Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

SPIS TREŚCI

AKTYWNA TABLICA . . . . . 2 ZESTAWY INTERAKTYWNE . . . . . . . . . . . . . . . . 2 SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE . . . . . . . . 8

Szanowni Klienci, mamy przyjemność zaprezentować Państwu spój - ną i kompleksową ofertę sprzętu multimedialnego, oprogramowania i multimedialnych pomocy dy - daktycznych. Asortyment znajdujący się w niniej - szej publikacji wpisuje się w wytyczne rządowego programu Aktywna Tablica 2020 - 2024 , który umożliwia wyposażenie szkoły w nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. W tym roku realizowana jest kolejna edycja rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kom - petencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Aktywna Tablica . Proponujemy idealne rozwiązania dla pracowni przyrodniczych, językowych i informatycznych oraz intuicyjne i proste w obsłudze programy multime - dialne dostosowane do wieku, umiejętności i przede wszystkim potrzeb każdego ucznia, również uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Selekcji produktów dokonaliśmy w oparciu o aktual - ną podstawę programową, kryteria i rekomendacje dofinansowania w ramach niniejszego projektu Ak - tywna Tablica oraz liczne konsultacje z metodykami i specjalistami w dziedzinie edukacji. W tym roku wsparcie finansowe w ramach Aktywnej Tablicy może być udzielone na zakup sprzętu multi - medialnego, laptopów i pomocy dydaktycznych wyko - rzystujących TIK oraz dodatkowo na pomoce dydak - tyczne lub narzędzia do terapii spełniające wymogi TIK dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zapraszamy również do naszego sklepu interne - towego: sklep.nowaszkola.com

NOWE WNIOSKI: W 2023 roku obowiązują nowe wnioski dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących, dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica

FINANSOWANIE: W ramach wsparcia finansowego placówki mogą ubiegać się o następujące kwoty: 17 500 zł - (14 000 zł kwota dofinansowania + 3 500 zł wkładu własnego) • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019 • szkoły ponadpodstawowe 43 750 zł - (35 000 zł kwota dofinansowania + 8 750 zł wkładu własnego) • szkoły podstawowe dla dzieci niewidomych • szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorod - ne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia 125 tys. zł - (100 000 zł kwota dofinansowania + 25 tys. zł wkładu własnego) • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW) • WKŁAD WŁASNY Wkład własny może być rzeczowy lub finansowy. Finansowy • przeznaczony na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do te - rapii objętych wnioskiem o udział w programie • wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie Rzeczowy • sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne po - moce dydaktyczne • zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie W ramach wkładu finansowego katalog mozliwego do zakupienia sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii nie będzie ograniczony zakre - sowo. Będzie można kupić dowolnie wybrany sprzęt, pomoce dydaktyczne czy narzędzia, wykorzystujące TIK do 20% projektu.

SPRZĘT MULTIMEDIALNY 18 MONITORY INTERAKTYWNE . . . . . . . . . . . . . .19 AKCESORIA DO MONITORÓW INTERAKTYWNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 TABLICE INTERAKTYWNE . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 AKCESORIA DO TABLIC INTERAKTYWNYCH . . 27 PROJEKTORY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 OKABLOWANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 WSKAŹNIKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 EKRANY PROJEKCYJNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 STOLIK MULTIMEDIALNY . . . . . . . . . . . . . . . . .32 WIDEOKONFERENCJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ VR . . . . . . . . . .34 MONITORY INFORMACYJNE. WIRTUALNA GAZETKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 KOMPUTERY STACJONARNE I MONITORY . . . 37 TABLETY I LAPTOPY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 AKCESORIA DO LAPTOPÓW I KOMPUTERÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 OPROGRAMOWANIE ...................41 ROZWIĄZANIA VIDEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 ROZWIĄZANIA AUDIO ..................47 SPRZĘT DLA NIEWIDZĄCYCH I SŁABOWIDZĄCYCH ....................51 URZĄDZENIA BIUROWE . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

oraz na strony: www.nowaszkola.com aktywna-tablica.com www.multimediawedukacji.com

Życzymy udanych zakupów. Zespół Nowej Szkoły

Made with FlippingBook Proposal Creator