Nykøbing F. - Ordensregler for cementerede dækningsrum

Ordensregler for cementerede Dækningsrum

Vær rolig! Dækningsrummet er det sikreste Sted under Flyverangreb.

Spær ikke Dækningsrummets Indgang — sid roligt paa Deres Plads.

Husdyr maa ikke medbringes i Dækningsrummet.

Tobaksrygning er forbudt; undgaa saa vidt muligt Brug af aabent Lys.

Skab ikke Uro og Ængstelse ved at fortælle Rygter.

Ventilatoren i Døren, der kan frigøres ved Aftagning af det indvendige Dæksel, drives med Haandkraft. Luften i Dæknings- rummet bør holdes saa frisk som muligt af Hensyn til de Situa- tioner, der kan opstaa, naar Støv, Røg eller lignende gør det nødvendigt at lukke Rummet saa tæt som muligt. Ventilationsaabningerne i Nødudgangen kan hver for sig aab- nes eller lukkes med de dertil indrettede Træpropper. Mindst een, helst flere Ventilationsaabninger bør staa aabne, medens Ventilatoren benyttes. Kan De ikke komme ud af Rummet paa normal Maade, og er Nød- udgangen spærret, søger De at brække Dækslet over Nødudgangen itu og at fjerne Spærringerne (Mursten, Jord og lign.) ved delvis at bringe disse ned i Dækningsrummet. Hvis ikke Forholdene tvinger dertil, maa Dækningsrummet ikke forla- des, før De er ganske sikker paa, at der er meldt: „Faren forbi". Undgaa Misbrug af Ventilatorerne.

Luftværnschefen

Form. S. c. L. 345.

Det Berlingske Bogtrykkeri

Page 1

Made with FlippingBook - Online magazine maker