Greenity14

S T I G A S T I P

Bel voor meer informatie over nieuw-/verbouw in combinatie met veiligheid en gezondheid naar Marcel van Diepen (06-20140798), de Stigas ServiceDesk: 085-0440700 (kies 1), mail naar marcel.van.diepen@stigas.nl, of ga naar www.stigas.nl

Nieuwbouw en verbouw

Tekst en fotografie: Stigas

zetten. Ook wordt er nog vaak een ladder gebruikt om op zolders te ko- men. Goede borgingmogelijkheden ontbreken vaak. Beter nog is het te kiezen voor een (optakelbare) trap met leuning. GESCHEIDEN ROUTES Gescheiden paden en routes voor voetgangers en heftrucks is ook een belangrijk aandachtspunt. Bij nieuwbouw is er gelukkig steeds meer aandacht voor de vloer, ver- warming, daglichttoetreding en verlichting. LED-verlichting wordt steeds meer toegepast, maar wordt daarbij ook gedacht aan de juiste armaturen? Geluid en stof verdienen meer aan- dacht. De toegepaste materialen en afschermingen kunnen van grote invloed zijn. Behalve voor de wer- kruimte, moet er ook aandacht zijn

Er wordt de laatste tijd weer veel gebouwd in de bloembollensector. Bij nieuwbouw, verbouw en herin- richting van bedrijfsgebouwen is het belangrijk om ook goed te kijken naar de arbeidsomstandigheden. Door systematische aandacht in de ontwerpfase kan worden voorko- men dat achteraf kostbare aanpas- singen nodig zijn. Tijdens de risico-inventarisatie komen veel aandachtspunten naar voren die bij nieuwbouw, verbouw en herinrichting van bedrijfsgebou- wen aangepakt kunnen worden. Zo ontbreekt op veel bedrijven een hekwerk of randbeveiliging, met name boven koelcellen. De kans dat iemand van een hoogte afvalt is re- latief klein, maar de val veroorzaakt meestal een zeer ernstig tot dodelijk ongeval. Het is daarom goed om pre- ventie hoog op de prioriteitenlijst te

voor kantine, sanitaire voorzienin- gen, koelcellen, opslagruimte, een eventuele onderhoudswerkplaats en het buitenterrein. CHECKLIST MET TIPS Stigas heeft een checklist met tips die voortvloeien uit verschillende wetten en besluiten. De ruim hon- derd aanbevelingen en richtlijnen in de lijst hebben een algemene strek- king. Er zijn voor elke bedrijfssitua- tie wel uitzonderingen te bedenken. Denk bijvoorbeeld aan: wanneer is het belangrijk om noodverlichting te plaatsen, aan welke eisen moeten wasgelegenheid en kantine voldoen en zijn de werkplekken ergono- misch goed ingericht. Het is daarom handig om een deskundige op het gebied van arbeid naar uw plannen te laten kijken, bijvoorbeeld een adviseur van Stigas.

10 mei 2018

27

10 mei 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker