Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

HARMONIJNY ROZWÓJ

• karty pracy: wycinanka-układanka geometryczna, wyrażamy emocje: „Palu - szek-pacynka”, „Co z tego wyjdzie?”, „Maska zwierzaczka”, „Robimy kotka” • gra wielkoformatowa „Miasto” – zawiera kartony przedstawiające ulice, zakręty, skrzyżowania oraz typowe budynki miejskie – mieszkania, szkołę, sklepy, warsztaty. • dzieci wspólnie układają na podłodze miasto ucząc się współpracy i konstrukcji przy dopasowaniu przebiegu ulic i rozmieszczenie przy nich budynków, pla - ców i parków. Dzięki dołączonym do gry kartonowym samochodom i innym środkom komunikacji zbudowane przez dzieci miasto staje się placem zabaw polegających na szukaniu drogi między określonymi punktami, wykonywa - niu poleceń opartych na liczbie pól i kierunku ruchów i wielu innych, których scenariusze są dołączone do gry. • karty pracy: „Znajdź różnice”, „Znajdź gwiazdki”, „Znajdź trójkąty”, „Znajdź kółka”, „Połącz podobne filiżanki”, „Połącz podobne zwierzaki” • gra wielkoformatowa „Kierunki i kolory” – polega na znajdowaniu przez dzieci rozmieszczonych na podłodze kartonów z rysunkami prawych oraz lewych dłoni i stóp w różnych kolorach • do gry dołączono zestaw scenariuszy zabaw pozwalający na jej wykorzystanie w wielu konfiguracjach opartych na wypróbowanych mechanizmach zabawy takich jak „Stary niedźwiedź”, „Brakujące krzesło”, „Twister” • gra rozwija percepcję wzrokową (w szczególności rozpoznawanie kształtów, kolorów i strony lewej i prawej), reagowanie na bodźce słuchowe (aktywo - wanie i hamowanie) koordynację wzrokowo-ruchową, koncentrację i współ - pracę w grupie. • karty pracy: ćwiczenie klasyfikacji: owoce i warzywa, zwierzęta leśne i domowe, koła i wielokąty; ćwiczenie myślenia przyczynowo-skutkowego (wycinanki - -układanki), układanie historyjek: „Na sankach”, „Na łyżwach”, „W lesie” • gra wielkoformatowa „Sklep” – pozwala na ćwiczenie umiejętności klasyfi - kowania na przykładzie typowej oferty sklepu spożywczego. Kartony przed - stawiają nabiał, mięso i wędliny, warzywa i owoce oraz pieczywo, które dzieci umieszczają na odpowiednich półkach sklepu • gra rozwija koncentrację i umiejętność współpracy w grupie. Dołączone do gry kartonowe monety pozwalają na wykorzystanie gry w pierwszej klasie do ćwiczenia podstawowych działań matematycznych na przykładzie wyli - czania należności, wydawania reszty oraz układania zadanych liczb z monet o różnych nominałach

Twórczość i konstrukcje PN0049 490 zł Gry interaktywne: „Rysujmy razem” – ćwiczenia swobody wyrazu plastycznego oraz sprawności grafomotorycznej, oswajanie z tablicą multimedial - ną. Współpraca w grupie; „Dopasuj do obrazka” – rozumienie podstawowych kategorii plastycznych: kształtu, koloru, wzoru; „Muzykanci” – ćwiczenie wyczucia rytmu i rytmicznej koordynacji ruchowej; koncentracja uwagi, współpraca w grupie.

Zmysły i ruch PN0050

490 zł Gry interaktywne: „Budowniczowie” – współzawod - nictwo z rotacją przedstawicieli zespołów, ćwiczenie percepcji wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ru - chowej, koncentracja uwagi, współpraca w grupie; „Łap i unikaj” – ćwiczenie percepcji wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej, koncentracja uwagi, współpraca w grupie; „Piraci” – ćwiczenie koordynacji dźwiękowo-wzrokowo-ruchowej, koncentracja uwagi, współpraca w grupie. Poznawanie i zrozumienie PN0051 490 zł Gry interaktywne: „Sklep” – współzawodnictwo z ro - tacją przedstawicieli zespołów, ćwiczenie umiejętno - ści klasyfikowania, koncentracja uwagi, współpraca w grupie; opowiadania – ćwiczenia świadomości kolejności zdarzeń oraz myślenia przyczynowo-skut - kowego, współpraca w zespole dwuosobowym; „De - tektywi” – ćwiczenie myślenia przyczynowo-skutko - wego oraz dedukcji, koncentracja uwagi, współpraca w grupie.

145

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator