Telefonnøgle Næstved 1943

'

•i* A? r

- f ffi.ftV.^^v;* e ^

Telefon »«l*

. Bilerudlejes '" gu Peter Jensen 5’i I (v #4 F m »« i *I| H. JUUL HANSEN %utf* Ilrl» lro-lii\ii»lli«t#»r. jrrnhiinfKiidr A. Alt elektrisk Instatlation&arbejcL ft udfores. ,f I Bedste Arliejd« til rimelig I V III. 122 } FRUGTKÆLDEREN NV ØSTER GADE NÆSTVED TELEFON 1123 Frugi og Grøntsager Msrtit Idvalr |MI|g%ie Priser Til. 1227 \u(. MltUI* I ortmndlor.

CB I f «i :'’r 5 U N O ItadMkc l|tll Jbwltcnrr II, 1, fal

782

C C 'S * ' 5 s UQ ^ |

mmi Jff FSM farveri - renseri ® ” ........... i FLET ON 0*9-194?

H. O. BIRK STED % Trslart - Bygningsartikler Korn - Foderstoffer - Kunstgødning

Tulefon: 1600

Telefon: 1600

»##*#*»#»»»*»<

o;i ^ . ff b

N/ESIVFG KU I i KOKS KOMPI GHl (roer. m o . sirkstro « eutroeetv npns ) 1420 telefon 1420

I Benzin Olie Gummi

OHsIialt ., Inroifcls. MMMM- ■fctir

a i

J

(

O % HMNMiKfP - HANDOS & LANDBHUGHIK triirsN 243 GLUMSØ, nr. 123 EVERPRUP, TI f 36 KARREB/fKSMtNDf, AF 76 TOKSV^RD. TIE 82 I I nnÉÉÉfilKb^U I

rt-N

AttloriittrI ™ , , Foil »rdler

I Kl.« Automobil vmrkAted.

Generatorer Hl ethvert rormaal, beregnet for Brmnde, Torv

*°T

og Tervekotco. leveres. Ifdi)ell«nd. rHiccu Person* og Lastvogne - V o I jo . Lastvogne mtoht vntMii« i mnio W. Jiiul Andersen £ Co. Ringstedgadetl. Næstved. Telefon 15ilf| l o limit? femte Prisat K** ******* * ****+• AADANSK SHELL NÆSTVED Distrikt v. Axel S. Larsen Bsvuin • Petroleum Solorolis Smsrsolis Kontor og Lager: Brolorv Telefon 270 po»lkonfo 7006

ti 1 j$ S, TLF. 1616 NÆ8TVED KULIM PORT * CARL SEVERINSEN A/8 NY HAVN Ff. CA LUM BR DR. J ANSENS BENZIN DEPOT 1 P.riro.ea.*| l» Telefon lom L ^wmmm rita en gros - Benzin — Pefrolrum — en deijtil LONDON MAGASINET ;fe " $ >'■ V* * 'ffl' S T V É D >?TELE f..O N' '648. 'aptr • Protokol!ar bil.deri Kontorartikler Ladprygrei Moderne vHeiteklæder v

;iC

Tæsiven oq Omegns Telefonnøgle og Handelskalender , , . , A*r**n* I» 1.1 11 » -r Sl{d»a,' l,nd' Nøtioed. Mj. nf Ostergmfe og Amtmnmlsgaile. I U««le. I l f. 7f»| (11. I .ril n.)

NÆSTVED BISKfNTOBSNK AKTIESELSIAB

Kontortitt:

•NÆSTVED • ($' %,*&?*-■mmm Å '

10-1 og 4-5Vt.

T«‘lrfonrrt lim etlafileling: 5*7 i I ri(» AM. Marken: .. 1770 * N) Molstad 1771 * C»ritiiMrup 1771 Kmlvidfre f ilialer I IVn«mtfrk mnl TIf. Nr. M* o* i Skrlb- »nad Telefon Nr. S.

SYDSJÆLLANDS STØRSTE PENGEINSTITUT

I

Kr. 1.000.000 Kr. I.9W.00U

i^ktiellAtTltal

i m i • i w 4 •

l

i » t l I >

1

Reserver

§MS® 8 r*?^'*J=^r ir.

................ ..................

• • i • ••••*••»••••«*#«». « •

1 M

*V •* *+ 9b SPAREKASSEN FOR NÆSTVED JOG OMEGN

ALLE BANKFORRETNINGER UDFARES IVIrfon DEN SYSTEMATISKE OPSPARING cr vE.tfiN TIL VELSTAND

j

TELEFON:

WILH. SMITH'

NÆSTVED 700 SANDVEI)............... 43 k AHHKB.ikSM..., 91

NÆSTVED

Som Hjrlp til denne Opsparing udlåner vi irati* vor* i {jemnvspar*bøsser

■ ORD - FODERSTOFFER - I0RSIC00RIRC - RUL

1

Noteringer. (fj <*sV

.

r- d

Vt*{kK’tUs> ■•*...#....... . ...........

I, £-!

tt fy

CHR. BISGAAI Hlng«4e

Egef Glassliber! Værksfed for Blyarbejde

Autoriter«! Forhandler for Nand red nød OpL'ad; C’hrynlrr — Plymftutb Wer(HNl«s*^»g l>. ti.W , — W«nd«r«r tig a %I u | Bøn?intar«h. Aiitor«p*rati

AltGlormester- arbejdeudfø-es

Ringslødgad« 27 . T«l«lon 943 . Prlvol 1379

Snenere Overdrev ... Tappemøje ell. Ever- drup Sneaere Mark .......... Tappemøje ell. Ever- dmp Sneøeretorp ................ Kverdrup Snealev ...................... Fuglebjerg eller Oundernlev parresholm ............ Kverdrup pjellerup ................ Menatrup 8pragelae .................. Herlufmagle Stenbækaholm .........Næstved Stenakoven Ha......... . Lou Stenstrup .................. Næstved ell. Nyland Store Rottingo .......Tappernøje

Tornemark ..............Menatrup el,. »andv .......................Herlufmag’e Trælløse .................. Herlufm. ell, Skelby Tybjerglllle ..............Ty rjerg Tyvelne .....................oi imno ell. Tyvelne Ulstrup .....................Sk »Iby Vallenaved ................Kyse Vejle .........................Ny and Venter Egede .......... Toksværd Venter Egesborg...... tau eller Vesterborg Vesterhave ...............Karel reksmlnde Vlnderup ................. Glumsø Vindstrup ................. Fvglebj-tg Vrangntrup ..............Tyvelse Vredsløse ................. Næstved olier Rislev eller Fem mark Ydemæs .................. Næstved Øager Huse ............. Lundby «»erup ..................... Kyse Øverup .....................Næstved eller Fensm. Præstø Amtskommunes Sygehus: Telefon Næstved 1401 m. Omst. til alle Afd. Hverd. 7 21. Søn- og Helligdage 9 18 Besøgstid dagi. 14^-16. Sond. till. 11—12. Forsp. t. Patienter daglig 13 13,30. Kr. Afd. Overkirurgens Kons Mand, Onad., Fred 15 16 Oversygeplejersken dagi 13 13.30. Med. Afd Overlægens Kons. Mand., Onød., Fred. 13 -14. Oversygeplejer­ sken dfl. 13 18.30. Sygehusets Kon­ tortid 8 ‘4 -17. Inap tr. bedst 10 12. Kl 2 17 Hverd. og 16 17 Søn- og Helligd. kaldes som anført under Bog­ stav A. Præstø Amts Vejinspektorat t VeJInspek- tør, cand. polyt, Jensen tavstrnnd. Næstved, Telf. 199 Vejasnlstenter: Cand. polyt. Flscher- Rasmtissen, Næstved. Telf. 407. H Hansen, Køge. Tlf. Koge 58. Cand po­ lyt. A. Jensen, Kalvehave, Tlf, Kalve­ have 126, Pnrsto Amts Vandinspektorat: Land­ inspektør H. Barfoed, FaiimngsveJ 63 Tlf. 149. Amtsrevlsnrer: Revisor sf Sognekommu- nemeé Regnskaber: Sognt foged A Rasmussen, SVindinge, Tlf. Klarskov 46 Revisor for Amtskommunen.* Regn­ skab: Fhv. Stationsforstander Jensen. Lundby. Tlf. 36. Amtslæge og Kredslæge: N. Schoubye, Brogade 2 «. Tlf. 19. Kredslæger: V. Krtngelbach. Vording­ borg Tlf. Vordingborg 42, H. C. Rem, Storehedlnge, Tlf. Storehcdlngc 252. Amtsforvalter for Næstved Amtsstue: Blanco Boeck, FarlmagsveJ, Telf, 386. Amisstucn (Stempelpsplrudsnlg): Farl­ magsveJ. Kontortid 9 12 og 13 15. Tlf. 386. Skattcraadet for Næstved Skattekreds: Formand: Arkitekt L. Beldrlng. Telf. 1900. Bkyldraadet for I>ræstø Amtsrasriskreds* Skyldkreds. Formand: Husmand Carl tarsen, Risby Skov. Tlf. Baarøe 59. Nsrstved Vnrderlngskmlr: Formand: Fa­ brikant C. V. Hansen, Flxvej 13, Næst-, ved. Tlf. 560.

Stedbeiegnelse. (Benytte« naar man kender Navnet paa det Sted, hvor en Abonnent bor, men Ikke ved, under hvilken Central man nital søge).

Hyllested .................. Sandved Husmandsmark Hune Glumsø Hækkenip ............... Tybjerg Højbro Huse ............Kostræde Højbjerg ...................Oundernlev Jarsskov ...................Vosterborg Jcnatnip Hune ........ Hyllinge Kagstrup .................. Skelby Kalby ........................ Tokav. ell. Olstrup Kalbyrla ................... Næstved Kalkerup .................. Fensmark Karebæk .................. Karebækamlnde Karebsckatorp ........ Karebækamlnde eller Menatrup Kastrup ......................Gundemlev Kirkeskov Htiae .......Qurderslev Kjøberup .................. Rislev Kjøng ........................Kostræde ell. Lundby Kjøng F1askholm ... Lundby Klinteby ................... Menatrup KobberbakV en ..... .. Næstved Kongsted .................. Rønnede Krummerup .............. Fuglebjerg Krympltnge .............. Kverdrup Kvlslonmik ...............Sandved Kyllebæk H iae ....... Kostræde tadby ........................ Næstved eller Rislev eller Bregnebjerg Mynip ........................Lou eller Vesterborg Noaby Landøby ...... Rlalev øU-r Skelby Nebletorp ....... ...........Lundby Ny Holsted .............. Næstved Nr Tvede .................. Toksværd Næsby ....................... Olumnø eller Tyvelne Nænbvholm .............. Glumsø Nr Smldstrup.......... Tappemøje Olstrup ...................... H. Olstrup ell. Fens­ mark ell. Toksværd Orup .......................... Tybjerg ell. Herlufm Pederstrup ................ I/ hi Ravnsbjerg .............. Toksværd Raunstrup TokøVlørd „Raunatrup" ............ Herlufmagle Regerup ............ ........Olumnø eller Skelby ojnatrup .................. Qunderalev Retteøtrup ............... Nyland ell. Vesterb. Ring, Hammer ........ Kostr eller Venlerb. eller Hammer Risby ... • * IlbKMf Røgeskov ................. Fuglebjerg Rønnebæk ................ Næstelsø ell. NMtV. Ballerup Saltø .......................... Kyne Sippenip ................. . Næstved el\. Nyland Sjolle ........................ SJolte Strand, Tapper­ nøje all. tøvørdrup Skaftemp Skavenip ..................Naddekær Sk raverup ................Næstved eller Karebækamlnde Saltø Skovfogedbollg Næstved Saltø Hovedgaard ... Hyllinge Sandby ..................... Olumae Lille Næstved .......... Næstved Lille-Røttlnge ......... Tappemøje Lille Tvede .............. Næstelnø Lund ............ ..............Ky«? Luudbytorp .............. Lundby Marbjerg Huse ........ Vesterborg Marve«»e Sogn .......... Menstrup Mogenstrup ............. Lau

AJtderup ...................Næstved A t side .......................Tappernaje Ai80 .......................... Glumsø ell Tyvelne Abbednæs .................Næstved ell. Nyland

Abbednæehoved ....... Nyland Ågerup ......................Hyllinge Aries«' ........................Sand ved Arlenetorp Landsby.. Sandved Ankov ..................... Evcrdrup Atterup ......................alumne Avernl .........................Tybjerg Basnæs tandsby...... Nyland

Stu) benip ................ Kyse Svendatrup ............... Nylanl Sværdborg ................ Lundby Svlnø................ Svir.øiand Sørup ......................... Toksværd Taantrup .................. Hylllage Thorup ...................... Hammer

Bavelae Sogn ...........Olumae ell. Skelby Havelse ...................... Olumae ell. Skelby Hemlnlev .....................Fuglebjerg Hinnerup .....................Rude Bistrup ...................... Nænt ved ellerBreg­ nebjerg Blangslev ...................tau Bonderup ................. Næstelsø Borup ........................ Nyland Boserup ......................Toksværd Brandelev ..................Nreet eleø Bredenhave .............. Tappemøje Brorup .......................Menatrup Brøderup .................. Tapt*emøje ell. Ever- drup Brøderup Højskole .. Kverdrup Bækkcnkov .............. Kverdrup ell.Tapper­ nøje rebæk .................. Tappemøje |pflØ •••••»•••••••••••• Lou. Næstelsø Kverdrup. ni ........................ Svinøland ted ...................... Tokiiv. ell. Kverdrup Engelstoftr .............. Olumnø ell Tyvelne Kngelatrup ................ Kverdrup Kno ............................Karebækamlnde Knfrelund Hune ........ Lundby Fuarup ...... .............. Lou Fensmnrk ................ . Næstved ell. Fensm. Flatlnaa ................... . Næstelsø Flemntofte ............... Fuglebjerg Fllntemoøe ............... Kverdrup Fodby ........................ Næntv. ell. BregnebJ. Fuglcbjerglund Hune Fuglebjerg Fulrendnl ................. Banilved Fømlev ...................... Hyllinge ell. FuglehJ Gsunø Baroni .......... Næntv. ell. Nyland Oelsted ...................... Herlufmagle Oerdrup .................... Rlnlev Orirstrup ............... Næstved Gudcrup .................... Næntv. ell. BregnebJ. Oundemlevl. tamlsby Oundernlev Qødntrup .................. Toksværd Haamlev ....................Randved Haldagerlllle ........... FuglehJ. el. Haldager Haldagermagl«' ........ FuglebJ. el. Haldager Hammer huse ........... Hammer Havrnkov ..................Hyllinge Heriufnholm Sogn ... Næstv. ell. Fennm. HerluflUle .................Herlufmagle HJelmaøltlle .............. Tybjerg Hjulebæk ...................Herlufm. ell. Fennm Hnlløaø Landsby ...... Skelby ell. Rlnlev Holmegaara« Glasv... Næntv. ell. Fennm

Realregister .

- l

Amtflkommunns, Næstved Kommunes og Herlufsholm Kommunes Telefon- Numre m. v.). Præstø \mt.

Amtmand over Præstø Amt:

O. Toft, Telefon 1400. privat 1161.

Amtskontoret paa AmtsgaArdon;

s*

Kontortid 9-16, Lørdag 9-14, Tlf. 1400. Amtsraadssekretær og Amtnfuldmæg- tig, cand. Jur. F. H. Høyrup. Telefon privat 1141, SkolefondskAsserr r Chr. Christiansen: Kontor paa Bopælen 1 LJllr Næstved Kontortid 10—lfl. Tlf. 98. Amtsraadnm«>dlominer I Præstø Amts- raadakredn: Lan Istlngsm. A. P. Hansen, tandemark. Tlf, Stege 4242. Gdr. Otto Larsen. Roholtj. Tlf. Orup 33. Hmd. Søren Hansen, Stolpehuse Tlf. Stolpe­ huse 21. Gdr. Johs. Grønager, Raaby- lllle Tlf. Keldty 3268. Gdr Aage Niel­ sen, Magleby. Tlf. Borre 2110 Fisker Axel Henriksen, GI. Tappemøje. Telf. Tappemøje 8?. Gaardforp. Ejnar Ing- vornen, Hcrfulgc Tlf. Herfølge 112. Gaardforpagter Rasmus Jensen, Strø­ by. Tlf. Strøay 57. Tømrerm. E. Hen­ riksen, Tyb>rgtllle. Tlf, Tybjerg 3. Gdr Jens Pedersen, Vrangstrup. Tlf. Tyvelse 2 a. Gdr. Anders Andersen, Herfølge. T f. Herfølge 126. Overmon- tør O. N, H. Jensen, Herfølge. Telf. Køge 266 Odr. tara Rasmussen, Noble. Tlf. Blndhjerg 1 u. Aknforaadamodlpmmer l Præstø Amts Skoleraadr kreds: Amtmanden og namtllg« forannævnte Amtaraadunedlemmer namt Borgme­ ster R. Calum, Næstved Tlf. 998, Lo­ komotivfører Carl taraen, Præstø, og Borgmester Lohff Rasmussen, Vording­ borg. Sekretær: Amtsfuldmægtig, rand jur. Dambæk, Tlf. 1079, Næstved. Amtaskoledlrekt tonen: Formand: Amtmand O. Toft, Næstved. Provst Joensen, Næstved. Telf 808. Amtarsadsmedlem A. P. Hansen, tan­ demark, Gdr. Jens Pedersen, Vrang­ strup, Tlf. Tyvelse 2 a, fhv. Lærer J. P. Chriatmaen. Hammer. Sekretær: Amts- fuldmægtig, cand. Jur. Mlchaelsen, Tlf. 1786, Næstved.

r

W

*

il *5 1

i',!

Cl *>

ft

li S.

Hoime-Oløtmp ........ Olntrup Holme-SIppenip ...... Fensmnrk Holsted NkÉtvøl Holntelns Minde ...... Fuglebjerg Hundstrup .............. Hammer

wEi

Larsen, Roholte, Tlf. Orup 33. Borgm. R. CtX'm, Næstved, Tlf. 1000 Fredningsnævnet: Amtsraadrmedlem A. P. Hansen, Lendemark, Tlf Stege 4242. Taksationskommission 1 H. t. Lov Nr. 140 af 7. Maj 1937 om Naturfredning. Amtsraadsmedlem A. Andersen, Svans­ bjerg, Tlf. Herfølge 125. Strandfredntngskommlsston: Amtsraads- medlem Ra. Jensen, Strøby. Telefon Streby 57. Arbejde- og Forsørgelsosanstnllen 1 Næst­ ved: Beøtyrelsc: Bllkkenslogermester Chr. Reltz, Formand, Telf. 684, de øvrige Medlemmer af det sociale Udvalg I Næstved og Amtsraadsmedlem E. Hen­ riksen, TybJærglHIe, Tlf. Tybjærg 8, og Amtsraadsmedlem Rs. Jensen, Strø­ by,Tlf. Strøby 57 TllsynsmRnlg: Amtmand G. Toft, Næstved Tlf. 1400. Amtsraadsmedlem Lars Rasmussen, Neble, Telf. Btnd- bjerg 1 u, og Borgmester J. P. Jensen- Stevns, Store Heddinge, Tlf. Store Hed­ dinge 13. Aalegaardsnævn: Amtsmadsmedlem A. Henriksen, Ol. Tappernøje, Formand, Telf. Tappemøje 83. Fisker v. C. Han­ sen, Kalvehave, Tlf Kalvehave 8. Odr. Ejner Nielsen. Søgaard. Lund. Prisudvalg: 1) For *Præstø Amtsrnadskreds: Amt­ mand G. Toft, Næstved. Formand, Tlf. 1400 Købmnnd Alf. Christiansen, Ever- drup, Tlf. Everdrup 5. Lierer P. Lar­ sen, Fensmark, Tlf. Fensmerk 16. 2) For Næstved Kommune: Borgmesteren, Fru A.' Bohimmel, Køb­ mand Chr. tarenzen. Aintskomnævn: Amtmand O. Toft, Næstved, Formand, Telefon 1400, Sognefoged Ole Fr. Clsen, Blangslev, Tlf. Lou 21 Odr. H P Nielsen, Dane- høj, Bjælkemp, Telf, Store Heddinge 136. Forretningsfører H R Andersen, Næstved, Tlf. 634. Proprietær A. Chri­ stensen, Nygaard, Næstved. T’f. 351. Vejhrydudvalg 1 H. t. Lov !fi. 28 af 1. Februar 1930: Amtmand O. Toft, Næst­ ved, Formand. Tlf. 1400. Politimester E Borberg, Vordingborg, Tlf. Vor­ dingborg 221. Konsul W. ffmith, Næst­ ved. Tlf. 697 A. Odr. Jens Pedersen, Vrnngøtrup, Tlf. Tyvelse 2 a. Fhv. Stationsmester M Jensen, Nyraad, Tlf. Nymark 4. Tilsynsudvalg I. H. t. Lov Nr. 118 af 7. April 1936 om Herberger og Arbejde- hJem;Amtmand O.'loft, Næstved, For­ mand, Tlf 1400. Købmand H. Christof­ fersen, Telefon Storeheddlnge 178. Arbejdsmand Jens Kristiansen, Stub- b*rup. Præsts Amtøi ands Brændøelsudvalg: Amtmand G. Toft, Næstved. Formend, Tlf 1400. Købmand Cbr. Lorenzen, Næstved. Tlf. 90, Amtsraadsmedlem II. Henriksen. TybJærglHIe, Tit. Ty- bjærg 3. I «n 1 væøenøkun.internerer: Forpagter O. Lawaetz, Holmegaard, Tlf. Fensmark 60 IAndinspektør Oltva- rlus Hansen, Vordingborg, Tlf. Voiding- borg 116, Gaardejer Emil Rasmussen, Sandby, Tlf. Skovmark 87. Proprietær N. C. Løje, Store Heddinge, Tlf. Store Heddinge 160. Forpagter 8. Spandet,

Husmands*«oinmlaidon : Husman 1 Soren Jensen, Bøgely pr Tappernøje. Tlf. Tap- pemoje 51. Formand. Parcelllat J. Chr. Jensen. Holme Olstrup. Tlf. Oletrup 35. <>g Parcelllat Otto Pedersen. Kalby pr. Holme Olatrup. OverformynderMs t oaneheatyrelæ: For­ mand: Sognefoged Ole Fr. Olaen. Hlangslev, Tlf Lou 21. Medltm: Køb­ mand Fr Brandt. Oatergade. Næstved. Tlf. TI. TwNwtlnn af Ejendomme, hvori ønskes Loen af Overformynderimidler: For Landkredsen Gaardejer. Sogne- raadaformand Th. Laraen. Glumsø Tlf Olumaø 127. Odr Lurs Peder I-ar- aen. Sandby. Tlf. Skovmark 14. Gdr Frederik Andersen, Stenatrup. Tlf. Ny­ land 61 x. Odr. Th. tarsen, Ulstrup, Tlf. Skel by 60. Qdr Harry Hansen. Hækkenip. Tlf. Tybjerg 35. Kspttelstnkst nævnet for Pnesto Amt: Amtarnadsmedlemmerne A. P. Hansen, Lendemark, Telf. Siege 4242. Joha. Grnnager, RHnhylllle, Tlf. Keldby 3268. Søren Hansen, Stolpehuse, Tlf. Stolpe- huse 21. E. Ingvorsen, Herfølge. T*f. Herfølge 112. Odr. Jens Pedersen, Bjæ­ verskov. Tlf. Bjæverskov 1. Overeptdømlkommlnølonen for Præstø Amt: Formand: Amtmand O. Toft, Næstved. Tlf. 1400, og Amtsrådsmed­ lemmerne A. Henriksen, Ol. Tapper­ nøje, Tlf. Tnppernøje 83. aamt Otto Larsen, Roholte, Tlf. Orup 33. F.pIdemlknmmlsKlnnen for Næstved: For­ mand: Politimester L. Dyrlund, Tlf. 77, aamt a. for Lunddlstriktot: Odr. Kans Chr. Jørgenaen, Oeh*' d, Tlf. Herluf- mugle 30 u, Odr. Nleh vielsen, Søløve- Hi Kanrd. Herlufmigle, og Købmand H. F’leanrr. Glumsø. Tlf Olumao 3. »• f"i Købstaden: Beat yt er Hans Andersen. Wn stnaende Voldgiftsdomstol for Præsto Amt i Tvistigheder ang. Handel med Husdyr: Formand: Dommer H. Mnn- gor, Vordingborg, Tlf. 58. Voldgiftsretten I Tvistigheder ang. Han­ del med Husdyr for Næstved Rets­ kreds Gaardejer Chr. Jensen, Fodby, Telefon Bregnebjerg 16. Oanrdejer Th. Lataen, Ulstrup, Næstformand, Telefon Bkelby 80 Bestyrer Oluf Petersen, Næstved, Telf. 462. Odr. Otto Hem- mlngsen, Stenstrup, Telf. Nyland 37. Odr. Hans Carl Hansen, Ladby, Telf. 630 u. Odr. Aage Petersen, Arløse, Sundved, Telf. Sundved 2 y. Sogne­ foged H P. Raasrhou, Fuglebjerg, Tlf. Ounderalcv 3 8ogueraadsformand Th. Larsen, Glumsø. Tlf. Glumsø 127. Medlemmer af Søretten for Nøxtvid Retskreds er Maskinmester E Lorent­ zen. Ove*mask ir( mest er O. Olsen og Havnefoged E. R. P. Calum. Formand for Naturfrednlngsnævnet for Præstø Amt s randskreds: I lommer Chr. Knudsen. Præstø, Tlf Præstø 10. Erstatningskommission I H. t. tav Nr. 181 af 20. April 1938 om Byplaner: Amtarsadsmediemnierne Søren Hansen, 8tolp«>huse, Formand, Tlf, Stolpehuse 11. Otto (Arsen, Roholte, Tlf. Orup 33. AmtsvalglMHityreleen I Henh. til Lov Nr. 139 af 11. April 1920 o.n Rigsdagsvalg: Amtmand O. Toft, Næstved, Tlf. 1400. Amtarandsmedlemmerne A. Henriksen, GI Tappemøje, Tlf Tnppernøje 83. O.

Turebyllhe, Tlf. Tureby 11. Husmand Jens Peter Jensen, Borre, Møn. Amts­ rådsmedlem Otto Larsen, Orup, Tlf. Orup 33. Amtsraadsmedlem Johs. Gren- ager, Rnabylille, Tlf. Keldby 3263. Amtsraadsmedlem A. Andersen. Bak- kegaard, Herfølge, 71f. Herfølge 123 Parcellist Harald Rasmussen, Erlk- stnip, Amtsraudsmedlcn. A. Henriksen GI. Tappemøje, Telf. Tuppernøje 83^ Gaardejer L. P Olaen, Orup pr. Herluf- magle, Tlf. Herlufmagle 22 u. Gaard­ ejer Otto Petersen, 3værdborg, Telefon Lundby 4 x, Husmand Car! Larsen, Risby, Tlf Bamse 69.. Gaardeler Vilh! Hansen, Everdrup, Tlf. Everdrup 123. Amtsraadsmedlem E. Ingvo»*sen Her­ følge, Telf Herfølge 112. Husmand Carl Larsen, Risby Skov, Tetefon Baarse 59. Arbejdæinvlsnlngnkontoret I Næsfvt-d: Tilsynsrand: Arkitekt J. Otbo, Peder BodllsveJ 29, Næstved, (Formand), Tlf Naurtved 675. Hofjægermester, cand. pollt. H Collet, Lundbygaard, Tlf. | Lundby 1. Kredsformand Rudolf Chri­ stensen, Næsby pr. Glumsø, Tlf. 191 x. Amts-Ungdomnskolenævn: Amtsakolekonaulent H. P. Jørgensen. AashøJ, Herfølge (Formand). Tlf. Her­ følge 90. Amtsraadsmedlem Aage Niel­ sen, Magleby, Tlf. Borre 2110, Amts- raAdsmedlem Rasmus Jensen. Strøby, Tlf. Etrøby 57. Førstelærer P. IArsen. Fensmark. Tlf, Fensmark 16. Lærer N P Bjerre, Faarup. Tlf. Lov 42 y. Gaardejer Povl Andreasen. Alslev, Telefon 178. Sogneraadsformand Carl Jensen, Ørslev, Telefon Ørslev 28. Fru Margrethe Jensen, KUdegaard, Toksværd, Tlf. Tv»ksva*rd 21. Fru Marie Hansen, Gevnø, 8tore Heddinge, Tlf. Havnelev 61. Kredsformand Jens Han sen. Dame Kobbel pr. Askeby, Telf. Stege 7114. Nævnets Sekretær: Amts- fuldmægttg. cand. jur. E Mlchaelsen. Næstved. Tlf. 1788. Indenlandske Brændselsmaterlaler: (Tørv): Ekspropriationskommission: Samtlige Amtsrådsmedlemmer. Taksationskommission: Gaardejer Otto Petersen, Klokkekilde pr Lundby Tlf. Lundby 4 x. Gaardejer, Sogroraadafor- mand Vllh. Hansen, Llndegaard, Ever­ drup pr. Snesere, Tlf. Everdrup 123. Sognefoged Andet* Rasmussen, Svln- ninge pr. Klarskov, Tlf. K’arskov 46 Politiet: Politistationen Tlf. 77 (m Omst. til Politi- kontoret). Boliger: Politimester L. Dyrlund, Tlf. 962. Politifuldmægtig H. Rosenfeldt Hansen, Telefon 12U5. Kriminalpolitiet Tlf. 841, Kriminalassistent Kouo, Tlf. 486, Over­ betjent V. E. Frandsen. Tlf 173. Over­ betjent E Glenert, Tlf. 561. Kriminal­ betjent P. Johanneseu, Tlf 103. Kri­ minalbetjent E Maarbjerg, Tlf, 1813. Kriminalbetjent F. Zacharlassen, Tlf. 1868, Ordenspolitiet: Politiassistent E. L G. Pe­ dersen,, Tlf. 648. Overbetjen* C. Hem mingsen, Tlf. 94. Overbetjent A. M. Damgaard, Tlf. 1312. Overbetjent V. J. Pedersen, Tlf. 1315. Overbetjent L. V.

Stlgsgaard, Tlf. 1316. Politibetjent Hel­ ge Knudsen, Tlf. 1317. Politibetjent O. Pecjei éen, Tlf. 1318. Politibetjent 8 Jo­ hansen. Tlf. 1777, Politibetjent E Masr- bjerg, Tlf. 1813. Landpolltiet: Politiassistent B M Bendt- sen, Tlf. Glumsø 16, Politiassistent Eg­ gers Hansen, Tlf. Næstved 837. Over­ betjent Sv. Johann »n, Tlf. Fuglebjerg 154. Nøstvcd Kommune. Borgmester: R. Calum, Tlf. 1900 Prlv. 998 Rorgmretr.'kontoret: Teatergade 8 Kontor­ tid 10,30 —12,30. Tlf. 1900, Hytaadet, valgt 9 Marts 1937, bestaar af: Borgmester R Calum, Tlf. 1900 . Gaard­ ejer Chr. P. Christensen. Tlf. 679 Faktor R Ph. K. Birkedal, Tlf. 1201. Skolelnsp . cand mag. P. O. M. Kiilger Rasmussen, Tlf. 1611 Murermester J. Chr. Storgaard. Tlf. 1001. Murermes tør Carl Chr. Peter­ sen, Tlf. 1121. Sagfører Johan H. Clau­ sen, Tlf. 713. .Assistent O. V. Willurn- son, Tlf, 1717.. Amtsfuldmægtig F H Høyrup, Tlf. 1141. Købmand Chr. E Jør- genstn, Tlf. 1761. Husmoder Arna Schlm- mel, Tlf. 16M3. Sagf. Konrad Hansen Tir. 1430. Papirarbejder P. Bre.ndorp. Tlf. 1037. BllkUenslagermester Carl Chr Reltz, Tlf 684 Konimuneas 8. E J. E.'vang. Tlf. 1748. Folkeregtst'et: Kontor: Teatergade 8 Tlf. 1900. Registerfører: Skatteinspektør Johs. V'estph.il. Skattekontoret (Ikke for Indbetaling*, Te­ lefon 1900, Ligningskommissionen: Bestyrer Oluf Pe­ dersen (Fo:mand). Maskinarbejder Vald Hansen, Ndr. Farimagsvej 1. Skolebetjent Chr. Rasmusoen, Jernbanegade Portør Carl Hansen, Peder Todllsvej, Installatør H. JliUl Hansen, Jernbanegade. Assistent Frk Beate Olsen, Odlnsvej 14. Bogholder P. K. Madsen, Torvestræde. Konsulen* Levin Hansen, VordinpborgveJ. Snedker­ menter Henrik Nielsen. Østergade. Bog­ holder J. P. Jensen, Peder Bodilsvej 25. Fm I aii ru Nielsen, Jernbanegade 23. Skatteinspektør: Johs. Westphal. Kommunale Revisorer: Bogholder A. C. L. V. Splernmnn, Fredensvej 29 a, Tlf 1425, tagholder J. C. Jepsen, P. Bodilsvej 23, Tlf. 753. Kommunale Udvalg: Den førstnævnte er Formand: Kasse- og Regnskabsudvalg: Borgmesteren, Krtlger Rasmussen (Tlf, 1511), Ph. Bir­ kedal, Chr. P. Chrlntensen, Konrad Han­ sen. Havneudvalg: Borgmesteren, Clausen (Tlf. 718), Konrad Hansen (Tlf. 1430), Carl Petersen, Chr. E Jørgensen. Det sociale Udvalg: Tillige Børneværnsud­ valg: C C. Reltz (Tlf. 684), Fru Bchlm- mel, Martin Hansen (Tlf. 1587), Clausen, Høyrup, Konrad Hansen, P Brendorp. Udvalget tor de kommunale Virksomheder: Chr. E. Jørgensen, R. Calum. Chr. Reltz. O. V. Willumsen, J. 8torgaard. Udvalget for kommunale Bygninger og Jor­ der: R. Calum, Carl Petersen, Reltz Mar­ tin HAnsen. Storgaard. Centralbiblioteket: Martin Hansen, Ph. Blr-

