Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

Logopedia PRO - Zabawy słowem v. 3.2 DP0659 DP0659MIKROFON 1 699 zł Program podnoszący sprawność językową małych dzie - ci lub dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Część pierwsza jest oparta na materiale nieliterowym, część druga została stworzona z użyciem tekstu. Umożliwia oddziaływanie terapeutyczne w przestrzeni słucho - wo-wzrokowo-ruchowej, swobodny wybór materiału spośród bogatego pakietu ćwiczeń pogrupowanych tematycznie (np. stany emocjonalne, czasowniki, ho - monimy). Sprawdzi się w pracy z dziećmi z obniżoną percepcją m.in. dzięki zastosowaniu realistycznej grafiki i powiększonych ilustracji. • jeden z pięciu programów logopedycznych, wspomagających terapię logo - pedyczną i rozwój mowy dziecka. Szczególnie polecany do pracy z dziećmi uczącymi się mówić, dziećmi z wadami wymowy, zaburzeniami słuchu oraz komunikacji. Zadaniem programu jest osiągnięcie poziomu języka pozwalające - go dziecku na swobodne i prawidłowe komunikowanie się z jego najbliższym otoczeniem. Program może być wykorzystany jako narzędzie wspomagające rozwijanie mowy, w tym również u dzieci z zaburzeniami ze spektrum auty - zmu. W programie 350 ćwiczeń 650 zasobów do wydruku. Program ZABAWY SŁOWEM to narzędzie uatrakcyjniające: Zabawy językowe z dziećmi, postępo - wanie terapeutyczne w zaburzeniach rozwoju języka (np. opóźnienia rozwoju mowy – ORM).ZABAWY SŁOWEM umożliwiają: kompleksowe oddziaływanie w przestrzeni słuchowo-wzrokowo-ruchowej, którego celem jest stymulacja szeroko pojętej sprawności językowej, indywidualizację procesu terapeutyczne - go, stopniowanie trudności ćwiczeń, powiększanie bądź ukrywanie dowolnych elementów graficznych, swobodny wybór materiału spośród bogatego pakietu ćwiczeń leksykalnych pogrupowanych tematycznie np. brzmienie i znacze - nie słów, stany emocjonalne, dyktanda graficzne, rzeczowniki, czasowniki, homonimy, synonimy itd., motywację ucznia dzięki systemowi wzmocnień pozytywnych, rozwój zasobu leksykalnego dziecka, rozszerzenie słownictwa czynnego i biernego, rozwój umiejętności gramatycznych, rozwój umiejętności formułowania wypowiedzi, ćwiczenia ręki (karty pracy do drukowania i ćwiczeń pisania, rysowania), samodzielne wykonanie tradycyjnych gier wspomagają - cych rozwój językowy (np. domino, gry planszowe itp.), prowadzenie terapii wg spersonalizowanej ścieżki, pracę indywidualną i grupową. • Zabawy Słowem to narzędzie multimedialne, które łączy w sobie ćwiczenia wielu obszarów: koordynacji wzrokowej, koordynacji słuchowej, koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, grafomotoryki, logicznego myślenia, pamięci, spostrzegawczości, umiejętności klasyfikacji, umiejętności kategoryzacji. Pro - gram Zabawy Słowem wspiera realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Dziecko: rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem, rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nie - przyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie, odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkol - nej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. grupy teatralnej, grupy sportowej, używa zwrotów grzecznościowych podczas powitania, poże - gnania, sytuacji wymagającej przeproszenia i przyjęcia konsekwencji swojego zachowania, komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi, wykorzystując

Logopedia PRO - Logorytmika v. 3.2 DP0660 DP0660MIKROFON 1 699 zł Program multimedialny wykorzystujący muzykę w pro - filaktyce i terapii logopedycznej. Opracowany przez uznaną specjalistkę w dziedzinie muzykoterapii logo - pedycznej dr Annę Walencik-Topiłko. To doskonały ze - staw ćwiczeń kształtujących umiejętności językowo-słu - chowo-ruchowe dziecka. Zawiera ponad 100 ćwiczeń ruchowych, słuchowych, a także słowno-muzycznych opartych na atrakcyjnych wierszach i piosenkach. Po - zwala na tworzenie autorskich programów lekcyjnych za pomocą kreatora zajęć. PROGRAM POLECANY logopedom, nauczycielom przedszkola oraz młodszych klas szkoły podstawowej. • Logorytmika to program multimedialny, który pokazuje, jak w ciekawy sposób wykorzystać można rytmikę i muzykę w profilaktyce i terapii logopedycznej. Jeden z pięciu programów logopedycznych, wspomagających terapię logope - dyczną i rozwój mowy dziecka z serii LOGOPEDIA PRO. Szczególnie polecany do pracy z dziećmi uczącymi się mówić, dziećmi z wadami wymowy, zaburzeniami słuchu oraz komunikacji. • głłówne obszary wykorzystania programu Logorytmika: profilaktyka zaburzeń mowy i języka, wspomaganie nabywania umiejętności językowych, wspoma - ganie, urozmaicanie wychowania słuchowego, stymulowanie pola słuchowego, kształtowanie umiejętności rozpoznawania dźwięków, wsparcie w terapii opóźnionego rozwoju mowy, rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo - -ruchowej, praktyczne zastosowanie w surdopedagogice i surdologopedii. • program szczególnie pomocny jest w terapii dzieci z: zaburzeniami rozwoju języka i słuchu, opóźnionym rozwojem mowy, opóźnionym rozwojem funkcji poznawczych. Program LOGORYTMIKA wspiera realizację podstawy programo - wej wychowania przedszkolnego. Dziecko: wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała; wykazuje spraw - ność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systema - tycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie; uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne; wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatów pozawerbal - nych: tańca, intencjonalnego ruchu, gestów; wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówio - nego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach; eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słucha, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięku oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe

komunikaty werbalne i pozawerbalne; wyraża swoje oczekiwania społeczne wobec innego dziecka, grupy, wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, wyraża ekspresję twórczą, klasyfikuje przedmioty, wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia, czym zajmuje się osoba wykonująca dany zawód. • bezterminowa licencja na 2 urządzenia: 2x komputer. Program współpracuje z monitorami i tablicami interaktywnymi, program w pełni działający bez dostępu do internetu. Materiały instruktażowe online z obsługi programu, bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne producenta po zakupie. 2 lata gwarancji. Działanie programu offline, niezależne od jakości sieci w placówce. Aplikacja instalowana wyłącznie lokalnie zapewniająca bezpieczeństwo danych wrażliwych, bez konieczności podpisywania z wydawcą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. • zalety programu: Seria programów eduSensus Logopedia PRO jest wyrobem medycznym - skuteczność i bezpieczeństwo użytkowania potwierdzone zo - stały w ocenach klinicznych. Certyfikat ISO 9001:2015 producenta. Seria rekomendowana przez Polski Związek Logopedów. • dodatkowa zawartość zestawu: Publikacja drukowana: Podręczny zestaw obrazkowy. Podręczny zestaw obrazkowy zawiera ponad 300 ilustracji do rozwijania słownictwa, kompetencji komunikacyjnych i funkcji percepcyjno-mo - torycznych. Publikacja przeznaczona jest dla dzieci z niepełnosprawnościami o ograniczonym zasobie słownictwa i z problemami z porozumiewaniem się. Kolorowe, realistyczne ilustracje są podzielone na 17 podstawowych kategorii najczęściej wykorzystywanych w komunikacji. Terapeuta lub nauczyciel może je wyciąć, a następnie wykorzystać w dowolny sposób podczas zajęć – liczne pomysły na przykładowe zastosowania obrazków znajdują się we wstępie do publikacji. Są to np.: nazywanie obiektów na ilustracjach, opisywanie ich, tworzenie zdań i historyjek z wykorzystaniem obrazków. W końcowej części publikacji mieszczą się etykiety do wycięcia, które stwarzają dodatkowe możliwości wykorzystania materiału. e-Przewodnik metodyczny do pracy z programem. Dodatkowo ponad 2000 dodatkowych pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej: przesiewowe badanie mowy, multimedialne książki eduSensus, dźwięki, melodie i piosenki eduSensus, karty pracy do wydru - ku, obrazki i gry eduSensus, aplikacje oraz przewodnik po tych pomocach. • wiek: 2-8 lat

piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni. • bezterminowa licencja na 2 urządzenia: 2x komputer. Program współpracuje z monitorami i tablicami interaktywnymi, program w pełni działający bez dostępu do internetu. Materiały instruktażowe online z obsługi programu, bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne producenta po zakupie. 2 lata gwarancji. Działanie programu offline, niezależne od jakości sieci w placówce. Aplikacja instalowana wyłącznie lokalnie zapewniająca bezpieczeństwo danych wrażliwych, bez konieczności podpisywania z wydawcą umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. • zalety programu: Seria programów eduSensus Logopedia PRO jest wyrobem medycznym - skuteczność i bezpieczeństwo użytkowania potwierdzone zo - stały w ocenach klinicznych. Certyfikat ISO 9001:2015 producenta. Seria rekomendowana przez Polski Związek Logopedów. • dodatkowa zawartość zestawu Publikacja drukowana: Podręczny zestaw obrazkowy. Podręczny zestaw obrazkowy zawiera ponad 300 ilustracji do rozwijania słownictwa, kompetencji komunikacyjnych i funkcji percepcyjno-mo - torycznych. Publikacja przeznaczona jest dla dzieci z niepełnosprawnościami o ograniczonym zasobie słownictwa i z problemami z porozumiewaniem się. Kolorowe, realistyczne ilustracje są podzielone na 17 podstawowych kategorii najczęściej wykorzystywanych w komunikacji. Terapeuta lub nauczyciel może je wyciąć, a następnie wykorzystać w dowolny sposób podczas zajęć – liczne pomysły na przykładowe zastosowania obrazków znajdują się we wstępie do publikacji. Są to np.: nazywanie obiektów na ilustracjach, opisywanie ich, tworzenie zdań i historyjek z wykorzystaniem obrazków. W końcowej części publikacji mieszczą się etykiety do wycięcia, które stwarzają dodatkowe możliwości wykorzystania materiału. e-Przewodnik metodyczny do pracy z programem. Dodatkowo ponad 2000 dodatkowych pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej: przesiewowe badanie mowy, multimedialne książki eduSensus, dźwięki, melodie i piosenki eduSensus, karty pracy do wydru - ku, obrazki i gry eduSensus, aplikacje oraz przewodnik po tych pomocach.

WAŻNE! Ze względu na zróżnicowane stawki podatku VAT, w formularzu zamówienia prosimy o wpisanie wszystkich kodów elementów zestawu. Możliwość nabycia tylko całego zestawu. 126

Made with FlippingBook Proposal Creator