg.personale 1945

s

m

4}.X?

* FLYGTNINGEPEGISTPjiPJNGEN Frederiksholms Kanal 26, Opg,B, l.Sal, København K.

£L

Palæ 8326,

TipiQi,' PÅLIGNINGER „

jffSTRUKB FOH laiGISTRfl^

.P^GISTP u SEING AF. TYSKS FLYGG?HIN( i E e. 1. fil tyske Flygtninge udstedes kun D.P #1 Kort Serie G (ved- rørende Dødsfald se Instruks for Lejrlederne Pkt, B.I) med Nummer, Navn og den registreredes Underskrift. i ^ L . i i i K . e . n Omstændi£hed.er udstedes nye D.P-1 Kort |2£ Jabbel Kort^,. Der optages Rapport,' der 'indsendes hertil, og paagældende gøres bekendt med, at der herfra vil blive givet vedkommende Lejr Forholdsordre, 2* h ^ £ S 9 ST 3 en^Liste.i NuHatt« 3 ?°rden over de registrerede, inde- holdende Registreringsnummer, Efternavn, Fornavne, Alder, Hjemsted og Provins saalodes, at Medlemmer af samme Familie opløres med lortløbende Numre og med Fodnote, hvis Familien lortsætter paa en ny Liste, Navnelisten udfærdiges i 3 Eksemplarer, af hvilke 2 straks tilgaar Flygtningeregistreringen. Det ene af disse medfølger ^t-nere lransporten^af de registrerede, medens det tredie op- ^ nP n-n L®der* Ved Forlægningens Ophævelse cr«?0^ ? i denne sidste Fortegnelse til Flygtningeregistrerin- gen til Brug ved senere paakommende Forespørgsler, PaalæGges Registerførerne at føre disse Lister i strenge- ste ^Nummerordene Annullerede Kort skal sendes til Flyetninre- registreringen, Ugyldige Numre anføres med Tilføjelse "Annul- leret , V g ^ n ^ p j r i e ^ m m e .skal begyndes paa ny Liste, 3. De enkelte allierede Flygtninge, der maatte opholde sig i tyske iorlæjpainger, skal ikke registreres, men forbliver i Lejren, indtil de ved Røde Kors Foranstaltning kan overføres ,i ?n an^-en Lejr, Dette skal ikke meddeles de paagældende, .hvorimod der straks indgives Notits i 3 Eksemplarer hertil indeholdende Oplysninger ora deres fulde Navn, Alder, Hjemsted g Nationalitet samt Lejrens Nummer, Det ene af disse Eksem- plarer sendes af Flygtningeregistreringen til Dansk Røde Kors, Amaiiegade 18, København med Anmodning om Overflyttelse til a lieret Lejr, det andet tjl Socialministeriet, medens det redie Eksemplar forbliver i Flygtningeregistreringen, København i Juli 1945, Hvid* Einar Matthiesen,

Page 1

Made with FlippingBook - Online magazine maker