Greenity14

T E E LT V E R B E T E R I NG

De toekomst van de markt voor de bloemen van pioenen hangt voor een groot deel af van de discipline van de telers. De jaarlijkse ergernis over pioenen die niet uitkomen, moet nu eigenlijk helemaal stoppen.

Stop met pioen te rauw snijden

keer af wil oogsten, dan is 10% te rijp, 50% is goed en de overige 40% is waardeloos omdat die niet uit- komt. De winkelier gaat dan klagen dat er te rijpe bloemen in zitten en de consument klaagt omdat 40% niet uitkomt. TWEE KEER PER DAG OOGSTEN Een perceel pioenen in één keer weg oogsten gaat gewoon niet. Om het goed te doen moet je eigenlijk twee keer op een dag door een perceel heen. Ik heb niet de illusie dat ieder- een dit nu direct gaat doen, maar de goede telers doen het wel. Zij heb- ben de goede kopers, die hier goede prijzen voor betalen. De mensen die niet willen en denken dat het zo goed gaat, zullen dit waarschijnlijk niet lezen of erom lachen. Maar ik ben ervan overtuigd dat de groep telers die echt gaat voor een goede kwaliteit bij de consument, het op termijn gaat winnen. Eigenlijk is het nog sterker: als deze groep niet snel groter wordt, zal de markt voor pioenen niet groeien en dit zal wel moeten als we de uitbreiding in deze teelt willen blijven verkopen. Pioen is te groot geworden voor kortetermijndenken.

dat we nog wat goede middelen overhouden om ervoor te zorgen dat er geen knop-Botrytis meegele- verd wordt. Toch zou ik graag zien dat er net zo veel serieuze aandacht komt voor de juiste snijrijpheid als voor het behoud van een goed mid- delenpakket tegen schimmels en onkruiden. Ik begrijp dat het niet makkelijk is om precies de juiste snijrijpheid te bepalen, zeker niet bij ‘Sarah Bern- hardt’, die gerust de lastigste pioen genoemd mag worden. Visueel is er weinig verschil tussen een Sarah die een week te rauw is en een Sarah die twee dagen te rauw is. De grote overeenkomst is dat ze beide niet uitkomen. Op de dag af goed snijden is denk ik niet echt mogelijk, zeker als je niet alles zelf kan doen. Nog steeds is de beste strategie om te wachten met snijden tot de eerste pioen openspringt. Dit kost een paar pioenen die te rijp worden, maar dit is beter dan pioenen te snijden die voor de helft niet uitkomen. Toch wordt het openspringen van de pioenen in veel gevallen hele- maal niet veroorzaakt door te rijp, maar door niet uniform oogsten. Als je alle bloemen er vrijwel in één

Tekst: Henk van den Berg, teelt- en bedrijfsadviseur Fotografie: René Faas

Kortetermijnargumenten van telers en handelaren dat je geld kunt ver- dienen aan te rauwe pioenen omdat die voor de markt uit te verhande- len en lekker lang te bewaren zijn, kunnen zomaar de eerste nagels aan de doodskist van de pioenen beteke- nen. Daarmee moeten we stoppen. Argumenten dat dit niet kan omdat je het als grote teler anders niet rond krijgt, zijn verfoeilijk. Of je doet beter je best om het wel rond te krijgen, of je teelt minder pioe- nen. Een mindere kwaliteit telen om meer te kunnen produceren, kan zomaar betekenen dat er straks geen markt meer is voor deze grote- re hoeveelheden. RIJPHEID BEPAALT KWALITEIT De kwaliteit van pioenen wordt maar voor een deel bepaald door de teelttechnische aspecten. Natuurlijk is het belangrijk dat de bemesting klopt. Natuurlijk is het belangrijk

10 mei 2018

61

10 mei 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker