Haslev - Befrielsens dag er nær 1945

DS s^ ldlge Forrædere skal nok faa deres retfærdige Straf. Som Svar paa Forstyrreå­ sesaktioner og Strejker vil Tyskerne sikkert gribe til Gidselarrestationer. Enhver fælde vær© beredt°til at S°m GidSe1' b0r 1 « 1 - at ilytte hjemmefra. Træf Arrangement i Tide. g¥sjL/ det hele taget, at jo færre Danskere, der bliver des stærkere staar Zii— Hvad De end gør i Frihedskampens Tjeneste: Vær forsigtig. ~ UDGØR IKKE FORSTYRRELSESHANDLINGER, FØR DER OPFORDRES DERTIL? De faar Besked gennem Ra­ dio eller Flyveblade. Hjælp ogsaa de Allierede ved at undgaa uordnet Evakuering Veiene skal være frie for deres Tropper. s> vejene BESKYT DANSKE INTERESSER: Vi ved, at Tyskerne ved Tilbagetrækning bliver desperate og søger at ødelægge saa meget som muligt af det rømmede Lands Værdier. Vi maa alle efter E v b h søge at forhindre dem deri. Ogsaa her gælder det, at de større Opgaver tilfalder særligt uddannede, men enhver af os kan i det smaa hjælpe med. Gem Forraad af Vejen i I® Enkeltheder i Maskiner, slaa Alarm til dansk Politi, hvis Tyskerne'begynder at plyndre og hærge. Og til Slut nogle Raad til forskellige Befolkningsklasser: om Je:f3S Værksted og Fabrik, hvis Tyskerne angriber dem. Hjælp med h i Frihedskæmperne i militært Øjemed maa sætte dem ud af Funktion. Gaa i Spidsen, hvis der opfordres til Strejker fra allieret Side eller fra den danske Modstandsbevægel- Ge® saa mQSe t som muligt af Lagrene paa et sikkert Sted, saa do ikke ForsyningerneGrn6S æn Hjælp Befolkningen af al Magt med underhaanden at opretholde I2|2^1emændj, Læg al!e Hindringer i Vejen for tysk Udnyttelse af dansk Administrations- ... og,°' ef lg Trarcsport. Hvis Jernbanefunktionærerne bliver tvunget bort og er- Udstvr T A ^ e ’->aa 5jern/ orud vigtige Dele af Signalsystemet og andet elektrisk Modstandsbevægelse? ' °Pf°rdreS dert” fra a U 1 °ret Sld8 eller fra daa daask- ??m FHrr^a^ ti;L SidG’ Stil dem kun t n DisPosition for den danske Befolk- V ! atfr - Slaa Kvæget løs’ hvis Beslaglæggelse truer, men mærk det , tt . ^m ° Frihedskæmperne og allierede Soldater, hiis de trænger til Hjælp. p"^1 — t t 9 ef ™ul1St, gem da nget Forraad til Side: Konserves, Knækbrød, Fedt Ixll * ri J ?°k BrUg for det! Husk> at aftappet Vand kun kan drikkes de første to Dage, siden maa det koges. ^ 0 UMdommen: Slut op i Frihedskæmpernes Rækker, hvis der kaldes paa jer. Værparate til at hjælpe med Uddeling af Flyveblade, med Stafettjeneste for Frihedskæmperne og de a l H e rede Tropper med Fremskafning af Madvarer. Kender I Egnen, saa I kan være Vejvisere? væee til Disposition llgnende parat med lidt Tøj og Madvarer, saa I med kort Varsel kan °Ik: Hjælpeat beskytte Fartøjerne mod tysk Sænkning. Truer Beslaglæggelse, luk da selv op for Bundventilerne eller fjern vigtige Maskindele. DENNE VEJLEDNING BØR NAA HVER ENESTE DANSKER! SKRIV DEN AF HVIS DE KAN OG GIV DFT-J VT ^ ! * Z ^ B f L° h L s S e L ES d ™ a g e .GEM DET B0RT’ DET ER IKKE 1 M G ’ °E HAR BRUG F0R~ a L V6 v ! a t ,det Store Fl®rtal af det danske Folk vil hjælpe os med atafkaste det tyske vi i « ! jad ogsaa, at det vil kræve store Ofre af os. Uden at svække Kampindsatsen maa bxntl at begrænse disse Ofre saa meget som muligt. Det sker ved, at hver eneste af os andler med Omtanke og Besindighed, naar han følger de Anvisninger, vi her har givet DANMARKD FRIHEDSRAAD. TILLÆG: Hvofiedes kender man de tvske Soldater fra hverandre? A. Hæren* Uniformen er grøn med Undtagelse af Pansersoldaternes (Mandskabet ved Tanken- ør), som er sort med dobbeltradet Jakke med Dødningeemblem paa Reverset. Automobi­ lernes Nummerplader er_mærket med WH (Wehrmacht Heer) og et Nummer. SS-Formationerne ad- fT .» n eSentlige Hærs Formationer ved, at Soldaterne har SS-Tegnet paa det ene mformsrevers. Automobilernes Nummerplader er mærket med SS-Tegnet og et Nummer.

Made with FlippingBook - Online magazine maker