Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

PAKIETY APLIKACJI DO SMARTFLOOR

Rewalidacja z Happy Stones DA1780 1 995 zł Zestaw interaktywnych zabaw i ćwiczeń ruchowych do wykorzystania podczas zajęć rewalidacyjnych z dziećmi. Proponowane ćwiczenia stymulują w szczególności percepcję wzrokową, myślenie logiczne i abstrakcyjne oraz spostrzegawczość. Rozwijają umiejętności językowe oraz zachęcają do podejmowania inicjatywy i działania, także tych związanych z aktywizacją społeczną, poprzez możliwość pracy w grupie. Przyjazna, spokojna grafika stymuluje nie tylko oko, ale i kubki smakowe. Pakiet przeznaczony jest do wykorzystania podczas zajęć rewalidacyjnych z dziećmi. Może również stanowić uzupełnienie codziennych zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a także zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i dydaktyczno-wyrównawczych. Polecany jest szczególnie do ćwiczeń rewalidacyjnych z dziećmi lubiącymi aktywność ruchową lub potrzebującymi takiej formy aktywizacji. Umiejętność czytania i liczenia u dziecka nie jest wymagana. Proponowane zadania są przeznaczone do pracy z jednym użytkownikiem, ćwiczeń w parze lub do pracy z grupą. Pakiet Happy Stones zawiera 16 aplikacji interaktywnych, wspierających

wielokierunkową aktywność dziecka. Wśród aplikacji można wyróżnić:

• zagadki logiczne polegające na dopasowywaniu elementów w układance; odgadywaniu toż - samości postaci na obrazku; szukaniu, wskazywaniu lub zbieraniu potrzebnych przedmiotów, dobieraniu elementów w pary, ustalaniu kolejności przedmiotów w ciągu czy dokańczaniu wzorów i rytmów; • zabawy pamięciowe, polegające na odnalezieniu par przedmiotów; • zabawy kreatywne polegające na malowaniu, projektowaniu, wymyślaniu historyjek; • gry ruchowe polegające na łapaniu, przesuwaniu przedmiotów, zliczaniu ich; • zabawy dźwiękowe polegające na odtwarzaniu rytmu. Ćwiczenia opierają się głównie o rozpoznawanie kształtów, kolorów, wzorów oraz dźwięków z jednoczesną aktywizacją ruchową. Pracując z wykorzystaniem zabaw z pakietu Happy Stones kształtować można: • percepcję wzrokową i słuchową • koncentrację uwagi, pamięć i spostrzegawczość • samodzielne, refleksyjne, logiczne, krytyczne i twórcze myślenie • myślenie abstrakcyjne i wyobraźnię • sprawności motoryczne i koordynację ruchową • stawianie pytań, dostrzeganie problemów, zbieranie informacji potrzebnych do ich rozwiązania, planowania i organizacji działania, a także rozwiązywanie problemów • poprawne posługiwanie się językiem polskim w mowie, pozwalające na samodzielną aktywność, komunikację i efektywną naukę

• umiejętność obserwacji faktów i zjawisk • rozpoznawanie kolorów, kształtów, wzorów, dostrzeganie podobieństw i różnic • rozpoznawanie odbicia lustrzanego, rytmu układu, kolejności elementów w ciągu • liczenie do 10

• samodzielność i podejmowanie inicjatywy • umiejętność współpracy w parach i w grupie • rozumienie poleceń, zasad gier i ćwiczeń oraz respektowanie ich

Koduj z Avą DA1652

2 040 zł Pakiet aplikacji Koduj z Avą może stanowić uzupełnienie codzien - nych zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkol - nym, a także zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyj - nych i dydaktyczno-wyrównawczych. Może także uatrakcyjniać czas spędzany przez dzieci w świetlicach szkolnych, placówkach wychowawczych, instytucjach organizujących czas wolny dzieci i dodatkowe zajęcia. Zawiera aplikacje:

• Dokończ obrazy - symetria • Odwzoruj kolorowe obrazy

• Rozpoznaj wzór kolorowej mozaiki • Twórz obrazy ze współrzędnych • Stwórz własny obraz • Zakoduj obrazy - współrzędne

60

Made with FlippingBook Proposal Creator