Telefonnøgle Næstved 1938

V.;/ . 7 \fc ■tlvfil oy Owgnt TeMonmtgle 1938. - 17. Aorgang. — TU. 761.1 * TSw 700 ^Udningtr FREDE LUND Statsaka. Ejendomsmægler T*Moai 782 ykf |/| p’åSkå FARVERI - RENSER! av $ % rnmm xL . $ vf & TELEFON 9*9 - ff47’V-..' ' .. .... H. O. BIRKSTED % 1600 Tranliast - Bygningsartikler 1600 H Ledninger Korn - Foderstoffer - Kunstgødning Ledninger . 1 _ .

* ••

03

m

A NÆSTVED KUL- 2 KOKS KOMPAGNI (FCPH. N. O. aiftKtTIDt VULVOnaCTNINO) 1420 telefon 1420

jf r ^ ~ tQ 3

NÆSTVED nLIALIR

(ILOMRØ, Telf 121

kVRHIUU’l’, Telf :w HBRLUPMAOMC, Telf »I

K A KKICHÆKHMINDK. Telf. TF.

TOKHVÆKD, Telf 82 FIKILKHJKRII, Telf M. Brdr. Jansens Benzindepot Trit. tots v. H ('ALIIM Trit. I IMS en %ros — Benzin — Petroleum — en detail

^ .. • v* LOND HÆ ST V

TE L E F O N 64 6

CarlWanci

A PIRHANSRL OGItINIIVCHI ItOTOK OI/I.KH

Hlagiledgtde IS TRLKKON 189

HJESIVEO

Næstved og Omegns telefonnøgle og Handelskalender 17. Aargnng IØJI* 10SN

1

mtibeismi

INDHOLD:

Ca. 5900 Telefonabonnenter bruger h v t* r l)ng nærværende Talefod* hiiAndbng. Fra alle Rider erkender man. at Næstved og Omegns Telefonnøgle og //an* delskålender er en ene* ataaende Lnkalhaandbog med en ganske usæd* vanlig annonoemtesslg og reklamemirasig Hiag* kraft

1. Stedbetegnelae, 2. Keal register. H. Navnereglater for Næstved. 4 Navneregister for Op­ landet. 5. Kagregister. 6. Nurnerregister for Næs« ved By. 7. Handels!alender. Udgivet af SYDSJ.OXANDS ANNONCEBUREAU IfJ. af Østergade og Amtmnndsgade, Niestved Telf. 781 (2 Ledninger*.

SYDSJÆLLANDS STØRSTE PENGEINSTfTi. — --------------------- ---------------- i. «*-■ ■■■■» ■'

JSCHEEl BECH JUN

ijmm oo

. Kr,

Aktie!*åpital •»• ••• ♦«• • y I*4 Reaerver • ••#*•#

M

NY AFDELING for RekviiiWer fil til Soort Spcftsbcklædning

WILH. SMITH NÆSTVED KOM • F00IRS/OFFER * MUNSFGØONINO • IUL

TELEFONEN: NÆSTVED 700 K ARKi: BÆ KNM :« MAND VRO... 4.1 II Y LU N U K____ | n

Noteringer*

lilfaldUet

|

1 ‘iig, s| ilte ’ Kirkerne. Set. Peders Kirke: Menighetlaraa- ilela Formand. Paplrarb. VUh. Nielaen har Tlf. 494 (ikke 1574). Kordegnekontoret. Kobntagergade IS, hat Tlf. 1574 (Ikke 404 ). [ I ag. HJI. 8p. 1, Kagr<*gIster. Hrandnaaut anret. af 18 48 (Hnin (lorgena) har nu Tlf. 1516 (ikke 174). | l*ag. I ft, 8p, l I), K Kaffehrændert, Ringst eOgaue har Tlf 557 (ikke 57).

i C H R. BIS KINCrSl HDGADES FORL. 7 (VW) AWiivocMywt)

VRIS’L ARSEN Glarmester. »ted for Blyarbajda.

\utori*«re» f orhandlet fer Næstved mod Qplto4: < tiryalor — Ply montb - gp **- K* TV. - Wnndpirr o| tfftøttø*

Ali Glarmesieratbejde udføres,

Benzintank, Autoreparation. Va%k*h*l OH* ^

i

btedbeteznelse. (Benytte«, noar man Vender Navnet paa det Sted, hvor en Abonnent bor, men Ikke ved, under hvilken Central man akal ø«ge). Aaderup N«»«tved

Skraverup Ml ••••••••«•• Snaaeretorp ............... Sneaiev ....................... Sparreaholm •••» !»««•••• Spjeilerup .................. Spragelse ................... Stenoæksholm ........... Steaakoven Ha........... Stepsirup ................... Stuuberup Svends trup ................ Svie rdborg ................. Svin« ................ .......... S«rup .......................... 1 leitrup ... Thorup ....................... Tornemark .................

Næstved eller Everdrup Fugiebjerg eller Gunderalev Everdrup Menatrup Heriufmagiø Næs tvod Lou Næstved ell. Nyland Kyae Karrebæksminde

Torpe ... Træløss Tybjcrglille I Tyvelae lji^itru

Herlufmagl« Herlulm. el. 8kclby Tybjerg Gluma« ell. Tyvelae Skelby Kyse Nyland 1 oxværd Lou ell. Veaterborg Karebækanunde Gluma« Fugiebjerg Tyvelae Næstved ell. Rialev eller Fenemark Nieatved Lundby Ryae Heatved eL Fenam.

• mi •••aaeeeeeeeee

Hækkerup ................. Tybjerg Højbjerg ................... Gunderalev Højbro Huae ............. Kostræde Jaraakov Veaterborg Jenstrup Huae.......... Hyllinge Kagatrup ................... Skelby Kalby ......................... Toxv. ell. Olatrup Kalb\»ia ................. Nntved Kalkenip .................. . Fenamnrk Karehæk .................... Karehæk sminde Karebirksminde Ldpl. Karehæksminde e! Menat rup Karebækatorp .......... Karebæksmlnd* el Menat rup Kart rup ................ Gunderalev Kirkeskov Huae ....... Gunderalev Kjøberup .................... Rialev Kjong .......... Koat rade el. Lundby Kjøng Flankholm .... Lundby Klinteby .................... Menatrup KohberLakken .......... Nieatved Kongated Rønned« Knin merup .............. Fugleblerg Kryirpllnge................ Everdnip Kvislvmark ................ Sandved Kyllebrk Huae ......... Koat nede Iædby ........................ Naeatved ell. Rialev eller Bregnebjerg. Mile Naeatved ........... Nieatved Mile Tvede ............... Nieatelae Marbjerg Ha.............. Veaterborg Marvede Sogn .......... Menatrup Mogenatrup .............. l,ou Mvrup ........................ Lou ell. Veaterborg Lund ........................... Kyae Lundbytorp ............... Lundbv

An*« .......................... C.lumsrt ell. Tyvelae Abhedna** .................. Næstved ell. Nyland AVbednæshoved ........ Nyland Ågerup....................... Hyllinge Arl«*e ........................ Sandved Arlesetorp Landeby . Sandvea Arkov ......................... Everdrup Attrnip •••••••••• ••••••#• Glumsø A\er*l ........................ Tybjerg R;ivH»* Sojrn ............ Glumsø ell. Skelby Baanæ* Landsby ....... Nyland R'>udslev .................... Fuglebjerg Bivels# ...................... Glumsø eller Skolby Biaaenip..................... Rude Bistrup

Vallenaved ............... Vejlø .......................... Vester Egede .......... Vester Egcsborg ...... Vesterhave ............... Vinderup ................... Vindatrup .................. Vrangatrup ............... V redalvae .................. Ydernes .................... Oager Huae .............. ttlierup ...................... Øverup ......................

Kviand Lundby Svj nyland

Toxværd Hyllinge Hammer Menatrup el. Sandv.

Nieatved eller Breg­ nebjerg Lo« Næstelsø Nyland.

Rlangslev Rondemp Borup ..................... Brandelev Bronip Rrøderup Højskole ... Itøgese ................... Ht • «•••••••••«

Realregister. <1 neato Amta, Næstved Kommunes og Herlufsholm Kommunes Telefon-Numre in. v.J Pr*at» Armt. Amtmand over Pranto AraU G. To f t. Telefon 1400, privat 1308. Amtakontoret paa Amtsg.tarden: Kontortid P—4, Teleion 1100. Amtsraadrsekretær og Amtafuldmæg- tlg F. H. Høj rup. Tlf. privat 1141. Skolet otidskasserer Chr. Christiansen: Kontor paa Bopælen i LI. Næst­ ved. Kontortid 10—4. Tlf. 98. Amtsraailamedlemmer i Fr. A.mtsraadskr.: Landitingsmand A. P. Hansen, Lende- mark. Tlf. Stege 242 Gaardejer Otto Larsen, Kobolte. Tlf. Orup 33. Husmand Soren Hansen, Stolpehuse. Tlf. Stolpehuse 21. Gaardejer Joha. Grønager, liaabylille. Tlf. Stege 627 u. Gaardejer Aage Nielsen, Magleby. Tir. Burre 411 u. Fiaker Axel Henriksen, GI. Tapper- nøje. Tlf. Tappemøje 83. Gaardforpagter Ejnar Ingvorsen, Her­ følge. Tlf. Herfølge 112. Gaardforpagter Rasmus Jensen, Strø- by. Tlf. Strøby 67. Tømrermester E. Henriksen, Tybjerg- lille. Tlf. Tybjerg 3. Gaardejer Jens Pedersen, Vrangstrup. Tlf. Tyvelae 2 a. Gaardejer Anders Andersen, Herfølge. Tlf. Herfølge 126. Togbetjent H. C. Nielsen, Vordingborg Landsogn. Tlf. Vordingborg 606. Garrdejer Lars Rasmunsen, Neble. Tlf. Hindbjerg 1 u. Skolrraadamedlemmer 1 Præstø Amtø Skoleraadakreds: Amtmanden og samtlige forannævnte Rasmussen, Vordingborg. Sekre­ tær; Amtsfuldmægtig Dambæk, Tlf. 1079, Næstved. Amtaskoledirektionen: Formand: Amtmand G. Toft, Næstved. Provst Alsbo, Højerup. Amtsraadsmedlem A. P. Hansen, Lan­ demark. Gaardejer Hans Jensen, Nr. Smid øtrup. Fhv. Lærer J. P. Christensen, Ham­ mer. Sekretær: Amtafuldmægtig Michael- øen, Næstved. Præstø Amtskommunes Sygehus: 1401 OmstllL t. alle Afd. Hverd. 9 Fm.-- 6 Em. Hcsøgstid dagi. 2—4 Em., Søndag till. 11—12 Fmd. Forespørg, t. Patienter 1—2, Over­ kirurgens Konsult. Kl. 3—4 Em. Hverd. undt. Lørdag Sygehusets Kontortid Hverd. 84 Fm.—6 Em. Inspektøren bedst Id—12 Fm. Mellem 6 Em. og J Fm, samt paa Helligdage kaldes: 1401 A. Afd. A. Stuen og Operationsafd. 1402 A. Afd. A. 1. Sal og Oversygeplejer­ sken. 1403 A. Afd. B. og C. og vagth. Læge. 1404 A. Afd. D. 1406 A. Inspektørens Kontor og Bolig. 1406 A.: Oversygeplejerskens Bolig. 1407 A. Økonoma Bolig. Bo I i g e r: 36 Overkirurg, Dr. med. Hans Tønnesen. Konsultation paa Syaehuset 8—4 Em Hverdage undtagen L«rdag.

Næstelsø Menat rup Everdrup Lou, Næstelsø, Everdrup Everdnip

Riekkeakov

Dybs« ......................... Svinøland Byated ....................... Toxv. ell.Eveidrup Kngelstnfte ................ Glumsø ell. Tyvelae i ^ t ri i p Everdrup 30 « Karehæk aminde Japelund Huae ......... Lundby Faarup ....................... I,ou renemark ................... Nieatved ell. Penam. Flades* ..................... Næstels# Elenatofte Fuglebjerg Mintemoae ................. Everdrup Fodby «.. .. ........... Næstv. ell. BregnehJ. Puglebierglund Huae Fuglehjerg rUifWliel ............... Sandved k«r*!ev .................. Hyllinge ell. Fuglebi, (»aun« Raroni ........... Næstved ell. Nyland ........ ............ llfrlufnugli ft^rdnip ••••••♦••*«#**,**, f?it|pv Grlmstrup.................. Næstved O®derop ............ .... Næstv. el. BregnehJ. Gunderajevl. Landsby Gunderalev Godatrup .................. Toxværd ilfilcv .„ m Sandve«^^^^^_ Haidsgerlllle M* * • ••aoee Htidagermagle .„i."." Puiieh| elllaldager F glebJ. l.Haldn r Himmerhuse Havnakov Herlufaholm Sogn Beiluflille •• •••••••* Mi et« in«mi Hammer Hyllinge Næstv. eller Fenam. H Zn* Herlufmagl« Hjelma«|IH« ............... Tybjerg iu ebak . ................. Herlufm. el. Fonem. u \l ...... ^by »Hw Rialev U C,MV • N**tved ell. Fenam H olme-Otet rup .......... oiatmp o me-Ripperup ........ Fenamnrk nl*ted ...................... Næstved Holate na Minde ....... Fuglehjerg ................. Hammer Hyllested ................... Sandved Husmandamark Huae Glumsø

Naahy Landahy ....... Rialev Nebletorp .................. Lundby Ny Holated Nr. Tvede Næsby Næsbyholm Olatrup IIMIIlMIM ••••••■•••••••c MUMlIMtllllMI«* MMIII

Nmat ved Toxværd Glumsø el. Tyvelae Gluma« Olatrup dl Fenam ell. Toxværd Tvbjerg el. Herlufm t«ou Toxværd Tomvwrd Herlufmagl® Gluma« ell. Sketby Gunderalev

MIMIIIMIMI Onip IVdcrstrup Rnvnabjerg Raunatrup Raunatrup Ungdoms- akole Regerup •tlMMIUlM (Hl IIIMIMIM • IIIIIIIMMHIIII llillllllllllllll

Nyland ell. Veaterb. Koatr. ell. Veaterb. ell. Hammer Hammer Fuglehjerg Rønnebæk ................. Nieatelae el. Næstv. Snlterjp .................... Nøddekær Salt« ........................... Kyae Salto Skovfogedbol i g. Næstved Salt« Hovedgaard .... Hyllinge Sandby ................... Gluma« Sipponp ................... Næstved ell. Nyland Skafterup ............... Sandved Skaverup ................ Naddaker Rejnatrup Rotteat rup Ring, Hammer •««« liMMIilll ••• IMIMMIM Riaby R«geakov Itllllll •lillilllllllllllllll ••••••••••••te*

1138 1. Reservelæge P. Borch Madsen. 1120 Amtsradiolog, Dr. med. Børge Faber. Præstø Amts Vejinspektorat: Vejinspek­ tør, cand. polyt. Jensen Løvstrand, Næstved. Telefon 199.

Amtøraadamedlemmer samt Borg­ mester A. M. Kristensen, Næst­ ved, Tlf. 684, Borgm Otto Mad­ søn, Præstø, og Borgineøtsr Lohft

T——

»4 ■ ris,

77. Brandinspektor: Arkitekt L. Bol­ dring, Ostenfeldtsvej 4, Tlf. 606. Den stAacnde Voldgiftsdomstol for Præstø Amt i Tvistigheder angaaende Handel med Husdyr: Formand: Dommer P. K. Diderichsen, Tlf. 762. Voldgiftsretten 1 Tvistigheder an*;. Handel med Husdyr for Næstved *.’bstad: Sagf. Mygind, Hjultorv (Formand), Tlf. 304. Bestyrer Oluf Petersen, For- sø rge Isesanstal ten (Næst formand), Tlf. 462. Købmand Carl Severinsen, St. Mortensgade, Tlf. 237. Gaardejer Chr. Nielsen, Grimstrup, Tlf. 32 u. Vognmand Vilh. Andersen, Præstøvej, Tlf. 300. Papirarbejder Ludvig Ras­ mussen, Præstøvej bag Bakkerne. Vognmand H. C. Larsen, Ostergade, Tli. 166. Medlemmer af Søretten for Præstø Amt er for Næstved By: Maskinmester E. Lorentzen og OvermaMkiumester O. Olsen samt Skibsfører Laru Nielsen. Formand for Naturfrcdningsnwvnet for Præsta Amtskreds: Dommer P. K. Di­ derichsen, Næstved, Tlf. 762. Niæatved Kommune Badeanstalter: Den kommunal« Badeanstalt, Tlf. 1637: Søgnedage: 1 m. 10--1, hftm. 3—6. Damer: Mandag, Onsdag og Fredag. Herrer: Tirsdag, Torsdag og Lørdag. Aftenbadning: Damer: Torsdag 7—9. Herrer: Fredag 7—9, Lørdag 6—9. Borgmester: A. M. Kristensen, Tlf. 187, privat 634. Ilorgmeaterkonloret: Jernbanegade 1, Kon­ tortid 12—2, Tlf. 187. Byraadet, valgt 9. Marts 1937, bestaar af: Borgmester A. M. Kristensen, Tlf. 634. Repræsentant R. H. Calum, Tlf. 998. Købmand Chr. F. Lorentzen, Tlf. 90. Typograf R. Ph. K. Birkedal, Tlf. 1201. Kommunelærer P. O. M. Krdger Rasmus­ sen, Tlf. 1611. Murermester J. Chr. Storgaard, Tlf. 1001. Murermester Carl Chr. Petersen, Tlf. 1121. Sagfører Johan H. Clausen, Tlf. 718. Arbejdsmand O. V. Willumser, Tlf. 962. Amtsfuldmægtig F. H. Heyrup, Tlf 1141. Købmand Chr. K. Jørgensen, Tlf. 11C1. Husmoder Anna Schimmel, Tlf. 1683. Sagfører Konrad Hansen, Tlf. 1430, Maskinarbejder Johø. P. Hansen, Tlf. 1687. Hlikkenølagermester Carl Chr. Helts, Tlf. 684. Byraadet holder ordinært Møde 2. og 4. Mandag 1 hver Maaned, Kl. 7H Eftm. Folkeregistret: Kontor: Vinhusgade 12. Telf. 1122. Kontortid 10—IH. Regi- aterfører: Skattesekretær Joha. Weøt- phal. Ligningskommissionen: Bestyrer Oluf Pe­ dersen (Formand), Forretningsfører H. Birkedal, VordlngborgveJ 16, Pa­ pirarbejder Chr. Raamusøen. Vordlng- borgvejs ForL, Portør Carl Hansen,

