Greenity14

Verbod neonicotinoïden: vooral lelie de dupe

Helemaal onverwacht kwam het verbod om drie neonicotinoïden te gebruiken in de EU niet. Toch hadden belangenbehartigers gehoopt op meer maatwerk voor Nederland. Voor de bloembollensector is vooral de lelieteelt de dupe. Alternatieven zijn er nog niet.

drie neonicotinoïden vanaf najaar 2018 helemaal niet meer zijn toegestaan in bui- tenteelten, ziet de toekomst er vooral voor de lelie somber uit. “Admire (imidacloprid) mag niet meer in het dompelbad van lelies worden gebruikt die buiten worden geteeld. Alleen voor de bloementeelt in de kas mag dat nog wel. Voor de buitenteelt is vooralsnog geen alternatief voorhanden. Ook voor de export is een dompelbehande- ling belangrijk en die wordt hiermee dus ook zwaar getroffen.” Hoogendijk vindt het jammer dat minis- ter Schouten niets heeft gedaan met de impactanalyse die de NVWA had opge- steld in de aanloop naar deze beslissing. “Daarin stond duidelijk dat onder meer de bloembollensector met dit verbod proble- men zou krijgen. Binnenkort hebben we met de minister overleg en daar zullen we uitleggen dat door dit besluit de opbreng- sten dalen en het risico voor ondernemers stijgt.” De KAVB zal ook met telers, expor- teurs en experts in overleg gaan over het op handen zijnde verbod. DEUGT NIET “De basis waarop dit besluit is genomen, deugt niet”, vindt Maritza van Assen, directeur van belangenorganisatie Nefyto. “De Europese Commissie baseert zich op een toetsingskader dat niet is goedgekeurd omdat de lidstaten er niet mee kunnen werken. Dus ze gebruiken een meetlat die niet deugt. Geen enkel middel komt door die toetsing heen, ook biologische middelen niet.” Van Assen verbaast zich erover dat de minister het advies van de NVWA om voor Nederland uitzonderingen te bepleiten, naast zich neer heeft gelegd. “Er gelden uitzonderingen voor allerlei middelen en dat werkt prima. Hierover is niet met ons overlegd.” Bayer en Syngenta hebben be- roep aangetekend tegen beperkingen die eerder werden opgelegd. “Daarover volgt een uitspraak op 17 mei, wat wellicht effect heeft op dit besluit.” Van Assen spreekt van ‘slecht nieuws’ voor de ontwikkeling van nieuwe mid- delen. “Je moet als ontwikkelaar enige zekerheid hebben dat een middel dat aan alle criteria voldoet, wordt toegelaten. Die zekerheid is er niet meer.”

Bijen en neonics Het EU-besluit om het gebruik van drie neonicotinoïden te verbieden, hangt samen met discussie over het effect van deze groep insecticiden op met name bijen. De meningen over dat effect lopen uiteen. Weten- schappers en imkers laten verschil- lende meningen horen. Wat de bij- en betreft, moet er onderscheid worden gemaakt tussen de honing- bij en wilde bijen. Op honingbijen is geen effect aangetoond van neoni- cotinoïden. De populatie wilde bijen neemt wel af, maar niet duidelijk is of dat volledig is toe te schrijven aan deze groep insecticiden. Overigens bestaan er totaal zeven neonicoti- noïden, waarvan er nu drie worden getroffen door dit verbod. Van de overige vier worden er twee gebruikt in de bloembollensector: thiacloprid (Calypso) en acetaprimid (Gazelle). Deze blijven vooralsnog toegelaten.

D e afgelopen paar jaar was het gebruik van een aantal neonico- tinoïden al aan banden gelegd. Tulpenplantgoed dompelen in een bad met Admire: het mocht niet meer. De introductie van het middel Movento bood hier uitkomst. Bij de hyacint kon met geld uit het KAVB Hyacintenfonds een verbod worden omgezet in een kans: met een heteluchtbehandeling is trips daar goed aan te pakken. Bij lelie, gladiool en enkele bijzondere bolgewassen is dat anders, stelt adjunct-di- recteur André Hoogendijk van de KAVB. Nu de Europese Unie heeft besloten dat

38

10 mei 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker