Haslev - Befrielsens dag er nær 1945

*

Wti

il' •• ,< » h , ■P*»:•?«*tr ... .

i L 1 <* 1 i:*• k•^ ., *•"••'••‘•s • --” •»'<• jr*;.;

’j'1 IrC Vi»‘. i <*i?

+

^

S E F R I E L S E N S D A G E R N Æ R - ' ' _ _ _ _ _ --------------- /gp h . f r 1 « f f ^ o nT er+Si^ Sin AfslutninS- Vi Ret til at vente, at Danmark vil blive a - m ” a c , gang' Endnu kan inSen v ide, om Tyskerne vil blive drevet ud r ! l leT S^ rker’ eller d* vil blive tvunget til at trække sig i Grund af Nederlag andetsteds i Europa. i H A D a g e paa ,tp ^ d e n ten Befrieisen sker paa den r u p Piler den anden Maade. har hvor ene- s e oprigtig Dansker Pligt til åt yde en Indsats for sit Land, naar det sidste^Ta? re-vort bedsts fV °r0t tørtrVj‘tftr^ ’ K°” er >Wlg"" ind paa dansk J °r d , "aa ^ alle fg- t n h ? støtte de allieredes Tropper. Trækker Besættelsestropperne sig " r n r ">a df- å : ? £ “ r i “ - - 1 Forpligtelse^? Zrt'lll'llV *t°% £ * $ £ & 3 E ; Frihed" f,ller d#t S°m e” ”atl°- “ dtr ?ysk e r n e e T °*LrSB1NGl ° en t>ffI<:ielle Dagspresse og Danmarks Radio er helt v n hlit! ^ h a t t e s til at udsprede den nazistiske Propaganda og de dll a”Ve”dt t3e1 at udsende falske Meddelelser og Henvendelser til Folket’ naar taSe? ferL ^ n P, T R find^ ^ J° neri’ Vaabenlykken^vigter Nazisterne" ]o L i g e r e tir J Jfi ? T S Ug- Derf°r er det 1 Krigens sidste Tid vigtigere end nogensinde i ’n i---- aar °& ærlig Besked, Den frie Presse og Meddelelser fra rip Altiprp ^ O v e r k o m m a n d o og DANMARKS _FRIgEDSRAAD~s'kal komme hverlneste Dansker ' MANGE kan hjælpe med Lokaler o^Arbejdskraft til Fremstilling af "illegale” Skrifter gaa videre"1t i l ^ ah af Blade> ^ e s e d l e r og Anvifninger l S Tryksagf^e* paa Madkéne med Gennemslag6 H a ^ D e S k r ^ Løb®Sedler af 1 st^rst muligt Omfang, helst slags- og Carbonpapir. Skrivemaskine, maa De allerede nu sørge for Gennem- at detaer'£'farliatLSn+1Æe^ eikej ’ S°m °8 kender t;L1 at bringe Eksemplarerne rundt. Husk ne Tog offentlige Kontnv tr™ ?aa Gaden- LæS dem i Trappeopgange,Ven'tesale,Sporvog- s j £ 5 £ L “ £ £ e “ r s : Pi : : ^ er>Bs“fLfr enlngM>Mejer er; skois^ siaa d L «»* s s s . ’s s r . “ s ; “ E V s = gen naar De læser / ’ men vær alliSevel paa Vagt. Tag Fornuften fan- ved at aflytte dansk R a d ? ^ ? ? ' ! ! ! Nemmest at kontrollere Rigtigheden af Indholdet S 7 / E S f e £ i I « h K »” 8 °™rkommes, bør saadanne Oplysninger egsaa ned. DeinenU af °l

JiM|i• (I

Hvilke Vaabenarter bestaar Styrkerne af? Er højtstaaende Officerer bemærket? (NB: De vil nedenfor finde en Vejledning om Uni­ former m. v. ) I hvilken Retning har Tropperne bevæget sig? Hvor ligger Flyvepladser,Bunkers,Maskingeværreder, Observationsposter,Luftforsvarets Stillinger, Minefelter,deres Udstrækning og Passagestier. Hvilke Veje,Gader,Broer er spærrede,hvilke far­ bare? Vejes og Broers Bæreevne. Er Broerne minere­ de eller bevogtede? Hvilke Jernbanestrækninger er bevogtede? Hvor stærkt? Vandløb-deres Dybde og Bund­ forhold. Hvor forløber tyske Telefonledninger? Hvor er de­ res Telefon- og Telegrafstationer? Hvilke Skibe ligger i Havnen? Transportskibe,Krigs­ fartøjer? Deres Last, deres Bestyrkning. Er Havnene minerede? Hvor? Hvor stærk Bevogtning? Findes der Marker, egnede til Nødflyvepladser? (De skal være ca. 500 m lange og et Par Hundrede brede. Ingen Træ-eller andre Hindringer i Til- flyvningssiden, d.v.s. modsat hyppigste Vindret­ ning) .

Tyske Befæstningsværker-

Transportve.ie.

Havne og Skibe.

Nødflyvepladser.

Fælder.

Tyskerne plejer ved Tilbagetrækning at opstille Fælder, hvorved Miner kan bringes til Eksplosion, naar man intetanende tager i et Dørhaandtag, træ­ der paa en Flise o.l,. Læg godt Mærke til, om saa­ danne Fælder stilles op i Deres By eller Egn. os kan^kaff^nofflp1^ 6^62111^ 1' ®rhvarve siS alle disse Oplysninger, men de fleste af ke selv Engelsk saa I Tld& P&& Q t g ø r e disse Iagttagelser. Taler De ik- som Tolk. T s m \ m a n 9 8n Paalidelig> engelsktalende Ven om at fungere LÆG FJENDEN ALLE H I N D R I N G E R ^ ^ E J E N ^ H v 'Iagttage?;s®*'! men gem dem_omhyggeligt. .t.„Q „, 414 + n 1 v-kJEN. Hvis Danmark bliver Krigsskueplads, vil der værp svække hanq$Ka V" udføre bag FJendens Linjer for at hindre hans Bevægelser og særSgt uddan^d^r E“ S£°r ?0J &f dlSSG °Pgaver kan ku» udfø^ a? organfserede ne F o r s t y r r e l s e s a k t 'v ^ 1 Smaa kan.vl alle Sive en Haandsrækning ved saadan- fældede Træer onhmrit r * ^ ^ -'3PærringGr kan si*ike tyske Troppebevægelser. (De laves af ødelægge Bil-*oå C Væltede V °gne’ Skrammel etc. Glasskaar og Søm kan r l r ^ f b U ™ Dem ikke 1 nsrh8d“ af B a r r y e r : Do rislie- medkL ™ i ” oggB o n e SrV M t i l e r n o 0kandfaf Cykler kan punkteres ned Kniv, Biler tips Strcxm-fnlsoi / ti|erne kan fjernes, Styrestangen kan skrues af eller overklip- for"tysk 8eslaelæe^p?Sen ^ f " 8?' S“ d 6llør Sutter hæld!!s 1 Benzintanken. Der er Faje hvis Rekvisition ?? w danske Blle^ og Cykler. Sæt Køretøjerne ud af brugbar Stand ?vske O i I p ! r I" befrygtes - Men gør det diskret, ellers bliver De arresteret kerne~med falskrOplysniEg'e r ^ V i ^ g å f ^ V e ^ b saaJ idt.mullS t sættes 1 Braad- Vildled Tys- Udbred vildledende Rygter blandt sfldalerae Vejvuerskllte ned eller byt om paa dem. FoSfestrejker^et^pstaar TySk8rneS Erfaringen viser, at mere end en Demonstration Ved f e g v n l a X ^ a r . f a .tyske Overgreb. Men de kan tjene til op. Men man maa ikke nnåSigt s k a d f v ^ e J ' 9B V f E — Samfundslag slutte

DS s^ ldlge Forrædere skal nok faa deres retfærdige Straf. Som Svar paa Forstyrreå­ sesaktioner og Strejker vil Tyskerne sikkert gribe til Gidselarrestationer. Enhver fælde vær© beredt°til at S°m GidSe1' b0r 1 « 1 - at ilytte hjemmefra. Træf Arrangement i Tide. g¥sjL/ det hele taget, at jo færre Danskere, der bliver des stærkere staar Zii— Hvad De end gør i Frihedskampens Tjeneste: Vær forsigtig. ~ UDGØR IKKE FORSTYRRELSESHANDLINGER, FØR DER OPFORDRES DERTIL? De faar Besked gennem Ra­ dio eller Flyveblade. Hjælp ogsaa de Allierede ved at undgaa uordnet Evakuering Veiene skal være frie for deres Tropper. s> vejene BESKYT DANSKE INTERESSER: Vi ved, at Tyskerne ved Tilbagetrækning bliver desperate og søger at ødelægge saa meget som muligt af det rømmede Lands Værdier. Vi maa alle efter E v b h søge at forhindre dem deri. Ogsaa her gælder det, at de større Opgaver tilfalder særligt uddannede, men enhver af os kan i det smaa hjælpe med. Gem Forraad af Vejen i I® Enkeltheder i Maskiner, slaa Alarm til dansk Politi, hvis Tyskerne'begynder at plyndre og hærge. Og til Slut nogle Raad til forskellige Befolkningsklasser: om Je:f3S Værksted og Fabrik, hvis Tyskerne angriber dem. Hjælp med h i Frihedskæmperne i militært Øjemed maa sætte dem ud af Funktion. Gaa i Spidsen, hvis der opfordres til Strejker fra allieret Side eller fra den danske Modstandsbevægel- Ge® saa mQSe t som muligt af Lagrene paa et sikkert Sted, saa do ikke ForsyningerneGrn6S æn Hjælp Befolkningen af al Magt med underhaanden at opretholde I2|2^1emændj, Læg al!e Hindringer i Vejen for tysk Udnyttelse af dansk Administrations- ... og,°' ef lg Trarcsport. Hvis Jernbanefunktionærerne bliver tvunget bort og er- Udstvr T A ^ e ’->aa 5jern/ orud vigtige Dele af Signalsystemet og andet elektrisk Modstandsbevægelse? ' °Pf°rdreS dert” fra a U 1 °ret Sld8 eller fra daa daask- ??m FHrr^a^ ti;L SidG’ Stil dem kun t n DisPosition for den danske Befolk- V ! atfr - Slaa Kvæget løs’ hvis Beslaglæggelse truer, men mærk det , tt . ^m ° Frihedskæmperne og allierede Soldater, hiis de trænger til Hjælp. p"^1 — t t 9 ef ™ul1St, gem da nget Forraad til Side: Konserves, Knækbrød, Fedt Ixll * ri J ?°k BrUg for det! Husk> at aftappet Vand kun kan drikkes de første to Dage, siden maa det koges. ^ 0 UMdommen: Slut op i Frihedskæmpernes Rækker, hvis der kaldes paa jer. Værparate til at hjælpe med Uddeling af Flyveblade, med Stafettjeneste for Frihedskæmperne og de a l H e rede Tropper med Fremskafning af Madvarer. Kender I Egnen, saa I kan være Vejvisere? væee til Disposition llgnende parat med lidt Tøj og Madvarer, saa I med kort Varsel kan °Ik: Hjælpeat beskytte Fartøjerne mod tysk Sænkning. Truer Beslaglæggelse, luk da selv op for Bundventilerne eller fjern vigtige Maskindele. DENNE VEJLEDNING BØR NAA HVER ENESTE DANSKER! SKRIV DEN AF HVIS DE KAN OG GIV DFT-J VT ^ ! * Z ^ B f L° h L s S e L ES d ™ a g e .GEM DET B0RT’ DET ER IKKE 1 M G ’ °E HAR BRUG F0R~ a L V6 v ! a t ,det Store Fl®rtal af det danske Folk vil hjælpe os med atafkaste det tyske vi i « ! jad ogsaa, at det vil kræve store Ofre af os. Uden at svække Kampindsatsen maa bxntl at begrænse disse Ofre saa meget som muligt. Det sker ved, at hver eneste af os andler med Omtanke og Besindighed, naar han følger de Anvisninger, vi her har givet DANMARKD FRIHEDSRAAD. TILLÆG: Hvofiedes kender man de tvske Soldater fra hverandre? A. Hæren* Uniformen er grøn med Undtagelse af Pansersoldaternes (Mandskabet ved Tanken- ør), som er sort med dobbeltradet Jakke med Dødningeemblem paa Reverset. Automobi­ lernes Nummerplader er_mærket med WH (Wehrmacht Heer) og et Nummer. SS-Formationerne ad- fT .» n eSentlige Hærs Formationer ved, at Soldaterne har SS-Tegnet paa det ene mformsrevers. Automobilernes Nummerplader er mærket med SS-Tegnet og et Nummer.

