Moremoney.dk

Flereogfleredanskereoptagerlåntilforbrug.Derermangeforskeligeårsager,somdriver danskerne,menenvigtigfaktorer,ataleefterhåndenføler,atderesøkonomiergodigen. Ekspertervurdererdetesomettegnpå,atDanmarkerkommetgodtforbifinanskrisen,men detvileværeenstorfejlattro,atderikkeogsåerandreårsagertildestigendeantalaf forbrugslånidendanskebefolkning. Herkandulæsemereomforbrugslån,sådufårnemmerevedatvælgedetbedstelåntil dinebehov.Dukanogsåfindehjælp,hvisdueritvivl,omdubøroptageetlån,og derudoverharviogsåsamletaledebedsteråd,såduikkefårennegativoplevelsevedat optageetforbrugslån.

www.moremoney.dk

Page 1

moremoney.dk

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker