Haslev - Befrielsens dag er nær 1945

*

Wti

il' •• ,< » h , ■P*»:•?«*tr ... .

i L 1 <* 1 i:*• k•^ ., *•"••'••‘•s • --” •»'<• jr*;.;

’j'1 IrC Vi»‘. i <*i?

+

^

S E F R I E L S E N S D A G E R N Æ R - ' ' _ _ _ _ _ --------------- /gp h . f r 1 « f f ^ o nT er+Si^ Sin AfslutninS- Vi Ret til at vente, at Danmark vil blive a - m ” a c , gang' Endnu kan inSen v ide, om Tyskerne vil blive drevet ud r ! l leT S^ rker’ eller d* vil blive tvunget til at trække sig i Grund af Nederlag andetsteds i Europa. i H A D a g e paa ,tp ^ d e n ten Befrieisen sker paa den r u p Piler den anden Maade. har hvor ene- s e oprigtig Dansker Pligt til åt yde en Indsats for sit Land, naar det sidste^Ta? re-vort bedsts fV °r0t tørtrVj‘tftr^ ’ K°” er >Wlg"" ind paa dansk J °r d , "aa ^ alle fg- t n h ? støtte de allieredes Tropper. Trækker Besættelsestropperne sig " r n r ">a df- å : ? £ “ r i “ - - 1 Forpligtelse^? Zrt'lll'llV *t°% £ * $ £ & 3 E ; Frihed" f,ller d#t S°m e” ”atl°- “ dtr ?ysk e r n e e T °*LrSB1NGl ° en t>ffI<:ielle Dagspresse og Danmarks Radio er helt v n hlit! ^ h a t t e s til at udsprede den nazistiske Propaganda og de dll a”Ve”dt t3e1 at udsende falske Meddelelser og Henvendelser til Folket’ naar taSe? ferL ^ n P, T R find^ ^ J° neri’ Vaabenlykken^vigter Nazisterne" ]o L i g e r e tir J Jfi ? T S Ug- Derf°r er det 1 Krigens sidste Tid vigtigere end nogensinde i ’n i---- aar °& ærlig Besked, Den frie Presse og Meddelelser fra rip Altiprp ^ O v e r k o m m a n d o og DANMARKS _FRIgEDSRAAD~s'kal komme hverlneste Dansker ' MANGE kan hjælpe med Lokaler o^Arbejdskraft til Fremstilling af "illegale” Skrifter gaa videre"1t i l ^ ah af Blade> ^ e s e d l e r og Anvifninger l S Tryksagf^e* paa Madkéne med Gennemslag6 H a ^ D e S k r ^ Løb®Sedler af 1 st^rst muligt Omfang, helst slags- og Carbonpapir. Skrivemaskine, maa De allerede nu sørge for Gennem- at detaer'£'farliatLSn+1Æe^ eikej ’ S°m °8 kender t;L1 at bringe Eksemplarerne rundt. Husk ne Tog offentlige Kontnv tr™ ?aa Gaden- LæS dem i Trappeopgange,Ven'tesale,Sporvog- s j £ 5 £ L “ £ £ e “ r s : Pi : : ^ er>Bs“fLfr enlngM>Mejer er; skois^ siaa d L «»* s s s . ’s s r . “ s ; “ E V s = gen naar De læser / ’ men vær alliSevel paa Vagt. Tag Fornuften fan- ved at aflytte dansk R a d ? ^ ? ? ' ! ! ! Nemmest at kontrollere Rigtigheden af Indholdet S 7 / E S f e £ i I « h K »” 8 °™rkommes, bør saadanne Oplysninger egsaa ned. DeinenU af °l

Made with FlippingBook - Online magazine maker