v

4 En Infanteridivision, ca IO .000 Mand be^tT«?* n-p ? ^ rr* —p“ ' « f S S s w a p j ' a s f i ’g

h7or.4 B ? f “ u U ° i - h a r - ' ta” ? T " ° d 6 t K a l ib S r PSa l n d t “ 75 ” mT ( P r o j 8™ S e t s D i»m e * e ^ ) ° hvor ned 3 Batt°risr- « * * & w En P ^ s e r d m s i o n er bygget op paa lignende Maade som lafanteridivisionpn >>int Vi­ den yderligere et Panserregiment, som har et varierende I n S l i a n L • Infanteristyrke, der er noset mindr* ««,* . Tanks. Panserdivisionens Ferne kalde! PaisergreLderer Infanteridivisionens, er motoriseret, og Trop- VAABENFARVER OG- KENDETEGN PAA TYSKE UNIFORMER.. Vaabenart ___ o-,..-, * T n f a n t e ^ i-^-g ^kuLOcrstroppernes Eantbaand. , ..,, J'7 s*- Hvid Artilleri u^- ■ , Pionerer ' Opklaringstropper Oyldongul Pansertropper Rosa Jægere (Alpejægeré o.l.) Lysegrøn .Pansergrenaderer frøn ” ' Telegraftropper Citrongul I ™ aporttropper Lyseblaa Sanitetstropper Mørkeblaa stroppernc^r Benklæderne og rødt Roversopslag paa Kappen. Skulder- h a ^ K i s S ^ r d e r ^ U l11« tfviige Officerer l p - P'ti^e + ’ dækket af oøivfletværk eller Sølvbaand med flerp p1~ ten. Korporaler h å ^ ^ n e r n s r e ^ S r ^ i med Sølvsnor langs Kan- R - T n - p + - . r o . , v v , ~ + t t ‘j, n e r e vmKler paa Overarmen. - r ø n L f S ? ? V “ ? ? f 0rS“ - Mummerplader er ner og Flyvepladser, dels v U An,ilj,ft^yts° Sdkigs! ” * n O T “ “ « * ' d e n d T i i f t e r K1grTOe°orrde1S o l f r M d r St for U S°lda t ^ , der er tilknyttet do fly- . Skulderstropperne? ! ! r ’ dor er tilknyttet Lystartilleriet (Anker paa er mærket WM og et Nummer ^ m e e n h e d e r paa Landjorden. Automobilernes Nummerplader D- Andre Styrker: Organisationen Todt: Khakiuniform med rødt Armbind med sort Hagekors i hvid Oirlcel. Sohalburgkorpset ("Danskere"): Danske Khakiuniformer med Hagekors paa den ene Side af Kraven Korsets Hager or bøjet, saa de danner et Sommers Vagtkorps ("Danskerd") :Srto'Uniformer01'"0 ’ danske Iiaandva3ben. Marinovægtero ("Danskere") Mørkeblaa Uniforme;, som kan minde om det civile Luft_ ^ E l ^ n e r ^ U _ a t ^ D r r a t P£ n d r s „ ? “ tet^ f i f o ! L l Hagek0rS°t “ d“ '

.V

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4

Made with FlippingBook - Online magazine maker