Vejassistenter: Cand. polyt. Fischer Raa- mussen, NMtved, Tlf. 407. Pedersen, 1 .endemark, Tlf. Stege 170. H. Han­ nen, Kage. Tlf. Kege 68. Cand. polyt. V. jenten, Præstø, Tlf. Præstø 219. Præstø Amts Vand inspektorat: Landin­ spektør M. Barfucd, Farimagsvej 63. Tlf. 149. Amtareviaorer: Keviaor af Sognekommu- nernes Regnskaber: Sognefoged A. Rasmussen, Svindinge. Tlf. klarskov 46. Keviaor for Amtskommunens Regn­ skaber: Fhv. Stationsforst. Jensen, Lundby. Tlf. 36. Amtslæge og Kredslæge: N. Schoubye, lirogade 6. Tlf. 19. Kredslæger: V. Kringelbath, Vording­ borg, Tlf. Vordingborg 42, H. C. Rem, Storehedinge. Tlf. Storehedinge 262. Amtsforvalter for Næstved Amtsstue: Ihanco Roeck, Farimagsvej. Tlf. 386. Amtsstuen (Stempelpapirudsalg): Fari­ magsvej. Kontortid 9—3. Tlf. 386. Skatteiaadet for Næstved Skattekreds: Formand: Arkitekt L. Heldring. Osten- feldtsvej 4. Tlf. 6»H>. Skyldraadet for Præstø Amtsraadskreds’ Skyldkreds. Formand: liaardejer li. Chr, Pedersen, Storehedinge. Tlf. Storehedinge 103. Næstved Vurderingskreds: Formand: Fa­ brikant C. V. Hatisen, Fixvej 12, Næst­ ved. Tlf. 660. Overformynderiets I.aanebostyrelse: For­ mand: Sognefoged O. Fr. Olsen, Blangslev, Tlf. f»ou 21, Medlem: Køb­ mand Fr. Brandt, Ostergade, Næstved. Tlf. 71. Taksation af Ejendomme (i Næstved Po­ litikreds under Præstø Amt), hvori ønskes Laan af Overformynderiet m. v.t Murermester Aagaard, Farimagsvej 66. Tlf. 663. For Landk redsen: tiøardejer, Sogne raadsformand Th. Larsen, Glumsø, Pif. Glumsø 127. (»dr. Jens Pedersen, Vrangstrup. Tlf. Tyvelse 2 a. Guard- * jer Ole Andersen, Rønnebæk, Tlf. \»stelsø 47. (idr. Hans Hansen, Ty­ bjerg, Tlf. Tybjerg 9. Kapitelstskstnævnet for Præstø Amt: Amstraadwmedlommernc A, P. Han­ sen, I.endemark, Tlf. Stege 242. Joha. Uronager, Haabylillø, Tlf. Stege 627 u. Søren Hansen, Stolpehuse, Tlf. Stolpe­ huse 21, K. I ngvorhen, Herfrlge, Tlf. Herfølge 112, (iaardejer Jens Peder- hen, Bjæverskov. Tlf. Bjæverskov 1. Overepidetnikommissionen for Præstø Amt: Formand: Amtmand O. Toft, Næstved. Tlf. 1400. Kpidemikf.mmissionen for Næstved. For­ mand: Politimester W. Sehmit, Tlf. 77. Sundhedskommissionen for Næstved: For­ mand: Politimester W. Sehmit, Tlf. 77. Hrandkommissionen for Næstved. For­ mand: Politimester W Sehmit, Tlf. For Næstved Købstad:

Peder Bodilsvej, Installatør H. Juul Hansen, Jernbanegade, Fik. Beate Ol­ sen, Grønnegaarden, Bogiolder P. K. Man en, Torvestræde, Konsulent Le­ vin Hansen, VordingDorgvej, Snedker­ mester Henrik Nielsen, kistergade, Bogholder J. P. Jensen, Peder botitis- vej 2o, Fru Laura Nieiaer, Aagade 18. Skattekontoret (ikke ior Indoetaiing): Vinnusgade 12, Telefon 1122. Kontor­ tid: 10—IH. Skattesekretær: Joha. Westphal. Kommunale Revisorer: Kontorist A. C. L. V. Spiermann, Fredensve. 29 a. Bog­ holder J. C. Jepsen, P. Bodilsvej 23. Tetef. 763. Kommunale Udvalg: Den førstnævnte er Formand: Kasue- og Kegnskabsudvalg: Borgmesteren, R. Calum (Telf. 998), Lorenzen (Teief. 90). Havneudvalg: Borgmesteren, R. Calum, Clausen (Tlf. 713), Lorenren, Konrad Hansen (Tlf. 1430), Skoleudvalg: Ph. Birkedal (Tlf. 1201), Kruger Rasmussen (Tlf. 1611), Fru Schimmel (Tlf. 1683), Konrad Hansen, Heyrup (Tlf. 1141). Det sociale Udvalg: Tillige Børneværns- udvalg: Kruger Rasmussen, C. C. Reits (Tlf. 684), Fru Schimmel, P. Hansen (Tlf. 1687), Clausen, Heyrup, Konrad Hansen. Gasværksudvalg: Chr. E. Jørgensen (Tlf. 1161), C. C. Keitz, Storgaard (Tlf. 1001 ). Vand- og hlektricitetsværksudv. samt Ba­ deanstalten: P. Hansen, Willumsen (Tlf. 962), Storgaard. Offentlige Bygninger og Boligsager: R. Calum, Carl Petersen (Tlf. 1121), Storgaard. Centralbiblioteket: l*h. Birkedal, Krdger Rasmussen, Heyrup. Brolægning, Kloak- og Renovationsvæsen: Helts, Willumsen, CtorgaarJ. Mark- og Vejvæsen samt Lysi anlæg: Wil- lumsrn, Carl Petersen, Storgaard. Valgudvalg: A. M. Kristensen, R. Ca'um, I»orenzen. Indberetning om Detailpriser: Fru Sohim­ mel, Chr. E. Jørgensen, Konrad Han­ sen. Formand for Arbejdsanvisningskontoret: Krtlger Rasmussen. Brandkommissionen: Politimesteren, Brandinspektøren, Carl Petersen, Chr. E. Jørgensen, Høyrup. Bevillingsnævnet: Borgmesteren, Politi­ mesteren, Reits, Heyrup, Lorenzen samt udenfor Raadet Faktor L. Chri­ stiansen. Bygningskommissionen: Borgmesteren, Po­ litimesteren, Brand- og Bygnings inspektøren, Carl Petersen, Storgaard samt udenfor Randet Forretningsfører H. Andersen og Tømrermester H. P. 1 ’oulsen. Indk varteringøkommiøsienen: Borgmeste­

ren, Chr, E. Jørgensen, Konrad Han­ sen. Skolekommissionen: Ph. Birkedal, Fru Schimmel, Willumsen, Høyrup samt uiienfo* Raadet: Redaktør Hylander. Ostenfeldts Stiftelse: Politimesteren, Sug. nepræsten, A M. Kristensen. P. Han­ sen, Konrad Hansen. Kaadhuskomitéen: Politimesteren, R. Ca- ltutt. Sundhedskommissionen: Politimesteren Amtslægen, Ph. Birkedal, Konrad Hansen og I^æge Ingerslev. .Sygekasseudvalget: P. Hansen. Det kombinerede Udvalg for Præstø Amts Købstæder til Forhandling med Læ­ gerne: Krtlger Rasmussen. Tilsyn med Biografteatre: Fru Schimmel, Reits, Høyrup, Tilsynsførende med Varetægtsarrestanter* Behandling m. v.: Willumse.u, Konrad Hansen. Bestyrelsen for Wittusens, Borrhsenius’ og Hegh Ctuldhergs Legater: Ph. Birke­ dal. Propagandaudvalget for Næstved Byt Calum (Formand), Lorenzen, Birke­ dal samt valgt udenfor Raadet: Sven S. Fredholm (Næstformand) og Lund- ager-Christonsen. Udvalgets Sekretær: »Svend Holøt, Tlf. 761. Næstved Brandstation. TMef. 806. Dommerkontoret ae.bent daglig 9—4. Teief. 762. Dommer Diderichsen: Teief. privat 644. Dommerafdelingskontoret i Fuglebjerg aabent hver Fredag 1—4. Teief Fugle bjerg 164. Bitingstedet i F#nløv n«tsdag 2. og 4. Onsdag i hver Maa. tt. Teief. Hyllinge 70. Kirkerne: Set. Mortens Kirke: Sognepræst Pastor Rlr.g, Tlf. 716. Kordegn: H. A. Nielsen, Jernbanegade 9, Tlf. 247 (Begravelses­ kontoret samme Sted). Kirkeværge: Papirarbejder P. Brendorp, Teief. 1037. Residerende Kapellan ved begge Kir­ ker: Kr. Kalkar, Teief. 612. Menighedsraadcts Formand: Bager V. A. Pedersen, Tlf 1663. 3ct. Peders Kirke: Sognepræst: Provst Joensen, Teief. 808. Set. Peders »Sogns Knrdegnckontnr: Købmagergade 13. Tlf. 494. Kirkeværge: Skolebetjent P. Billehej, Tlf. 1207. Menighedsraadcts Formand: Papirarbejder Vilh. Niel­ sen, Møllegade 8, Tlf. 1674. Kirke- gaardsværgen: Kommunebud Martin Hansen, Kompagnist riede. Tlf. 1341. Politistationen Teief, 77 (m. Omst. til Polltimesterkontoret). Politimesteren privat 962. Landpolitiet: Bendtsen, B. M., Politiassi­ stent, Tlf. Glumsø 16. Hansen Kggers, Politassistent, Tlf. Næstved 637. Jo­ hansen, Politiassistent i Oster Flakke- bjerg Herred, Tlf. Fuglebjerg 164. Brandvæsenet: Politiet:

O

■»si

uuæmhigttljM| m 1 »His m ®§1 i fil jrøa

-r

Albert Hannen, Gartner E. H. Peter­ sen, Fru Mejeribestyrer Jensen, Hol­ sted. Skolekommissionen. Kæmner M. Olsen, L. Næstved (Formand), Telf. 203. Fru Emma Poulsen, Sandstræde 28, Politi­ assistent Eggers Hansen, Ringstedvej 30, Tømrermester Vilh. Jacobsen, L. Næstved, Gdr. Peder Pedersen, Vreds­ løse, Pastor K. Hee Andersen, Arbm. Laur. Hansen, Herlufsholm. Hrandfogeder. Blikkenslagermester J. V. Petersen, Væverstræde 6, L. Næstved, Tlf. 918, Teglværksejer Lorentzen, Lad by, Telf. 668, Gdr. Laur. Jespersen, Vredsløse, Telf. 292, Gdr. Jens Chr. Jensen, Stenlængegaarden, Holsted. Tlf. 162. Ved Ildebrand ring da til Næstved Brandstation, Telf. 805. Vurderingsmænd til Ejendomsskyld. Vestre Del: Tømrerm. Vilh. Ja­ cobsen, LI. Næstved. Mejerist Martin Jacobsen, LI. Næstved. Øatre Del: Hmd. Albert Hansen, Vredsløse, Murersv. Thorvald Poul sen, Sandst nede 20. Vsndsynsmænd. Gdr. Niels J. Nielsen, Vredsløse, Telf. Fensmark 29 (For mand), Parcellist Anders Niels Ander­ sen, Vredsløse, Vognmand Hans Chr. Hansen, L. Næstved. Ilegnuynsmænd. Gdr. Chr. O. Larsen, Vredsløse, Telf. 472* (Formand), Par­ cellist Oluf Nielsen, Øverup, Hmd. Hans Henriksen, Gudemp. Forligsmægler I Tyendesager. Ferp. Knud Larsen, Lisbjerggaartien, Tlf. 499, Arbm. Carl Ipsen Petersen, Ladby, og Arbm. Chr. Georg Henriksen, Ring stedvej 19 b. Sundhedskommissionen. Adjunkt Steffen­ sen, Herlufsholm, Telf. 20 (Formand), Teglværksejer J, J»orent*.en, Ladby, Iberer Thv Hansen, Lille Næstved, Papirarbejder Anton Jensen, Jørg. Jen* sensvej 49, Gdr. S. Christiansen, Hol­ sted. Herlufsholm Kirke. Sognepræst: Knud Hee Andersen, Telf. 378. Kordegn og Kan­ tor: K. Romme, Førstelærer, L. Næst­ ved Skole, Telf. 1015,

Statspolitiøt 841.

kriminalass. Kou«, Telef. 486. Overbetjent V. E. Fr»ndi*n, Tølf. 178. Kriminalbetjent E. Glenert, Telf. 661. Kriminalbetjent P, Johannesen. Tlf. 10 . 1 . M umk I (Helligaandshuset), Rlngstedgade. Aaben daglig fra 2—4. Entre: Voksne 50 Ore, Hørn 26 Øre. Foreninger Habat Museets Inspektør: Fhv. lærer Borre, Telef. 88. Kustode: Jens Madsen, Telf. 891. K. 1. A. S. Repræsentanter (Abonnenter ne* Repræsentation for Præst# Amt): Konsul Wilh. Smith, Nawtved. Tlf. 700. Førstelærer C. F. Michelsen, Lundby. Tlf. Lundby 101. Ilcrlufnholm Kommune. Herlufsholm Sogneraad, valgt d. 9. Marta 1987, bestaar af: Skovfoged N. C. Æl- kirr, Herlufsholm, Telf. 857. Tømrer- mester Vilh. Jacobsen, Slagelaevej 34, Telf. 964. Husmand Alb. Hansen, Vredsløse, Tlf. 1394 u. Mejeriat Martin Jacobsen, Præslestrædø 4, Telf. 1038. Adjunkt Poul Vilh. Meyer Steffensen, Herlufsholm, Telf. 20. Fru Emma Poul­ sen, Sandstrande 28. Tlf. 1369. (»artner E. H. Petersen, Herlufsholm, Telf. 806. Politiassistent Fggers Hansen, Ringst edgade 30. Telf. 637. Sygekasse - kasserer Thor Hansen, I’ræstestræde 2. Telf. 791. (»aardeler Hans K. Hansen, | Ladby. Tlf. 639«. I’npirarb. Oluf Han­ sen, FnighedsveJ 7. Herlufsholm Kommunekontor. Telf. 203. Kontoret er nnbent Hverdage Kl. 10*4 11% Form. og Kl. 8—4 Kftm., Frø* dag Kftm. Kl. 3—6. Sogneraadsforman­ dens Telf. 857. Socialkontoret :tåbent Hverdage Kl. 2- 8. Formanden træffes paa Konto­ ret i Kontortiderne Onsnag og Fre­ dag. Mrt sociale I dvalg. Albert Hansen, For­ mand. Tlf. 1394 u. Thor Hansen, N. C. KH.srr, Lektor Steffensen, Fru Emma Lou! < h, Oluf Hansen, Viihelm Jacob­ sen. ItorneværnHudvalget. N. C. Ælkær, For­ mand, Telf. 857. Fru Emma Poulaen,

Næstved AutomobiUVognmænd udlejer 4-5-7.Personers

j I

!

telefoner:

1191 Andersen Evald. Farimagsvcj 47. 586 Andersen H. L, Købmagergadc S. 860 Hansen H. Clir., Lille-Bil-Centralen, LI. Næstved. 880 Hansen Peter, Skyttemarksvej 31. 1016 Jensen J. P., Præstøvej 53. 1358 Madsen J., Jørg. Jensensvej 34. 1305 Nielsen Chr., Skyttemarksvej 65. 403 ^Nielsen Rasmus, Jembanehotellet. 365 Pedersenjjohs., Slagelsevej 7c.

t- .

i

I

1 k. NEDKERFORRETNINGEN lelf. 21. Henrik Nlolten, Østergade 9. Telf. 21. Møble r for alle Hjem. Såavel Møbel* st/m Bygningsarbejde udføres. \tort lager af Ligkister og Ligtøjer. NB. Flytning benorges overalt - lukket Omnibus.

MM

Maiklnskrlvnlng — mangfoldiggørelse — Kvøl'tøt

% JVJ

Præoiston Hurtighed

SyJ«|a»!lanJf Saaa»raUriaa, Øj sf Øst«r(i4ø tg laisiib|ih Kattrsg. • Trtf. 761".

,«» ‘ Spil Kwoopmanm Krydderfedt! — .......................... -........................................... •............................................ W- Soronaens Krjfiea« il B!omaterforretninam

Næstved

Monument

Industri

fører altid de rmukkesfe Monu« menter i alle Stilarter. — Besøg •nin Udstilling. Prxstøvej I (lige# for Vordingborgs«)). Sien« og Vtllladbuggar

0 aterg.de 7

Telelon 1 W.

{ I c!rfon lflO.

Kroneft og Blom»tor loveroe overalt.

O A'resnrxmie.for Kransebinderi og Kut vedekorationer ved Die Binde Kun

4 jr el Frodlarlkmøn. TeMon

009«

NÆSTVED Telefoncentralen aaben fra 6 Morgen til 12 Nat

(Kft.rtryk f„rbu

60 ■">•

^ A-w)

a

NAVNEREGISTER (Abonnenter, der har t« elhr flere L'.«dninger paa aamme Numor. er 1 det efterfølgende mærket •).

Slagelse Valsemølle Oplog i Nættvrd: Tlf. 1150. P. M. Jensen, »Ønskevillaen«. Tlf. 1150.

Hurtigt paakrapvede Nr.i Amtssygehuset .................................... Brandvæsenet ....................................... gof Falcks Kodningak« rpa .......................... 1206 Zone-Redningskorpset .......................... 1016 Næstved Kom mane:

Havneopaynamand A Havnefm........... 432 Ligningskommissionens Formand • 462

MES

Overlærer ved Grundskolen ...... Pantefogedens Kontor ................ Pantefoged (Privat) ................... Politistationen og -kontor ........ Politimesteren (Privat) .............. Skoleinspektoren ......................... Stads og Havneingeniør............ do. (Bolig) .................................. Vand- og Elektricitetsværk ...... K »mmunebogholderen ................. Kioskpumpestationen .................. Havnevæsenets Bugserbaad .......

Kommunekontor.......................... .. Borgmeaterkontor ...................... \ Det sociale Kontor ..... .............. Alderdomshjem ..... .............. Arbejdaanvianingakontor .......... . Bograv laeakontoret, Jernbane gade 9 (Kontortid 11-1)... Badeanstalten ................... ........... Borgmesteren, privat ............ Brandinspektør ............................. Brandstation .......................... . Centralbibliotek ....................... . do. Bibliotekar .......

Nr

1209 692 662 247 1637

Telefon 133. Telefon 133. KØB GASVÆRKETS PRODUKTER -- derved stritter Ile Dem selv.

534 506 606 £25 443

Malervaret Kim bej.tr Kralilrttt. Hannibal Alberfsen, TorrttrmJ* 10, Nartyré 20}.

Folkeregister (Llgnlngskom.) ... - 1122 Arbej«ls- A Forsørgelses« rata I ter - 462 Socialinspektøren, privat.............. Gasværk .................. 1046 133

er det bedste. hurtigsle, billigste eg rptiijt!« Bf*i:dJel

476 Aademp Cementv.- <>g Rørvævgfb. A/S 653 Aaganrd H., Murerm., Farimagsv, 66. ALLE SORTERINGER TU Batan# og Vejarbejde anbafalaa aner« kondia prima Søsten I gangbara Sorteringer Karrebæksminde Stenleje, Frede Grnnnemoie. Telefon Karreb*kemlmle HO (Ira 7—17) Privat Nr. 16 Forsikrings sriakabøt National (Grundlagt 1906) tegner alle Arter af Forsikringer. Telefon »36 H minier Pete-een, Næstved. Telefon 368

llrtig V m filt Vaskekedler . Strygejern. Radeovne. Kaminer. Stegeovne, Kogeapparat*r. K08 GASVÆRKETS Bestillinger modtage# pi« Oeeværkefe Kontor, fBi#| (hrip jjj M ø ------ m .. »rat. ring

- Jr 7

'to®; LfKf W

lÆll:

Prøv Koopmanns ekstrafine Paalæg!

—: Koopmanns Svinefedt i Blærer og Pakker!

m

E. Andersens Universal - Hudcream • ■" ——— ■ ■■■■— •tr det bedste for Huden, da det er uden Tilsætning af EfrjS!5#a H*r. PV*1*?! e,,cr S,ar Bli“er «»*' andre Hudlidelser skal De aldtig bruse Creme, der er ti.s-M irlunif, w Parfume indeholder Gifi oh det for er ikadcltg for Huden. Forhandles overalt i Danmark. Fabriks „Ntaaltfaarrfæn*4. TcleVon 1*73, an\iser nærmeste Forhandler. l aas i Asker « 0,25 0,59 1 , 00 . lil Kreaturer a 1,35 2 .CO. Anbefales al l.æ|er.

PERSON-, VARE- OG LASTBILER faf« */««•«• Rmpmrmflonm vmrkmtmd. Telefon 1414* CtyfehijQfuleJiA&n'

G

1188 Andersen H., Formand (K.T. A.S.), Grimstrupvej 67 A. 1428 Andersen, Joh«. (Seri-Foto). Fotografisk Atelier, Kindhesteg. 24. 1100 — E., Frue, Kolunlalh. d Ismejeri, Ringatedvej 48. 1878 — M., Fru, Kolonialf., Farimagsv, 56 1240 — T., Fruø, Sabemagasinet, Axeltor- vet 6. 917u— Niels, Gdr., VrødslØse. 321 — Rasmus, Gdr., Vredsløne. 786 — H., Handelsgartner, Skyttemv. 74. 465 Saren Andornen, Iskonditori og Afholdsrestauration, Ramsherred 27. 1109 — Arnold, Ismejeri, østergade 10. 1416*— P. E,. Kaffehrænderi (Rydsjæll. Kaffebrænderi), Riddergade 8. 1188 — — (Bolig) H. Homentannsvej 3. 934 — Axel, Købmand, KindFeøteg. 26. 1174 — Holger, Købmand, Jy'landsvejens Kolonialhandel, Jyllandnvej 6. 520v— K., Købmand, Skraverup. 888 — Kai W. (Jul. Johannens LfL), Købm., Ny Jernbanevej *8. 804 — Chr., Mtlerm., Købmagergade 1. 368 Jens Andersens Eftflg., Man ti - faktor & Trikotage, H jultorv. 9. 86*— Fetør, Manufakturforretning (I. V. (»arsens Eftfl.), Ringatodgade 6. 1096 •— August, Maskinforbandler, Bro­ torv 10. 34 — H. B., Moskinm., Grimstrupvej 16. 426 — Axel, Mejeriejer, Kildemarksv. 35. 1082 Andersen, Carl & Niels, Bidt ., 928 MurermeHtre. Carl, Murerm., Rkovvænget 8. 1082 861 — Fr., Murerm., KarrabælcveiJ 28. 2 b. 923 — Niels, Murerm., Præstøvej__ 726 — Sondergaard, Musiker, Ringsted- vej 68.

11488 Aage K. Krog, Sagf., cand. jurM 1433 Skoninger rækken 6. 1388 — — Rolig: F'arimngsvej 28. 180 Aakande (K. Sørensen>. Blomster, Kranse og Frø, Østerg. 7. !>94 Aaiholt E. B., Købro., Skyttemarks vej 60. 335 Aaris Chr., lømrerm., Farimagav. 7. 943 An ris Larsen Joh«., (»larm., Ringstg.27 1379 — — (privat), Kompagnistræde 1. •MK) Aarne J F. L., Danseinstitut, Ballet, Step, Amtnmndngade 12. 910 Absalon Forsikr. Akts. (F. W. Hunni- rke), Sterkelsvej 12. 647 AflioMshj., Pr nsionat (K. Nielsen), Vinhu*gade 2. 1020 Agerskov H., Frue, Vinhusgade 19. 7 AhrenUen O., Repræsentant (K. T. A. S.) (!) -10), Kingstedgade 8. 1441 — O.s, Eftfl. (P Frølund). Urmager å Guldsmed, Ringstedgat.« 8. H20 „AVosia" (I. Hansen), Ringstedg. 10. 202 Hannibal Albert Møn, Tapet- op Farvehandel, Yorvestra'de lof” 902 Albrechtsen C. 4 Røn. Handelsgart­ ner, Skyttemarksvøj 43. . 10P9 -— Karen, Trikotageforretning, Ring- stHgade (v. Rutebilstationen). 1 SS 0 — A., Tømrermester, Grimstrupv. 26. W Alderdomshjemmet, Faiimagsvel. 888 Alderdomshjemmet, L. Næstved. 1800 Alenkjær Jobs., Grosserer, Øster*. 4. W* „Alkacar*. Danserestaurant, llotel „Ax*lhua". 14 ho Amtskontoret paa Amtsgmrden. 303 Amtsstuen, Farimagsvej 22. Amtssygehuset. 2101 Omstilling til all? Afdelinger Hverdage 9 Fmd.—6 Km. Hnøqsttd t/.»g/ig 2 4 l'ftmd Søndag tillig* 11-12 Himl Høtnpnrgul til Patienter 1-2 Oi’fflrtftrrf rns Ki.nnultatio 'i Kl. 3 — 4. Eftmd Hverdag* undt lørdag

Sygehusets Kontortid: Hverdage 8'/t 1 md. 3 Efmd Inspektøren bedst 10-12 Pnrd. Meilem 6 Em. og 9 Fra. sanit pat. Helligdage kaldes: 1401 A: Afd. A. Stuen og Operationeafd. 1402 A: Afd. A., 1. Sal og Oversygeplejer­ sken. 1403 A: Afd. B. og C. og vagth. Læge. 1404 A: Afd. D. 1406 A: Inspektørens Kontor og Bolig. 1400 A: Oversygeplejerskens Bolig. 1407 A: Okonoma Bolig. Boliger: 36 Overkirurg, Dr. n»ed. Hans Tønnesen: Konsult paa Sygehuset (te forr Sp) l!3H 1. Reservelæge l\ Rorch Madsen. 1120 Amtsradiolog, Or. med. Børge Faber. 509 Andelsmejeriet „Lille Næstved", 81a- gelsevej 07. 1239 Alt ’ersen Beter, Assist., FræatØveJ 80. 1515 Juul W. Andersen & Co. Auto- mohilforhdlr., Ringstedgade II. 10.19------- (Bolig) KarebækveJ 8. 1414* Andersen Offer, Automobil- og Mo­ torværksted, Ringstedgade 17. 1430------- Thomsen J. I.., Prokur. (Bolig). 1404 ------- Nlcolniaen F. É., Værkf. (Bolig) 876 - J. !\, Av'sbruger. Kildemarksv. M. 971 — A., Bagerviestør, Grønvej 2. 14' Gudmund, Ragermester (Bundsøns Conditori). Jørnbanegsdø 21. 7 <0 — H. F.lhøl, Bogholder, Karrebækv. 6. U80 — Laur., Brolægger, Teatergade 2. 1594 — Mary, Damefrisørinde, Ny Holsted- vøj 40. 1371 — E., Universal-Hudcreme Fabrik, „Stnalgnarden", Gi«nnegade. 746)— Thv., Fabrikant (Luxol kemiske 12!8) Fabrikker), Kåhlersvej.

1668 Andersen. Børge. Ostef. „Aroma", Vinhusg, 10. 901 — Peter, Propr., Aadømp. 1436 — Chr., Repr., Rampen 8. 1181 — Gunnar, Repr., Vordingborgvtj 8. 392 — J. P., Repr., Slagelaevej 36. 1439 — Tn., Repr., Hvedevanget 40. 899 — Viktor, Repræsentant, Køgevøj 8. 156 — A., Restauratør, Raadhuscafeen, Skomagerrækken 8. 696 — Emil, Restauratør (Certralcafeen, Hj. af Ramshered A (• ron.legade). 670x— Jørgen, Sadelmager, Asdørup. 1298 — Oluf, Salgsleder og Vejer, Ncur. Farimagsvej 4. 413 — H. A Sun, Savskæreri. Vording borgvej ?0. 963u — L. 1*., HF.om., SkyttemarksveJ 129. 1461x— P.. Skovfoged, Xalbyria. 711 — Aage, Smede-, Maskin- A Auto­ værksted, Rfngstedvej 117. 336 — Tb., Smedemester, Grimstrup. 155 — A. C., Sognefoged, Villa „Solbjem", Ringstedvej 90. 378 -- Knud lire, Sognepræst (bodst 11 —12'i), Hetlufsholln, 1468 — P. E., Sparekassekasserer, Karre- bækvej 1 R. 467 — Lind S., Trikotage og Rørneudstyr, Torvostræde 9. 616 — I. P., Tømrerm., Fru, Grimstrup. 136 — A.,Vaskeri „Styrta", Købmngerg.11 1807 — H C., Vejleder I Fjerkrænvl for Landhoforen., Karebæk'ej 60. 865 — Bemh., Vognmand, Ringxtedvej. 1191 Evald Andersen, Vognmand, Farimagsvej 47. 586 H. J. Andersen, Vognmand, Købmagergade 8. 1014 — Jens, Vognmand, Ornevej 15. 800 — Vllh., Vognmand, Præstøvej 6. 652 Andrenssen, x Carl, Brødudaalg, Sla- gelsevej 36. 495 — Johanne, Erdte, Villa „Dal-Ly", ?. Næstved. 346 — A. M., Frk., Sygepl., Herlufsholm.

9

»»WtMAM I TIUWMOMItVU Sommer Peter»en, Næstved, Telefon 388, tegner

*

Koopmanni Stylter og feusvarer!

fLoopmarms Pølser er statskontrollerede!

---- ft«..#-

——

1334 Bahre Maj«, Frk., HaxndfvrnJngxlæ- rtrinde. Jernbanegad« 27. 859 Hahnsen, Julius, Fabrikant (Næstved Rustefabrik), Ringstedg. Forl. 7. 868 Hakke, C. R. I., Overassistent, Rainsherredgi.de 16. 1056 Råltlcs AS,, Assurance Cosn« pøgnUt •* Dsask /tNsrsac« Åxeltorv 4. 818 — Assurandør N. J. Nielsen (ptiv.) 402 Hanegaardereataurationcn (C. C. Jen­ ten). 941 Bang Herman, Cigarhdl , Axeltonr 6. (Omrt. til Privat) Ten. 604. £42 — Fr.. Drejer og Musiker, Jernbg. 6. 149 Barfoed H , Landlnsp., Farimagsv 68 428 Havnholt Vilh., Skotøjshdlr.*, Hjultorv. 1098 Hech H. C., Adjunkt, Herlufsholm. 129 — H. Chr., Ingeniør, Hækkevej 12. 247 Hegravelaesk 'ntoret, Jern banegyde 9. 506 Heldring L., Arkitekt, Brand og Byg* ningsinspektør, Skstte xadsfomid , Ostenfeldtsvrj 4. 227 Bellevue Hotel (Carl M I .auraen), Jernbanegade 16. 489 Ttendlxen N., Bankdir., Jernbvneg 9. 878 Bendtaen Marie, Enkefru, »Helmer* hua", Ramaherredgads 81. 627 — Jae., Tomrerm., KåhlersreJ 3. 484 Bentaen O., Gæstgiver, »National", Kindhestegade 18. 1162 — P. Bjørn (Sydsjællands Mejeri* maakinforretn.), KingatedveJ 37. 110 Berg Ellen, Fru, Ijøurerindu, Osterg 9. 120 — Oluf, Næstved Materialhandel, »Pania", Ringsledgade 1. 1425 -------Bolig: Hjultorv 10. 78 Bergen E., Kornbekker 28. mm'wvmmammmmmmmmmmmmmmTmammmmmøummmmmmmammmmm 761 Bcrlingske Tidende 146 Bertelsen P. V* Eftfl.

