Greenity14

I N G E S P R E K

bruik tijdens de teelt kunnen verminderen. Een groep toma- tenkwekers test verschillende teeltmethodes naast elkaar en onderzoekt het resultaat.” Het WHC is een verzameling van participanten. Hoe weten jullie elkaar te vinden in de samenwerking? “De participanten vormen gezamenlijk een netwerk. Wij komen eenmaal per twee maanden bij elkaar om te overleg- gen. Verder is er onderling veel contact. We zijn er allemaal op gefocust om de interactie tussen de participanten goed op gang te houden. Zo brengen we met elkaar de kruisbestui- ving tot stand. De mbo-groenstudenten maken gebruik van onze kassen voor hun leerdoelen. In het creatieve lokaal vin- den studenten van verschillende opleidingen elkaar en het bloemmateriaal voor de opdrachten wordt aangeleverd door de participanten van het WHC. Studenten bloemsierkunst hebben al het bloemwerk voor de opening gemaakt. De stu- denten van de studierichting robotica en mechanica krijgen materialen en opdrachten aangeleverd van participanten en participanten proberen de studenten te interesseren voor stages op hun bedrijven. Voor de studenten een mooie kans om het bedrijfsleven beter te leren kennen en een beeld te krijgen van hun toekomstige baan. We kunnen hier nog verder in groeien.” Een van de ambities van het WHC is het imago van de tuin- bouw te verbeteren. Hoe pakken jullie dat aan? “Door het verhaal over de tuinbouw anders te vertellen. Wij focussen erop dat de tuinbouw een zeer succesvolle en innovatieve sector is, die zich begeeft op het snijvlak van biologie en technologie. Vanuit het WHC dragen wij bij aan duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Wij zijn er niet doof voor dat er ook kritische geluiden te horen zijn, bijvoorbeeld over het gebruik van middelen, maar wij geloven graag dat de consument goed aanvoelt welk nieuws echt is en wan- neer er iets wordt gehypet. Achter ieder verhaal schuilt een belanghebbende, dat weet de consument ook.” Toch horen we al jaren dat de instroom van nieuwe studen- ten stokt omdat de tuinbouw niet sexy zou zijn. “Waar meten we dat aan af ? Ik zie het omgekeerde: het imago gaat met sprongen vooruit. In mijn tijd bij Seed Valley zetten we actief in op de instroom van jonge studenten in plantenwetenschap. De instroom liep in korte tijd op van zo’n acht studenten per jaar naar honderd per jaar. De hbo-opleiding Toegepaste Biologie – gericht op het life sciences-domein – loopt bijzonder goed. Er zijn mooie studies die opleiden voor een baan in de tuinbouw, van prak- tisch tot theoretisch. Het thema duurzaamheid biedt daarbij mooie kansen. Dat was tien jaar geleden nog iets voor alter- natievelingen, maar nu is het pure business, je kunt er een goede boterham aan verdienen. Kortom: wij hebben geen imagoprobleem, maar creëren het zelf door dat maar steeds te roepen. Ik zie vooral kansen. We moeten ons richten op het verzilveren daarvan.” Welke kansen ziet u bijvoorbeeld? “Het probleem van de bijensterfte is nu heel actueel. Bij de oplossing daarvan kun je als sector prima aansluiten. Zeker omdat de jonge generatie al min of meer gewend is om alles langs de lat van de duurzaamheid te leggen. Verder zullen de technologische ontwikkelingen harder gaan dan we nu kunnen inschatten. De behoefte aan goed opgeleid technisch

‘De jonge generatie is gewend alles langs de maatlat van duurzaamheid te leggen’

personeel zal alleen maar groeien. Wij bereiden de studen- ten daar onder dit dak gezamenlijk goed op voor.” Wat neemt u uit uw voorgaande functies mee naar deze setting en hoe gaat het WHC daarvan profiteren? “Vanuit mijn plantenkundige achtergrond begrijp ik waar veredelaars en kwekers mee bezig zijn, ik spreek de taal. Als PR-manager bij Logica had ik vaak met arbeidsmarktuitda- gingen te maken en ook daar ging het erom het juiste ver- haal te vertellen om zo de juiste mensen te kunnen aantrek- ken. Ook andere communicatiezaken kwamen op mijn pad, van interne communicatie tot issuemanagement. Ik weet hoe een bedrijf onder de aandacht van de media te brengen. Ik weet hoe om te gaan met belangen, hoe je zichtbaarheid kunt vergroten en communicatie kunt verbeteren. Dat komt allemaal goed van pas in deze functie op deze plek. Dat breng ik in. Uiteindelijk maken we het succes van het WHC natuurlijk met z’n allen.”

10

10 mei 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker