Greenity14

VA S T E P L A N T E N – B O L L E N – K NO L L E N – B L O E M E N – A L G E M E E N

grens grond/lucht. Ongeveer een maand na het planten begin- nen bij ondiep geplante bollen de buitenste loofbladeren te verwelken. De plant sterft later helemaal af. Van dieper geplante bol- len wordt de spruit ondergronds al aange- tast. De spruiten zien er dan ‘aangevreten’ uit. Bij een ernstige aantasting komen de planten traag, of helemaal niet op. Advies: • Plant ondiep. • Voer een grondbehandeling uit met Rizo- lex. Als dosering geldt 100 ml per 100 m² bij induimen en 320 ml per 100 m² bij

10 mei 2018 • Droog daarna de ruimte zo snel mogelijk door te ventileren met opgewarmde lucht tot 25°C. • Herhaal deze behandeling nog eens. • Geef fust een warmwaterbehandeling van minimaal 5 minuten bij 65°C. in een aparte ruimte met veel ventila- tie (bijvoorbeeld overkapping). Ook rij- pend fruit, bloemen, onjuist afgestelde kachels, aggregaten, draaiende trekkers, bromfietsen en heftrucks met verbran- dingsmotoren produceren ethyleen. • Gebruik uniform fust en geen bakken met ongelijke poothoogte i.v.m. een goe- de luchtverdeling. • Door inzet van een ethyleenanalyser (onder andere Hatech en MacView) is de ethyleenconcentratie in de bewaarruim- te continu te monitoren, hierdoor kunt u ook de klepstand laten regelen. Kwali- teitsbewaking is dan binnen handbereik. • Door toepassing met EthylBloc Tabs kunnen invloeden van ethyleen worden tegengegaan. • Vaak worden bollen in de verwerkings- ruimte bewaard. Controleer hierbij een aangrenzende ruimte van de verwar- mingsketel. Zorg dat rookgassen niet in de verwerkingsruimte c.q. bewaarruimte kunnen komen. • Ook kan toediening van ozon door ozo- nisatiesystemen in de bewaarcel voor afbraak van ethyleen zorgen. Ontsmetting schuur en fust Tijdens de bewaring ontstaan op zieke bol- len veel sporen van bijvoorbeeld Fusarium en Penicillium. De sporen komen terecht in het schuurstof op de grond, in spleten, op richels en in het fust en kunnen lange tijd overleven. Ook het beruchte PlAMV is in schuurstof aangetroffen. Daarnaast overleven ook veel bollenmijten in het stof in de schuur. Vóór de oogst zijn sporen te vernietigen door ze eerst te laten kiemen en dan snel terug te drogen. Maak mini- maal jaarlijks de schuur en cellen vrij van sporen. Daarnaast kunnen door een korte heetstookbehandeling ook trips, mijt en bladluis bestreden worden. Handel als volgt: • Verwijder eerst al het grove vuil uit de schuur en het fust. • Reinig de machines met voor dat doel toe- gelaten reinigingsmiddel. • Voer de celtemperatuur op naar 25°C, bij deze temperatuur kiemen de schim- melsporen. Houd deze temperatuur twee dagen aan en zorg dat de cel vochtig blijft. • Houd na de kiemperiode twee dagen een temperatuur van 45°C aan en zorg voor voldoende circulatie om overal dezelfde temperatuur te realiseren. Als de verwar- mingsinstallatie ook de 50°C kan halen, worden met die temperatuur ook aaltjes bestreden. Gewasbescherming

Narcis Rooidatum en vroegbloeibehandeling

De broeikwaliteit van vroeg gerooide bol- len is minder dan van later gerooide bol- len. Een goede kwaliteit voor vroegbloei is alleen te bereiken door dikke bollen te gebruiken. Advies • Rooi alleen voor (zeer) vroege bloei eind juni-begin juli. Vroeg rooien gaat ten kos- te van de opbrengst. • Rooi voor kerstbloei rond 15 juli. Later rooien levert dikkere bollen op en in de kas een betere kwaliteit. Temperatuurbehandeling De temperatuurbehandeling na het rooi- en is één week 34°C + twee weken 17°C, daarna koelen bij 9°C. Bij zeer vroeg rooi- en kan het zinvol zijn de 34°C-behande- ling te verlengen tot veertien dagen. Houd er rekening mee dat de 34°C-behandeling pas ingaat als het product 34°C is; dit kan soms wel enige dagen duren. Door de bol- len eerst goed te drogen vermindert de kans op aantasting door Rhizopus (zacht- rot) tijdens de 34°C-behandeling. Als de bol- len één week buiten liggen, trek dan deze periode van de tussentemperatuur van twee weken 17°C af. De behandeling wordt dan als volgt: één week buiten + één week 34°C + één week 17°C + koeling bij 9°C. De tussentemperatuur van 17°C is zeer belang- rijk voor de kwaliteit. Bekorten of wegla- ten geeft meer kans op bloemverdroging (klappers) en een slechtere kwaliteit, voor- al bij vroegbloei. Geschikte cultivars voor vroegbloei zijn onder meer ‘Gigantic Star’, ‘Carlton’, ‘Barrett Browning’, ‘Fortune’ en ‘Ellen’. Ethyleen in de bewaarruimte van tulp kan aanleiding zijn voor behoorlijke schade, onder meer extreme verklistering, kernrot, moeilijke beworteling en bloemverdroging. Afhankelijk van de tijdsduur kunnen deze effecten optreden bij concentraties boven 100 ppb. De invloed van ethyleen hangt af van de tijdsduur die de tulpen zijn blootge- steld aan ethyleen. Cultivars reageren ver- schillend op de aanwezigheid van ethyleen. Vooral tijdens de eerste zes tot acht weken van de bewaring is ethyleen zeer gevaar- lijk. Het is verraderlijk omdat ethyleen- gas reukloos is. Neem daarom de volgende maatregelen: • Zorg dat in de bewaarruimte de ventila- tie en luchtcirculatie goed zijn. Jaarlijkse controle verkleint de kans op problemen hiermee. • Houd ruimte tussen de stapels en de wand (gaasbakken). • Zure tulpenbollen produceren veel ethy- leen. Bewaar deze partijen bij voorkeur Techniek Ethyleen bij bewaring van tulpen

dieper planten en doorwerken. • Stoom zwaar besmette grond. Fusarium

De schimmel Fusarium oxysporum ver- oorzaakt in irissen bolrot. De bolrok- ken worden vanaf de basis zacht en kleu- ren grauwbruin. Soms zijn ze bedekt met wit schimmelpluis. Een vroege aantasting levert kromme planten op die wel goed beworteld zijn. Bij een latere aantasting stopt de groei en verdroogt de bloemknop. Soms bereikt de bloem nog wel het snijsta- dium, maar is de bloem bleek. Bolrot treedt vooral op bij hoge temperaturen. Let voor het planten goed op mogelijke aantastin- gen door Fusarium. Indien Fusarium aan- wezig is, beperkt ontsmetting verdere aan- tasting. Gebruik hiervoor vlak voor het planten 0,5% Captan en 0,2% prochloraz (onder meer Sportak 450 g/l). Prochloraz aanvullen met 1,25 keer de uitgangscon- centratie. Plant de bollen in natte toestand. Wanneer de grond is besmet met Fusari- um, moet deze worden gestoomd. Vermijd hoge bodemtemperaturen na het planten.

65

10 mei 2018

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker