Greenity14

Tips Enkele tips voor bedrijven ter voorbe- reiding op de Brexit: • Maak iemand binnen het bedrijf ver- antwoordelijk voor de voorbereiding op de Brexit. • Doe een eerste verkenning (Quick scan) van de gevolgen van de Brexit voor je bedrijf. Je kunt bijvoorbeeld op de site van de Rijksdienst voor Onder- nemend Nederland (RVO) de ‘Brexit Impact Scan’ invullen. • Breng alle relevante scenario’s in kaart en houd daarmee rekening in de bedrijfsstrategie en bij nieuwe inves- teringsbesluiten. • Deel nieuwe problemen die je tegen- komt met je branchevereniging of met MKB-Nederland of VNO-NCW. Zij kun- nen hiervoor aandacht vragen tijdens de onderhandelingen over het defini- tieve uittredingsverdrag. • Monitor continu de nieuwste ontwik- kelingen. Schrijf je eventueel in voor de Brexit-nieuwsbrief van VNO-NCW.

Douane en fytosanitaire controle Voor de douaneformaliteiten en de fytosanitaire controle gaat het VK vanaf 31 december 2020 (of 30 maart 2019) als derde land gelden. Hierbij speelt als complicerende factor dat op 14 december 2019 tevens de nieuwe controleverordening en de nieuwe plantgezond- heidsverordening van kracht worden. Deze nieuwe regelgeving gaat een aantal veranderingen met zich meebrengen. Zo moeten alle importzendingen na 14 december 2019 worden inge- voerd in de EU-database TRACES. De plantenpaspoortplicht wordt bijna zeker vervangen door een volledig fytosanitair certificaat. Naast het teeltmateriaal vallen ook alle potplanten, perkplanten en kuip- planten hieronder. Om meer bedrijven die planten telen of verhan- delen in beeld te krijgen, wordt ook de registratieplicht uitgebreid. Kijk voor meer informatie over de gevolgend van de Brexit voor de fytosanitaire regelgeving op de website van de Nederlandse Voed- sel- en Warenautoriteit: www.nvwa.nl. Harde of zachte Brexit? Wordt het een harde of een zachte Brexit? Dat weten we pas op vrij- dag 29 maart 2019 zeker, de datum dat het Verenigd Koninkrijk (VK) officieel de Europese Unie verlaat. Voor de rest is veel nog onduide- lijk. Eerst stemmen de Europese Raad, het Europees Parlement en het Engelse parlement nog over het zogenaamde uittredingsverdrag, waarover nog wordt onderhandeld. Daarin is ook een optie opgeno- men van een overgangsperiode tot donderdag 31 december 2020 – de zachte Brexit. Het definitieve uittredingsverdrag zal vermoedelijk eind oktober 2018 gereed zijn. Feitelijk geeft dat al een indicatie of het een zachte of een harde Brexit wordt. Als er voor 29 maart 2019 geen formele instemming is van alle partijen met het uittredingsver- drag, dan komt er ook geen overgangsperiode. Het beoordelen en toelaten van gewasbeschermingsmiddelen en bio- ciden gebeurt op basis van binnen de EU geharmoniseerde verorde- ningen en richtlijnen. Zoals het zich nu laat aanzien kunnen beoorde- lingen uit het Verenigd Koninkrijk straks niet meer gebruikt worden voor aanvragen en toelatingen elders in de EU. Meer informatie hier- over is te vinden op www.ctgb.nl/onderwerpen/brexit. Gevolgen voor toelating gewasbeschermingsmiddelen

nodig zal zijn. Dit betekent aparte aanvraagkosten, jaarcijn- zen en wellicht ook dubbele onderzoekskosten. De EU heeft namelijk besloten vanaf 29 maart 2019 geen DUS-rapporten meer uit het VK over te nemen. DUS-onderzoek stelt vast of een ras onderscheidend (Distinct), uniform (Uniform) en bestendig is bij vermeerdering (Stable). Omdat het VK voor 678 gewassen (met name sierteelt) het exclusieve onderzoek uitvoerde, is voor al deze gewassen een nieuw onderzoeks- station gezocht in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie. Die operatie is inmiddels afgerond. Inmiddels is Naktuin- bouw voor 110 van de 678 gewassen geaccrediteerd, waaron- der narcis en chrysant. De Roos: “Andersom is het de vraag of het VK straks DUS-rapporten vanuit de EU wil overnemen. En zo ja, dan wellicht alleen voor die gewassen waarin het zelf momenteel geen eigen DUS-onderzoek heeft.”

10 mei 2018

13

10 mei 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker