Greenity14

10 mei 2018

Geen bijzaak 38 Gebruik neonics verder beperkt

8 Erwin Cardol:

Verhaal tuinbouw anders vertellen

16 Leliefeest op Keukenhof

20 Aftellen naar Floriade 20222 juni open dag van 10:00 tot 17:00

Onderstaande bedrijven wensen Hulsebosch bloembollen B.V. veel succes met de nieuwbouw:

J.G. APPELMAN B.V. bouwbedrijf

Transportbedrijf

Hulsebosch bloembollen B.V. | Middenvliet 19 | Den Helder

I NHO U D

8  In gesprek Erwin Cardol, directeur World Horti Center, wil tuinbouw- verhaal anders vertellen

39  Sociale media De Keukenhof hoopt op meer Nederlandse bezoekers door sociale media te gebruiken

16  Lelieshow Naamloze lelies laten bezoe- ker naar camera grijpen

Vaste rubrieken 6 In de media 8 In gesprek Erwin Cardol 11 Column Emiel van Tongerlo

In dit nummer 12 Brexit zadelt sector op met formaliteiten 15 Open dag NLG 16 Leliefeest op de Keukenhof 20 Expo Floriade Almere 2022 leeft nu al 22 Volwassen tulpenshow 33 Bloeiend handelssortiment op Dutch Lily Days 37 Kapiteyn redt callashow 38 Verbod neonicotinoïden: vooral lelie de dupe 39 Keukenhof wil meer Nederlandse bezoekers 41 Opbrengstregistratie tulpenoogst 2017 58 Hoe voldoet u aan vergroeningseisen?

19 Tech&Mech 25 5 minuten

Bernard Hazenberg

27 Stigastip 28 KAVB 34 Vakvenster 42 CNB 50 Anthos 53 Vaste planten 55 Ooit 56 Hobaho 61 Teeltverbetering

Doronicum orientale

Op de cover 38 Het verbod op neonicotinoïden vergroot de overlevingskans van bijen, maar drijft telers in het nauw. Vooral in de buitenteelt van lelies ontbreken alternatie- ven voor de insectenbestrijding.

62 Teeltadvies 66 De naam is ‘Ice Cream’

10 mei 2018

3

10 mei 2018

ADVERTORIAL

Paul van Leeuwen van BQ Support voert microscopisch onderzoek uit op een diagnostiek monster.

Snellere uitslag en meer informatie met virusscreeningdigitaal VSD+

Lisse, 23 april 2018 - Met de introductie van virusscreening- digitaal VSD+ bij tulpen en lelies zet BQ Support weer een stap in de verbetering van de diagnostiek in de bloembollen- sector. ”Bovendien kunnen klanten hun kennis zelf beter op- bouwen, dat is wellicht een nog groter voordeel”, verwachten Dion van der Sterren en Paul van Leeuwen van BQ Support. Bollentelers zijn gewend de uitslag van een virustoets schrif- telijk te ontvangen. Dankzij digitalisering is het nu mogelijk deze service uit te breiden met digitale foto’s en symptoom- beschrijving, die BQ Support sinds kort ook kan leveren met de dienst VSD+. ”Met een snellere doorlooptijd. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van een monster, en in veel gevallen binnen drie werkdagen, rapporteren we via de mail de uitslag op de vertrouwde manier, uitgebreid met de symptoombe- schrijving en de foto die we hier hebben gemaakt. Klanten bouwen daar hun eigen digitale bibliotheek mee op, waarop zij in volgende seizoenen kunnen terugvallen. En dus hun kennis over virusverloop en preventie in hun eigen partijen opbouwen”, licht Van Leeuwen toe. ”In de praktijk wisselen selectieteams gedurende de jaren. Met de digitale bedrijfsbi- bliotheek is hun kennis dan beter en sneller op peil.” Eerste stap bij tulpen en lelies BQ Support is gestart met VSD+ bij tulpen. Voor lelies is VSD+ nu ook beschikbaar. Andere gewassen volgen snel. ”Wij kunnen dit dankzij een nieuw computersysteem, dat speciaal hiervoor op maat is ontwikkeld”, vertelt directeur Dion van der Sterren. ”Het is een van de stappen die wij zetten in het digita- liseringstraject, dat zich overal in de bollensector voltrekt.” De procedure om de nieuwe service in te zetten is eenvou- dig. Klanten verzamelen maximaal drie planten met verge- lijkbare symptomen in voorgeleverde zakken, voorzien deze van de voorgedrukte labels en sturen dit monster naar BQ

Support. Uiterlijk binnen vijf werkdagen komt de uitslag van de screening op acht virussen per e-mail. Afhankelijk van die uitslag kunnen bij het ziekzoeken of de gewasbescherming direct de nodige maatregelen worden genomen. ”In ieder geval bouw je als telers kennis op over de partij waaruit het monster is genomen. Die komt in latere jaren van pas als hetzelfde symptoom wordt gesignaleerd. Dat kan inderdaad leiden tot minder noodzakelijke toetsing in het laboratorium en op die manier ook tot kostenbesparing”, aldus Van Leeuwen. Klanten betalen voor een strippenkaart met tien monsters € 170 en voor twintig monsters € 295 (beide excl. BTW). Efficiënt en onafhankelijk Op basis van de eerste reacties stelt Van der Sterren vast, dat dit een schappelijke prijs is. ”Als BQ Support kunnen wij efficiënt en kostenbesparend werken omdat we vanwege de digitalisering een geringere overhead hebben. Dat is logisch. De overgang van de diagnostiekservice van Wageningen University & Research naar BQ Support was een jaar geleden een voor de hand liggende stap gezien alle ontwikkelingen in de sector. Verder hebben wij met die overstap van Casper Slootweg en Paul van Leeuwen ook de kennis voor het bollenvak weten te behouden”, blikt hij terug op de een jaar geleden ingezette verandering. Onafhankelijkheid, integriteit en expertise zijn voor diag- nostiek essentiële voorwaarden, weet Van der Sterren. ”Al onze monsters gaan vanzelfsprekend geanonimiseerd naar het lab en uitslagen worden alleen met de opdrachtgever gedeeld. Tegelijk vinden wij het onze verantwoordelijkheid om in het belang van het bollenvak de algemene kennis die we opbouwen met telers te kunnen gaan delen. Die expertise toepassen is een sectorbelang”, kijkt hij vooruit.

greenity-bq support 180430.indd 1

03-05-18 12:13

VOO RWOO R D

Achterhoedegevecht

Hans van der Lee — Interim-hoofdredacteur h.v.d.lee@greenity.nl

U wist het vast al lang, maar het teeltseizoen 2016/2017 was een goed jaar. Waterschade noch zuur kon voorkomen dat de rende- menten per roe stegen, meldt accountantsbureau Flynth verderop in dit blad. Er staat bovendien inmiddels ruim 12.500 ha tulpen. Het grootste deel is ‘Strong Gold’ en de invloed van nieuwe cultivars is beperkt. Dat is jammer. Blijkbaar lukt het nog niet om een goed alternatief op de markt te brengen, al wordt er hard aan gewerkt. Of willen we er niet aan? Het alternatief moet vooral weinig middelen nodig hebben om gezond te blijven. Zo moeten we het in de sector straks zonder drie ne- onicotinoïden stellen. ‘Slecht nieuws’ en ‘het besluit deugt niet’ zijn de reacties vanuit de belangenbehar- tiging, maar het is een achterhoedegevecht. Uitzon- deringen worden moeilijker, toelatingen lastiger en het middelenpakket smaller. Uiteraard is daar geen snelle oplossing voor in de teelt. De lelies worden het meest getroffen. We moeten re- kening houden met opbrengstdalingen en andere manie- ren van telen. Managing director R&D Hans van den Heuvel van Hobaho by Dümmen Orange adviseerde tijdens het Flower Science Café afgelopen maand niet voor niets op een kritische blik op het assortiment. Duurzaammoet het zijn. Misschien kunnen we al iets van dat nieuwe assortiment laten zien op de Expo Floriade in Almere, al is 2022 best dichtbij. Het past in ieder geval bij het thema ‘Growing Green Cities’. Dan kunnen we daar laten zien hoe de vaste planten en bloembollen passen bij biodiversiteit, welzijn en gezondheid en als wapen tegen de verste- delijking.

10 mei 2018 VERANTWOORDELIJKHEID: De redactie werkt op basis van een redactiestatuut. Aan alle artikelen en rubrieken wordt de meest mogelijke zorg besteed. Uitgevers, redactie en medewerkers aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die direct en/of indirect kunnen voortvloeien uit de inhoud van artikelen en/of advertenties. De redactiehoudtzichhetrechtvoorom ingezondenbrievenenmededelingennietteplaatsendanweltewijzigenof intekorten.Overnamevanartikelen,berichtenof fotografie isuitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie. Greenity is een voortzetting van het tijdschrift BloembollenVisie (2003-2017). BloembollenVisie ontstond uit een samenvoeging vanMarktVisie (CNB) en Bloembollencultuur (KAVB). REDACTIE: HansvanderLee(interim-hoofdredacteur),ArieDwarswaard,MoniqueOomsenLilianBraakman(vakredacteuren),AndréLeegwater(eind-enwebredacteur). FOTOGRAFIE: René Faas. VORMGEVING: Filie Nicola en Lianne van ’t Ende. UITGEVERS: KAVB en CNB. ADRES: Heereweg 347, 2161 CA Lisse, Postbus 31, 2160 AA Lisse, tel. 0252-431 117 of 0252-536 966(kantoorA.Dwarswaard),www.greenity.nl, info@greenity.nl. ABONNEMENTEN: (excl.6%BTW):Nederland€265,–per jaar,Europa€285,–per jaar,buitenEuropa€315,–per jaar. Aan- of afmelden bij John Meijer, tel. 0252-431 173, administratie@cnb.nl. Meer info over abonnementen op www.greenity.nl. ADVERTENTIES: Bureau Van Vliet bv, Postbus 20, 2040 AA Zandvoort, tel. 023-5714745, e-mail: zandvoort@bureauvanvliet.com. ISSN: 2589-4099.10 mei 2018

VA N D E R E D A C T I E

In de media L EE S HE T LAAT S T E N I EUWS OP WWW.GREEN I T Y. NL

Onderbroekenlol

Lilian Braakman — Redacteur l.braakman@greenity.nl

De prikploeg familie Op ‘t Ende pakte op de 65e editie van de Bloemenda- gen de titel ‘Nederlands Kampioen Bloemendagen’ in Anna Paulowna met kunstwerk ‘Martin Luther King’. De jury was onder andere zeer te spreken over de goede afwerking en beloonde het stuk met 107 punten. “Winnen is niet ons voornaamste doel, maar het is wel een ontzettend mooi compli- ment voor ons harde werken!”, laat prikker Ton Op ‘t Ende weten. Tweede werd Prikkers van huis uit + prikploeg met het mozaïek ‘Hij gelooft in mij’ (105,5 punten). Op de derde plek is Prikploeg Lieve’s Hoeve met ‘Mindf*ck’ (104,6 punten) geëindigd. De laatste ploeg werd nog verrast door Victor Mids, illusionist van het programma Mindf*ck. Hij kwam met zijn familie langs om zijn portret te bewonderen. Werkstuk ‘Martin Luther King’ winnaar Bloemendagen

Ooit gehoord van de Soil My Undies-Challen- ge? De aanwezigen op de open dag van NLG Holland wel (zie pagina 15). André Hoogendijk, adjunct-directeur van de KAVB, sprak op deze dag. Hem was gevraagd het luchtig te houden. Dat deed hij op een wel heel bijzondere ma- nier. Hij riep de aanwezigen op hun katoenen onderbroek uit te trekken en in de grond te stoppen: de Soil My Undies-Challenge van de Amerikaanse landbouwgemeenschap Farmers Guild. Volgens de bedenkers van de uitdaging is ge- zonde grond, hongerige grond. De bodem zit vol met activiteit. Bodemschimmels en bacte- riën eten hun weg door de bodem en geven nutriënten af en zorgen zo voor een gezonde bodem. De opdracht is simpel: begraaf een honderd procent katoenen onderbroek in je tuin (met een vlaggetje erbij zodat je hem kunt terugvinden). Doe twee maanden niets en graaf dan de onderbroek op. Er zijn twee uitkomsten. Als je een slechte grond hebt, kun je de onderbroek gewoon in de wasmachine doen en dragen alsof er niets gebeurd is. Is je grond gezond, dan blijft er niets van de onder- broek over (op het elastiek na). Farmers Guild heeft een paar adviezen bij de ‘onderbroekuit- daging’: begraaf hem niet in de bovenste laag, maar een paar centimeter diep. Het belangrijk- ste is dat de onderbroek volledig bedekt is met grond. Een puik idee van de Farmers Guild. Ze deden dit om meer aandacht te vragen voor een ge- zonde bodem. Ze daagden in 2017 inwoners van California uit om mee te doen. Over de uit- komsten van de uitdaging is niets terug te vin- den. Wellicht zijn alle onderbroeken vergaan, of leverde het geen leuke kiekjes op. Benieuwd of het werkt? Dat gaan we laten zien. Op de open dag van NLG heeft Hoogendijk namelijk echt een onderbroek onder de grond gestopt. Nog even afwachten dus.

Narcissen voor Hortus Bulborum

De collectie van de historische bloembollentuin Hortus Bulborum wordt aangevuld met ruim 300 soorten narcissen. Schenker is Paul Vlaar, ook wel bekend als de ‘oranje-pastoor’ uit Obdam. “Wij zijn heel blij met deze aanvulling”, zegt Mathé Spruit van de Hortus. “Er zitten zo’n 170 soorten tussen die wij op de tuin niet hebben.” De overdracht heeft inmiddels plaatsgevonden. De narcissen staan nog op het land, maar verhuizen over enkele weken na het rooien naar Limmen. Vlaar: “Ik vind het jammer dat ik van mijn verzameling van narcissen afscheid moet nemen, maar ben blij dat ze in goede handen zijn. Komend voorjaar ga ik kijken hoe ze erbij staan.”

6

10 mei 2018

Agenda

t/m 16 mei Hortus Bulborum Limmen 14 mei Alliumkeuring KAVB 16 mei Leliekeuren 18 mei Masterclass Flower Science 23 mei Leliekeuren 28 mei Iriskeuring KAVB 30 mei Leliekeuren 1 juni CNB Leliedag Open Dag Onderzoekscentrum Innoventis 4 juni Iriskeuring KAVB Jaarevent Greenport 5 t/m 8 juni Dutch Lily Days

Masterplan Fusarium gestart

Om Fusarium aan te pakken in tal van teelten in de glastuinbouw is het Masterplan Fusa- rium gestart. In deze publiek-private samenwerking met financiering vanuit het ministe- rie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), werken LTO Glaskracht Nederland, Wageningen University en Research en een aantal telers en gewascoöperaties samen in het vinden van geïntegreerde innovatie-oplossingen. In het project staan vier modelgewassen centraal: lisianthus, chrysant, potorchidee en sla. Door onderzoek aan deze gewassen willen partijen de kennis over Fusarium vergroten. Daarbij gaat het om diagnostiek, epi- demiologie en biologische bestrijding. Kennis die het onderzoek in één van de vier mo- delgewassen wordt opgedaan, is direct te vertalen naar de andere modelgewassen. Telers zijn binnen dit project betrokken bij het ontwikkelen van nieuwe, duurzame middelen en aanpassingen in teeltsystemen.

Captain Calla Days Calla.nl open dagen Green Works Pioenendagen 5 t/m 15 juni CNB Irisweken CNB Pioenweken

RECTIFICATIE Onjuiste naam en functie

In het artikel ‘Kijk kritisch naar assortiment’ over het Flower Science Café in Greeni- ty nr. 13 op pagina 54 en 55 is gemeld dat een van de sprekers de heer Hans van den Hoek was. Dit is onjuist. Zijn naam is Hans van den Heuvel en zijn functie is managing director R&D bij Dümmen Orange.

► Kijk voor de volledige agenda op www.greenity.nl

De afgelopen periode en ook nu nog, zijn er tal van activiteiten voor de consument. Niet alleen de Keukenhof deelt de pracht van bloemen met het grotere publiek, er worden ook diverse routes door het land uitgezet waar men langs kan fietsen, autorijden of wandelen. Allemaal om de consument te laten genieten van de bloemen. Maar wat doet u als vakge- noot? Bezoekt u ook deze publieksevenementen? Belangrijk vindt u het zeker wel: 73 procent is het eens met de stelling. Stelling: ‘Publieksevenementen zijn voor vakgenoten een must om te bezoeken’

27 %

73 %

Nieuwe stelling

Op www.greenity.nl kunt u inmiddels reageren op de nieuwe stelling: ‘Zonder neonicotinoïden geen lelieteelt meer’

10 mei 2018

7

10 mei 2018

I N G E S P R E K

10 mei 2018

10 mei 2018

8

10 mei 2018

‘Het tuinbouwverhaal anders vertellen’

Op 7 maart opende het World Horti Center (WHC) in Naaldwijk zijn deuren. Dit kennis- en innovatiecentrum voor de internationale glastuinbouwsector brengt onderzoek, onderwijs, bedrijfsleven en overheid bij elkaar onder één dak. Het centrum is dan ook een ideale bezoeklocatie voor vakgenoten uit diverse branches en voor de overheid. Demokwekerij Westland maakt onderdeel uit van het WHC. Greenity sprak met directeur Erwin Cardol. Waarom moest het World Horti Center (WHC) er komen? “Zoiets als het World Horti Center was er nog niet. Toch was er in de tuinbouwsector behoefte om een aantal partijen op één plek samen te brengen. Daarbij gaat het om onderwijs, bedrijfsleven, onderzoek en de lokale, regionale en landelij- ke overheid. Er zijn drie mbo-scholen gevestigd in het pand, Demokwekerij Westland is hiernaartoe verhuisd en zowel op de beneden- als de bovenverdieping hebben zo’n honderd bedrijven die actief zijn in de tuinbouw – van veredeling en productie tot aan techniek – hier stands ingericht waar zij bezoekers kunnen ontvangen en informeren. Doordat we onder één dak werken, vinden we elkaar makkelijker voor samenwerkingsprojecten, er ontstaat een kruisbestuiving en dat stimuleert innovaties. Verder is het WHC een ideale plek voor bijvoorbeeld ministeries om buitenlandse bezoekers mee naartoe te nemen en te laten zien wat Nederland op het gebied van tuinbouw in huis heeft. Voordat het WHC er was, moesten zij verschillende bedrijven bezoeken en welke kies je dan? Nu vinden zij een actueel totaalbeeld op één adres. In diverse ruimtes kunnen ontmoetingen worden georgani- seerd, zoals het Rabotorium. Inmiddels heeft de sector ons ook daarvoor ontdekt. We verwachten zo’n 25.000 bezoekers per jaar.” Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

Erwin Cardol DIRECTEUR DEMOKWEKERIJ WESTLAND Hij studeerde biotechnologie, was PR-manager bij ICT-bedrijf Logica en werkte als programmamanager voor Seed Valley. Op 1 maart werd hij directeur van Demokwekerij Westland, dat onder- zoek doet op het gebied van teeltsystemen, veredeling, techniek en gewasbescherming. De onderzoeksfaciliteit maakt deel uit van het World Horti Center, dat op 7 maart officieel werd geo- pend door Koningin Maxima. Het World Horti Center profileert zich als hét kennis- en innovatiecentrum voor de internationale glastuinbouwsector.

10 mei 2018 Hoe halen jullie opdrachten voor onderzoek binnen? “Demokwekerij Westland bestaat al sinds 2001. We hebben inmiddels een grote kring van vaste klanten opgebouwd en zij zijn met ons meeverhuisd. De opdrachten zijn divers. Zo kloppen producenten van gewasbeschermingsmiddelen bij ons aan om toelatingsonderzoek te doen of zij huren een ruimte om zelf onderzoek te doen. Op dit moment onder- zoekt een groep orchideeënkwekers hoe zij het energiege- Het WHC wil ‘een platform zijn waar bedrijfsleven, onder- zoek en overheid samen innoveren, verbinden, creëren en inspireren’. Hoe gaan de deelnemers daar vorm aan geven? “De telersvereniging van Lisianthus wil graag toe naar een duurzamere teelt. Er is onderzoek nodig om dat te kunnen bewerkstellingen en daarvoor maken zij gebruik van onze faciliteiten. Studenten Horti Technics & Management van MBO Westland brengen teeltkennis in praktijk in diverse af- delingen. Zo zetten ze een teelt op, volledig van de opkweek van het product tot het telen, oogsten en verkopen daarvan. Dat zouden ze ook in opdracht van het bedrijfsleven kunnen doen. Doordat we met elkaar onder één dak zitten, is de ver- binding makkelijker gelegd. Daarin kunnen we nog verder groeien.”

9

10 mei 2018

I N G E S P R E K

bruik tijdens de teelt kunnen verminderen. Een groep toma- tenkwekers test verschillende teeltmethodes naast elkaar en onderzoekt het resultaat.” Het WHC is een verzameling van participanten. Hoe weten jullie elkaar te vinden in de samenwerking? “De participanten vormen gezamenlijk een netwerk. Wij komen eenmaal per twee maanden bij elkaar om te overleg- gen. Verder is er onderling veel contact. We zijn er allemaal op gefocust om de interactie tussen de participanten goed op gang te houden. Zo brengen we met elkaar de kruisbestui- ving tot stand. De mbo-groenstudenten maken gebruik van onze kassen voor hun leerdoelen. In het creatieve lokaal vin- den studenten van verschillende opleidingen elkaar en het bloemmateriaal voor de opdrachten wordt aangeleverd door de participanten van het WHC. Studenten bloemsierkunst hebben al het bloemwerk voor de opening gemaakt. De stu- denten van de studierichting robotica en mechanica krijgen materialen en opdrachten aangeleverd van participanten en participanten proberen de studenten te interesseren voor stages op hun bedrijven. Voor de studenten een mooie kans om het bedrijfsleven beter te leren kennen en een beeld te krijgen van hun toekomstige baan. We kunnen hier nog verder in groeien.” Een van de ambities van het WHC is het imago van de tuin- bouw te verbeteren. Hoe pakken jullie dat aan? “Door het verhaal over de tuinbouw anders te vertellen. Wij focussen erop dat de tuinbouw een zeer succesvolle en innovatieve sector is, die zich begeeft op het snijvlak van biologie en technologie. Vanuit het WHC dragen wij bij aan duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Wij zijn er niet doof voor dat er ook kritische geluiden te horen zijn, bijvoorbeeld over het gebruik van middelen, maar wij geloven graag dat de consument goed aanvoelt welk nieuws echt is en wan- neer er iets wordt gehypet. Achter ieder verhaal schuilt een belanghebbende, dat weet de consument ook.” Toch horen we al jaren dat de instroom van nieuwe studen- ten stokt omdat de tuinbouw niet sexy zou zijn. “Waar meten we dat aan af ? Ik zie het omgekeerde: het imago gaat met sprongen vooruit. In mijn tijd bij Seed Valley zetten we actief in op de instroom van jonge studenten in plantenwetenschap. De instroom liep in korte tijd op van zo’n acht studenten per jaar naar honderd per jaar. De hbo-opleiding Toegepaste Biologie – gericht op het life sciences-domein – loopt bijzonder goed. Er zijn mooie studies die opleiden voor een baan in de tuinbouw, van prak- tisch tot theoretisch. Het thema duurzaamheid biedt daarbij mooie kansen. Dat was tien jaar geleden nog iets voor alter- natievelingen, maar nu is het pure business, je kunt er een goede boterham aan verdienen. Kortom: wij hebben geen imagoprobleem, maar creëren het zelf door dat maar steeds te roepen. Ik zie vooral kansen. We moeten ons richten op het verzilveren daarvan.” Welke kansen ziet u bijvoorbeeld? “Het probleem van de bijensterfte is nu heel actueel. Bij de oplossing daarvan kun je als sector prima aansluiten. Zeker omdat de jonge generatie al min of meer gewend is om alles langs de lat van de duurzaamheid te leggen. Verder zullen de technologische ontwikkelingen harder gaan dan we nu kunnen inschatten. De behoefte aan goed opgeleid technisch

‘De jonge generatie is gewend alles langs de maatlat van duurzaamheid te leggen’

personeel zal alleen maar groeien. Wij bereiden de studen- ten daar onder dit dak gezamenlijk goed op voor.” Wat neemt u uit uw voorgaande functies mee naar deze setting en hoe gaat het WHC daarvan profiteren? “Vanuit mijn plantenkundige achtergrond begrijp ik waar veredelaars en kwekers mee bezig zijn, ik spreek de taal. Als PR-manager bij Logica had ik vaak met arbeidsmarktuitda- gingen te maken en ook daar ging het erom het juiste ver- haal te vertellen om zo de juiste mensen te kunnen aantrek- ken. Ook andere communicatiezaken kwamen op mijn pad, van interne communicatie tot issuemanagement. Ik weet hoe een bedrijf onder de aandacht van de media te brengen. Ik weet hoe om te gaan met belangen, hoe je zichtbaarheid kunt vergroten en communicatie kunt verbeteren. Dat komt allemaal goed van pas in deze functie op deze plek. Dat breng ik in. Uiteindelijk maken we het succes van het WHC natuurlijk met z’n allen.”

10

10 mei 2018

C O L UMN

Tegeltjeswijsheid Emiel van Tongerlo — Verkoper Zabo Plant Emiel@zaboplant.nl

Tegeltjeswijsheden. Iedereen kent ze. Thuis heb- ben wij in het kleinste kamertje een scheurka- lender aan de wand met iedere dag een nieuwe spreuk met stof tot nadenken. ‘Na regen komt zonneschijn’ is een bekende en zeker van toepas- sing binnen ons bloembollenvak. Dit gezegde was ook het thema afgelopen maand tijdens de viering van de jaarlijkse katholieke oogstdankdag in het Noordelijk Zandgebied. Aangezien zowel regen als zonneschijn essentiële ingrediënten zijn die een goede oogst mogelijk maken, blijft de onzekerheid of deze beide elementen in de juiste proporties ko- men. Ook het bedrijfsleven gebruikt tegeltjeswijsheid: ‘Zonder strijd geen overwinning’. Pas na grote in- spanning wordt succes bereikt. Afgelopen najaar kreeg de bloembollenexport op China een f lin- ke dreun te verwerken. De onzekerheid op deze enorm belangrijke exportmarkt is flink toegeno- men. Nu de kruitdampen inmiddels wat opgetrok- ken lijken, blijkt de bloemenmarkt nog steeds te bestaan, maar zal er een flinke strijd geleverd moe- ten worden om met mogelijke nieuwe spelers een betrouwbare relatie op te bouwen. De tijd tikt ondertussen door, bollen moeten ge- plant worden en voor de leliehandel betekent deze onstabiele situatie dat er grote onzekerheid bestaat over waar het aanbod uiteindelijk heen moet nu kaarten opnieuw worden geschud. Discussies tussen handel en kwekerij over de cultivarkeuze worden met nóg meer vragen beëindigd. Het zal behoorlijk lastig worden. ‘Sterker door strijd’ is de wapenspreuk van Rot- terdam. Dit is zéker van toepassing in de sport. Hierbij gelden ziekte en blessures als voornaamste strijd alvorens succes mogelijk te kunnen maken. Zoals Johan Cruijff altijd zei: ‘Elk nadeel heb zijn voordeel’. Ieder mens moet keuzes maken en za- ken loslaten om tot prestaties te komen. En als je dan toch in de vijver bent gevallen, tast dan in je zakken om te kijken of er vis in zit!

10 mei 2018

11

10 mei 2018

De Brexit zal grote impact hebben op de im- en export van plantaardig uitgangsmateriaal van en naar Engeland. Die waarschuwing klonk tijdens de themamiddag ‘Gevolgen van de Brexit voor de sector plantaardig uitgangsmateriaal’ 20 april in Wageningen. Een goede voorbereiding kan het leed wat verzachten. Brexit zadelt sector op met formaliteiten

Tekst: Dick van Doorn | Fotografie: René Faas

E en van de consequenties van de Brexit is dat de Roos, juriste bij Plantum. “Het VK wil niet langer gebonden zijn aan EU-instituten. Het is te verwachten dat het VK de huidige EU-kwekersrechten gaat omzetten in aparte VK-kwe- kersrechten. Let wel, mits het lukt om overeenstemming te bereiken over het uittredingsverdrag.” De Roos raadt bedrijven daarom aan om ook rekening te houden met een scenario waarin de kwekersrechten komen te vervallen in het VK. Bedrijven zullen zich moeten afvragen of ze hun producten in dat geval nog wel aan het VK moeten blijven leveren. Zonder kwekersrechten kunnen Britse kwekers namelijk hun rassen gewoon vermeerderen. De Roos adviseert licentiecontracten met Engelse klanten EU-kwekersrechten in het Verenigd Koninkrijk (VK) vervallen. Tenzij het VK deze na de Brexit blijft erkennen. “Dat is onwaarschijnlijk”, meent Judith de

tijdig te evalueren. Staat hierin iets opgenomen over (eenzij- dige) beëindiging van het contract in geval van afloop van de bescherming? En wat er in zo’n geval met het plantmateri- aal moet gebeuren? Anders dan voor landbouw- en groentegewassen bestaat voor de sierteelt geen verplicht rassenregistratiesysteem. Voor verhandeling van rassen die in het VK niet specifiek geregistreerd zijn (bijvoorbeeld middels kwekersrecht) zal op verzoek van de controlerende instantie in het VK een zelf opgestelde rassenbeschrijving aan de leverancier gevraagd kunnen worden. Dit dient om de identiteit van een ras te kunnen vaststellen. EXTRA KOSTEN KWEKERSRECHT De aanvraag van kwekersrechten zal duurder worden doordat voor het VK een aparte kwekersrecht-aanmelding

12

10 mei 2018

Tips Enkele tips voor bedrijven ter voorbe- reiding op de Brexit: • Maak iemand binnen het bedrijf ver- antwoordelijk voor de voorbereiding op de Brexit. • Doe een eerste verkenning (Quick scan) van de gevolgen van de Brexit voor je bedrijf. Je kunt bijvoorbeeld op de site van de Rijksdienst voor Onder- nemend Nederland (RVO) de ‘Brexit Impact Scan’ invullen. • Breng alle relevante scenario’s in kaart en houd daarmee rekening in de bedrijfsstrategie en bij nieuwe inves- teringsbesluiten. • Deel nieuwe problemen die je tegen- komt met je branchevereniging of met MKB-Nederland of VNO-NCW. Zij kun- nen hiervoor aandacht vragen tijdens de onderhandelingen over het defini- tieve uittredingsverdrag. • Monitor continu de nieuwste ontwik- kelingen. Schrijf je eventueel in voor de Brexit-nieuwsbrief van VNO-NCW.

Douane en fytosanitaire controle Voor de douaneformaliteiten en de fytosanitaire controle gaat het VK vanaf 31 december 2020 (of 30 maart 2019) als derde land gelden. Hierbij speelt als complicerende factor dat op 14 december 2019 tevens de nieuwe controleverordening en de nieuwe plantgezond- heidsverordening van kracht worden. Deze nieuwe regelgeving gaat een aantal veranderingen met zich meebrengen. Zo moeten alle importzendingen na 14 december 2019 worden inge- voerd in de EU-database TRACES. De plantenpaspoortplicht wordt bijna zeker vervangen door een volledig fytosanitair certificaat. Naast het teeltmateriaal vallen ook alle potplanten, perkplanten en kuip- planten hieronder. Om meer bedrijven die planten telen of verhan- delen in beeld te krijgen, wordt ook de registratieplicht uitgebreid. Kijk voor meer informatie over de gevolgend van de Brexit voor de fytosanitaire regelgeving op de website van de Nederlandse Voed- sel- en Warenautoriteit: www.nvwa.nl. Harde of zachte Brexit? Wordt het een harde of een zachte Brexit? Dat weten we pas op vrij- dag 29 maart 2019 zeker, de datum dat het Verenigd Koninkrijk (VK) officieel de Europese Unie verlaat. Voor de rest is veel nog onduide- lijk. Eerst stemmen de Europese Raad, het Europees Parlement en het Engelse parlement nog over het zogenaamde uittredingsverdrag, waarover nog wordt onderhandeld. Daarin is ook een optie opgeno- men van een overgangsperiode tot donderdag 31 december 2020 – de zachte Brexit. Het definitieve uittredingsverdrag zal vermoedelijk eind oktober 2018 gereed zijn. Feitelijk geeft dat al een indicatie of het een zachte of een harde Brexit wordt. Als er voor 29 maart 2019 geen formele instemming is van alle partijen met het uittredingsver- drag, dan komt er ook geen overgangsperiode. Het beoordelen en toelaten van gewasbeschermingsmiddelen en bio- ciden gebeurt op basis van binnen de EU geharmoniseerde verorde- ningen en richtlijnen. Zoals het zich nu laat aanzien kunnen beoorde- lingen uit het Verenigd Koninkrijk straks niet meer gebruikt worden voor aanvragen en toelatingen elders in de EU. Meer informatie hier- over is te vinden op www.ctgb.nl/onderwerpen/brexit. Gevolgen voor toelating gewasbeschermingsmiddelen

nodig zal zijn. Dit betekent aparte aanvraagkosten, jaarcijn- zen en wellicht ook dubbele onderzoekskosten. De EU heeft namelijk besloten vanaf 29 maart 2019 geen DUS-rapporten meer uit het VK over te nemen. DUS-onderzoek stelt vast of een ras onderscheidend (Distinct), uniform (Uniform) en bestendig is bij vermeerdering (Stable). Omdat het VK voor 678 gewassen (met name sierteelt) het exclusieve onderzoek uitvoerde, is voor al deze gewassen een nieuw onderzoeks- station gezocht in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie. Die operatie is inmiddels afgerond. Inmiddels is Naktuin- bouw voor 110 van de 678 gewassen geaccrediteerd, waaron- der narcis en chrysant. De Roos: “Andersom is het de vraag of het VK straks DUS-rapporten vanuit de EU wil overnemen. En zo ja, dan wellicht alleen voor die gewassen waarin het zelf momenteel geen eigen DUS-onderzoek heeft.”

10 mei 2018

13

10 mei 2018

ZIEKTEN EN AFWIJKINGEN IN LELIE TIJDENS DE GROEI (1 dagdeel)

ONLINE FAILLISSEMENTSVEILING

BQ Support biedt een praktijkgerichte cursus aan waarin de ziektebeelden van lelie centraal staan.

in opdracht van de weledelgestrenge heer mr. E.A.H. ten Berge van Cees Advocaten N.V. te Naaldwijk in zijn hoedanigheid van curator van BAKKER.COM B.V. CS TE DE ZILK Bloembollenverwerkingsmachines van Nederlands grootste plant postorderbedrijf

Inhoud In deze cursus wordt uitgebreid inge- gaan op het herkennen en benoemen van ziektebeelden in lelie . Voor zover mogelijk wordt gebruik ge- maakt van levend materiaal. Als cursist kunt u op de cursusdag natuurlijk ook materiaal uit de praktijk meenemen.

De cursusmap bevat beschrijvingen van de symptomen en kleurenfoto’s. Een zeer bruikbaar naslagwerk!

Waar:

Wanneer:

Tijd:

Lisse

Woensdag 6 juni 2018

9.00-12.30

Cursuskosten De kosten van deze cursus bedragen € 175,- per cursist (excl. BTW.)

Locatie Zwartelaan 2, 2161 AL Lisse.

Verlenging spuitlicentie zonder extra kosten De cursus is aangemeld als een bijeenkomst, nodig voor de verlenging van uw spuitlicentie. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Meer informatie over verlenging van uw spuitlicentie kunt u vinden op www.erkenningen.nl. Informatie Voor meer informatie kunt u bellen met Eveline Bijwaard, tel. 0252 433 060 of info@bqsupport.nl.

Bulb Quality Support B.V. Zwartelaan 2, 2161 AL Lisse Postbus 300, 2160 AH Lisse The Netherlands T > +31 (0)252 43 30 60 F > +31 (0)252 41 78 56 E > info@bqsupport.nl I > www.bqsupport.nl

X-RAY ZUURSCHEIDER “Havatec” Bulbstar (2003); 12 bollen tel-/verpakkingslijnen “Hachmang” o.a. HP 2500, BEV 5, HA 6205 en “Cremer” o.a. CPT 300 (2010), CP 280, C 300M, TQ BEL 780 (*2), TQ BEL 5112*2, TE 4500/2500; doseermachines, buffertafels, stortbunkers, transportbanden/rollenbanen, kisten- kantelaars, beluchtingsventilatoren; KRIMPFOLIE VERPAKKINGSMACHINE “Preferred Packaging” (2010); omsnoeringsapparaten “Bandall”; etiketteermachines, draadbinders “Bercomex”; dozensluiters “Siat” pallet portaal scanner “Vierpool”; stoffilterinstallaties “Jongejans”; INTERN TRANSPORT w.o. stapelaars en hefwagens “Van Rooyen”, pallet- /transportwagens, zit-veegmachine ”Verhagen”; inschuif-/pallet- /legbordenstellingen; HANDELSVOORRADEN w.o. kunststof bloem-/planten- potten, vazen, verlichting, kweekzakken; grote hoeveelheden emballage w.o. kunststof stapelkratten, manden “Curver”, houten gaasbakken/onderzetters, Europallets, kuubskisten, stalen vaste planten kooien;

greenity-bq support 180503.indd 1

04-05-18 12:24

• SPOELT VRUCHTBOMEN, ONDERSTAMMEN, PLANTEN, BOLLEN, LEEG FUST E.D. EXPORTSCHOON EN VOOR KWEKERIJ ZODAT ZE GEMAKKELIJKER TE VERWERKEN ZIJN. •“KOOKT” DE MEEST UITEENLOPENDE SOORTEN PLANTGOED, ZODAT AALTJES GEEN KANS HEBBEN. VOOR EXPORT BEHANDELEN WIJ VOLGENS DE RICHTLIJNEN VAN DE BKD INCLUSIEF EEN BEHANDELINGSCERTIFICAAT.

telefoon: 0252-222580 email: info@helmus.nl

SLUITING : dinsdag 15 MEI

Bezichtiging : maandag 14 mei van 10.00 tot 16.00 uur Beeklaan 18 - 2191 AB De Zilk MELD U AAN EN BIED NU op www.TroostwijkAuctions.com

www.helmus.nl

Bodem in balans: dat was het thema van de derde open dag van Natural Living and Growth (NLG) Holland. Ondanks het goede weer konden veel ondernemers tijd vrijmaken om aanwezig te zijn bij deze editie, die plaatsvond op het bedrijf van lid M.C. Zonneveld. ‘Vooruit naar vroeger’

Tekst en fotografie: Lilian Braakman

V olgens voorzitter Colja Corts van NLG Holland is de bodem een heel interessant onderwerp. “De bodem staat ieder jaar op de agenda. Een lid van NLG zegt wel eens: het is net een puzzel met duizend stukjes. Iedere keer ontdekken we een stukje dat we kunnen aanleggen. Zo wordt het beeld van de bodem steeds groter.” NLG Holland bestaat nu uit dertien leden. Op de open dag maakt Corts bekend dat er drie bedrij- ven zijn aangesloten bij de groep. De drie bedrijven – Noordbol, P.J. Uitgeest en Zn. en Smit Zevenbergen – zijn alle gevestigd op Texel. KENNIS SAMENVOEGEN In het plenaire gedeelte gaven Hans Huijbers, voorzitter ZLTO, en André

Hoogendijk, adjunct-directeur KAVB, een presentatie. De kern van de boodschap van Huijbers was ‘vooruit naar vroeger’. “Als wij de uitslag van een bodemon- derzoek krijgen, zijn wij opgeleid om te bedenken hoe we deze uitslag kunnen verbeteren met chemie. Vroeger, toen wij deze chemie niet hadden, teelden onze opa ook bollen. Er is kennis verloren gegaan. Deze moeten wij terug zien te krijgen en samenvoegen met de kennis van nu. Ouders en grootouders wisten meer van de bodem dan de ondernemers nu. De huidige generatie is de eerste die de bodem slechter doorgeeft aan de vol- gende generatie dan dat ze hem gekregen hebben.” Verder daagde Huijbers de aanwezigen uit om te zeggen dat ze een trotse boer

waren. En om aan tegenstanders te vragen of ze het beter kunnen. “Dan blijft het stil. Het antwoord is echt ‘nee’. Dan heb je iets waar je het over eens bent. Bedenk dat je als boer de beste kwaliteiten hebt.” BODEMLEVENTEST Hoogendijk sprak over de route naar vitale teelt. Volgens hem zijn er prakti- sche testen. “In Engeland is er de ‘Soil My Undies-challenge’. Mensen begraven een katoenen onderbroek in mei of juni. Ze wachten een paar maanden en graven hem op. Wanneer je bodemleven goed is, blijft er van de onderbroek niks over. Hooguit een elastiekje.” Tijdens de open dag is er een onderbroek de grond in gegaan. Begin augustus zullen we zien wat er nog van over is.

Een ploegdemonstratie op de open dag trok veel aandacht.

10 mei 2018

10 mei 201810 mei 2018

Leliefeest

De laatste twee weken presenteert de leliesector zich in het Willem-Alexander Paviljoen van de Keukenhof. Zeventien bedrijven laten hier aan de consument zien wat er allemaal mogelijk is met lelies. Duizenden bloemen in allerlei kleuren en vormen doen de bezoeker naar de fotocamera grijpen. Enig minpunt: de lelies zijn naamloos op verzoek van de deelnemers.

Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

Bruidsmodespecialist Mary Borsato doopte haar eigen lelie: ‘Mary’s Romance’.

16

10 mei 2018

Het vierde inspiratie- boek van YourLily werd door Jhon Koopman uit- gereikt aan Dennis van der Lubbe van Bloemen- bureau Holland

10 mei 2018

17

10 mei 2018

FustreInIger Neem vrijblijvend contact met ons op!

✓ Hoge en/of lage druk ✓ Dompel of sproei ontsmetter ✓ Reinigen van alle soorten fust ✓ Uitgevoerd volgens wensen klant

Logo

Van Dijke Groep

Zesstedenweg 285 1613 JG Grootebroek info: Hans Visser (06-51611666) www.vitech.nl

VIteCH

Logo

Van Dijke Groep

trommelwassers eco wassers pelmachines kopmachines aqua graders

Van Dijke Group ®

SolidDutchcleaning andrecyclingsolutions

Van Dijke Group ®

SolidDutchcleaning andrecyclingsolutions

Lettertypen Foco

Opdrachtgever Van Dijke Groep Sint-Philispland

Kleuren Rood C-0 M-100 Y-100 K-0 R-224 G-16 B-32 PMS 485 Avery 837 ??? (testen bij print)

Ontwerpdatum 6 januari 2015

Ontwerper Arie van der Meer

Van Dijke Group Sint Philipsland The Netherlands t +31 (0)167.572385 www.vandijkegroep.nl

reclameatelier

Lettertypen Foco

Opdrachtgever VanDijkeGroep Sint-Philispland

Kleuren Rood C-0M-100 Y-100K-0 R-224G-16B-32 PMS485 Avery837 ??? (testen bij print)

Ontwerpdatum 6 januari2015

Ontwerper Arie van derMeer

reclameatelier

in

Op youtube treft u onze bedrijfszekere machines vol in bedrijf

greenity-kavel 44 180503.indd 1

03-05-18 12:12

Meer dan 60 jaar ervaring in de kunststof spuitgiet techniek

Naast de uitgebreide kennis en ervaring op ons vakgebied onderscheiden wij ons door het bedenken van creatieve oplossingen, het leveren van kwaliteit en het verlenen van snelle service.

KLIMAATBEHEERSING CO 2 - EN ETHYLEENREGELING KRACHT-, LICHT- EN HUISINSTALLATIES PROGRAMMA’S VOOR BOLLENCELLEN EN KASSEN ZONNEPANELEN KEURING EN INSPECTIE VAN INSTALLATIES ADVISERING

➤ ➤ ➤

Wij leveren onze producten onder andere aan de agrarische sector , de voedselverwerkende industrie en de levensmiddelenbranche.

➤ ➤

Kennemer Plastic Industrie B.V. Hoekvaartweg 14, 1771 RP Wieringerwerf The Netherlands, T : (+31)(0)227-60 16 44 F : (+31)(0)227-60 36 06/ E : info@kpi-spuitgieten.nl www.kpi-spuitgieten.nl

Charlottaring 2, 1761 AX Anna Paulowna Telefoon: (0223) 52 1500

info@kaandorp-wijnker.nl www.kaandorp-wijnker.nl

bbv-kpi 170503.indd 1

03-05-17 15:41

T E C H &M E C H

Inde rubriek Tech&Mech is er aandacht voor zowel nieuwe als vernieuwende producten uit de sector. Een plek waar techniek en mechanisatie structureel aandacht krijgen.

‘Wens om zelf te composteren’

De nieuwe generatie Hulsebosch met v.l.n.r.: Roland, Ryan en Roy.

De nieuwe compostinrichting.

Zelf composteren Hulsebosch Bloembollen

De vernieuwde compostplek is 2.500 m 2 groot. Dat betekent dat er ruimte is voor 7.000 kuub compost. Roland legt de vernieuwde situatie uit: “Je kunt het zien als een voerkuil van melkveehouders. We hebben een vloeistofdichte vloer. De hele plek loopt iets af naar achter, zodat vloei- stof uit de hoop daar terechtkomt. Hier zit een goot waarin de vloeistof wordt opgevangen. Vanuit daar wordt het gepompt naar een bassin.” Aan de zijkanten kan de vloeistof ook niet weg. Tegen de betonblokken staat een berm. Daartussen zit een folie wat de vloeistof tegenhoudt. Zo komt het via de kanten ook in de opvangbak achter terecht. “Dit plan hebben we met de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) besproken. Op deze manier is het toegestaan en sluit het aan bij de wens om zelf te composteren.” Open dag De nieuwe schuur, de composteer- plek en het plein zijn te zien op de open dag op 2 juni. Hulsebosch Bloembollen zit aan de Middenvliet 19 in Den Helder. Bezoekers zijn wel- kom tussen 10.00 en 17.00 uur.

van de lelies is dat prettig voor het personeel”, zegt Roland. Een tweede stap was de aanleg van een geheel nieuw plein. Daar is ruim- te gemaakt voor een afspuitplaats om alle restvloeistoffen op te vangen. ALLES VAN HET LAND De derde, grote aanpassing is de herinrichting van de compostplek. “Met het oog op duurzaamheid maken wij zelf ons eigen compost. We nemen al een aantal jaren het bollenloof en stro van het land mee. Dat zuigen we op en komt op de com- posthoop te liggen. Juist door het stro krijg je de benodigde temperatuur om schimmels en bacteriën te doden. We nemen het liefst alles van het land mee. Dan ligt het niet meer in het pad. Hoe minder afval op het land, des te kleiner de kans dat een schim- mel of bacterie in het product komt.” Behalve bollenloof en stro, komt er op de composthoop ook ander bol- lenafval van het bedrijf. Dat wordt gemengd met dierlijke mest. Roland: “Groot voordeel van zelf composteren is dat je mooier, organisch materiaal hebt om het humuspercentage op peil te houden. Daarnaast hoeven we geen dure compost aan te voeren.”

Tekst en fotografie: Lilian Braakman

Familiebedrijf Hulsebosch Bloem- bollen uit Den Helder is bijna klaar met de bouw van een nieuwe schuur. Met het oog op de toekomst en de toetreding van alle drie de broers – Roland, Ryan en Roy Hulsebosch – in het bedrijf, was deze stap nodig. Roland: “We hebben drie grote stap- pen gezet. De schuur bouwen was nodig om alle spullen op één locatie te krijgen. De ruimte die we hebben bijgebouwd, gebruikten we al. We huurden namelijk ruimte op vier locaties. Daardoor moesten we veel heen en weer. Nu hebben we genoeg ruimte op ons eigen erf. Het is nu optimaal qua logistiek.” Nieuwbouw levert ook voordelen op. Zo vangt een deel van het nieuwe dak warmte op. Die kan gebruikt worden voor het drogen van de ge- spoelde bollen. In het najaar wordt de restwarmte van de koelcellen gebruikt om de vloer te verwarmen. “Met name tijdens het verwerken

10 mei 2018

19

10 mei 2018

Expo Floriade Almere 2022 leeft nu al

April 2022 lijkt nog ver weg. Tegelijkertijd vliegen de weken om. Dus voor je het weet, lopen er drommenmensen over het Floriadeterrein in Almere. Voor die tijdmoet er nog van alles gebeuren omhet thema ‘Growing Green Cities’ vorm te geven. Hoe staat het daarmee? Tijd voor een update. Directeur Jan- WillemGriep vertelt er meer over. V anuit het kantoor van het Floriadeteam kijken we over het water uit op de bomen die al zijn aange- plant voor de tuinbouwtentoonstelling die in het voorjaar van 2022 opent. Aan de wand van de verga- derkamer waar we hebben plaatsgenomen, hangen impressies van de stadswijk in ontwikkeling. Directeur Jan-Willem Griep en zijn team hebben hun handen vol aan de voorbereidingen. Zelf komt Griep net terug van een overleg op het gemeente- huis, en na het interview staan er weer andere afspraken in de agenda. Want een expo van dit formaat, waar zoveel partij- en bij betrokken zijn en die straks een paar miljoen bezoekers moet gaan trekken, staat er niet zomaar. VIERKANT HART “We zijn nu de eerste fase aan het realiseren van het plan dat Winy Maas heeft ontworpen en alles verloopt volgens schema”, vertelt Griep. Hij wijst op de illustratie aan de wand. “Het is een vierkant terrein nabij het hart van de stad Almere, alle andere wijken liggen eromheen. Dat sluit mooi aan bij het thema dat is gekozen: Growing Green Cities. De zevende editie van de Floriade speelt in op de ontwikkeling dat 70 procent van de wereldbevolking in 2015 in stedelijk gebied woont. Hoe kunnen we de stad leefbaar en gezond houden, zijn vragen waar de expo op gaat inspelen. Er zou al een nieu- we wijk komen op deze plek. Nu komt hier eerst de Floriade met voorbeelden van de Groene Stad van de Toekomst, met voorbeelden van steden die hier ervaring in hebben en deze kennis delen. Het groene deel, het arboretum - een bomen-, planten- en bloemenbibliotheek - zal onderdeel blijven van de stadswijk die hier wordt gebouwd. Hier gaan we laten zien dat groen een antwoord geeft op allerlei maatschappelijke proble- men, naast de subthema’s voeding, energie en gezondheid.” Tekst: Monique Ooms | Beeld: Floriade

Het terrein is opgedeeld in kavels die elk voorzien zijn van een groene omlijsting bestaande uit bomen, planten, strui- ken en bloembollen. Dit is het Groene Stad Arboretum met een alfabetische indeling. Planten worden op hun Latijnse naam ingedeeld en alle bomen, planten en bloemen met een A staan bij elkaar en zo verder. “Nu leggen we de basis van het terrein. Waardevolle bomen die hier al stonden, zijn bewaard en verder is er ruimte gemaakt voor de kavels.” Op het terrein worden volop bomen geplant. “Dit zijn inzen- dingen vanuit de sector, veel kwekers uit het land hebben bomen beschikbaar gesteld. Onze oproep voor deelname heeft veel meer opgeleverd dan we hadden verwacht: in plaats van vierhonderd hebben we zo’n zeven- tot achthon- derd bomen ontvangen.” Griep begrijpt dat enthousiasme wel. “De Floriade is een prachtige etalage voor het groene product, zeker als het ook nog eens soorten zijn die een ge- zonde bijdrage leveren aan de Groene Stad van de Toekomst. Bovendien kun je als groenondernemer je klanten hiernaar- toe meenemen en laten zien hoe jouw product het in de praktijk van de stedelijke omgeving doet, in een omgeving met andere groenproducten en gebouwen.” BOVEN VERWACHTING Griep merkt dat het concept van de Groene Stad van de Toe- komst goed aanslaat in het vak. “Belangenorganisaties zoals Anthos, KAVB en LTO helpen ons daar ook bij. We werken goed met elkaar samen. Zij communiceren de boodschap van de Floriade naar hun achterban en blijkbaar werkt dat goed, want het enthousiasme is groot en overtreft tot nu toe onze verwachtingen. Daarbij heeft elke kweker natuurlijk zo zijn eigen motivatie om mee te doen. Die hoeft niet alleen com- mercieel te zijn. Je kunt hier ook je product planten om voor

20

10 mei 2018

Wie meer wil weten over de Floriade, kijkt op www.floriade.nl. Voor vragen is directeur Jan-WillemGriep altijd aan- spreekbaar, via janwillem@floriade.nl.

altijd iets na te laten voor je nageslacht. Of omdat je een bijdrage wilt leveren aan het positieve imago van de sector.”

Na de bomen, volgt de aanplant van vaste planten en bloem- bollen. “Ontwerper Niek Roozen is nauw betrokken bij de Floriade, hij kent de sector goed en heeft een groot netwerk. Mede daardoor verlopen de contacten soepel. Uit de contac- ten die er tot nu toe zijn met de sector, leiden wij af dat de Floriade in het bollenvak leeft en dat er grote ambities zijn om actief in te zenden.” Kwekers van bloembollen en vaste planten die producten willen inzenden voor de Floriade, kunnen zich melden bij de KAVB. “Zij verzamelen de aan- meldingen en leiden ze door naar ons.” MAKING OF Om optimaal te kunnen profiteren van de Floriade, doet het team er van alles aan om de betrokkenheid bij de expo te ver- groten. “We betrekken mensen zoveel mogelijk bij ‘the ma- king of’ van de Floriade Almere 2022. Zo hebben we honderd- vijftig vrijwilligers voor ons aan het werk die rondleidingen geven. Daar is veel belangstelling voor: zowel bij bewoners als vanuit het bedrijfsleven, maar we leiden ook schoolkinderen rond. We merken echt dat de Floriade leeft. Verder organi- seren we een fietstocht in verschillende afstanden, zijn er tulpenvelden aangelegd in de bermen van de stad en groene ‘etalages’ aangeplant langs de route die naar de Floriade leidt. De bloembollen bloeien nu volop en dat wordt door bewoners enorm gewaardeerd. Zo grijpen we allerlei mogelijkheden aan om aandacht voor de expo te vragen.” En dat is nodig ook, want het imago van de groensector ligt nogal eens onder vuur. “Dit is het ideale podium om aan het imago te werken. De Floriade is de enige wereldexpo die in Ne- derland plaatsvindt en dat is op zichzelf al bijzonder. We willen daarbij vooral focussen op de oplossingen die groen biedt voor de verstedelijking van onze samenleving, hoe we daarmee het klimaat, de biodiversiteit, het welzijn en de gezondheid positief kunnen beïnvloeden. Belangrijk is dat we straks dat verhaal goed weten te vertellen aan bezoekers. Daar hebben we de sec- tor hard bij nodig. Dit is de kans voor alle groenondernemers om te laten zien wat hun bijdrage daaraan is.” GREEN EMBASSY De Floriade mikt ook op buitenlandse deelnemers. “Dat traject loopt nu. We zijn druk bezig buitenlandse steden te werven die zich hier willen profileren met een eigen pavil- joen, oftewel ‘a Green Embassy’. Hier kunnen steden gasten ontvangen en vertellen hoe zij werken aan de groene stad, waar ze tegenaan lopen en wat ze al hebben gerealiseerd. Na de Floriade, als dit terrein een stadswijk van Almere wordt, krijgen deze paviljoens een andere bestemming.” Zo zal Almere zich de Floriade nog lang blijven herinneren.

10 mei 2018

21

10 mei 2018

Volwassen tulpenshow

In een paar jaar tijd is de Tulpenshow die op de Keukenhof plaatsvindt vanaf eind april, gegroeid naar volwassenheid. Steeds meer bedrijven doen mee en laten echt een bijzonder sortiment zien dat vaak nergens anders over het voetlicht komt.

Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: René Faas

22

10 mei 2018

1. Een veelkleurige parkiettulp. Dat is ‘Vovos’, vernoemd naar de Vogelvereniging Opmeer en Spanbroek. Ligthart Bloembol- len liet deze tulp in al zijn nuances zien. 2. Met zijn warme tinten is ‘Suncatcher’ een echte tulp die al een beetje vooruitgrijpt op de zomer. Fa. Q.J. Vink & Zn. zette deze tulp in het zonnetje. 3. Relatief nieuw bij de gefranjerden is ‘Labrador’, die opvalt door de wijnrode kleur. Inzender was J.M. van Berkel. 4. ‘Update’ werd geshowd door Nic. van Schagen en is een mooie aanvulling in het sortiment witte tulpen. 5. In de groep rode, geelgerande tulpen valt ‘Minsk’ op door zijn lengte en bloemgroot- te. Inzender was Kwekerij Siem Munster. 6. ‘Icoon’ is een van de aanwinsten van Hybris, waarvan het areaal de afgelo- pen jaren sterk is gegroeid. Deze werd geshowd door M.H. van der Zon & Zn.

1

2

3

4

5

6

10 mei 2018

23

10 mei 2018

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker