Greenity14

T E E LTA D V I E S

bollen te controleren. Houd rekening met ongelijke ontwikkeling vooral op oostwest geplante percelen door de invloed van de zon op de ‘zuidkant’. Deze kant zal veel- al wat eerder afrijpen, vooral als er onvol- doende grondbedekking is. Controleer op meerdere plekken de ontwikkeling van de bollen. Daarbij zegt de kleur van de bol- len niet alles. In een vochtige grond kleurt de bolhuid meer dan in een droge grond. Kijk of de bollen voldoende ‘gevuld’ zijn, dat wil zeggen geen ‘ribbels’ meer hebben. Te rauw rooien geeft onder andere proble- men in de broeierij. Denk aan de volgen- de zaken: • Voor de vroege cultivars breekt het tijd- stip aan om met de vuurbestrijding te stoppen. Anders blijft het gewas te lang groen en rijpen de bollen niet af. • Spuit op een groen gewas tot half juni tegen luis. • Hakselen van tulpen gaat grote groei- scheuren of blauwgroeien tegen. Soms wordt ook gehakseld bij een perceel dat ongelijk afsterft. Haksel tot het eerste blad en zorg ervoor dat het afgehakselde blad op het bed blijft liggen. Regelmatig komt in partijen Galanthus veel uitval voor en valt de groeikracht van het plantgoed tegen. Een warmwaterbehande- ling is het middel om de kwaliteit van het plantgoed te verbeteren. Bewaar het plant- goed vóór de behandel één à twee weken bij 25°C. Voer de warmwaterbehandeling uit in schoon water gedurende 2 uur bij 45°C en ontsmet de bollen direct daarna in 1,5% Securo. Plant de bollen zo snel moge- lijk na ontsmetten. Plantgoed van Galant- hus nivalis droogt snel uit. Voorkom ernsti- ge uitdroging door de hele verwerking en behandeling van het plantgoed kort na het rooien uit te voeren, zodat het plantgoed in de loop van augustus kan worden geplant. Selectie bij zaadteelt De bloei van anemonen begint in juni en gaat door tot augustus. Selecteer tijdens de bloei regelmatig. Verwijder alle afwijkende planten met knol en al. De gemengde par- tijen verliezen anders binnen enkele jaren hun juiste kleurverhouding en in dubbe- le of halfdubbele rassen komen dan enkel- bloemige planten voor. Stikstofbemesting Te veel stikstof bij dahlia geeft kleinere knollen. Voorkom een te grote gift door vooraf de hoeveelheid stikstof in de grond te meten. Dit is vooral van belang op gron- den met een hoge stikstofmineralisatie. Strooi drie weken na het planten 60 kg Galanthus Kwaliteitsverbetering plantgoed Anemone coronaria Dahlia

N/ha min de N-voorraad en zes weken na het planten 45 kg N/ha min de N-voorraad. Strooi op hyacinten-naland kleine hoeveel- heden stikstof in verband met de te ver- wachten mineralisatie.

Gladiool

Bestrijding grassen Om kweek, hanepoot en straatgras te be- strijden is er keuze uit drie middelen. De doseringen (in l/ha) zijn afhankelijk van het type onkruid.

Middel

Kweek

Hane- poot

Straat- gras

Focus Plus 4-5

1-2 1-3

- -

Fusilade Max

1-3

Pilot/Targa Prestige

1-3

1-3

1-3

Alle hierboven genoemde middelen mogen een- maal per groeiseizoen worden gespoten. Alleen het oude etiket van Focus Plus mag tegen kweek twee keer worden gebruikt. Kweek is gedurende de gladiolenteelt moei- lijk te bestrijden met één bespuiting. Spuit de middelen bij voorkeur op een droog gewas bij groeizaam weer. • Gebruik in gladiolen geen minerale olie, omdat deze kans op schade geeft. • Meng deze middelen niet met andere gewasbeschermingsmiddelen. Hierdoor kan ernstige bladverbranding optreden. • Houd minimaal een wachtperiode aan van drie dagen bij gebruik van andere onkruidbestrijdingsmiddelen. • Pilot en Targa Prestige hebben alleen in een vroeg stadium enig effect op straat- gras. Vuurbestrijding Voor de vuurbestrijding is een aantal mid- delen en merken te gebruiken: 30 ml Man- cozeb (niet op zandgronden in de bloem- bollenstreek) in combinatie met 2,5 g Flint of 3,5 ml Frupica SC of 5 ml Rovral (opge- bruiktermijn 5-6-2018) of 5 ml Collis of 5 ml Luna Privilege per are. De laatstge- noemde middelen zijn resistentiegevoelig. Spuit deze middelen daarom niet vaker dan nodig is en altijd in combinatie met een basismiddel. Mengen met middelen tegen trips is mogelijk. Stop op tijd om zichtbaar residu op het oogstproduct te voorkomen. Rhizoctonia solani Elke cultuurgrond kan door Rhizoctonia solani (zwaar) zijn besmet. Deze schim- mel komt vooral voor in gronden waar veel bladresten door de grond zijn gewerkt. De aantasting vindt voornamelijk plaats op de Gladiool Iris

enkele seizoenen vervangen. Houd het aan- tal dieven in bestaande partijen onder con- trole door alle bloeiende dieven met de bij- bladeren en alle verdachte eenbladers te verwijderen. Verwijder dieven tijdens de selectie uit een partij door ze uit te steken en te vernietigen. Als dit niet mogelijk is, is chemische selectie met diquat (onder meer Reglone) of glyfosaat (onder meer Roun- dup) een goed alternatief. Chemische selec- tie na eind mei geeft minder goede resul- taten, maar doorgaan heeft nog wel zin, vooral bij dieven. Bij de nettenteelt is alleen chemische selectie mogelijk. Voer de selec- tie daarom vroegtijdig uit. Opmerking: breek tijdens selectie het bovenste deel van de plant af en gebruik een oplossing van 85% glyfosaat + 10% water + 5% diquat (Reglone Bold of Dra- goon). Met meer dan 10% diquat kan de plant te snel afsterven waardoor de bol mogelijk niet vernietigd wordt. Vuurbestrijding De ziektedruk in het gewas en uit de omge- ving, maar vooral de weersomstandighe- den hebben grote invloed op het ontstaan van vuur. Houd daar rekening mee bij het kiezen van het moment van spuiten. Een vuurbestrijding is nodig als het gewas te lang nat blijft, beschadigd is door hagel, vorst of stuiven en direct na het koppen. Een vuurwaarschuwingssysteem helpt bij het bepalen van de risico’s. Let er wel op dat de periode tijdens en na de bloei erg belangrijk is. Het gewas is dan namelijk vatbaarder voor infecties. Zorg dat u in deze periode geen onnodige risico’s loopt. Rooitijdstip Rooi op het juiste moment. Vooral op per- celen waar de ontwikkeling door invloeden van Augusta en/of vorst wat ongelijk is, is het belangrijk om de ontwikkeling van de

64

10 mei 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker