Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

mTalent Autyzm. Rozumienie, naśladowanie, mowa bierna LJ0041 2 990 zł Zestaw interaktywnych ćwiczeń dedykowanych uczniom ze spektrum autyzmu, a także niepeł - nosprawnością intelektualną, niedokształceniem mowy o typie afazji i innymi problemami komuni - kacyjnymi wynikającymi z zespołów genetycznych. Produkt przeznaczony do pracy na zajęciach re - walidacyjnych, terapeutycznych i dydaktycznych prowadzonych indywidualnie lub w małych gru - pach. Zawiera blisko 1600 ekranów interaktyw - nych, karty pracy do wydruku, zestaw publikacji autorskich, np: poradniki metodyczne, ponad 200 filmów (np. z realizacją werbalną lub prawidłowo wykonanym poleceniem jedno- lub dwuetapowym), ponad 200 animacji motywacyjnych, zestaw dodat - kowych pomocy (np. tabliczki motywacyjne, plan - sze tematyczne), program stworzony we współ - pracy z fundacją Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka (iwrd.pl) prowadzącą działalność terapeu - tyczno-edukacyjną, szkoleniową, diagnostyczną i badawczą, będącą jedną z replik Princeton Child Development Institute, jak również współzałożycie - lem organizacji ASAI (Alliance for Scientific Autism Intervention). Scenariusze zajęć zostały stworzone przez doświadczonych terapeutów pracujących z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowy - mi. Program dostosowany jest do możliwości dzieci o różnym poziomie funkcjonowania poznawczego,

mTalent Autyzm 2. Mowa czynna, od słowa do zdania LJ0043 2 990 zł Zestaw interaktywnych ćwiczeń do pracy z ucznia - mi ze spektrum autyzmu, a także niepełnospraw - nością intelektualną, opóźnionym rozwojem mowy i innymi problemami komunikacyjnymi. Program jest autonomiczną kontynuacją propozycji dla terapeu - tów pracujących z uczniami ze spektrum autyzmu – mTalent Autyzm. Rozumienie i naśladowanie mowy. Produkt przeznaczony do pracy na zajęciach rewa - lidacyjnych, terapeutycznych i dydaktycznych pro - wadzonych indywidualnie lub w małych grupach. Dostosowany jest do wszystkich dzieci o różnym poziomie funkcjonowania poznawczego, z wy - szczególnieniem potrzeb dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Stanowi kompleksowe narzędzie wspomagające wykształcenie u uczniów umiejętności z zakresu mowy czynnej, ze szcze - gólnym uwzględnieniem nazywania, udzielania odpowiedzi na pytania, tworzenia dłuższych wy - powiedzi, w tym opisywania i opowiadania. Opro - gramowanie mTalent pozwala na pracę podczas zajęć tradycyjnych oraz umożliwia pracę zdalną, w tym wideokonferencje. LICENCJA BEZTERMINOWA: 2 stanowisko online (wymagany dostęp do Internetu) oraz 2 stanowiska offline (praca bez do - stępu do Internetu)

Program mTalent Autyzm. Mowa czynna, od słowa do zdania to: • kilkaset ekranów interaktywnych, karty pracy do wydruku, poradnik meto - dyczny oraz zestaw dodatkowych pomocy i publikacji autorskich • zestaw ćwiczeń stworzonych na podstawie badań naukowych, skonstru - owanych tak, aby wspomagać kreatywne myślenie, minimalizując ryzyko wyuczenia się ich na pamięć • kartoteka (baza danych dla terapeuty), która pozwala prowadzić zapiski dotyczące zajęć z uczniami i monitorować ich postępy • jedyne na rynku materiały do terapii uczniów ze spektrum autyzmu przysto - sowane do działania na większości urządzeń multimedialnych (komputer, tablica i monitor interaktywny, laptop, tablet, smartfon) • ćwiczenia dla dzieci 5+ oraz ćwiczenia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną bez względu na wiek metrykalny • dodatek SPEcjalny! Przy zakupie programu mTalent Autyzm. ''Mowa czynna, od słowa do zdania'' nowy użytkownik otrzymuje bezpłatnie część pierwszą programu mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz.2 (o war - tości 990 zł), czyli zestaw 260 interaktywnych ćwiczeń wspomagających rozwijanie sprawności komunikacyjnej. Program zawiera propozycje ćwiczeń z obszarów: pragmatyka języka, cechy • prozodyczne mowy, trudniejsze wyrażenia frazeologiczne, fluencja i tempo mowy, wybrane zagadnienia z zakresu TUS (Treningu Umiejętności Spo - łecznych) • został przygotowany w nowoczesnej technologii HTML5 (nie FLASH), co ozna - cza, że posłuży użytkownikom przez wiele lat • praca z programem możliwa jest zarówno offline (bez dostępu do Inter - netu) jak i online w każdym miejscu i czasie (szkoła, przedszkole, dom) z dostępem do Internetu • bezpłatne aktualizacje oprogramowania oraz wsparcie techniczne producenta • szkolenie online z obsługi programu GRATIS!

z wyszczególnieniem potrzeb dzieci z całościowy - mi zaburzeniami rozwojowymi. Zapewnia pracę zdalną, w tym wideokonferencje, bez konieczności korzystania z zewnętrznego oprogramowania. Ak - tywność z programem możliwa jest zarówno offline (bez dostępu do Internetu) jak i online w każdym miejscu i czasie (szkoła, przedszkole, dom) z do - stępem do Internetu. Został przygotowany w nowo - czesnej technologii HTML5, co oznacza, że posłuży użytkownikom przez wiele lat. LICENCJA BEZTERMINOWA: 2 stanowisko online (wymagany dostęp do Internetu) oraz 2 stanowiska offline (praca bez do - stępu do Internetu) • ćwiczenia dla dzieci 3+ oraz ćwiczenia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną bez względu na wiek metrykalny • dodatek SPEcjalny! Przy zakupie programu mTalent Autyzm. Rozumienie i naśladowanie mowy użytkownik otrzymuje bezpłatnie część pierwszą programu mTalent Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 1 (o wartości 990zł), czyli zestaw 220 interaktywnych ćwiczeń i tradycyjnych pomocy dydaktycznych wspomagających rozwijanie sprawności komunikacyjnej. • program przystosowany jest do działania na większości urządzeń multi - medialnych (komputera, tabletu, smartfona oraz tablicy lub monitora in - teraktywnego) • bezpłatne aktualizacje oprogramowania oraz wsparcie techniczne producenta • szkolenie online z obsługi programu - GRATIS!

112

Made with FlippingBook Proposal Creator