Multimedia w Edukacji. Aktywna Tablica 2023-2024 Nowa Szkoła

fable go Rozwijam umiejętności cyfrowe Rozwijam umiejętności cyfrowe Nauczenie dzieci poruszani w cyfrowym świecie ma kluczowe znaczenie dla odniesienia sukcesu w życiu Podziel uczniów na grupy i d im jednakowe zadanie. Pozw grupom wykazać swoje umiejętności. e Bezpłatna aplikacja i kart pracy Wybierz swó robota Kupując Fable otrzymasz dostęp do bezpłatnych apli potrzebnych do kodowania robota. Możesz skorzystać również z gotowych scenar zajęć. Uczę współpra i zdrowej rywalizacji Podziel uczniów na grupy i im jednakowe zadanie. Poz grupom wykazać swoje umiejętności. Uczę współpra i zdrowej rywalizacji Bezpłatna aplikacja i kar pracy Kupując Fable otrzymasz dostęp do bezpłatnych aplika potrzebnych do kodowania robota. Możesz skorzystać również z gotowych scenariu zajęć.

umiejętności.

zakresie komunikacji werbalnej i ł atwiej nawi ą zuj ą kontakty spo ł eczne.

Rozwijaj umiej ę tno ś ci XXI wieku. Rozwijaj umiej ę tno ś ci, takie jak innowacyjno ść , wspó ł praca, krytyczne my ś lenie i kreatywno ść . Nauczenie dzieci poruszania się w cyfrowym świecie ma kluczowe znaczenie dla odniesienia sukcesu w życiu. Rozwijam umiejętności cyfrowe

ROBOT FABLE

Rozwija kompetencje przyszłości

Dostosowany do warunków przedszkolno-szkolnych

Fable to robot modułowy przystosowany do zajęć z uczniami na każdym etapie edukacji. Posiada kilka podzespołów, które można składać na wiele sposobów i w wielu konfiguracjach. Składając robota można korzystać z modułów należących do innych zestawów, aby stworzyć swojego niepowtarzalnego Fable’a. Większość konfiguracji może być złożona i zdemontowana w ciągu kilku minut bez użycia narzędzi. Robota można złożyć już w niecałe 60 sekund, a 3 minuty wystarczą, by zacząć programować. Dzięki dedykowanej aplikacji Fable Blockly oraz prostym sekwen - cjom bloczkowym można zaprogramować go na setki sposobów. Dzięki ClassVR można zwizualizować przedmiot, a następnie wydrukować brakujący element na drukarce 3D i zaprogramować robota. Fable potrafi wyrażać emo - cje i z powodzeniem może być wykorzystywany w terapii. Dzięki aplikacji na telefon użytkownicy mogą nadawać robotowi wyraz twarzy i rozmawiać o emocjach. Fable polecany jest także dla dzieci autystycznych, ponieważ dostarcza mniejszą liczbę bodźców niż człowiek. Dzięki temu dzieci autystyczne potrafią łatwiej rozróżnić intencje i szybciej się rozwijają w zakresie komunikacji werbalnej oraz łatwiej nawiązują kontakty społeczne.

Rozwijaj umiej ę tno ś ci cyfrowe. Nauczenie dzieci poruszania si ę w cyfrowym ś wiecie ma kluczowe znaczenie dla odniesienia sukcesu w ż yciu. Fable zapewnia uczniom doświadczenie w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów za pomocą technologii. Rozwi ą zuj rzeczywiste problemy. Laboratorium STEAM zapewnia studentom do ś wiadczenie w rozwi ą zywaniu rzeczywistych problemów za pomoc ą technologii. Rozwiązuje rzeczywiste problemy

Pobudza kreatywne myślenie

Uczy współpracy i zdrowej rywalizacji

• bateria: wbudowany akumulator litowy 3000 mAh • HUB komunikacyjny: 6 kanałów bezprzewodowych • sensory: czujnik wykrywania koloru, czujniki zbliżeniowe • obsługiwane języki programowania: Diagramatyczny/schematyczny, Python, blokowy i klasyczny język programowania • oprogramowanie: Fable Blockly do programowania zestawów robotycznych

Masz pytania?

3490,00 Fable zapewnia uczniom doświadczenie w rozwiązyw rzeczywistych problemów z pomocą technologii. Rozwiązuje rzeczywiste problemy Nauczenie dzieci poruszania w cyfrowym świecie ma kluczowe znaczenie dla odniesienia sukcesu w życiu. Rozwiązuje rzeczywiste problemy

Fable zapewnia uczniom doświadczenie w rozwiązywa rzeczywistych problemów za pomocą technologii.

Masz pytania

Masz pytania

92

Made with FlippingBook Proposal Creator