Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

mTalent Nauka polskiego jako obcego LJ0039 1 490 zł Zestaw multimedialnych ćwiczeń do kształcenia pod - staw języka polskiego jako języka obcego na po - ziomie A1 z elementami A2. Program z podziałem na dwie grupy wiekowe (klasy I-III i IV-VIII). Program przeznaczony do nauki na zajęciach indywidual - nych i grupowych z języka polskiego jako obcego, a także na zwykłych lekcjach języka polskiego, na które uczęszczają uczniowie z niską znajomością ję - zyka polskiego (np. dzieci z doświadczeniem migra - cji) oraz do samodzielnej pracy uczniów w domu (np. karty pracy). Zestaw uzupełnia regularny podręcznik kursowy i indywidualizuje pracę odpowiednio do możliwości uczniów. Program składa się z kilkuset ekranów interaktyw - nych, kilkudziesięciu kart pracy, przewodnika meto - dycznego oraz zestawu materiałów dodatkowych w jednym pudełku. Przeznaczony jest dla nauczycieli języka polskiego jako obcego, nauczycieli, którzy pracują z uczniami z doświadczeniem migracji oraz nauczycieli pracu - jących w oddziałach przygotowawczych, szczegól - nie gdy do takiego oddziału dołącza uczeń bez znajomości języka polskiego. LICENCJA BEZTERMINOWA: 3 stanowiska online (wymagany dostęp do Internetu) oraz 6 stanowisk offline (praca bez do - • dwa zestawy ćwiczeń dostosowane do dwóch grup wiekowych (uczniów z etapu wczesnoszkolnego oraz uczniów starszych) na poziomie A1 z elementami poziomu A2 • zestaw multimedialnych ćwiczeń do kształcenia podstaw języka pol - skiego jako języka obcego • zadania rozwijające kompetencje ogólne oraz komunikacyjne • zadania w zakresie sprawności słuchania, czytania, mówienia oraz pisania stępu do Internetu Specyfika programu:

• zadania stworzone w oparciu o wieloletnią pracę z uczniami z doświad - czeniem migracji (w tym również z uczniami-uchodźcami); • ćwiczenia leksykalne ze słownictwem o wysokiej frekwencji • materiał zawierający najbardziej istotne tematy, które niezbędne są w codziennym funkcjonowaniu ze szczególnym uwzględnieniem rze - czywistości szkolnej • teksty i dialogi pozwalające rozumieć kontekst użytych wyrażeń oraz różnorodne ćwiczenia utrwalające wprowadzane słownictwo • teksty w wersji pisanej i do odsłuchania z symultanicznym podświetla - niem fragmentów, plansze tematyczne (np. rodzina, szkoła, ubrania), komentarze gramatyczne, zestawienia zwrotów komunikacyjnych oraz wiele różnorodnych ćwiczeń do poszczególnych części • zadania walidowane przez nauczycieli pracujących z uczniami z doświad - czeniem migracji w Zespole Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego w Gdańsku oraz przez uczestników szkoleń dla nauczycieli organizowa - nych przez Fundację Razem w Polsce • wiek: 6+ oraz 11+

DOSTĘPNY OD WRZEŚNIA 2023

121

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator