Haslev - Befrielsens dag er nær 1945

JiM|i• (I

Hvilke Vaabenarter bestaar Styrkerne af? Er højtstaaende Officerer bemærket? (NB: De vil nedenfor finde en Vejledning om Uni­ former m. v. ) I hvilken Retning har Tropperne bevæget sig? Hvor ligger Flyvepladser,Bunkers,Maskingeværreder, Observationsposter,Luftforsvarets Stillinger, Minefelter,deres Udstrækning og Passagestier. Hvilke Veje,Gader,Broer er spærrede,hvilke far­ bare? Vejes og Broers Bæreevne. Er Broerne minere­ de eller bevogtede? Hvilke Jernbanestrækninger er bevogtede? Hvor stærkt? Vandløb-deres Dybde og Bund­ forhold. Hvor forløber tyske Telefonledninger? Hvor er de­ res Telefon- og Telegrafstationer? Hvilke Skibe ligger i Havnen? Transportskibe,Krigs­ fartøjer? Deres Last, deres Bestyrkning. Er Havnene minerede? Hvor? Hvor stærk Bevogtning? Findes der Marker, egnede til Nødflyvepladser? (De skal være ca. 500 m lange og et Par Hundrede brede. Ingen Træ-eller andre Hindringer i Til- flyvningssiden, d.v.s. modsat hyppigste Vindret­ ning) .

Tyske Befæstningsværker-

Transportve.ie.

Havne og Skibe.

Nødflyvepladser.

Fælder.

Tyskerne plejer ved Tilbagetrækning at opstille Fælder, hvorved Miner kan bringes til Eksplosion, naar man intetanende tager i et Dørhaandtag, træ­ der paa en Flise o.l,. Læg godt Mærke til, om saa­ danne Fælder stilles op i Deres By eller Egn. os kan^kaff^nofflp1^ 6^62111^ 1' ®rhvarve siS alle disse Oplysninger, men de fleste af ke selv Engelsk saa I Tld& P&& Q t g ø r e disse Iagttagelser. Taler De ik- som Tolk. T s m \ m a n 9 8n Paalidelig> engelsktalende Ven om at fungere LÆG FJENDEN ALLE H I N D R I N G E R ^ ^ E J E N ^ H v 'Iagttage?;s®*'! men gem dem_omhyggeligt. .t.„Q „, 414 + n 1 v-kJEN. Hvis Danmark bliver Krigsskueplads, vil der værp svække hanq$Ka V" udføre bag FJendens Linjer for at hindre hans Bevægelser og særSgt uddan^d^r E“ S£°r ?0J &f dlSSG °Pgaver kan ku» udfø^ a? organfserede ne F o r s t y r r e l s e s a k t 'v ^ 1 Smaa kan.vl alle Sive en Haandsrækning ved saadan- fældede Træer onhmrit r * ^ ^ -'3PærringGr kan si*ike tyske Troppebevægelser. (De laves af ødelægge Bil-*oå C Væltede V °gne’ Skrammel etc. Glasskaar og Søm kan r l r ^ f b U ™ Dem ikke 1 nsrh8d“ af B a r r y e r : Do rislie- medkL ™ i ” oggB o n e SrV M t i l e r n o 0kandfaf Cykler kan punkteres ned Kniv, Biler tips Strcxm-fnlsoi / ti|erne kan fjernes, Styrestangen kan skrues af eller overklip- for"tysk 8eslaelæe^p?Sen ^ f " 8?' S“ d 6llør Sutter hæld!!s 1 Benzintanken. Der er Faje hvis Rekvisition ?? w danske Blle^ og Cykler. Sæt Køretøjerne ud af brugbar Stand ?vske O i I p ! r I" befrygtes - Men gør det diskret, ellers bliver De arresteret kerne~med falskrOplysniEg'e r ^ V i ^ g å f ^ V e ^ b saaJ idt.mullS t sættes 1 Braad- Vildled Tys- Udbred vildledende Rygter blandt sfldalerae Vejvuerskllte ned eller byt om paa dem. FoSfestrejker^et^pstaar TySk8rneS Erfaringen viser, at mere end en Demonstration Ved f e g v n l a X ^ a r . f a .tyske Overgreb. Men de kan tjene til op. Men man maa ikke nnåSigt s k a d f v ^ e J ' 9B V f E — Samfundslag slutte

Made with FlippingBook - Online magazine maker