iagetedg. - liol’g: Slagelaevej 10. 16«o* Hirksted H. O.. A H, Brogede 2. 33------ Direktør Chr. Righolt (privat). 60 H. A* Birketed, LanrisretHsagf. Krog. S St.Kontort. 9-125% og 2-5H 702 Chr. UåHgiuird, Autoniobithdlr., “TG: 703 — 1149 Bjørn E., Cigarforrntn. »Centrum Axeltonr 2. 756 Blaa Kore’ Herberge. Find.: Skoma- grrn. Peter Iversen, Ny Osterg. 13. 758 — — Kats : Bogh. J. C. Jepsen, P. Rodi lavej 28. •06 Blas Kora’ Sver.dehjem (Forstander: N. Jensen), Grønnegade 13. 1S11 Blwdcentralen, Ramaherred 25. 190 Boel Chr., Ingeniør (M. I. F.), Vor­ dingborgvej 7. 24u — Marte, Fru (Næstved Mejeri), Ostenfeldtsvej. 1142 Bollenip Eigil. Ingeniør, canc. polyt., Brogede 10. >lm Alma 206 Hol , Fru. Axel torvet 2. 1810 Ben-Bon, Chokolade- og Konfekture forretn.. Axeltorvet 6. 216 Bonde Otto, Repræe., (iallemarkav, 10. 527 Bondestandens Sparekasse, Den sjæll. 236 Rorel la N. L, Farimagsvej 43. 162 Borgervnigheden. Form.: Købmand C. Sølle*aard 610 — — K nu .: Sygehuaforv. RHsberg. 187 Borgmeatørfcontnr li Borre H. O., Inspektør, Grønvej 12 A. 175 H. F. Hrsart« Ikightndel (Brod røn# Friis), Hiitgaledgitd# 6. 1870 -- — privat. Ved Kilden 2. 1092 Brmae A., Enkefrue, Ringstedgade 6. 966 — Aa., Læge, 11—1, Amtmands*. 121. 920 »Hr ige" Sangforeningen. Form.: Ur­ mager 14. Mumaaen. 98------ -Kasserer: Em. La-sen. 154>Brandaaøuranre/oreningeti af 1848, 524) Ringstedgades Forl. 14. 6C4 Biand* og Bygningsinspektøren. 805 Brandstationen. 283 Hrandt, Victor, Hanuolsg., Nygaardsv. 66 | Hr. Adl, Fr., købmand. 71 | OMerfftdc 211. 87 — — Bolig: Ostergnde 23. 37? Hrandt Tb.a ED., P.Chr. Jensen A Sen, Møllebyggeri og Møl testenefabrik, Sandstræde 22. 967 Braech E.. Overmekaniker (K. T A. S.), KildemarksveJ 106. 446 Bnutech A Se’ Chi., Malerm., Osterg. 8 (Værksted: Ny Osterg. 18). 1084 Breejen van den Hout Er Riddergade 6. ntreprennr, 1201 Birkedal l*h., ByraadimeVm, Typo­ graf, Vordingborgvej 16.

• I •

876 Arentoft O. P., pen*. Overeergenl, Aagade 14. 948 Arndal P., Kolonial- og Fedevarefor- retning. Vordlngborgvej 18. 376 Aroholtz E., Fotograf, Ramaherred gade 8. 1426 Auktionslederen t. Næetved Retskreds (Sagf. Carl C Claaen). 674 Autodroskefopretningen (P. Jenten). 1581 Autotransporten (Gunner Serenaen), Herlufsholmavej 2. 1329 Autoværkstedet, Kindheategade 26. 96 Axelhus Hotel (Sv. Hannen), Axel* torv 9. 536 — Sinerforretn., Torvoøtræd# 15. 621 Axrltorvg Farve* & Taoet- handel, Axeltorv tt.

61 Andreasen Chr., Isenkram A Køkken­ udstyr, Ringstedgade 12 2J0 Andrenen Stefana, Frk., Tandlæge, Villa „Hanely", Farimagsvej 35. 761 Awnonoe-BnmMi, Sydsjællands. ||j. uf Ostergade A Amtmsndsgade. 6,’M Arhrjtlftufw Fællesbageri A S. 562 Arbejdsanvlsningskontoret, Bestyrer Carl Hannen. Kontort. S- -12, 16--18 •i!# Arbejderne* Fællesorg. Formand. R. Calum. Hvedevænget 22. P55 — — Kasserer: Klektrlker P. Wieder, Farvenrede. H24 — — Hrændselsforening (Kasserer: M. l’etemen, Fredenavej 18). 626 Arbejdnpivere I Neitved og Omegn, Sammenslutningen af. Formand: Murerm. M. Johansen, Osterg. 19. 1419 — — Kasserer og Sekretær: Dir. Mitg.iard Lund. 11 Hl ArI h * jdsgivernes Flykhes- forsikring, Ringstedgades Forlængelse 12. kso Arbejdsmandenes Fnpforoningskon- tnr, Amtmnndsgade 9. 162 Arbejd** og Forsorgelsesanstalten.

r>

Clandl Haassas Elriig. f*rnb»p»glit S — 00 TAPETER

775 H. T. Centralen (John. Moltren), Jern banegade 5. 819 Hagernes Anvianlngskontor (1—2) (P. Jensen), Danavej 3. Isenkram - Køkkenudstyr Glas - Porcellæn - Lysekroner.

I

^4 Ny

tr '

A nsvat sforakriager

uÆwmm 1 i! Koopmanns Medisterpølser anvend« ikke Mel!

Til Koopmanns Ptlitr anvendes kun 1. Kl.s Kød! Carls Vognmandsforretning Ringatedgade* Forl. 30.

Mohol-, sum<*>9

WTt*4AM V nflLERnEsrrol VILLY CtiRISTCn.Sirrjl

Telefon: 1544

Telefon : 1544

Bokoratlons* og llyi'nlnKamallnK.

Al Transport samt Flytninger med 31 a og 8 Tons Lastvogne

Tilbud (flvem.

998 Calum, R. Privat: Hvedevænget 22 (inden 9). 670u Carl Jena, Handelsgartr , Aadørup. 1544 — P., Vognmand, Ringstedg. Forl. 80. 124 Carløbørg Depotet (Ludv. Madsen), Fariinagsvej 18. 383 Carlsene Eftfl., C. Jacobsen, Cykle- handler, Ringetedgade 11, 1283 — A. P., fhv. Købmand, Ringatedv. 86. 369 — A. J., Propr,, Lille Solvej 1. 1158x Carstensen Chr„ Landbrugakand., Øverup. 743 Kai Carøtenwn, Walerm., Dueo- Lakereriet „Ekapert*4, Amtmatidagade 6. 330 Caratenaen M., Slagtern)., Vdbfv. 86. i 2M | "Casanova" Restaurant, Jembaneg. 8. 1177 Cederstrøm Aage, Mualkdlr., Kilde marksvaj 14. 8 »Cor.tralatelieret" (Otto Hansen). Axeltorv 6. 825 Centralbiblioteket, Vinhusgade 12. 596 Central-Caféen (Emil Andersen), HJ. af Ramaherred og (Irennegade 1. 43 Chic, Modeforretningen (Karen Niel sen), Torvestræde 9. 1A Chriatens C., Apotei r, Axeltorv 12. 1813 - H., rand. pharm., SInge I sevej 14. 603 Christensen Cl., Arkitekt, Temrerm., Kehmagrrgade 12. H0 — C. C., Bagenm., Præatøvej 6 B. 99 ( hrislenwn H. P. & San, Blik­

1087 Brendorp, J. P., Pnpirarb., Banavej 7. jm *5 ilrevducforeningen. Form.* Pogbin derm. Mortensen, Kindheategadc. 271 — Knaserør. Snedkerm. Jacobsen, Hvedevænget. nor, Bringfelt P., lærer, Reiatrupavej 7. 890 Britiah Magatlne, Herreekvlp. (Joh*. W. Jensen), Ringstedgade 2 A. 703 Brix-Petersen, Brdr., Automobil- og Maskinværksted, ved Hampen. 381 Broderen M., Købmd., Kihlersvej li. 716 — C., Købmand. Købmagergade 20. 410 Broegaard Jørg., Vognm., Præøtøv. 61. 104 Broddes Viktualieforretning (H. Nielsen), Brogade 4. 484 Brudea S., Sadelmager og TapeUerer, Statakaaemen, Grennegade. •34 Bruun Vald., Herreekvipering, Jern­ banegade 2. il- i \ MOV r. Telefonarb., KildevængeJ 7 •98 Bryx Ob-kstrakt, Købningcrga Je 6 ti" M !* r*. 1/Oplag 9 12). 491 Brøns Nielsen. Kobberbakkena Brød­ fabrik. 144 Bundnen* Konditori ((ludmund Ander­ sen), Jernbanegade 21. 210 Buurgnnrd Jensen O., Urmager, Kir- kaøtrndø. 738 — — Bolig- »Vognmandsgaarden", 762 Busk, J., Cyklehandler, Østergade 24, 42 »Bygningen** I/okaleudlejning daglig 11,30-18. 91 »Hygningen“n Restaurant (Charles Hansen), Jernbanegade 8. 722 BUlow-Olnen, H., K.ntreprenar, Dræ- ningsmester, Albanivej 1. 070 Bæksted J., Skoleinspektør, St. Peder« Kirkeplads. 110 Berner A., Bog-, Papir- og Musikhan­ del, Axeltorv. 680 Bøn-ild H., Lærerinde, Villa „Drags- høj", Præetøvej. Tapeter tfttU Tåttlføi* rttnln «. Prøvrhøgtr »dl»énti. Hannibal Altiorløea, r*rrolt#n 10, Nattlvtd 202 1019 Calum H., Købmand (Brdr. Jansena Ber.xindepot), Farimagnvej 49. 1192-------Bolig: Hvedevinget 20.

595 Christensen P., Brændsels- og Køb­ mandsforretning, Brogade 4. 760 Th., Bødkermester, Brogade 1. 670y — Hana A Søn, Cementatøher.Aadcrup 32y — C., Cyklef., GrimatrupveJ. 874 Chrislensen, Edith, Damefrisør & Skønhedspleje, 11J. af Axeltorv og Skomagerrækken. 13 R 1 — Ruth, Damefrisørsalon (Coty), Ringatedvej 31. 858 Christensen, Rigmor, Damefrioør-Snlon, Jernbanegade 1. 386 — Peder M., Petailhdl KåhlenrveJ. 244 — Gudrun, Enkefrue, Ndr. Fari- magavej 29. 586 — Kirstine, Frk., Godthaabsallé 22. 207 — Julie, Frue, Jernbanegade 11. 1663 — Carl, Gdr., Aaderup. 679 — Chr. P., Gdr., Aaderup. 1060 — Bøgeøø E. (Pomona), Gartner, VordingborgveJ 6. 389 (lir. ChrtakMiaen, Herreekvipe- Hng, Torveatnøde 11. 984 — — Chr. LAindager-Chriatenaen,Køb­ mand (Bolig). 1571 — Otto 8. L., Ingeniør, Karrebækv. 21 161 — Carl, Inkaas , Rlngstedlg. Forl. 26.

1306 Christen«en O., Installatør (Sydsj. Flek.roværkst.), Købmagerg. 10. 279 — Fritx, KirVegaantsgartner, Grøn- ivej 24. 218 — R, Kobbersmed, aut. Vand- og Gasrr,ester, Vinhusgade 14. 1253 Christensen, Chr., Køhm., Jørg. Jensens vej 51. 1474 — CIr E., Købrn., Kalbyrisvej 28. 630 | “ * 262 1429 — Or O., Kebm.. Gallemarkøvej II. — Jørgen, Købm., Ringsted*. Fl. 88. — E., 1^-rer, Forstander (Handels­ skoleil), Fariinagsvej 66. 172 — Villy, Malermester, Ny øaterg. 7 (Værksted). I’riv.: Hvedevænget 45 661 — Jena A. P. Ladefoged, Murerm., Brandtsgade 21. 433 — K., Murerm., Fanergade 9. 1322 — V. Aabenhus, Murerm., Havrev. 3. 406 — M. C., Overdyrlæge, Sandst nede 8. 847 — C. Fjord, Pastor emer.. Karre- bækvej 20. 265 — H. C.. Skotøjsforretn., Ramøh. 25. 1650 — Aksel, Slagterm., Vordingbv. 12. 508 — Chr., Sognefoged, L. Næstved. 361 — A., Propr., Nygaard. 1162 — C. A., Kepr., Syvej 8.

i

607 — C. 8., Støbem., Ringstedg. Fl. 19. 529 Chrtatenoen B., Tømrermester, Kildebakken 10 (Værksted: Frig* gasvej 3). Engelske Husholdningskul knuste engl. Kokes. - Nøridekokes - Cinders, tørt Bøgebrænde-Optændingsbrænde - Briketter tilbringes til laveste Dagspriser. P. Christensen brogede 4. Brandforsikr, for Varer og Indbo til billige, fatte Prem. Telefon 596.

kenslager og Vandmester. (Centralvarme A Køleanlæg), St. Peders Kirkeplads.

4 (»eorg Chrtntenaen, Boghdlr., Axeltorv 10, Oir.atill. 1U Bolig- 1096 — H., Bogholder (»Haard t Haand‘*a Agentur), »Amen", P. BodllsveJ. 44 — N. P., Bogtrykkeri (Bangs Eft.). Riddergade 7. Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388. tegner 12

18

•r/%

S

-f

I. . • J. , •

- - — - aMm. —-

■ — * - —

—- — ■ ---*

—:— Spis Koopmann u Krydderfedt! P. F. C hristensen t Arkitekt * Tømrermester

■: Koopmann*. Svinefedt i Blærer og Pakker!

• •

DRIK » dana « s FEDE MÆLK OG FLØDE PINESTE KVALITETER STØRSI E HOLDBARHED MEJERIET »DANA* telefon tto

TELEtON 6 03 . 323

1*39 Chriatianaen. C. A. M., Læge (11— 13), Jernbanegade 21. 1022 — E., Partivaraforretniag, Set. Mor tensgade 4. 1331 —Erik, Repr., Ringatedgade 2 A. 1640 — C. Th., Repr., Odinavej 7. 522 — Brdr., Snedkeri«.. karrebækvej 74. 991 — R., Træhandler og l^getøjaforret­ ning, Vinhuagade 6. 107 Chriatofforaen A., Fiskehdl., Ramah. 1350 — O., Kabmand, v. Rampen 10. 328 —* O., Restauratør. Oster gade 6. 70 — J. A., Kørelærer (Næøtved Auto Køreskole), Ranisherred 201. gi4 — P., Snedkermester, Ringatedg. 25. 1477 City-Ba/aren. Set. Mortenwy. 5. S*be. Parfume. legetøj. (.lasvarer. 269 „City", Cigar- A Vinforratning (Alf Mortensen), Ringatedgade 8. 1337 Clnsen J., Frue, Karrebækvej 21. 1426 — Carl C., Sagfører, Ramaherred 81. (9—1 og 2—-“8*4), 60 ('laudi Hansen* Eftf., Farveh. A Ta- peth., Jernbanegade 3. 1043 Clausen Fru, Pensionat, Ringatedg. 1. 911 — A Nøglebæka Kftfl., AS (Ar* bejdstsjsfabrik), Brigade 2. 1376 — Erik Hoff, Købm., Farimagsv. 56. 713* Clausen Joh. H., Sagfører, Ramsherrudfade 7.

178 Clausen, Marie, Frk„ Sygeplejerske, Køhmagergade 7. 49 — Joh*., Trikotagehdl., Hjultorv 6. 667 -------Ringatedgade* Forl. 4. 487 Collet P., Enkekammerherreinde, Røn­ nebæk sholm. 1114 Curt«, Carl, Wienerbagerfet, Skytte­ marksvej. 69 — Arthur, Reatau;., Brogade 3. tOCrome & (>oldMchmidt Chr. Ifoffmann, Axeltorv 7. )610 — — ('hr. Hoffmann. Bolig: Ring- stedgnde* Forl. 36.

603) Christensen I*. F. & Søn, lømrenn., 323) Ringst**dgades Forlængelse 0. 603 ------ G. Christensen. Købmagerg. 12. 323 — - P. F. Christensen, Ringsted* Forlængelse 6. 9« Christiansen Chr., Amtsakolefondskas øerer, L. Næstved. 811 — S. (Svend* Bageri), Ringatedgade* Forl. 22. 835 _ Chr., Barber og Fri*ør, Jernbane­ gade 2. 1466 — E. G., Benxinforh., Farin..vej 3. 251 — H. O., Blikkenslager, aut Vand- og Gasmester, Kindheategade 4. 779 — A., Cyklehdlr., „Cyklebørsen", Jdagelsevej 17. fe*>3 — L., Faktor, Vnrdingborgvej 24. R.3v — lUsm., Gdr., Kreaturhdl., Overup. 852 — S., Gaardejer, Holsted. 618 Christiansens C. aut. Gas- og Vandmester, Klelnsmed, Brogade ft. 411 — N. C., atatsaut. Inet., Ringatedg. 11 1276 —* Fr., Kasserer (Papirarb. Forbund), Kildrvænget 8, 1266 ( hiistiansen. Aage, Klejnsmed. Kirkepladsen .ft. Onlralvarme- Anlæg. 524 — Edv., Kontorchef, Ringatedg. Fl. 14

839 Damyaard Kjler, Kfthmnnd. torveatræde 4. 906 -------Bolig: Kindhestegade 18. 1667 Danigaard Th., Kabmand (Bolig), St. Beders Kirkeplads 11. 1312 — A. M., Politibetjent, Meistersv. 18. 623 Damgaard-Rasmussen Axel, Læge, Hjultorvet 8*. (Konsult. 11—1). 840 Dampkedeltilsynets Næstved Kreds (Fabrikinsp. J. J. Jensen), Sand­ etnede 24. 457 -------Kedelbesigtigelsernd., Maskin­ mester V. Und, Vordingborgvejs Forl 6. 272 Dampmøllegaardens Brødfabrik A Manisterhageri, Ringvtedg. Forl. 1504 Cykle« d RndlofabHk, nr~a 7 Vlntiiwn. OK Klndhesleg. 778 — Trævarefabrikken (Næstved Træ- hælel’ahrik), Kildemarksvej 60). (Jensen træffes ikke mell. 12—2). 770 „Dana", Mejeriet (Joh*. Jespersen), Dana ej 2. 314 Dåne Wtlh., Giarm., Jernbanegade 6. 148 Danholt Hans, Krigsassessor, Brandta- gade 19. 925 Dania, Vaakeriet (Frk. Anna liaraen 57" Ringatedgade I. 98 „Danmark" (Det gensidige Forsia* ringsøelskab) ved Amtsskolefoni** kasserer Christiansen. Slagelsev 12.

('.laud! Hannens Kftfl k IttnhtntgtJt J — Ttltfen *0 Malervarer

667 D. K. Kuffobrænderi, Ringatedgade 16 11 Daaae J. W., Købm., Ringatedgade 16. 606 Dam Hanaen P., Vognm., Aaderup. 946 Damborg Agne«, Frue, Jordemoder, Torvestræde 7 *. 946 — Karen, Frk., Spirelle-Koraetiere, Torvestræde 7 C 1079 Dambæk K , Amtafuldtnægtig, Skole- raadssektr., St. Beders Kirkepi. 11. 177 Damerne* Magasin (v. Frk. M. Jo­ hansen), Torveatræde 8. Del gensidige Forsikringsselskab

ii tegner: Forsikringer.

S. C. CHRISTIANSEN Klelmmoilfmeeter, aut. Oaa* og Vamlmeiter, BROQARK 6 .

Brand* T y v«ri* Automobil« Syga« og !Dykke*« Lovpligtig« Ulykke««

Tlf. 618

In«tjllation«forretning for moderne Vand« foMyninasanl«*, W C og Badeværelser. Alle Reparationer udforet hurtigt og billigt

Reprieaentant for Nmatved og Omegn: Hin« tu Nr. o« stilefudskisurtr Christiansen, SestveS. **"«tn Nr*M Cyklctyveriiorsikrmger.

Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388, tegner

16

— Køb Koopmanns Pølser og Fedevarer! — 5,30 Elvan« Jens Peter, Slagterm. Kirkestræde 6. 399 Emmerich B., Ringstedvej 13. 334 Engelsk Beklædningsmugasin (Vald. Bruun), Jernbanegade 2. 1449 Eriksen H. F., Cigurhand’er, Vinhus­ gade 16. 18 — F., Musikdirektør, 1. Kl.* Koncert-

Prøv Koopmanns ekstrafin« Paalæg !

1572 Flodgaard Jacob, Gdr., , Lillevaug*, Aaderup. 181 Fog, Frk., Forstå iderinde (K.T.A.S.). Set. Mortenøgade 11. 1160 Folkeforsikrings Anstalt Dansk, A/8, v. Insp. Wfll. Rasmussen, Herlufs- holmsvej 16. 1122 Folkeregistret. 1414* Ford Dei»otet (Offer Andersen), Ringstedgade 17. 932 Forenede Danske Motorejere (H. Spøhr), Sandstræde 11. 1160 — Margarinefabr. De. A/S, „ftnskevil- læn". 1448 — Papirfabrikker De A/S, Centralla­ boratoriet, Næstved. 1091 Forsikringsselskabet .London" af 1869 (Filial for Sydsjælland og Møen), Ringstedgade. 960 Forsøgsgaarden, Aaderup. 462 Forsørgelsesanstalten. 134 Fortuna, Mineralvandsfabrik (C. 81« vertsen), Købmagorgade 18. 1561 Fossing Aage, Antikvitetsforretning, SlagelseveJ 17. 191 Foto-Amatøren (Clausen å Nielsen), Set Peders Kirkeplads 1. 163Rx Frandsen Chr., Gdr., Aaderup. 192 — H. (Organist ved Gunderslev og Skelby Kirker), Bakkevej 1. 173 — V. E., Overbetjent, Kombakken 9. 620 — R., Stads- A Havneingeniør, Rid­ dergade 1. 1460 — R , Stads og Havneingeniør. Bo­ lig: Jernbanegade 11. 642 Frederiksen Jens, Gdr., Stenbæksholm. 1411 — Axel, Sten- og Billedhugger, Præst Øvej 1. 1234 — Axel, Vognmand, Rolighedsvej 11. 646* Ft edholm Sven S. (Det Danske Fetrolourn« AS), Fnrimagav. 8, 1146 —- ■ — Gros*. Fredholm privat Skov ridergaarden. 871 Frell, Adjunkt, Herlufsholm. 1440 .Frem" (0.0 Olsen), Radio- & Cyklef , Ringitedgsdcs Forl. 26. 1073 Frey K. T., Agent, Ringstedg. Forl. 8. 833u Friedricksen, Thøger, Gdr., Kgesga ve, Stenhæksholm. 1071 .Frigga", Fabriken (W. Jacobsen & Co.), FriggasveJ 1. 175 Friis Brdr., Boghandel, Ringstedgade. 1270 — Ernst, Bogh. Priv.: Ved Kilden 2. 1676 — Poul, Roghdlr. Privat: Slagelse- vej 25 A. 82 — A., Vognmand. Aagade 11. 708 Frila-Hansen O., Rektor, Herlufsholm. 1638 ..Frugthuset", SlagelseveJ. 1273 Frugt Import Næstved, Set. Morten# gad« 6. 1128 Frugtkælderen, Ar. Mortensen, bly ftsterR ni- 3

131 .Dansk Arbejd«-. Formand: Konsul Grønholt. 778 ------- K m *.: Fabrikant Jensen, »Dan . 1324 Dansk Arbejdsmandsforbund(Herlufs­ holm Afd.), Birkehøjen, Mand­ at nede. 166« Dansk Elektriker Forb. (Afd. 18) (H. Christiansen), Havrevænget 1. 270 Dansk Eng. Benxin og Petroleums Co., A/S, Tankafd. (Axel S. Larsen). 1169 _ Folkeforsikrings Anstalt A/S ved Insp. William Rasmussen, Herlufs- holnisvej 15. 131 - Kvindesamfund. Form.: Fru Kon­ sul Grønholt. Jernbanegade 3. •Mi« — — Kasserer: Fru Dr. Rraae. 1210 Danske Mejeriers Maskinfabrik De (Overmontør A. D. Raun), Slagel- aevej 28. 550 Dan.sk Skovindustri AS. Vordingborgvej. 1465 — Spare Selskab (Spare-Uret), Bro­ gade 61. 1627 D, S. B., Mask i ndepot. 51 Dnnsk-Hvonsk Stan I AS (V. Knippel), Axeltorv 6. 808 — Træhælefabrik (H. Hansen), Ker- mansensvej 10. — Vandrelaug, Repr. for Næøtved JBL Preben Rnmløv Morten-en, Peder 'W 8yvsvej 22. 687 Davidsen Jens, Maskinværksted, Ring stedgade 10. 1160 De forenede Margarinefabrikker A/S, „Onskevillaen". 1203 iM-hn J. C., Ejendomshandler, Godt- haabsnllé 9 I. 127* K Lt lk>lnuth» Ringst edgnd* 1. Pnpirhandel en gn»s. Papirposefah. 1580 ■— Knud, Repr., Farimagsvej 20. 749 Deimith E, L. t Næstved Ekspres- trykkeri & /Fskefabr.), Ringst.g. 1. 578 —. — Polig: H. Homemannavej 6. 646* IM Danske Petroleum« AS Ved Sven S. Krrdholm, Farimagsv. 3. 114 « — Grosserer Fredholm privat: Skovride rgnarden. 513 Det n> Omtehu*, Set. Ijorlrnsgade 6. 1209 De* aoelale Kontor, Købmagergade. 844 Diderirh»en P. K., Dommer, Set. Pe der* Kirkeplads 12. 1205 Diet* 11., (éodaekaped., Oatergade 11 ». 694u Dtnesen E„ Adjunkt, Herlufsholm 204 Dinesen Nørgaard, Hotelejer (Hotel „Garvergaarden"), Ringstedg 18.

Diftkontobanken Daglig 10—-1 og 3—5. Telefoner Nr. 1600*. Sammes Kviegtorvakontor hver Tirsdag fra Kl. 10. Telefon 1007. 437 Distrilrtøjordemoderen 1 Herlufsholm. Møllevej 3. 046 Ditlevsen A., Frue, Pensionat, KJnd- hestegade 10. «45 — Axel, Reprænent., for Automobiler, Kindhestegade 16. 762 Dommeren i Næstved m. v., Raadh 1171 Dragheim, Bankdir., SUgeløevej 47. 068 Dreyer E., Repræsentant, St. Peders Kirkeplads f. 74B Duco-Lakeii*riet „Expert* (Kai Carntensen), Amtmand««. 5. 707 Dybdahl C. I’., Automobilforhandler, Kamsherredgade 20. 777 Dyndgaard Chr, Forretningf. (Syd­ sjællands Frekomp.l, Grønneg 2. øBlv Dynesen J. C., fhv. Gdr., Grar.bakken, Ringstedvej. 753 Dyrenes Beskyttelse. Kredaform. for Næstved: Bogholder J. C. Jepsen, P. Bodilsvej 23. Hannibal AlbaHaan, .otrnhmdr 10, Nmtlotd 301 318 Ebbeset« E. K., I«ege, axeltorv 4 ( 11 - 1 ). 420 Egeberg Gutton, Broderimagasin, Hj. af Ramsherredg. og Jernhaneg. 341 — Vald., Kond. og Bager, Torvestr. 9. 1202 Kilenberg Axel, Repr. (tr. inden 8^ og efter 18), Godthaabs Allé 6. 782 Ejendomskontor, Niestved, v. atsta- eksant. Ejendomsmægler Fred« Lund, Farimagsvej 38 IL 1003 Kksportmarkedeta R astaur. (Fr Jeneen) 749 Eksprest rykker! Næstved & ÆCakefa- brlk (E. L. Dentuth), Ringstedg. 1. 241 Elektricitetsværket. 418 Elbo Chr , Skrædørm., Kirkeatr. 3. 232 — — Bolig: Aagade 10. RulleR'irdinev 11 mtaltr og op*mitot.

og Balmtisik udføres. Musikhuset, Ringstedg. 2. (Ornat til privat) 1187 Esbensen W., Harmonikakunstner, Vordingborgvej 22. 1181 Essendrop Kr., Lærer, Sterkel*veJ 11. ] J73 Ethelfeld Hemmingsen, Oda, Fru, Jordemoder, Godthaabs Allé 26 v. Havnen. 688 Ethelfeld Dagm., Frk , Ringstg Fl. 12. (Svare* ikke, ring da til 1173). 721x Ewera Alf., Skibsfører, .Jæger­ huset, Aaderup. C. laudi Hansen« Kftflg Itrnbantgadr J — Tritfon 60 Linoleum 1120 Faber Børge, Dr. med., Amtsradio log, Ringstedg, 2. 789 Fabriciu* Nielsen I*., Bagermester. Jernbanegade 4. 840 Fabriktilaynets Næstved Kreds (Fa­ brik insp. J. J. Jensen), Sandstr. 24. 667x Fadum P., Lærer, Holsted Skole. 746 Falch Edv. A Søn, Smedom., Kind­ hestegade 7. 1206 Falcks Redningskorps A/S, Ramsherrodgpde 12. 717 Ferdinand Fru T., Klrkerrtræd* 1. 694x — Jobs., Lektor, Herlufsholm. 181 FinskVirekonrulat (Dir. R. Grønholt). 407 Fischer-Rasmussen U., Ingeniør, cand. polyt., Amtsvejass., Præstø vej 81. 671 Fiskehus, Hjultorveta fFolmer Hansen). Hjultorvet 7. 107 Fiskehuset (A Christoffersen) Ramsherredgade. 1446 Fiskerikontrollen Distrikt Sydvestajæll. 847 Fjord Christensen, Pastor emeritus, KarrebækveJ 20. 1840 Flindt-Kruse E., Ingeniør, cand. polyt, Odinsvej 12.

792 Elbrønd A. J., Lærer, N. Juelørøj 2. 893 .Elegance", Herre- å Damefrisør Sa Ion (Sv.Aa.Hansen), K i mlhesteg. 24. 1116 Klnuiuist, Stadsdyrlæge, Amtmands- gade 1*. 960 Elting M. E .Konsulent, „Forsøgs?**r den", Aaderup. Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388 , tegner

Driftstabsforsikringer. 17

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71

Made with FlippingBook - Online magazine maker