Valadares Catalogo 2023 | PT

Sanita . Inodoro . Toilet . Toilette 42551XX2V 42551XX2H Tanque . Cistern . Réservoir 42182XX2K Tampo . Tapa . Cover . Abattant 50204XX0 [SLIM SC] 50205XX0 [SLIM] 50210XX0 [SC] 50211XX0

Bidé . Bidet 42411XX2K

< 72

Fidji Banheira . Bañera . Bathtub . Baignoire 5069525XC

Light Banheira . Bañera . Bathtub . Baignoire 51200005 [170x75cm] 51200004 [155x75cm]

cores colores . colors . couleurs

sanitários . sanitarios . sanitary ware . toilettes

00

XX=

Outras cores sob consulta Otros colores bajo consulta Other colours on request Autres couleurs sur demande

torneiras . griferia · taps · robinets

2 3

5

X=

Made with FlippingBook Digital Publishing Software