Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

LEGO Education BricQ Motion Prime LD5608 841 zł Zestaw dla nauczycieli i uczniów klas 4-8. Daje możliwość nauki przez do - świadczanie praw fizyki, o których uczniowie dowiadują się na lekcjach teoretycznych. Zestaw może być wy - korzystany do eksperymentów, obli - czeń i wyciągania własnych wnio - sków. Nauka przedmiotów STEAM jest prostsza, kiedy można poznane zasady zastosować w praktyce. Pro - jekty prowadzone w grupach po - zwalają analizować i prezentować własne rozwiązania problemów omawianych podczas lekcji. • zestaw zawiera 562 elementy

LEGO Education BricQ Motion Essential LD5609 841 zł Zestaw BricQ Motion zaprasza uczniów do eksperymentowania z siłami, ruchem i mechaniką. Dzieci w klasach 1-3 mają moż - liwość współtworzenia projektów rozwijających wiedzę o świecie, sprawności manualne i intelektu - alne. W nauczaniu zintegrowanym wiedza ta łączy się bezpośrednio z matematyką (mierzenie odległości, ważenie obiektów), mikromotoryką dłoni potrzebną przy pisaniu, edu - kacją przyrodniczą i umiejętnością pracy w grupie. • zestaw zawiera 562 elementy

LEGO® SPIKE Prime LD5678 2 399 zł Zestaw LEGO® Education SPI - KE™ Prime to narzędzie do nauki przedmiotów STEAM dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej. Jest łatwy do zaprogramowania oraz ko - dowania w języku Scratch

LEGO® SPIKE Essential LD5679 1 861 zł Zestaw LEGO® Education SPI - KE™ Essential to narzędzie do nauki przedmiotów STEAM, edukacji językowej, społecznej i emocjonalnej dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Umożli - wia programowanie za pomocą

bloków z ikonami i poleceniami słownymi prostego sprzętu — ta - kiego jak inteligentny Hub, silni - ki, matryca świetlna oraz czujnik kolorów — dzięki czemu nauka przedmiotów STEAM jest inte - raktywna. Uczniowie współpra - cują ze sobą w celu znalezienia kreatywnego rozwiązania pro - blemu i dopracowują je metodą

metodą “przeciągnij i upuść”. Dzięki temu zestawowi z po - wodzeniem zaangażujesz dzieci w zajęcia lekcyjny umo - zliwiając im krytyczne myśle - nie, rozwiązywanie złożonych problemów. Uczniowie naby - wają kompetencje przyszłości, przez zabawę.

prób i błędów. • zestaw zawiera 449 elementów i idealnie pracuje się, jeśli na 1 zestaw przypada dwóch uczniów

• zestaw zawiera 528 klocków i idealnie pracuje się, jeśli na 1 zestaw przypada dwóch uczniów

108

Made with FlippingBook Proposal Creator