Greenity14

T E E LTA D V I E S

Inhoud VA S T E P L A N T E N Indeling containerveld Sivanto Prime Trays Mechanische onkruidbestrijding Basta en Finale A L C H E M I L L A Cicaden A S T I L B E Meeldauw L E L I E Onkruidbestrijding met padenspuit Kali H YA C I N T Selectie werkbollen Snel drogen Zwartsnot T U L P Dieven Rooitijdstip G A L A N T H U S Kwaliteitsverbetering plantgoed ANEMONE CORONAR IA Selectie bij zaadteelt D A H L I A Stikstoemesting G L A D I OO L Bestrijding grassen G L A D I OO L Vuurbestrijding I R I S Rhizoctonia solani Fusarium N A R C I S Rooidatum en vroegbloeibehandeling A L G E M E E N Ethyleen bij bewaring van tulpen Ontsmetting schuur en fust Lagedoseringsysteem H E U C H E R A Taxuskever N E P E TA

dit in het begin een keer of drie om een mooie vlakke, losse bodem te verkrijgen.

Vaste planten algemeen Indeling containerveld Plaats vaste planten met eenzelfde vocht- en voedingsbehoefte bij elkaar. Dit maakt sturing van de bemesting en watergift makkelijker. Uiteraard is een goede inde- ling niet gemakkelijk. Sommige bedrij- ven kweken een zeer breed sortiment en vaak wordt dit om logistieke redenen op alfabet geplaatst op het containerveld. Soorten zijn dan makkelijk te vinden voor personeel. De watergift op de kwekerij is dan vaak voor alle kraanvakken hetzelf- de en een gemiddelde gift. Het nadeel is dat sommige soorten te nat staan en wor- telproblemen en voetrot krijgen. Ande- re soorten staan te droog of worden geel door te weinig voeding. Door de kweke- rij in twee of meer groepen te verdelen, wordt het mogelijk de watergift en bemes- ting per kraanvak of deel van de kwekerij te sturen. Hiermee wordt een betere kwa- liteit verkregen en kunnen ziekten worden voorkomen. Sivanto Prime In diverse vaste planten worden bladlui- zen en cicaden waargenomen. Sinds kort is het nieuwe insecticide Sivanto Prime toege- laten in de containerteelt voor zowel bin- nen als buiten. Het middel komt uit een compleet nieuwe chemische subgroep 4D: butenolides en verschilt qua structuur van andere insecticiden zoals neonicotinoïden (4A) en pyrethroïden (3A). Het werkt tegen zuigende insecten, zoals bladluis, wol-, dop- en schildluis, cicaden, wittevlieg en trips. Zowel nimfen en larven als volwas- sen stadia worden bestreden. Sivanto mag gedurende de bloei worden toegepast, mits het middel niet wordt gemengd met een fungicide uit de groep van de azolen. Trays Mest gestekte of gezaaide vaste planten in trays licht bij zodra ze aan de wortel zijn. Dit kan met een fosfaatrijke oplosmeststof. Daarna kunnen de planten met een stan- daardmeststof worden bijgemest. Geef 3 tot 5 gram per m 2 per week. Dit komt over- een met twee tot drie keer per week zo’n 3 mm water met een EC van 0,7 (afhankelijk van de waterkwaliteit). Bij mestbehoeftige gewassen kan een hogere gift nodig zijn. Mechanische onkruidbestrijding Start tijdig met mechanische onkruidbe- strijding. Nagenoeg alle teleurstellingen zijn terug te voeren op te laat starten van de bewerkingen. Vooral in vaste planten is het beginstadium belangrijk. Als het gewas dicht staat, wordt de onkruiddruk minder. Begin met de wiedeg al in het wittedra- denstadium van onkruid. Dat wil zeggen: eggen voor opkomst van onkruid. Herhaal

Basta en Finale De uitverkoop- en opgebruiktermijn voor de onkruidmiddelen Basta en Finale zijn vastgesteld door het College voor de toe- lating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). De Europese registratie eindigt 31 juli 2018. De aflevertermijn in Nederland wordt 31 januari 2019. De opge- bruiktermijn is 31 januari 2020. De mid- delen zijn voldoende beschikbaar volgens Bayer. Cicaden Controleer Alchemilla op schuimcicaden. De kleine bleekgroene larven leven in vlok- ken schuim. Bestrijding is mogelijk met bij- voorbeeld Calypso, Actara, Gazelle, Decis of de nieuw toegelaten middelen Karate Zeon of Sivanto Prime. Raadpleeg voor doserin- gen en gebruiksvoorschriften het etiket. Lagedoseringsysteem Onkruid bestrijden met een lagedose- ringsysteem (LDS) wordt in de akkerbouw en bollenteelt veel toegepast. Hierbij wordt meerdere keren een lage dosering herbi- cide gespoten waardoor het onkruid wel doodgaat, maar er geen schade ontstaat aan het gewas. Ook in vollegrondsteelten van Astilbe en sommige andere vaste plan- ten is dit een optie, maar het is niet een- voudig en vraagt maatwerk. De strategie is afhankelijk van het gewas, de gewasstand en onkruiddruk en moet dus per perceel worden afgestemd. Start je te laat, dan valt de werking tegen of zijn hogere doseringen nodig met meer kans op schade aan het gewas. Verder kunnen het weer roet in het eten gooien als de spuitomstandigheden niet ideaal zijn. Taxuskever Houd gewassen die gevoelig zijn voor taxuskever goed in de gaten. Larven kun- nen in najaar en voorjaar met aaltjes wor- den bestreden. Dit is veelal niet afdoende. In het groeiseizoen is het belangrijk goed waar te nemen op kevers. Zodra kevers of vraatschade wordt waargenomen, is een bestrijding nodig. Het middelenpakket is beperkt. Spuiten kan met Decis plus Calyp- so of met Karate Zeon. Spuit ’s avonds omdat de kevers dan actief zijn en geraakt moeten worden. Nadeel van zowel Decis als Karate Zeon is dat het breedwerkende mid- delen zijn waardoor ook natuurlijke vijan- den in het gewas worden gedood. Alchemilla Astilbe Heuchera

Samengesteld door de adviseurs van Delphy Vaste planten, tel. 0172-21 28 27 Bloembollen & bolbloemen, tel. 0252-68 85 4110 mei 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker