Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

Eduterapeutica Lux Dysleksja PN0159 1 490 zł Zestaw ćwiczeń multimedialnych z kartami pracy. Przezna - czony jest on do pracy z uczniami z ryzykiem lub zdiagno - zowaną dysleksją rozwojową. Program wspiera nauczycieli oraz terapeutów w diagnozie oraz terapii dysleksji. Program do diagnozy obejmuje cztery kategorie poznawcze kluczowe dla rozwoju umiejętności czytania i pisania: funkcje językowe, wzrokowe, pamięć i myślenie. Program wykorzystuje uznaną metodę 18 struktur wyrazowych, która umożliwia pogłębienie umiejętności analizy i syntezy wyrazów. Metoda ta przezna - czona jest do jednoczesnego ćwiczenia czytania i pisania na tym samym materiale leksykalnym w oparciu o uaktywnianie analizatorów: wzrokowego, słuchowego i kinestyczno-rucho - wego. Program zawiera takie rodzaje ćwiczeń jak: uzupełnie - nie wyrazów poprzez dopisywania liter i sylab, sylabizowa - nie, oddzielanie słów od siebie, budowanie zdań, ćwiczenia z pamięci i słuchu, ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia z wyrazami, podczas których dziecko uczy się wyróżniać samogłoski, spółgłoski i sylaby, dążąc do sprawnego odczy -

Eduterapeutica Lux Dyskalkulia PN0160 1 490 zł Zestaw ćwiczeń multimedialnych z kartami pracy bę - dący wsparciem dla terapeutów i nauczycieli w prze - prowadzaniu oceny gotowości szkolnej dzieci oraz diagnozy ryzyka i terapii dyskalkulii. Z pomocą pro - gramu uczniowie z problemami w rozwiązywaniu zadań matematycznych mają szansę w krótkim czasie opanować i rozwinąć syntezę i analizę wzrokową, my - ślenie przyczynowo-skutkowe, orientację w przestrze - ni, spostrzegawczość i koncentrację uwagi, myślenie operacyjne, w tym: porównywanie, segregowanie, dodawanie, odejmowanie i działania odwrotne 2 890 zł Publikacja składa się z materiałów ćwiczeniowych do następujących obszarów: • dom, szkoła, sklep, restauracja/kawiarnia, kino, basen, urząd, komunikacja miejska, przychodnia, apteka, stomatolog, fryzjer, biblioteka, bezpieczeństwo Zestaw zawiera: • 100 kart A4 w kartonowej oprawie do nauki samodzielności, poradnik meto - dyczny, grę planszowo-karciana „W mieście” • licencja otwarta bezterminowa dla nieograniczonej ilości użytkowników i urządzeń. • wiek: 10-15 lat – 10-15 lat PN0133

tywania i zapisywania wyrazów o coraz dłuższej i bardziej skomplikowanej strukturze, ćwiczenia ze zdaniami polegające na rozumieniu i zapamiętywaniu tekstu. • Zawartość programu: 16 diagnostycznych ćwiczeń interaktywnych, 440 terapeu - tycznych ćwiczeń interaktywnych, 219 kart pracy w wersji drukowanej i elektro - nicznej, poradnik metodyczny, zestaw pomocy dydaktycznych: alfabet, bingo literowe, rozsypanki sylabowe • docelowa grupa wiekowa: 7-10 lat

• Zawartość programu: 10 interaktywnych ćwiczeń diagnostycznych, 127 te - rapeutycznych ćwiczeń interaktywnych, 11 interaktywnych gier i zabaw, 163 karty pracy w wersji drukowanej i elektronicznej, poradnik meto - dyczny, pomoce dydaktyczne: karty matematyczne, domino, tabliczka mnożenia do rozdania uczniom • docelowa grupa wiekowa: 7-10 lat

Eduterapeutica Lux Niepełnosprawność intelektualna i ASD

Zestaw kart do nauki samodzielności wraz z grą planszowo-karcianą przeznaczony do pracy z mło - dzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną i ASD. Zawarte w ćwiczeniach instruk - cje postępowania w sytuacjach i miejscach, z jakimi może spotkać się nastolatek i osoba dorosła, mają na celu kształtowanie podstawowych umiejętności

i są zgodne z obowiązującą podstawą programo - wą dla uczniów z niepełnosprawnością intelektual - ną w stopniu umiarkowanym i znacznym w szkole przysposabiającej do pracy.

– 15+ PN0132

890 zł Publikacja składa się z materiałów ćwiczeniowych do następujących obszarów: • dom, szkoła, sklep, restauracja/kawiarnia, kino, basen, urząd, komunikacja miejska, przychodnia, apteka, stomatolog, fryzjer, biblioteka, bezpieczeństwo Zestaw zawiera: • 100 kart pracy, poradnik metodyczny oraz grę planszowo-karcianą „W mieście” • wiek: 15+

143

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator