Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

Energia. To działa! LJ0019

Pogoda i klimat LJ0018

Wyposażenie zestawu: • przewodnik metodyczny dla nauczyciela w wersji drukowanej i cyfrowej • 23 x scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi dla uczniów klas IV-VIII • około 100 interaktywnych ekranówdostęp do materiałów cyfrowych (atrakcyjne symulacje, ćwiczenia, testy, podręczniki multimedialne) dla uczniów i nauczycieli (licencja szkolna, bezterminowa) • 1 x elektroskop; 1 x zestaw przewodników i izolatorów; 2x miernik uniwersalny; 2 x pałeczki do elektryzowania; 16 x piłeczki pingpon - gowe; 36 x baterie alkaliczne R20; 45 x uchwyt na baterie R20; 5 x brzęczyk elektryczny; 5 x silniczek elektryczny; 20 x mini ża - rówka 2V 0,06A; 30 x oprawka mini żarówki; 1 x przewód na rolce (dł. 30m); 1 x cążki do cięcia przewodów i zdejmowania izolacji; 30 x termometr zanurzeniowy z podwójną skalą, stopniami Celsjusza i Fahrenheita ( zakres: od -10 do 110 stopni C); 5 x ogniwo słonecz - ne (10x7 cm); 10 x pręty drewniane (0,6x30 cm); 40 x niebieskie, nieprzeźroczyste kulki; 50 x karton konstrukcyjny (23x30 cm), kolor biały; 1 x humus ogrodowy (poj. 1,6 l); 8x pipety skalowane (poj. 3 ml); 16 x linijka (dł. 30 cm); 1 x cienki, mocny sznurek (dł. 60 m); 100 x słomki do napojów, czerwone/białe (dł. 20 cm); 150 x słomki do napojów, przezroczyste (dł. 20 cm); 8 x pojemnik plastikowy (poj. 5,5 l); 8 x rolki taśmy klejącej; 50 x łyżeczki pla - stikowe; 10 x pokrywka plastik (poj. 0,4 l); 32 x kubek plastikowy (poj. 250 ml); 25 x kubek styropianowy (poj. 230 ml); 60 x kubek plastikowy (poj. 30 ml); 1 x plansza dydaktyczna 70x100 cm, „Metoda badawcza”; 1 x duża, wytrzymała skrzynia z tworzywa sztucznego wym.: 50 x 60 x 30 cm

miejsca wschodu i zachodu Słońca oraz południa słonecznego, związek między ruchem obrotowym a widomą wędrówką i górowaniem Słońca, istnieniem dnia i nocy, dobowym rytmem życia człowieka i przyrody, występowaniem stref czasowych ruch obiegowy Ziemi związek między ruchemw obiegowym Ziemi a strefami jej oświetlenia oraz strefowym zróżnicowaniem klimatu i krajobrazów na Ziemi) Uczniowie poznają przyrządy służące do pomiaru składników pogody, a nawet samodzielnie budują kla - sową stację meteorologiczną. Ponadto zaznajamiają się ze strefami klimatycznymi, badając lokalizacje na całym świecie, a następnie opracowują broszurę po - dróżną, aby podzielić się swoimi odkryciami z resztą klasy. Poznają także niebezpieczne zjawiska pogodowe i dyskutują o tym, w jaki sposób mogą one wpłynąć na ludzi. Wypracowują rozwiązania zmniejszające nega - tywny wpływ poznanych zjawisk i oceniają skuteczność swoich pomysłów. Wyposażenie zestawu: • około 100 interaktywnych ekranów • przewodnik metodyczny dla nauczyciela w wersji drukowanej i cyfrowej • scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi do przeprowadzenia 21 lekcji • dostęp do materiałów cyfrowych (atrakcyjne symulacje, ćwiczenia, testy, podręcz - niki multimedialne) dla uczniów i nauczycieli (licencja szkolna, bezterminowa), stacja pogodowa – 1 szt.; deszczomierz- 1 szt.; termometr – 10 szt.; nadmu - chiwana piłka/globus (śr. 40 cm) – 1 szt.; rękaw, wskaźnik wiatru – 1 szt.; plansza dydaktyczna 70x100 cm, „Metoda badawcza” - 1 szt.; całość zestawu zapakowano w skrzynię z tworzywa sztucznego (wym.: 50 x 60 x 30 cm) gwarantującą bezpieczne przechowywanie i eksploatację

5 490 zł Uczniowie poznają różne rodzaje energii oraz dowiadują się, jak się ona zmienia. Analizują energię, jaką wytwa - rzają ich ciała, energię potencjalną i kinetyczną, ruch fal oraz alternatywne formy energii. W oparciu o doświad - czenia z budowanymi przez siebie obwodami elektrycz - nymi, uczniowie poznają koncepcję transportu i przemian energii. Zajmują się również ruchem falowym jako sposo - bem przenoszenia energii i informacji. Ponadto poznają pojęcia odnawialnych i nieodnawialnych zasobów energii, a także analizują wady i zalety alternatywnych źródeł energii. Tworzą modele turbin wiatrowych i kół wodnych oraz omawiają ich funkcje. Na koniec uczniowie wyko - rzystują zdobytą wiedzę w praktyce, projektując własny eksperyment, odpowiadający na konkretne pytanie na temat energii. Zadania badawcze realizowane w module: Źródła energii są wszędzie (2 jednostki lekcyjne) • Energia potencjalna i energia kinetyczna (3 jednostki lekcyjne) • Przekazywanie i przemiany energii (6 jednostek lekcyjnych)

3 290 zł Moduł badawczy służący do zgłębienia zagadnień do - tyczących pogody i klimatu, dający uczniom możliwość przeprowadzania doświadczeń i pracy z materiałami multimedialnymi. Stworzony do pracy grupowej na tablicach interaktywnych oraz indywidualnej na table - tach, smartfonach lub komputerach (systemy Windows, Android, iOS) w polskiej wersji językowej. Zestaw umożliwia realizację podstawy programowej na lekcjach przyrody w klasie 4 oraz geografii w kla - sach 5-8, w szczególności następujących zagadnień: • sposoby poznawania przyrody • orientacja w terenie • pogoda • składniki pogody • obserwacje pogody (składniki pogody i rodzaje przyrządów do ich pomiaru: temperatura powietrza • zachmurzenie • opady i osady atmosferyczne • ciśnienie atmosferyczne • kierunek wiatru • obserwacje składników pogody – pomiar i analiza ich wyników oraz zależności • opady i osady atmosferyczna - analiza stanów skupienia • zjawiska pogodowe: burza, tęcza, deszcze nawalne, huragan, zawieja śnieżna i ich następstwa zachowanie zasad bezpieczeństwa) • ruchy Ziemi: Ziemia w Układzie Słonecznym, ruch obrotowy i obiegowy, następstwa ruchów (ruch obrotowy Ziemi, jego kierunek, czas trwania,

• Fale przenoszą energię (4 jednostki lekcyjne) • Energia odnawialna (3 jednostki lekcyjne) • Eksperymentuję z energią (5 jednostek lekcyjnych).

172

Made with FlippingBook Proposal Creator