Greenity14

Sinds 1860 de verbinding tussen ondernemers, overheid en omgeving

Bloembollensector aan de slag met ‘Vitale Teelt 2030’ De bloembollensector is bezig om de ambitie ‘Op naar een Vitale Teelt in 2030’ handen en voeten te geven. Deze zomer verwacht de KAVB een nadere uitwerking, die moet leiden tot een breed gedragen programma waarmee de sector oplossin- gen ontwikkelt voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Uitgangspunt is samen werken aan een duurzame én rendabele teelt van bollen en bloemen. De vier initiatiefnemers van Vitale Teelt 2030 zijn de KAVB, Wageningen University & Research, Greenport Duin- en Bollenstreek en GreenPort Noord-Holland Noord. Zij werken samen aan de uitwerking van de ambitie die afgelopen september is neergezet. Op verschillende plaatsen in het land zijn rondetafelgesprekken. Hier worden onderzoe- kers, experts en ondernemers voor uitgenodigd. Voor alle ze- ven onderdelen van het programma nodigt de KAVB ook een of meer leden uit. Zo was bij precisielandbouw een teler uit Zuidwest-Nederland aanwezig, omdat in dat gebied al de nodi- ge ervaring is opgedaan met dit onderwerp. Bij het onderdeel veredelingstechnieken waren leden aanwezig uit de tulpen- en lelieveredeling en bij het onderdeel gezonde bodem schoof een lid van NLG Holland aan. STEVIG ONDERZOEKSPROGRAMMA Het doel is om gezamenlijk te komen tot een stevig onderzoeks- en uitvoeringsprogramma voor de bloembollensector op weg naar 2030. Er wordt aansluiting gezocht bij lopende en er wordt voortdurend gezocht naar nieuwe inzichten die kunnen worden toegevoegd. Zo gaan de initiatiefnemers verder met een aantal projecten uit Het Nieuwe Verwerken en uit het project Ever- green, dat zich richt op duurzaam bodembeheer, ook buiten de sector. Samen met de aardappelsector is een project ingediend bij de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen om verder te gaan met de ontwikkeling van de ziekzoekkar. Daar is al veel onderzoek aan gedaan en dat biedt een prima basis om mee verder te gaan. Als dat lukt, dan besparen ondernemers flink op middelen en op arbeid. En dat geldt dan voor beide secto- ren. Bij de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen is ook een project ingediend om de veredeling in met name tulpen te versnellen. De uitwerking van de ambitie ‘Op naar een Vitale Teelt in 2030’ – in de vorm van een brochure en website – is naar verwachting medio augustus gereed. De initiatiefnemers verwachten hier- mee een stevige basis te leggen waaraan ondernemers van bin- nen en buiten de sector, overheden, maatschappelijke organisa- ties en onderwijs- en onderzoeksinstellingen zich committeren.

Groep Zuidwest-Nederland onderzoekt gesloten erf Onlangs bracht het Hoofdbestuur van de KAVB een bezoek aan de KAVB-kring Zuidwest-Nederland. Het bestuur ging hierbij in gesprek met leden van het kringbestuur. Gesproken werd onder meer over onderzoek en water. Kringvoorzitter Jacob Jan Dogterom: “Wat onderzoek betreft, heb- ben we aan het hoofdbestuur onze zorgen geuit over de huidige vrijwillige financieringswijze van tulpenonderzoek via het Fonds Innovatie Tulp. Tulpen vormen in onze kring het belangrijkste ge- was. We hebben aangedrongen op een collectieve verplichte bijdra- ge vanuit alle telers. Nu doet niet iedereen mee en dat baart ons zorgen. De problemen binnen de tulp die we hebben en die nog op ons afkomen, kunnen we alleen aanpakken als er voldoende geld is. We moeten niet afwachten, want dan is het te laat. Waar het om het water gaat, houden we de vinger aan de pols rond het Kierbesluit in het Haringvliet. We halen ons zoete water uit het Haringvliet en dat moet wel mogelijk blijven, ook in de toekomst.” In de kring is een groep actief met het onderwerp Schoon Erf, Schone Sloot. Mede geïnspireerd op het gesloten erf waarin door Fa. J. van der Baan in Dirksland is geïnvesteerd bij hun nieuwbouw, zijn de leden gaan nadenken over de mogelijkheden voor hun be- drijf. Dogterom: “Van der Baan vangt het water uit de broeierij op en zuivert dit voor hergebruik. De meeste leden van de groep broeien geen tulpen, maar willen wel het erfwater opvangen en reinigen voordat het naar het oppervlaktewater gaat. We laten on- derzoeken welke mogelijkheden er zijn om schoon water te lozen op het oppervlaktewater.” Drukke tijd bloembeschrijvers De afgelopen weken kwamen op de KAVB-Proef- en Monstertuin bijna honderd nieuwe tulpencultivars in bloei. De KAVB maakt op verzoek van de inzender van elke nieuwe cultivar een bloem- beschrijving, die onderdeel is van de registratie. In korte tijd verwerkten Krista van Hoekelen en Machteld Kroon al deze nieuwe tulpen. Zodra alle beschrijvingen zijn afgehan- deld, komen ze in de Siergewassendatabase. Hierin zijn beschrij- vingen opgenomen van meer dan 8.000 verschillende tulpen. Van veel tulpen is een afbeelding opgenomen. De afgelopen tijd zijn ruim driehonderd ontbrekende cultivars gefotografeerd en toe- gevoegd aan de database.

30

10 mei 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker