Karrebæk - De tyske Flygtninge beskæftiges 1947

s w e .

1. Sal. ernbanegade en ivorved Journa- rs 2-aarige Dat-

Haab om, at Karrebæksmindelejren frigøres sidst paa Aarek

Næ s t v e d . Chefen for den tyske Flygtninge- administration, J oh s. K j æ r b ø l l , er for Tiden paa Besøg i Flygtninge- lejrene. Forleden var Hr. Kjærbøll i Tybjerg og Karrebæksminde, og i Gaar besøgtes Lejrene paa Lolland og Fal- ster. En Del Flygtninge fra Falster er overført til Tybjerglejren. Een af Lej- rene paa Lolland skal nedlægges, og samtidig vil Lasarettet i Haslev blive nedlagt. — Hvor vil De saa gøre af Flygtnin- gene, som bliver syge, spurgte vi i Formiddag Borgmester R. C a 1u m, Næstved, der er tilsynsførende for de store Lejre i Karrebæksminde og Ty- bjerg. — Sundhedstilstanden mellem Flygt- ningene er særdeles god, svarer Borg- mesteren, saa selv om Lasarettet i Haslev nedlægges, klares dette For- hold nok. Og iøvrigt skal der jo ind- rettes et Flygtninge-Lasaret paa Fal- ster. — Hvor- mange Flygtninge har De nu i de to Lejre? Ledigt Embede. Embedet som Andenlærer ved Holme Olstrup Skole i Holme-Olstrup Kom- mune er ledigt. Grundløn 2700 Kr. Bo- ligfradrag 225 Kr. Maa kunne under- vise i Sang. Endvidere ønskeligt, at den, der ansættes, vil overtage Orga- nisttjenesten ved Holme Olstrup Kir- ke. Honorar for Tiden ca. 700 Kr. Ansøgninger indsendes til Præstø Amts Skoledirektion, Amtskontoret, Næstved, inden 12. August 1946. Hundeejeren tiltales. Fir nogen Tid siden blev der hos B en d ts c n

— Der er mellem 900 og 1000 i hver Lejr, saa vi kan ikke klare flere. — Det er Tanken, at Flygtningenes Beskæftigelse i Lejrene skal udvides? — Ja, allerede nu er Flygtningene delvis beskæftiget. De, som er uddan- net i et Haandværk, kan arbejde i dette Haandværk inden for Lejrens Ramme, og de øvrige skal deles op i forskellige Hold: Husholdningshold, Rengøringshold o. s. v. Men nu skal Beskæftigelsen yderligere udvides. — Og Undervisningen? — Alle Børn i Lejrene undervises. Der er tyske Lærere, som tager sig af den Sag. — Og hvornaar kommer vi saa af med Flygtningene? — Da Kjærbøll var her forleden, gav han Haab om, at Karrebæksminde- lejren kunde frigøres saa tidligt, at Feriebyen kunde tages i Brug til sit oprindelige Formaal næste Aar. Hvis det skal ske, maa Lejren rømmes sidst paa Efteraaret eller først paa Vinteren. Og det vilde være dejligt, om dette kan ske. Sommerudflugten. Køng Sogneraad har haft Udflugt for de gamle i Sognet til Lindersvold og Strandegaards Dyrehave. Turen, der blev foretaget i 13 Personbiler og 3 Turistbiler, gik gennem Sydsjæl- lands skønneste Egne, saa de gamle fik en god Tur ud af det. Ved Vindby- holt Kro standsede og spiste den med- bragte Mad.

Lov Skoler havde i Gaar Udflugt til Svinø Badestrand.

Page 1

Made with FlippingBook - Online magazine maker