Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

Liczenie i porównywanie PN0055 490 zł Gry interaktywne: „Dopasuj równoliczne” – ćwiczenie umie - jętności liczenia i znajdowania zbiorów równolicznych na obiektach konkretnych z przechodzeniem do liczenia abs - trakcyjnego, współpraca w zespole dwuosobowym; „Ułóż po kolei” – ćwiczenie umiejętności liczenia i porównywa - nia liczb na obiektach konkretnych z przechodzeniem do abstrakcji, współpraca w zespole dwuosobowym; „Rach - mistrze” – ćwiczenie umiejętności liczenia, koncentracja uwagi, współpraca w grupie. • Karty pracy: „Połącz od najmniejszej liczby do największej”; „Połącz równoliczne”, „Od najmniejszego owocu do największego”, „Od najkrótszej kredki do najdłuższej”,

Święta i zwyczaje PN0149

490 zł Multimedialne gry i zabawy wspierające wszechstron - ny rozwój dzieci w wieku 5-7 lat. Wszystkie elementy zestawu wykorzystują naukę przez zabawę, umoż - liwiającą dzieciom współdziałanie, eksperymento - wanie, twórczą ekspresję i ruch, nie zaniedbując też ćwiczeń samokontroli oraz koncentracji. Program wy - korzystuje metodę pracy zespołowej z wykorzystaniem funkcji wielodotyku /multi-touch/ tablicy interaktywnej. Dzięki tej funkcji rysowanie i korzystanie z zasobów

„Desenie na robaczku”, „Ciągi owoców”. Gra wielkoformatowa „Zbiory i liczby” – składa się z zestawu kartonów reprezentujących zbiory konkretnych przedmiotów w liczbie od 1 do 10, odpowiadające im abstrakcyjne zbiory kropek oraz liczby. Podstawowa zabawa polega na dopasowywaniu przez 3 grupy dzieci kartonów reprezentujących te same liczby w każdy z 3 opisanych sposobów. Inne zabawy to układanie liczb i zbiorów w kolejności rosnącej lub malejącej oraz porównywanie zbiorów. Gra przeznaczona jest do rozwijania umiejętności liczenia i znajdowania zbiorów równolicznych na obiektach konkretnych z przechodzeniem do liczenia abstrakcyjnego oraz wprowadzania pojęcia liczby wyrażonej zapisem pojedynczej cyfry. Dołączone do gry kartony ze znakami dodawania, odejmowania i równości pozwalają na wykorzystanie gry również w pierwszej klasie szkoły podstawowej do układania i uzupełniania działań. Scenariusze takich zabaw znajdują się w zestawie.

Harmonijny Rozwój. Zestaw PN1072 3 390 zł W programie w unikalny sposób wykorzystano funkcję wielodotyku (multitouch) tablicy interaktywnej, dzięki cze - mu rysowanie i korzystanie z tablicy jest możliwe przez kilkoro dzieci jednocześnie. • licencja otwarta Nowe wydanie zawiera: • pendrive z 24 interaktywnymi grami przystosowanymi do zespołowego wyko - rzystania na tablicy multimedialnej, aktywizują dzieci i przygotowują jednocze - śnie do nauki, 96 kart pracy do kopiowania, 8 gier wykonanych z kartonów o dużym formacie, do zabawy na dywanie, do wykorzystania przez duże grupy dzieci, poradnik metodyczny. Seria Harmonijny Rozwój to 8 tytułów: • Twórczość i konstrukcje • Zmysły i ruch • Poznawanie i rozumienie • Przyroda i czas • Ekologia i środowisko • Słowa i znaki • Liczenie i porównywanie • Święta i zwyczaje na tablicy jest możliwe przez kilkoro dzieci jednocze - śnie, a każde z nich może wykonywać inne ćwiczenia. • Pakiet zawiera: 3 gry interaktywne przystosowane do wykorzystania na tablicy multimedialnej (interaktywna mapa Polski, polskie legendy i lokalizowanie ich na mapie, obrazkowe układanie zdarzeń każdej z legend we właściwej kolejności), 12 kart pracy do wydrukowania lub kopiowania, zawierające ćwiczenia indywi - dualne i zespołowe: herb, flaga Polski, legendy, warszawska Syrenka, mandala pory roku, puzzle tydzień, orzeł, kalendarz, mandala świąteczna, andrzejkowe wróżby, Święto Zmarłych, pierwszy dzień wiosny.

147

sklep.nowaszkola.com

Made with FlippingBook Proposal Creator