Tlf 247. Træffetid Kl. 12 18, undt Tors­ dag. — Organist og Kantor: C. J. Orum, Slagkildevej 8, Tlf. 1185. - - Kirkebetjent E. Mortensen, Østergade 8. — Klrke- værge: Papirarbejder P. Brendorp, Tlf. 1087. — Menlghedsraadets Formand: Beger V. A Petersen, Tlf. 1663. Ns sived Klrlicganrd: Klrkegaardsværge: Kommuneass. Martin Hansen, Tlf. 1341. Kirkøgaardskontoret: „Østerport", øster­ gade 32, Tlf. 1773. Klrkegaardsincpcktø- ren, M. Btahlschmldt Nielsen, træffes Kl. 11—13 namt Fredag Kl. 17—IR. (Bopæl: Tlf 1878). Herluf»holm Kommune. Herlufsholm Mognetwad, valgt den 9. Marts 1937, bestaar r.f: Skovfoged N. C. Æl- kær. Herlufsholm, Tlf. 857. Tømrermester Vllh. Jacobsen, Slagelsevej 34, Tlf, 95*. Hmd. Alb. Hansen, Vredsløse, Tlf. 1394 u. Mejerist Martin Jacobsen, Præatestræde 4, Tlf. 1035. Lektor Vllh. Steffensen, Herlufsholm, Tlf. 20. Fru Emma Poul­ sen, Ahornvej 5, Tlf. 1369. Oartner E. H. Petersen Herlufsholm, Tlf. 597. Politi­ assistent Eggers Hansen, Humlevej 4, Telefon 637. Papirarbejder N. P. Hunsen. lAdby. Odr. Karl Hansen, Ladby, Tlf. 639 u. Papirarbejder Oluf Hansen, Bnlg- nedsvej 7. Tlf 1841. Herlufsholm Kommunekontor, Telf. 203, Folkeregister Tlf. 1803. Kommunekonto­ ret er aubent Ugens 4 første Dage fra Kl. 11—12 og fra 15 -16, Fredag fra Kl. 11—12 og fra Kl. 15—18, Lørdag fra Kl. 11—18. (Socialkontoret aahent hver Dag fra Kl 18 14). Formanden træffes pna Konto­ ret I Kontortiderne Onsdag og Fredag. Det sociale Udvalg: Albert Hansen, For­ mand, N. P. Hansen, N. C. Ælkær, Lek­ tor Steffensen, Fru Emma Poulsen, Oluf Hansen, Vllh. Jacobsen. Itørnevæmsudvalget: N. C. /Elkær, For­ mand. Tlf. 857. Fru Emma Poulsen, Alb. Hansen, Oartner E. H. Petersen, Tømrer­ mester Vllh. Jacobsen. Skolekommissionen: Kæmner M, Olsen L. Næstved (Formand), Tlf. 203 Fru Emma Poulsen, AhomsveJ 5. Politiassistent lig­ ger* Hansen, Humløvej 4, Tømrermester Vllh. Jacobsen, L. Næstved. Odr. Peder Pedersen, Vredsløse, Provst K Heø An­ dersen, Arbmd. Lsur. Hansen. Herlufs­ holm. Komnævnet: Sogneraadsmedlem Martin Jacobsen, Tlf. 1038, Formand Odr. Carl Hansen, Ladby, Tlf. 669 u, Parcellist Hans Chr. Jacobsen, Øverup. Bræmi»clsurtvalgt Hogneraadsmedlem Oluf Hansen, Bnlghedsvej 7, Tlf. 1841. Kon­ sulent S. P. Mortensen, Hlngstedgade 138. Købmand Eskild Hansen, Slagelsevej 17, Tlf 814. Rrantlfofeder: Blikkenslagermester J. V Petersen, Væverstrætie 5, L. Navtved, Tlf. 918. Odr. N. P. Nielsen, Ladby, Tlf. Rislev 28. Odr. Rasmus Andersen .Vrede- løse, Tlf 321. Odr. Jens Chr. Jensen, fiten- længegaarden, Holsted, Tlf. 152. Ved Ildebrand ring da Ml Næstved Brand­ væsen, Tlf. RC»5. Vurderingsmænd Ml Ejendomsskyld: Vestre Del: Tømrerm. Vllh. Jacob-

kedal, Høyrup, Chr. P Christensen, P. BMMorp. Udvalget for Byplan og tekniske Anliggen­ der: Wlllumøen, Rclt*, Carl Petersen, Ca­ lum, Storgaard. Valgudvalg: Borgmesteren, Krdger Ras- muaoen, Ph. Birkedal, Chr. P. Christen- nen, Konrad Hansen Prisudvalg: Borgmesteren, Fru Schlminel, Køhmd. Lorenasn, Brandkorn Missionen: Borgmesteren, Politi­ mesteren, Brandinspektoren, Carl Peter­ sen. Chr. E. Jørgensen, Høyrup. Bevillingsnævnet: Borgmesteren, Politi­ mesteren, Reltr, Hoyrup, Chr. P. Chri­ stensen saml udenfor Randet: Tjener Viggo Hansen, Bygningskommissionen: Borgmesteren, Po­ litimesteren, Brand- og Bygnlngsinspek- tøren, Carl Petersen. Storgaard aamt udenfor Puadet: Forretningsfører H. An­ dersen og Tømrermester H P. Poulsen. Indkvarterlngskommlsslonen: Borgmeste­ ren. Chr. E. Jørgensen. Konrad Hansen. Skolekommissionen: Ph. Birkedal. R. Calum, Fru Bchlmmel, Wlllumsen, Høyrup. Ostenfeldts Btlftelse: Politimesteren, Sog­ nepræsten, Borgmesteren Fru Schlmmel, Konrad Hansen. Raadhuskomlteen: Politimesteren, R Calum. Sundhedskommissionen: Politimesteren, Amtsliegen. Martin Hansen. Konrad Hun­ sen og Læge Ingerslev. SygokfUMNHidvalget. Ph. Blrkednl Tilsyn med Biografteatre: Fru Bchlmmel, Rette, Høyrup. JMavmførende med Varetægtarrestanters ^Behandling m. v.S Wlllumaen, Konrad -ion. ^Styrelsen for Wlttusens, Boi-rhaenlus' og Hoegh CJuldbergfl lægater; Ph. Birkedal. Det kommunale Kornnævn: Martin Hansen, Tlf 1900 Odr. Chr Nielsen, Tlf. 32 u. Husmd. Ludvig Rasmussen Brændselsudvnlg: Borgmesteren, Ass. Mads Petersen, Købmand Fr Brandt Jun. Brandvæsenet: Næstved Brandstation. Teif. 806. NB. Kommunale Telefonen Sida 10 og Side 11. Dommerkontoret an hent daglig 9 IS, Tlf. 862 Dommer R. Jensen, A igudo IS. Tlf. 1685. Dommerafdelingskontoret I Fuglebjerg nabent hver Fredag 13 16. Tlf. Fugle­ bjerg 1S4. Bitingstedet I Fuglehjerg (Kommunesko­ len): Retiidag 2. og 4. Onsdag 1 hver Maaned Tlf Fuglebjerg 209, Kirkerne: Set. Peders Kirke: Provst Joensen, Købma- gergadø 2. Tlf. ROS. Træffer Kl. t2 13 undt. Mandag. Hj.elpopræut Flensted An- dernen. K W. U. M, Jernbanegade 19’, Tlf 1642. — Kordegn*kontoret: Kordegn B. Iversen Brogade 6 *, Tlf. 1574. Træf­ fetid: KJ. 12—13. —Organist og Kantor: Fru Thyra Hyldgaard. — Kirkebetjent: Fr. Petersen, Vinhusg 7 i. - Kirkeværge: Skolebetjent P. Blllehøj, Tlf. 1207. — Menlghedsraadets Formand: Papirarbej­ der Vllh. Nielsen, Møllegade 6, Tlf. 494. Set. Mortens Kirke: Sognepræst B A.Munk, Ostønfeldtvej 16, Tlf. 716. Træffes Kl 12 18 undt Onsdag. — Kcrtlegn»konto­ ret: Pastor Ove Buur, Bmndtsgade 19,

søn, L. Næstved. Mejerist Martin Jacob­ sen, L Næstved. Østre Del: Hmd. Albert Hansen, Vredsløse. Murersv. Thorvald Poulsen Ahornsvej 5. Vaiiflsynemiend: Vognmand Johs. Valdemar Hansen, Sønderdræsset, Tlf 533, Form Parcellist Anders Niels Andersen, Vreds- lcae, Cdr. Lasmus Madsen, LAdby Hegnsynsmænd: Anders Niels Andersen, Vredsløse (Formand). Odr. N. Chr. Pe­ tersen, Vredsløse, Tlf. 917 x. Hmd. Hans Henriksen, Ouderjp. Forligsmægler I Tyendesujrer: Forp. Knud

lArnen Llsbjørggasrden, Tlf, 499 Arbm. Carl Ipsen Petersen, Ladby, og Arbm. Chr. Georg Henriksen, Ringstedvej 19 b. Sundhedskommissionen: Odr. Knud Larsen, L Næstved, Tlf 499 (Formand). Papir­ arbejder Oluf Hansen, L. Næstved. Bane­ arbejder Martinus Rasmussen, Ringsted- vej 35. Arbm. Carl Fr. Jonassen, K&lby- risvej 87 og Bagersv. Ernst Leo lairsen, Karrebækvej 9. Herlufsholm Kirke: Sognepræst: Provst Knud Hee Andersen, Tlf. 378. Kordegn og Kantor: Hjælpepræst Rlch. Møllet Peter sen, Ringsstedgade 137, Tlf. 1594

U

Næstved Automobil-Vogiimænd

5—7 J)ersoners Biler

udlejer ♦—*

• >

Telefoner:

r

860 Hansen II. ( lir.. l ille-Ril-Centralen LI. Næstved 1064 Hansen Lauritz, Østergade 14 896 Hansen Peter, Skyttemarksvej 31 1305 Nielsen Chr.. Skyttemarksvej 55 403 Nielsen Rasmus, Fa riningsvej

O

Snedkerfor reiningen

HENRIK NIELSEN, Østergade 9, Telefon Møbler for alle Hjem. - Saavel Møbol- som Bygningsarbejde udføres. Stort Lager af Ligkister og Ligtøjer. NB Flytning beisrg«! overalt — lokket Omnibus.

*-- -

r

—■■■■■.......

............

Moderne Xonlormøbler «knb<*r Optimisme or Arbf|dnl;il! Vi har altid moderne, praktiske Kontormnhler pnn l ager fur alle KormaaJ. Vi furer kun de) hedste nf det hedste. \orc Priser er fabrikkernes egne Priser uden noget I ill.eg.

■ Mi

*

JCRMtlANCOADC 16

Tit. 1133 N/T5TVÉD

■ Knli <.Auierket% l’roilukéer

Herved støtter De Dem selv . . ,

Kedler,Ovne A Appa­ rater kan kuber pnn Afbetaling gennem Deres s/rdv. Lereran- d«r. Belubet rrl«*gge« i 12 manuedlige Hater poa Hnadhnaet.

I: ttt ^

^ ^ertlel bedste, luiriignte, hilligste og miligste Brøndsel

m

IM

Bt stillinger modtages pan Rnndhaiart, Ind­ gang red Brandsta­ tionen, Kl. 9 -13,30 Hrirnfirelainterlt er •kul medbrlniei

liOliN

koh (tagværkets

— hedsi o k billigst

Alle Oplysninger iøvrigt Til. 1900 isiiMi tri kef har Telefon I '1,1 (svarer dette Numer ikke — ring da til Nr. I KJIl.

LI

1616* Næstved Kulimport. Carl Severinsen A S. 1616' Fikse TS? YR anaukii Specielt Reklametryksager Udkast gratis fra egen Tegnestue

Næstved Kommune RAADHUSET

•m

P!l

Erindringsliste:

Hj. af Østergade og Amtmandsgade — Til 7«;

Inddrive ved Udpantning efter:

Forfaldsdag:

Skut.

— og sna er det ikke dyrere!

____

1. Rate 1. Maj. 2. Rate 1. JuM. 3 Rate 1. August, 4. Rate 1. Oktober. 5. Rate 1. November. 6. Rate 1. Januar. 7. Rate 1. Februar. 8. Rate 1. April. 1. Rate 1. Juni. 2. Rate 1. September. 3. Rate 1. December. 4. Rate 1. Marts,

4. Juni. 4. August. 4. September. 4 November. 4. December. 4. Februar. 4. Marts.

\ i:s i v i:n ( rnfrale., aaben fia 6 Morgen til 12 Nat. (Opringning mellem 12 Nat og <>Murgen MlOre) \ tv M it t<.lSI3|( Abonnenter, der hor 2 ell. flere l.edn. pan samme Nr., er i det efterfølgende mrkt • Hurtigt paakrævede Nr.:

Personlig Kommuneskat, Fælleskcmrnu- nal Indkomst« og Formueskat aamt Ind­ komst og Formueskat til Staten ...........

■ ; -: ,1 •J s-. - ■ 1 J 1 * i I “I •II I 1 ■ m •- ■ * 1■ LvV.il 3 I . 1

4. Maj

4. Jult. 4. Oktober 4. Januar. 4. Aprtl.

1450 Stads- og Havnelngeniørens Bolir *142 Ing. J. V. Petersen (Bolig). 1870 Ingeniør Holst-Hanaen 241 Vandværk »t. 1647 Vejmand.

Amtssygehuset ........................................... uoI Brandvæsenet ........................................... 805 Falcks Redningskorps ............................. 1200 Politistationen .......................................... *77 Zone-Rednln"ikorpset ... ....................... 1016 Næstved Kommune: flaadhuse : Alle Kontorer kaldes gennem Telefon HMM)*. Telefoner udenfor Raadhuset: 692 Alderdomshjem. 562 Aints-Arbejdsanvlsnlngskontor, 1537 Badeanstalt. 998 Borgmester (Rolig). 805 Brandstation. 50« Brand- og Bygningsinspektør. 825 Centralbibliotek. 241 Elektricitetsværk. 1823 Folkekckkenet. 133 Gasværk. 113A Gasværksbestyrerens Bolig. 56 Havnefogedens Kontor. 1756 Havnenes. M. Hannen (Boliv). 432 Havneopsynsmand og Havneformand. 1011 Kloakpunipestation. 1746 Konmunenekretæren (Rolig). 1813 Kommunebogholder (Bolig). 462 Ligningskommissionens Formand. 676 Hkclevæsøn < Skolelnspekt.) 11,30 13. 153 — (Grundskolens Overlærer) 666 - \ Hovedskolens „ ) 664 — Kildemarks.fkolen, 1844 — Llndehjergskoler. 1045 Socialinspektøren (Bolig).

Ejendomsskat

i I

Telefoner: Alle Rcrødhusets Kontorer kaldes gennem Telefon 1900 Kontortider:

Hannibal Albsrtsen rT? TU Nw>»fvt d 302

rarv«h«n

1 lumlnliimvfnrver*

476 Aaderup Cementv.- og Rørvævgfh AJB 563 Anganrd P., Murermester, Slag- k i Idevej 8 (bedst 12—13). + 1733 Aage E. Krog, Sagfører, eand. Jur.. „„ Axeltorv 1 (Hj. af Skom rækken). . 733a - —» Bolig; Farimagsvej 28. 130 Aakande (H. K«»r, nsen). Blomster, Kranse og Frø Øster? 7 994 Aalholt E. B , Kobm.^SkyttemkvV 335 Qrur.J-l Xi’IJJ S. A O. AARIS-LARSEN Nær a r v s o P13 Aarla-Larsen Johs., Glarmester, Ring- ntedgade 27. * 1379 ------- (privat), Magle Mrl'wej 1.

Bogholderi og Kasse ..................................................... Socialkontor ...................................................................... Borgmesterkontor ............................................................ Kommuneøekretartat ..................................... ................. Priskontrol Isren ............................................................... Bryllupssal ......................................................................... Bkattelnsp . Folkeregister og Ligningskommission Brand-, Rolig- og Bygningsinspektor ........................ N»est vef1 Bkntteraad ........................................ ............. Stads og Havnelngeninren ......................................... AinU-Arbejdsnnvlsnlngskontoret ................................. Bnrndselaudvalgct ....................... .................... ............. Det kommunale Knmrsvn ......................................... Ratg af Koks ................................................................... neÉggssaoslsr ................................................ Udstilling fra kommunale Værker ............................

Kl. 10 -13. Kl 10 -13.

(Stuen) (Stuen) (I. Sal) (1. Sal) (1. Sal) 11. Sal) (1. Sal) (1. Sal i (1. Sal) (2. Sal) (S»uen) (1. Sal) (Stuen) (Stuen) i Stuen) (Stuen)

N

Kl 10.130 12,30. Kl io.:30 12,30.

O

Kl. 10 ts. Efter Aftale. Kl 10 -II. Kl 11 13 Kl. 10 12. Kl 10 13

!vl § 12 og 15

Kl 10 13. Kl. 10- 13 Kl 10 13 Kl 10 -13. Kl. 10 13

Carsens 8ftf. %

Teleffiner udenfor Raiulhiiset: Haraeplejestat Ionen for Nieatved Ry og Præstø Amt (Amtssygehuset); Telefon 1401. Hver Tir*lag fra Kl. 14 15 Mødrehjælpen. Hjulton 13 Telf 1506 Kontortid Kl O 16 Lørdag Kl. 9 12. Sundhedsplejerske. Frk Kamma Hansen, OdlnsveJ 10*. Telf. 1663 Træffes eft. Aftale. Ovrtgf Nr. se Bide II.

NÆSTVED

Byens bedsle tindkøbssled

Telefon — 2 Ledninger

11

j N 1

udfører alle Bankforretninger.

T ’lefon 243 ■ linoleum

OI'PHK å\MBKS

>v

rcttfON •uu* kos tko * ro SKO

Ford

of\dcmcMx i c/\aAtx>'ii t Telefon * I IR I

TI F. 160 •SAHvCnOAARDEH* Kindhøstøqaclf? J

Fordnon

Voksdug

ii

Imbert

l»(e Kl.« VærhsVd

1094 Aarup Palline, Fru. Møllevej ft. 1029| Aarup ii Co. 1 S. En Gro« For- 1S88| retning. Skyttpmarkavej 13. — — Kehm A. Brandt Jørgensen. 956 — — — Købm P. Nellendam Pauiaen 956 — — — Købm. G. H Aanip. 1367 — — — Repr Den E. Peteraen 900 Aarøe J. P. L. Danaelnatitut, Ballet. Step. Amtmandsgade 12. 721 u Abel Poul. Forpagter. Ydemieø Ho- vadgaard. 1144 Absalon Forsikr Akta. (Axel Hannen). F'artmagsvej 9. 172" I Adler aut. Forh. (Axel Dltlcvæm) 645 | Klndheategadr 16 1020 Agerskov H.. Frue, Osterpor« Øster­ gade 30 ■ 7 Ahrentaen O., Repræsentant (K. T. A. 8 ) (9 16 1 . Rlnga’edgade 8, 830 Akasla (I. Hansen I, Rlngatedg, 16 U3E R r SE N •02 Albrtchtøen C é Røn. Handelagartn . Rkyttemarkavej 43 1099 —* Karen. Trikotageforretning. Rlng- stedgade 27 138t — A., Tomrerm., GrlrnøtrupveJ 23 692 alderdomshjemmet, Farlmagsvej 888 Alderdomshjemmet. L! Næstved 1300 Alenkjær Johsr.nea. Oroaaerer. Set. Mortensgade 4- 6. 1534 Alfas Mnrgarlneoplag v. K. Kofoed, J. Jenaenavej 11 . 562 Anita-ArbejdsanvlHnlngskcntoret, Be­ styrer Csrl Hansen, Raadhuset. Kontortid Ml A 15- 17. lærdag 8 -14 Kan ogaaa kaldes paa 1900* (Lokal 39 dr 46). 1400 Amtøkontoret paa Amtagaardm. 1U781 Amts- og Tlnghiaet (Svares Ikke. 1357 f ring da til 8491. 3f6 Amtatuen. F*arlmv. 22 (• 12 og 13-15). AmtwsygehuHøt I Næstved ....... 1401 Omst til alle Afd. Hverd. 7—21. Røn- og Helligdage •—16 Beaogstld dgl. 14 4—16. Søndage tillige 11—12 Foreap. til Patienter dgl. 13 13 4; Klr. Afd.. Overkirurgens 202

Konault. Mandag, Onsdag og Fredag 15- 16. Overoygepl. dgl 13 —13 4; Med. Afd.: Overlægens Konault. Mand., Onød. og FYed 13—14. Overaygepl. dgl. 13-13 4. Ved Forespørgsel til Patleuter traffes Over­ lægen Mand. og Fred. 14 -lft. Rygeh. Kon­ tortid 84—17. Læra. 84-14. Insp. bedst 10 -12 — Kl 21—7 Hverdage og Kl. IV 7 8on- og Helligdage kAldes: Klr. Afd. B ....................... Næstved 1401A .......... — i402 A ......... — 1403A Reærveklrurgen ..... Klr Afd. C—D ....... . Klr. Afd. Operationsstuer­

144 Andersen audmund, Bagerm. (Bund- atns Conditori), Jernbanegade 21. 776 H. Elhøj, Bogholder, Egevej 4 1180 Laur. A San, Brolægger A Entre­ prenør, Oalleinørkevej 6. 1742 - Mary, Fru, Damefrlaursalonen Ta- co, Ringatedgade 71 426 - Axel, Depotbeat. (Næstved Klaris). •1800— Thv., Fabrikant (Luxol kemiske Fabrikker I/R), Kflhlersvej. 1800a - — udenfor Kontortid. 869 — Thv., Fabrikant (Luxol kemiske Fabrikker I/S), Cementvarefabrik, Hoaravej 8. 260 Evald, Farve- og Tapethundel, Fnrvergaarden, Klndhestegnde 3. 1153 H., Formand

ii1

*26 IVtør Andersen, Mnnufakttirfor- røtn. (I. V. luirs« ns Kft. A S), ringntedgade 5. August. Maaktnforhan Iler, Jern­ banegade 14. H B., Maskinm., Kildebakken 17. — Frita, Mejerleler. Klldemkv. 35 — A.. Fru, Mejeri- og Brødudaalg. Hvedevænget 8. Andersen, Fart og Niels, Krdr., Murermestre, Carl, Murerm., Skin-vænget 17. — Nlela, Murarm., Prærtevej 2 b, Andersen. Fr. & Son, Murerm., Karrebvkvej 28. 409 Rlrh. Borg, Mure»mester, Klnd- heategade 3 B. 726 -Rondergaard, Mualkdlrektør, Ringatedgade 110. 273 — Etik. Musiker, Farlmagsvej 20a 1837 — Georg, Musiker, Stet kelsvej 7. 520u — Jul., Prist., Rkraverup Huae 901 Peter, Propt., Aaderup, 378 — Knud Hee. Provst (beds* 11124 undt. Onsdag), Herlufahclm. 1435 — Chr., Repr., Rampen 8. 1181 Gunnar, Repr., Vordlngborg\ ej 8. 392 J. P., Repræsentant, Slagelse/ 30 1439 Th., Repr., Hvedevænget 40 596 Endl, Restauratør (Centralcafeen, HJ. at Ramaherred A Grønneg.). 172 Tage, Revlaoraaa , Solbakkevej 5. 870x Jorg , Sadelmager, Aaderupvej 66 1298 Oluf, Salgaleder og \«Jer. Ndr. F.tt Imagavej 4 1713 H. A Røn, Savskæreri (Vie: stedt, NygnatdaveJ 3. 413 H. A Røn. Cavskærere (Bolig. Vor- dtnglmrgvej 20). 963u L. P . Skom., Rkyttemarkavej 129. 711 - Aage. Smede-, Maskin- og Auto­ værksted, Rlngstedgade 717. 336 — Th., Smedemester, Grlmatmp. 155 —- A. C , Sognefoged, Rlngstedg 142. 1488 p, E , Spatekassekasaerer, Fodby- gaardavej 1. 1802 — NIc., Fraflkass, Jernbanegade 15. 135 A., Vaskeri Rtvita. Kohnmgerg. 11. 1095 34 1789 1706 1082 923 1082 921 851

Ir! XI (

i

ne ril. vagth. læge ... Ktr Afd Lægekandidat . Epidemiak Afd ............... Mal. Afd. O ........ Med. Afd H ...................... Inspektørens Bolig .......... Sygeplejerskebollgen ...... Boliger: Amtsradiolog. Overlæge, Dr. med. Børge Fabér Overlæge. Ur. med. S. A. Holholl ............................ Overkirurg. Dr. med Hana Tønnesen ..........

1404 A HOS A 1406 A 1407 A 1408 A 1409 A 1410 A

il

li r

i

•m

35 1688

Med Afd. Reservelæge ... Røntgen Afd. Rea*rve- læge (privat) ................ *— 1418y Amundm'n Aksel, Svejser, Jensensvej 36. 1182 Andersen J. C., Aae., Hvedevænget 5. 812 - Erik, Aaøorandor. Oaterport. Øster­ gade 30. •1414 Andtraen Offer, aut. Ford- fortdl., Hingnledgitde 17. Om T. t Kontor - Værksted - iviger. 1. Kl. lteparattonnværkate'1. 1413 \ — udenf Kontortid (Offer An­ dersen sen.) B'lig 1414 A Offer Andetøen jun. (Bolig. 1436 •— Thomsen J. L. Prokur. (Bolig) 1464 -------Nier#Isisen P. K ,Værkf. (Bolig) 1516 Anders A Cø. W. -futil. Auto- mohilforhdl, Bl iigrttdgmds 11.

:k

, < k i

i .. ¥

c

\a i *■* -■ *

i ja ! % 1 ■iM r \ fil

1039 -- — (Bolig) Karebokvej 21. 875 — J. P., Avlsbruger Klldemv. 58 971 — A., Bagei mester, Orønv *J 2. Sommer Petrnen, Næstved, Telefon 388, tegner

faktur & Trikotage, Hjult. 9.

Ansvarsforsikringer

49,

is

18

1616* Næstved Kulimport. Carl Severtnsen A S. 1616* 1307 Andpræn H. C., Vejleder t Fjerkræavl for Lnndboforen., KarebækveJ 60. 14l8v A., Vognmand, KalbyriaveJ 83 A. 1191 Evald, Vognmand, Farlmagsv. 47. 58« — H. J., Vogmn., Kobniagergade 8. 1014 Jens, Vognm., Gallemarksvej 50. 1390 Otto, Vognmand, Rlngstedg. 207. 3TR) Vtlh., Vognmand, Præstøvej 5. 1380 N. Th.. Othdt (Fax** Øldepot), Skyttemarksvej 21. 852 Andreøøsen Carl, Brødudaalff. 81a- J elaexej 36. ohanne, Enke, Villa Dal-Ly, LI. Næstved. «||Andreeaen Chr., Isenkram & Kokken- |.so) j udstyr, Rlngstedgade 12. 220 Ambraen Htefnna, Frk.. Tandlæge, Vltla Ranely, FarlrnngsveJ 35. *761 Annomvhtirøati Sydsjællands, HJ. af Øatergade og Amtmandag. 880 Arbejdsmændenes Fagforeningskontor (Kaaserer), Teatergadr 4. 952 (Formand), Harald Hansen (Kontortid 11,30 13). 876 Arentoft Svend, Journalist, Aagad« 14. 948 Arndal P., Kolonial- og Fedevarpior- retnlng. VordlngborgveJ 13. 1558 Aroma Osteforretningen (Asmus Han­ sen), Vlnhusgade 10, 849 Arresthuset (Arrestforvareren). 1682 Asmussen Ivnn, Østerports Blomster- forretning. Østergade 30. 1428) Auktloiislederen for Næstved Retskr. f’lU (Sagf. Carl C. Clasen), Ratnsh. 31 1087 Auto-Taxa, Rtddergade 1. 1581 Autotransporten (Ounner Sørensen), Jernbanegade 8.

1618 Kul — Alle Sorter Brøndsel — Koks 1616*

941 Bang Herman, Clgathdl., Axeltorv 8 (Privat Tlf. 604). 231 — Fr., Drejer og Miaiker, Jernbg 5. 231 — Axel, Repr., FynsveJ 4. *200 A/S Hanken for Næstved og Omegn (Industribanken), Hjultorvet 8. 316 — — Bankdir, B Stdrup-Johansen 149 Burfoed H., Lnndinsp , Farlmv. 83 428 Bavnholt Vllh. (Næstved Skotøjs- niagasln), Hjultorv 7. 129 Beeh II. Chr., Ingentøi, Jørg Jensens- vej 8. 1098 Beek H G., Adjunkt. Herlufsholm. 1833 — S. Lundgren, Øknnomiinnpektor, Røde Hus. Rlngstedgade 169. 506 Beldrtng L., Arkitekt. Brand- og Byg­ ningsinspektør, Skatteraadsform., Ostenfetdtsvej 4. 2271 Bellevue Hotel (Carl *M. Laursen), 15271 Jernbanegade 15. 207 Bendixen Elna, Fru. Jernbanegade 11. 878 Bendtsen Marie, Enkefru, Helmerhus, Ramsherrcdgade 31. 627 Bendtsen Jiu1,, Titni rermester, K iihlersvej 3. 1634x- - Niels, Vognmand, Skyttemkv. 99 484 Bentaen Oscar, Gæstgiver, National, Klndhestegade 13. 1152 — B Bjørn, Smede- A Maskinværk­ sted, Ringst edgade 151. 73 Bergen E., Kornbakken 23 761 Itcrllngftkp Tliit ude Indlevering af Annoncer Imltelcfor.ering af Annoncer 146 Bertelsen P, V.g Kftfl. (M. Ol- »en) Ost en gros,'Melisensv.51 109 Berth Vald., GuldsmA Gravør, Hjult. 9 1009 — Knud, Guldsmed (Bolig: Ftngsted- gade 28). 825 Biblioteket (Centralbiblioteket). 625 Btdstrup, Nancy, Tatol Udsalg, Kalby- rlsvej 5. 885 Rlerlng Sørensen H., Tandl., Axelt. 1. 769 — H., Tandlæge, Bolig Slagelsevej 20. 1207 Rtllehoj P., Skolebetjent, Sot, Peders Kirkeplads 14. 1850 Bio (Næstved Biografteater), Fonid- best. af Billetter t Konfektureforr., Jernbanegade 15. 1201 Birkedal Ph., Byraadsmedlem, Faktor, VordlngborgveJ 18. *1600 Birksted H. O. A/S, Brogade 2 33--------Direktør Chr. Rlgholt (privat), Btogade 2. 50 Birksted H. A., landsretssagfører, Brogade 2 (9 lift og 2 5V6). 970 Blschoff Eva A Emil, Fotografer, Centralatelleret, Axeltorv 5.

702 Chr. Bisgaard, Automohilforret- ning & Autoværksted, Rlngstedgade 33. 703 --------Bolig: Slagelsevej 10. 1149 Bjørn E.. Cigar-forretningen Centrum, Axeltorv 2. 104 Bjørnbak Nielsen A., Automobilfor­ handler, Rlngstedgade 198 905 Blaa Kors' Svendehjem (Forstander: Th. Albrechtøcn), Grønnegade 13. 758 Blaa Kors (Formand: Skomagerm. Peter Iversen. Ny Østergade 13). 753------- Kass : Bogh. J. C. Jepsen. P. Bodilsvej 23. 1211 Bladcentralen, Ramsherred 25. 276 Blum Hansen Kai, Boghandel A Pa­ pirhandel. Østergade 18. 1805 Boel Chr., Ingeniør. Præstøvej 78. 1513 Bohse Ingeborg. Frk., Ringstedg 4«. 12 Bojesen-Trepka W H . Oberst. Stats­ kasernen. 208 Holm Alma. Fru, Axeltorvet 2. 1310 Bon-Bon, Chokolade- og Konfekture- forretning, Axeltorvet 5. 1217 Bonde H;u*s. Overlærer, PræstcveJ 57. 216 — Otto. Repr., Rlngstedgade 8. 527 Bondestandens Sparekasse, Den sjæl!., Axeltorv 2. 1708 Borrh O. S., fhv. Gros* , Jetnbaneg. 19. 236 Borella N. L., FaUmagsveJ 43. 1306 Borgerenlghedcn: Fmd.: Instali. «>ve Christensen, Købniagfrgade 10. 923 — — Kasserer. Murerm Carl Ancer- sen, Præstøvej 2 B •1900 Borgmester-kontoret. 88 Borre H O , Inspektør. Grønvej 12 A. 175 Brase* H. F. Boghandel (Brdr. Frits), Rtngfltedgade 6. 980 Braae Aa., l^æge, 11-1, Amtmg, IS’*. 920 Brage Sangforeningen Form : Urma­ ger M Marcusson. 93------ Kaaserer Ein Larsen •1848 Brandassu.anceforeningen af 1648 (9 16), Rlngstedgade 40. 1848a------ Dir. Nørgaard: BoHg Rlngsted­ gade 40. 1847a----- Kontorchef Edv. Christiansen. Bolig Rlngstedgade 40. 425 Branddirrktoratet for Landbygninger (Branddir. H. J. Hansen, Slagelse­ vej 31). •1900 Brand- og Bygningsinspektøren. 805 Brandstationen 283 Brandt Victor, Handeløg , Nygaardsv *71 Brnndt Fr,, K»hm„ Østerg. 28. (Omst. til Bolig i. 87------ r Fr sen., Kbm. (Bol ), Østerg. 23 372 Brnndt Th.s Eft , P. Chr. Jensen A Søn, Møllebygger! og Møllestensfabrik, Rlngstedgade 92. 987 Brasch E . Overmekaniker (K. T. A. S ), KtldemarksveJ 124 448 Rrautoch W., Malet ni., Øatergade 28. 1037 Brendorp P., Paplrarb., Danavej 7.

1329 Autoværkstedet, Kindhestegade 26. *600 Axelhus Hotel (8v Hansen), Axe • torv 9. 621 Axeltorvs Farve-og Tapet handel Tapet, Malervarer, Linoleum. 834 Farvehandler Kurt Rasmus­ sen (Bolig), Hvedevænget 26. Hannibal IlbRrtsnn rurvr.hm d»l Til N*«tv.- I 302 onfiolti fnnl og flmbtuiv 721 y Baadehyggerlet (P. Oroth Hansen), 775 B T. Centralen (Johs. Moltxen), Jernbanegade 5. 819 Bagernes Anvisningskontor (14 15). (Harry Nielsen), Rlngstedgade 41. 859 Bahnsen Julius, Fabrikant (Næstved Bustefabrtk), Hingstedgade 35 888 Bakke G. R. I., Overassistent, Ramsherred 15. 821 Batte Aage, Direktør (Kontor), Set Peders Kirkeplads 4. 1038 Hiiltl« ti 6/9 , tssiirunrr Tom* piigitlrl. — Dnnik tssuriiftre. Aifllon 4 — kontortid V I?,30 813 Assurandør N. |. Nielsen (priv.) * 24.1 - A nd*iiiNprk(ør II. Melhalle (pH?l<

634 Arbejdernes Fællesbageri A/8. 998 Arbejderne* FiPlleaorg. . Formand: Borgmester R. Calutn. 1781 Kasserer: Skolebetjent Chr. Raanmaaen, Jernbanegade. 1424 Brændselsforenlng (Kasserer: M Petersen, FredenaveJ 18), 1815 Livsforsikring A/8 ( H Buch Mafi­ aen), Oegrstien lfi. 1853 Oplyanlngaudvalg. Formand: Ma aklnmeater A. Hnnaen. Kompagni« stilede 101. Kasserer: Skolebetjent Chr. Rasmussen, Jernbanegade. 88 Radioktuh for Næstved og Omegn yflb (Find.: Knud Christensen), Glente- ’ i" Kasseret P Munk Pe (< i H< n Kunstbo.li n Arbejfls- og Forsorgelsesanstatten. 1122 Ai bejiIsborsen. • Henv til Næstved Erhvervrraad I. 1288 Arbejdsgivere 1 Næstved og Omegn, Ha minem lut ni agen af: Formand: Klelnsmed Aage Christiansen Amt man«isgade 1. — Kasserer og Sekretær: Bryg. ger J. P. Dlthmer. 1113 Arbejdsgtvemes Ulykkesforsikring, Rlngstedgade 38 1751 1887

i

Isrnkriini Iiwkl4enu

NASTVED

Svdnf#llånd% ntørnte Udvølg igode t’*irr lil I jh * l*t inert

4 lir. AiMlreesæii

Nit'ib«! . Kingstedgade 12 , Tlf. 61

Automobilforsikringer

Sommer Petersen, Næstved, Telefon 388, tegner

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76 Page 77 Page 78

Made with FlippingBook - Online magazine maker