Greenity14

C O L UMN

Bijles op Beeckestijn

Ridders van de Ronde Tafel

André Hoogendijk — adjunct-directeur hoogendijjk@kavb.nl

Afgelopen weken heb ik deelgenomen aan rondetafelgesprekken over de toekomst van onze mooie sector. Onder de noemer van Vitale Teelt werken we als KAVB namelijk met verschillende partners aan een nieuwe visie voor de bloembollensector. Het mooie aan ronde tafels is dat er niemand aan het hoofd zit en iedereen aan elkaar gelijk is. Dat heeft goede gesprekken opgeleverd met onze leden – veredelaars, telers, broeiers en handelaren – met toeleveranciers, met on- derzoekers en met andere experts. Ze za- ten eensgezind met elkaar aan tafel. Geen bobo’s en geen gezeur. Alleen maar men- sen die hun sector een warm hart toedra- gen en graag meewerken aan een zonnige toekomst. Allemaal Ridders van de Ronde Tafel. Over veel zaken was men het snel eens. Ik zal er een paar noemen. We zullen onze bodem beter gaan beheren op basis van onafhankelijke kennis en expertise. Het pakket aan gewasbeschermingsmiddelen wordt steeds kleiner en daar zullen we als sector zelf alternatieven voor gaan ontwik- kelen. Veredeling biedt enorme kansen om ziek en zeer het hoofd te bieden. Snelle vermeerdering is een voorwaarde voor een gezonde teelt. We kunnen de cyclus van de lelieteelt verkorten en daarmee de virussen het hoofd bieden. En elke teler heeft een ziekzoekkar nodig. Met zoveel goede ideeën zullen de bestaan- de onderzoeksfondsen in de sector finan- cieel volledig overvraagd worden. Rustig aan doen is echter geen optie. De wereld gaat verder en de sector wil mee. Geluk- kig staan er overheden en andere partijen klaar om de portemonnee te trekken. Hun enige voorwaarde is dat de sector zelf de eerste duit in het zakje doet. Ze willen ons niet tegen onze zin in gelukkig maken. De keuze is glashelder. Zoals een teler het on- langs verwoordde: een sector die beperkt investeert in onderzoek wordt vanzelf een beperkte sector.

Leerlingen van de Jan Campertschool uit Driehuis kregen onlangs ‘bijles’ van imker Ad van Nood op buitenplaats Beeckestijn. Vorig jaar herfst zijn daar door schoolkinderen zo’n 40.000 bloembollen geplant. De bloemenzee biedt nectar en stuifmeel aan bijen en andere bestuivers. Die hebben het moeilijk in Nederland, met name door een gebrek aan voldoende voedsel. Natuurmonumenten is daarom de campagne ‘Help de bij’ gestart. De stichting roept kinderen op zich aan te sluiten bij de Bijenbrigade. Zij kunnen op eenvoudige wijze de bij een betere overlevingskans geven, bijvoorbeeld door bloembollen te planten. De grootschalige bollenbeplanting in Beeckestijn is een initiatief van Natuurmonu- menten en de KAVB, die ook ondertekenaars zijn van de Nationale Bijenstrategie, die overheden, bedrijven en burgers stimuleert om de biodiversiteit te vergroten.

ONDER CONTROLE

Vydate is niet toegelaten als gewasbeschermingsmiddel voor de bestrijding van aaltjes in lelie. Met de teelt van afrikaantjes als voorvrucht zijn problemen met wortellesieaaltje te voorkomen.

10 mei 2018

Ridders, het is tijd om op te staan.

31

10 mei 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker